Πιστοποίηση Αγγλικών LTE GOLEARN - ΑΣΕΠ
Επιστολή διαμαρτυρίας προς την υπουργό Παιδείας, των Μελών του Παιδαγωγικού Τμήματος αναφορικά με αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής της ΑΣΠΑΙΤΕ, οι οποίες προκαλούν αναστολή λειτουργίας των μονοπρόσωπων και συλλογικών οργάνων του Παιδαγωγικού Τμήματος

Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής «παύθηκαν»  από τα καθήκοντά τους η επι-θητεία Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος και η επι-θητεία Αναπληρώτρια Πρόεδρος, οι οποίες είχαν αναλάβει καθήκοντα στις αντίστοιχες θέσεις μετά από εκλογική διαδικασία με μυστική ψηφοφορία. Η απόφαση παύσης ελήφθη παρά την τεκμηριωμένη (Πράξη πΣ 3/3-02-21) διαμαρτυρία της Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος προς τη Διοίκηση.

Όπως αναφέρουν μέλη του Παιδαγωγικού Τμήματος της ΑΣΠΑΙΤΕ, οι αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής, προσβάλλουν, αφενός τα μέλη του Τμήματός, που εξέφρασαν μέσω απόλυτα δημοκρατικών διαδικασιών την εμπιστοσύνη τους προς τα πρόσωπα της Προέδρου και Αναπληρώτριας Προέδρου και αφετέρου παραβιάζει κάθε έννοια ακαδημαϊκής συμπεριφοράς εκ μέρους της Διοίκησης, ενώ ταυτόχρονα προκαλούν αδράνεια και στη λειτουργία του Τμήματός.

Επιπλέον, η Διοικούσα Επιτροπή μέσω του Προέδρου της κάλεσε σε κοινή συνεδρίαση με τη Συνέλευση του Παιδαγωγικού Τμήματος ώστε να συζητήσει  πρόταση για το μέλλον του Τμήματος και της ΑΣΠΑΙΤΕ, ενόψει των μεταρρυθμίσεων που ετοιμάζει το Υπουργείο στο χώρο της τριτοβάθμιας τεχνολογικής εκπαίδευσης.

Η επιστολή

Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής της ΑΣΠΑΙΤΕ (Πράξη ΔΕ 5-2-21)  «παύθηκαν»  από τα καθήκοντά τους η επι-θητεία Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος και η επι-θητεία  Αναπληρώτρια Πρόεδρος, οι οποίες είχαν αναλάβει καθήκοντα στις αντίστοιχες θέσεις μετά από εκλογική διαδικασία με μυστική ψηφοφορία, που ορίστηκε από τον πρώην Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής και επικυρώθηκε με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής. Να ληφθεί υπόψη πως η απόφαση παύσης ελήφθη παρά την τεκμηριωμένη (Πράξη πΣ 3/3-02-21) διαμαρτυρία της Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος προς τη Διοίκηση.

Η απόφαση αυτή προσβάλλει, αφενός τα μέλη του Τμήματός μας, που εξέφρασαν μέσω απόλυτα δημοκρατικών διαδικασιών την εμπιστοσύνη τους προς τα πρόσωπα της Προέδρου και Αναπληρώτριας Προέδρου και αφετέρου παραβιάζει κάθε έννοια ακαδημαϊκής συμπεριφοράς εκ μέρους της Διοίκησης, όταν η πρόσκληση των δύο συναδέλφων σε συνεδρίαση της ΔΕ, με θέμα την επικείμενη παύση τους καθώς και η γνωστοποίηση της απόφασης παύσης πραγματοποιήθηκαν με επίδοση από δικαστικό επιμελητή στην οικία των δύο συναδέλφων.

Στη συνέχεια, η Διοικούσα Επιτροπή όρισε νέο Πρόεδρο και Αναπληρωτή Πρόεδρο του Παιδαγωγικού Τμήματος, χωρίς ωστόσο να ενημερωθούν οι συνάδελφοι που ορίστηκαν στις αντίστοιχες θέσεις, ούτε πριν τον ορισμό τους, αλλά ούτε και στη συνέχεια και χωρίς να λάβει – έστω - τη συναίνεσή τους προς τούτο. Μετά την κοινοποίηση του σχετικού ΦΕΚ ορισμού τους από τη Γραμματεία της Διοικούσας Επιτροπής, η οποία έγινε μόλις στις 2 Μαρτίου 2021 [ήτοι σχεδόν ένα μήνα μετά την απόφαση παύσης], τα μέλη υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους για νόμιμους λόγους, μέρος των οποίων ήταν γνωστοί στη Διοίκηση ήδη από τη μέρα λήψης της σχετικής απόφασης ορισμού τους. Αγνοήθηκαν, δηλαδή, από τη Διοίκηση οι αντικειμενικές συνθήκες που επέβαλαν τον μη ορισμό των συγκεκριμένων συναδέλφων σε αντικατάσταση των δύο ήδη παυμένων.

Οι ενέργειες αυτές της Διοίκησης της ΑΣΠΑΙΤΕ, μάλιστα, έλαβαν χώρα, ενώ ήδη τα προπτυχιακά Τμήματα της Σχολής βρίσκονταν στην εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου 2020-21, καθιστώντας αδύνατη τη σύγκληση των αρμόδιων για λήψη αποφάσεων  μονοπρόσωπων και συλλογικών οργάνων του Τμήματος. Προκάλεσαν έτσι, αδράνεια στη λειτουργία του Τμήματός μας, με αποτέλεσμα, ενώ η διδασκαλία των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου έχει ήδη ξεκινήσει από την 1η Μαρτίου 2021, η συνέλευση να μην δύναται να συνεδριάσει για να κατανείμει το διδακτικό έργο στα μέλη του Τμήματος, να αξιολογήσει τους υποψηφίους για πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού, αλλά και να αποφανθεί για τον τρόπο διδασκαλίας των μαθημάτων στις δεδομένες συνθήκες της πανδημίας.

Πέρα από τα προβλήματα που προκάλεσαν οι ανωτέρω αποφάσεις της Διοίκησης, η συνολική  στάση της απέναντι στο Παιδαγωγικό Τμήμα, στο οποίο ανήκει ένας πολύ μεγάλος αριθμός μελών της ΑΣΠΑΙΤΕ [28 μέλη ΔΕΠ, 5 μέλη ΕΔΙΠ, 1 μέλος ΕΤΕΠ], αντιβαίνει τη βασική ακαδημαϊκή δεοντολογία, καταλύει εμμέσως τη λειτουργία της Συνέλευσης του Τμήματος και πλήττει βασικές δημοκρατικές αρχές λειτουργίας ενός υγιούς Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

Επιπλέον, την 1η Μαρτίου 2021 η Διοικούσα Επιτροπή μέσω του Προέδρου της κάλεσε σε κοινή συνεδρίαση με τη Συνέλευση του Παιδαγωγικού Τμήματος [ενώ ο ορισμός Προέδρου Τμήματος ήταν ακόμα σε εκκρεμότητα], χωρίς να μας έχει γνωστοποιηθεί ο λόγος της συνεδρίασης και τα προς συζήτηση θέματα, στην οποία μας ανακοίνωσαν ότι αναμένεται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα [15 ημερών] να υποβληθεί από τη Συνέλευση του Παιδαγωγικού Τμήματος πρόταση για το μέλλον του Τμήματος και της ΑΣΠΑΙΤΕ, ενόψει των μεταρρυθμίσεων που ετοιμάζει το Υπουργείο σας στο χώρο της τριτοβάθμιας τεχνολογικής εκπαίδευσης, και τούτο, χωρίς η Διοίκηση να έχει λάβει όλες τις απαιτούμενες αποφάσεις για να μπορεί να συγκληθεί και να συνεδριάσει η Συνέλευση του Τμήματος. 

Ενδεικτικό στοιχείο της στάσης της Διοικούσας Επιτροπής απέναντι στο Παιδαγωγικό Τμήμα αποτελεί και το γεγονός ότι η Διοικούσα Επιτροπή δεν έχει ακόμα απαντήσει [από όσο είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε] στην από 18 Δεκεμβρίου 2020 αίτηση θεραπείας της Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος κατά της υπ’αριθμ. 48/9-12-20 απόφασής της, με την οποία απόφαση απορρίπτει το πλήρως εμπεριστατωμένο αίτημα του Τμήματος μας για οργάνωση τρίτου κύκλου σπουδών.

Για όλους τους παραπάνω λόγους και για τον καθένα ξεχωριστά, σας καταθέτουμε τη διαμαρτυρία μας  για τις αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής, που αφορούν στη διατάραξη της εύρυθμης λειτουργίας του Παιδαγωγικού Τμήματος και των προπτυχιακών μαθημάτων που αυτό υποστηρίζει.

Ευελπιστούμε στη θετική σας παρέμβαση και ειδικότερα ως Εποπτεύουσα Αρχή παρακαλούμε να πράξετε ό,τι χρειάζεται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας για την αποκατάσταση της νομιμότητας.

Τα Μέλη του Παιδαγωγικού Τμήματος

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Τα αφόρητα SMS πίεσης του μετρ του Αχίλλειον στη Γεωργία Μπίτα

Νέες Προσλήψεις στο Ίδρυμα Ωνάση και στην στέγη Γραμμάτων και τεχνών

Πανεπιστήμιο Πατρών: Ξεκινάει η 1η ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Εκπαιδευτικών στον ΑΥΤΙΣΜΟ στην Ελλάδα

ΑΣΕΠ 13Κ/2021 - Δήμοι: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ Lower - Proficiency (90 μόρια) σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ για 90 μόρια

Προσλήψεις Εκπαιδευτικών: Το κορυφαίο 9ΜΗΝΟ σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ στην Ελλάδα

ECDL | Πιστοποίηση Υπολογιστών για ΑΣΕΠ μόνο 95 ευρώ μέσα σε 2 ημέρες

σχετικά άρθρα

Diane Ravitch
ΔΟΕ: Εκδήλωση για την αξιολόγηση με την καθηγήτρια Diane Ravitch
Διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα: Η αντίσταση στην αξιολόγηση - εμπορευματοποίηση των σχολείων και ο αγώνας για την υπεράσπιση της δημόσιας εκπαίδευσης
ΔΟΕ: Εκδήλωση για την αξιολόγηση με την καθηγήτρια Diane Ravitch
υππεθε
ΚΕΔΑΣΥ: Συγκρότηση τριμελών επιτροπών για προμήθεια ψυχομετρικών εργαλείων και και επιμόρφωση των ψυχολόγων
Αναλυτικά η απόφαση για τη σύσταση – συγκρότηση τριμελών Επιτροπών Παραλαβής των Ψυχομετρικών Εργαλείων και της επιμόρφωσης των ψυχολόγων σε τοπικό...
ΚΕΔΑΣΥ: Συγκρότηση τριμελών επιτροπών για προμήθεια ψυχομετρικών εργαλείων και και επιμόρφωση των ψυχολόγων
kakokairia xioni kryo
Η κακοκαιρία «Ελπίδα» επελαύνει στη χώρα - Πώς θα εξελιχθεί (Χάρτης)
Πτώση της θερμοκρασίας στα βόρεια της χώρας αυτή την ώρα και χιονοπτώσεις ακόμα και σε πεδινά τμήματα της Θράκης - Η κακοκαιρία «Ελπίδα» επελαύνει...
Η κακοκαιρία «Ελπίδα» επελαύνει στη χώρα - Πώς θα εξελιχθεί (Χάρτης)
tsanta
Εκπαιδευτικοί διώκονται πειθαρχικά γιατί ζήτησαν ενημέρωση για κενό σε σχολείο
Τι καταγγέλλουν εκπαιδευτικοί για τα κενά στα σχολεία και τις πειθαρχικές διώξεις εκπαιδευτικών από Διεύθυνση Εκπαίδευσης
Εκπαιδευτικοί διώκονται πειθαρχικά γιατί ζήτησαν ενημέρωση για κενό σε σχολείο