Μεταπτυχιακές υποτροφίες για 2 άτομα στο Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ
Δωρεάν 2 υποτροφίες στο Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ [ΒΙΤΑΔ]» με κωδικό ΟΠΣ 5002469, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Στρατηγική Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (κωδικός ενάριθμου) 2017ΣΕ14510012 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΗΔΛ-ΙΤΕ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, το οποίο θα απασχοληθεί με σύμβαση χορήγησης υποτροφίας, και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των σχετικών έργων, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

ΘΕΣΕΙΣ
Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσονται δύο (2) θέσεις έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο ΙΗΔΛ-ΙΤΕ και το οποίο θα απασχοληθεί με σ σύμβαση χορήγησης υποτροφίας. Στους όρους της σύμβασης θα προσδιορίζεται η αποκλειστική απασχόληση στην Πράξη.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Πτυχίο Θετικών Επιστημών (Φυσικής, Χημείας, Επιστήμης Υλικών)
Φοιτητής/τρια σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (MSc) σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας (σε Φυσική, Χημεία, Επιστήμη Υλικών) συναφές με το αντικείμενο του έργου, με τουλάχιστον ένα χρόνο εμπειρία
Γνώση και εμπειρία στην εφαρμογή φασματοσκοπικών τεχνικών απορρόφησης και φθορισμού και λήψης φασμάτων σε δείγματα τροφίμων (ελαιόλαδο, κρασί, γάλα, μέλι)
Γνώση και εμπειρία στην αξιολόγηση οπτικών φασμάτων με χρήση στατιστικών πακέτων λογισμικού statistical Toolbox σε περιβάλλον MATLAB

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται

α) στη γραμματεία του ΙΗΔΛ- ΙΤΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], τηλ. +30 2810391301 (για πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της αίτησης) και

β) στον Δρ Μ. Βελεγράκη, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] (για πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με το αντικείμενο του έργου και την ερευνητική δραστηριότητα του εργαστηρίου/ Ινστιτούτου).

Καταληκτική ημερομηνία: Σάββατο 10 Μαρτίου 2018

Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ

best of network

σχετικά άρθρα

Ο Έλληνας που οδήγησε στο εδώλιο τη Mercedes
Ο Έλληνας που οδήγησε στο εδώλιο τη Mercedes
Το δικαστήριο έκρινε ότι υπήρχε «κατασκευαστικό ελάττωμα», καταλογίζοντας ευθύνες στον γερμανικό κολοσσό Daimler, στην ελληνική θυγατρική, Mercedes...
Ο Έλληνας που οδήγησε στο εδώλιο τη Mercedes