Πρόσληψη μουσικού στο Δημοτικό Ωδείο Λαμίας
Εύρεση εργασίας 

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ανακοινωνει την πρόσληψη καλλιτεχνικού μουσικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης (ωρομίσθιοι) με αντίτιμο, συνολικά ενός (1) ατόμου, για την κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Ωδείου, που εδρεύει στην Λαμία, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου, και συγκεκριμένα του κάτωθι, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, ατόμου:

1 ΠΕ Αρχιμουσικών – Διευθυντής Ορχήστρας, Χορωδίας (εβδομαδιαίας απασχόλησης 30 ωρών)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στο Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού του Δήμου Λαμιέων στην ακόλουθη διεύθυνση: οδός Φλέμιγκ & Ερ.Σταυρού, τηλ. 2231351071, 2231351063, 2231351027, 2231351031, με τα ακόλουθα, δικαιολογητικά:

1)Αίτηση (υπόδειγμα επισυνάπτεται στην παρούσα)

2)Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (δυο όψεις) ή άλλων δημόσιων εγγράφων από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας, όπως σχετική προσωρινή βεβαίωση αστυνομικής αρχής ή τις κρίσιμες σελίδες του διαβατηρίου (δηλ. αυτές στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή τις δύο όψεις της άδειας οδήγησης ή τις κρίσιμες σελίδες του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Εάν από τα έγγραφα αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης, πρέπει να προσκομισθεί και το πιστοποιητικό γέννησης.

3)Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών που απαιτούνται ως προσόντα διορισμού.

4)Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της υποβολής των αιτήσεων).

5)Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.

6) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη ΕΔΩ

best of network

σχετικά άρθρα