Οι θέσεις των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου κατά κλάδο και ανάθεση
ΦΕΚ: Κατανομή των θέσεων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου στα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Π.Ε.Κ.Ε.Σ.) κατά κλάδο και ανάθεση επιστημονικής ευθύνης.

Άρθρο 1
Κατανομή θέσεων και ανάθεση επιστημονικής ευθύνης

Κατανέμουμε τις θέσεις Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, που συστάθηκαν κατά κλάδο με την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4547/2018, στα Π.Ε.Κ.Ε.Σ. της χώρας και αναθέτουμε την επιστημονική ευθύνη σε θέματα κλάδων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου στα Π.Ε.Κ.Ε.Σ. στα οποία δεν κατανέμονται θέσεις Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου των κλάδων αυτών, ως εξής:

α) Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με έδρα την Κομοτηνή:
αα) Νηπιαγωγών (ΠΕ 60): τέσσερις (4) θέσεις,
ββ) Δασκάλων (ΠΕ 70):δέκα (10) θέσεις,
γγ) Θεολόγων (ΠΕ 01): μία (1) θέση,
δδ) Φιλολόγων (ΠΕ 02): τρεις (3) θέσεις,
εε) Μαθηματικών (ΠΕ 03) δύο (2 ) θέσεις ,
στστ) Φυσικών Επιστημών (ΠΕ 04):δύο (2) θέσεις
ζζ) Γαλλικής (ΠΕ05):μία (1) θέση,
ηη) Αγγλικής (ΠΕ06): μία (1) θέση,
θθ) Γερμανικής (ΠΕ07): μία (1) θέση,
ιι) Καλλιτεχνικών (ΠΕ08): μία (1) θέση,
ιαια) Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11): μία (1) θέση,
ιβιβ) Μουσικής (ΠΕ79):μία (1) θέση,
ιγιγ) Οικονομίας (ΠΕ80):μία (1) θέση,
ιδιδ) Μηχανολόγων (ΠΕ82): μία (1) θέση, με επιστημονική ευθύνη και 1ο και 2ο Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Βορείου Αιγαίου,
ιειε) Πληροφορικής (ΠΕ86): μία (1) θέση,
ιστιστ) Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης: μία (1) θέση,
ιζιζ) Εκπαίδευσης για την Αειφορία: μία (1) θέση,
ιηιη) Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης (ΠΕ73): δύο (2) θέσεις,
ιθιθ) Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης: μία (1) θέση και
κ) Μουσουλμανικής Θρησκείας: μία (1) θέση.
β) 1ο Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Αττικής με έδρα την Αθήνα και αρμοδιότητα για τις σχολικές μονάδες και τα Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας:
αα) Νηπιαγωγών (ΠΕ 60): τρεις (3) θέσεις,
ββ) Δασκάλων (ΠΕ 70): οκτώ (8) θέσεις,
γγ) Θεολόγων (ΠΕ 01): μία (1) θέση, με επιστημονική ευθύνη και στα 2ο και 5ο Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Αττικής,
δδ) Φιλολόγων (ΠΕ 02): τέσσερις (4) θέσεις, 
εε) Μαθηματικών (ΠΕ 03): δύο (2) θέσεις,
στστ) Φυσικών Επιστημών (ΠΕ 04): δύο (2) θέσεις,
ζζ) Γαλλικής (ΠΕ05): μία (1) θέση, με επιστημονική ευθύνη και στα 2ο ,3ο, 4ο ,5ο και 6ο Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Αττικής,
ηη) Αγγλικής (ΠΕ06): μία (1) θέση,
θθ) Γερμανικής (ΠΕ07): μία (1) θέση, με επιστημονική ευθύνη και στα 2ο ,3ο, 4ο, 5ο , 6ο Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Αττικής και 1ο Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου,

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΦΕΚ ΕΔΩ

σχετικά άρθρα

Συνάντηση Υφυπουργού Παιδείας Μ. Τζούφη για τα ΓΑΚ Σάμου
Συνάντηση Υφυπουργού Παιδείας Μ. Τζούφη για τα ΓΑΚ Σάμου
Συνάντηση Υφυπουργού Παιδείας Μ. Τζούφη με τον βουλευτή Σάμου του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Σεβαστάκη, την Προϊσταμένη των ΓΑΚ Σάμου Αγγέλα Χατζημιχάλη και την...
Συνάντηση Υφυπουργού Παιδείας Μ. Τζούφη για τα ΓΑΚ Σάμου