Διευκρινιστική οδηγία σχετικά με τις αναθέσεις μαθημάτων στους μόνιμους εκπαιδευτικούς κλάδου ΤΕ01
Υπεύθυνος εργαστηρίου

Διευκρινιστική οδηγία σχετικά με τις αναθέσεις μαθημάτων στους μόνιμους εκπαιδευτικούς κλάδου ΤΕ01.

 

ΣΧΕΤ. : α) Η υπ’ αριθμ. 118842/Γ2/17-09-2008 Υ.Α. του Υ.ΠΑΙ.Θ.

             β) Η υπ’ αριθμ. Πρωτ. 119052/Γ2/17-09-2008 εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.

             γ) Η υπ’ αριθμ. Πρωτ. 127070/Γ2/03-10-2008 εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.   

 

Με τη δημοσίευση της υπ΄ αριθμ. 7980/Γ2/21-01-2013 Υ.Α. (ΦΕΚ 129 Β), η οποία τροποποιεί την με σχετικό (α) Υ.Α. κατά το μέρος που αφορά τις αναθέσεις των εκπαιδευτικών του κλάδου ΤΕ01, τα εργαστηριακά μαθήματα ορίζονται ως Α’ ανάθεση στους εκπαιδευτικούς του εν λόγω κλάδου. Συνεπώς, καταργείται οποιαδήποτε ρύθμιση των σχετικών (β) και (γ), οδηγία 13 και οδηγίες 2-4-7 αντίστοιχα, που προβλέπει προτεραιότητα ανάθεσης στη διδασκαλία αυτών των μαθημάτων στους εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ ή την υποχρεωτική συμμετοχή κλάδων ΠΕ όταν η διδασκαλία γίνεται από δυο (2) εκπαιδευτικούς. Επίσης, μη ισχύουσες θεωρούνται ιδίου περιεχομένου ρυθμίσεις όποιων άλλων εγκυκλίων ή οποιασδήποτε ονομασίας δημοσίων εγγράφων που ενδεχομένως εξακολουθούν και σήμερα να αναπαράγουν εσφαλμένα το νομοθετικό καθεστώς που ίσχυε πριν την έκδοση της Υ.Α 7980/Γ2/21-01-2013.

σχετικά άρθρα