Οι επαγγελματίες της Αθλητικής Επιστήμης αποκτούν το νέο τους σύλλογο
Πανελλήνιος Σύλλογος Επαγγελματιών Αθλητισμού και Άσκησης» (Π.Σ.Ε.Α.Α.): ένα πανελλήνιο κάλεσμα όλων των επαγγελματιών του αθλητικού χώρου

Είναι πλέον πραγματικότητα! Ανοίγει επίσημα η αυλαία για τη λειτουργία του Συλλόγου των Επαγγελματιών Αθλητικής Επιστήμης, οι οποίοι είναι πτυχιούχοι Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με την επωνυμία «Πανελλήνιος Σύλλογος Επαγγελματιών Αθλητισμού και Άσκησης» (Π.Σ.Ε.Α.Α.).

Ποιοι είναι οι στόχοι του Π.Σ.Ε.Α.Α.;

Οι στόχοι του Π.Σ.Ε.Α.Α. είναι:

 1. Η βελτίωση, ενίσχυση και ανάπτυξη της φυσικής αγωγής, του αθλητισμού και της σωματικής άσκησης στην Ελλάδα με στόχο τη διατήρηση ή τη μεγιστοποίηση της φυσικής κατάστασης καθώς και την προάσπιση και βελτίωση της υγείας των ασκούμενων.
 2. Η διαφύλαξη, προστασία, προβολή και προαγωγή των συμφερόντων του κλάδου των πτυχιούχων Ανωτάτων Σχολών, που είναι Επαγγελματίες του Αθλητισμού και της Άσκησης, καθώς και η επιτήρηση εφαρμογής των κανόνων δεοντολογίας του κλάδου.
 3. Η παρακολούθηση, μελέτη των θεμάτων και η επίλυση των προβλημάτων που άπτονται του κλάδου, η διαμόρφωση και προβολή των εκάστοτε κατάλληλων θέσεων και προτάσεων για την ενίσχυση του Αθλητισμού και της Άσκησης τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, καθώς και η παροχή κάθε είδους συνδρομής στην υποστήριξη και καλύτερη λειτουργία μηχανισμών και θεσμών που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση των συνθηκών ανάπτυξής τους.
 4. Η επικοινωνία και εκπροσώπηση του κλάδου - με προφορικές και γραπτές παραστάσεις - στη Δημόσια Διοίκηση και στις Αρχές, με παράλληλη ενημέρωση και συνεργασία επί θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος, η εκπροσώπησή του με ρόλο συμβουλευτικό, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, η παράσταση αντιπροσώπων του Συλλόγου σε κρατικά όργανα και επιτροπές, σε συνεργασία και με τα μέλη του Συλλόγου, καθώς και η παροχή τεχνικών πληροφοριών προς τις Αρχές.

Πως ιδρύθηκε;

Ο Π.Σ.Ε.Α.Α. ιδρύθηκε το 2019 με πρωτοβουλία όλων των Τ.Ε.Φ.Α.Α. της Ελλάδος σε συνεργασία με επαγγελματίες και επιστήμονες αθλητισμού και άσκησης της χώρας.

Η εμπλοκή των Τ.Ε.Φ.Α.Α. στην ίδρυση του Π.Σ.Ε.Α.Α. και στην καθοδήγησή του στα πρώτα του βήματα, δεν είναι απλά και μόνο το αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας τους για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των πτυχιούχων Τ.Ε.Φ.Α.Α. με την κατάθεση έγκυρων επιστημονικών θέσεων. Η εμπλοκή τους αναδεικνύει και κυρίως αποτυπώνει τον διαρκή ρόλο των Τ.Ε.Φ.Α.Α. στην ανάπτυξη επιστημονικών και επαγγελματικών ικανοτήτων στο χώρο του αθλητισμού και της άσκησης, μέσα από τη σύγχρονη εκπαίδευση των φοιτητών και πτυχιούχων Τ.Ε.Φ.Α.Α. Η προσέγγιση αυτή επιτυγχάνεται με τα συνεχώς εξελισσόμενα και αναβαθμιζόμενα Προγράμματα Σπουδών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών καθώς και στα προγράμματα δια βίου κατάρτισης, τα οποία απευθύνονται σε επαγγελματίες του αθλητισμού και της άσκησης. Οι ικανότητες που αναπτύσσονται με κατάλληλη εκπαίδευση και κατάρτιση είναι αυτές που πιστοποιούν την επάρκεια ενός επαγγελματία να προσφέρει τις απαραίτητες υπηρεσίες που ενισχύουν την υγεία και ασφάλεια των πολιτών καθώς και τη σωστή ανάπτυξη των παιδιών. Προς την κατεύθυνση αυτή, η παρουσία των Τ.Ε.Φ.Α.Α. αποκτά ιδιαίτερη αξία και σημασία ενισχύοντας τη λειτουργία του Π.Σ.Ε.Α.Α.

Επισημαίνεται ωστόσο, ότι ο Π.Σ.Ε.Α.Α. δεν έρχεται να εναντιωθεί στις ήδη υφιστάμενες επιστημονικές ενώσεις πτυχιούχων και Καθηγητών Φυσικής Αγωγής αλλά να συστρατευθεί μαζί τους, να ενισχύσει και να βοηθήσει τον κλάδο στην αποσαφήνιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των γυμναστών με επιστημονική τεκμηρίωση και συνεχή επικοινωνία με κρατικούς φορείς και αρμόδιες επιτροπές προς επίλυση των θεμάτων που προκύπτουν.

Γιατί ιδρύθηκε;

Η ίδρυση του Π.Σ.Ε.Α.Α. προέκυψε ως αποτέλεσμα:

 1. της ραγδαίας επιστημονικής ανάπτυξης του αθλητισμού και της άσκησης και των μεθοδολογιών εφαρμογής τους για τη βελτίωση της υγείας και τη μεγιστοποίηση της φυσικής κατάστασης και αθλητικής απόδοσης,
 2. της επακόλουθης συνεχούς ανανέωσης των Προγραμμάτων Σπουδών (Π.Σ.) των Τ.Ε.Φ.Α.Α. τα τελευταία 40 χρόνια,
 3. της μεγάλης απόκλισης με το πέρασμα του χρόνου μεταξύ της επιστημονικής γνώσης των πτυχιούχων Τ.Ε.Φ.Α.Α. και της ενημέρωσης της ευρύτερης κοινωνίας, για τον ορθό τρόπο εφαρμογής προγραμμάτων αθλητισμού και άσκησης για την προαγωγή της υγείας και της αθλητικής απόδοσης.

Ταυτόχρονα, λόγω της παιγνιώδους φύσης του αθλητισμού και της εξοικείωσης όλων με τον αθλητισμό και την άσκηση, συχνά δημιουργείται η λανθασμένη εντύπωση στο ευρύτερο κοινό ότι οι υπηρεσίες καθοδήγησης ανθρώπων για αθλητισμό και άσκηση είναι κάτι απλό, τις οποίες μπορούν να παρέχουν όσοι έχουν συγκεντρώσει εμπειρίες ως αθλούμενοι και ασκούμενοι, παραγνωρίζοντας ότι αυτές οι εμπειρίες χρειάζεται να συνδέονται αρμονικά με επιστημονικές γνώσεις για ορθή εφαρμογή των προγραμμάτων άθλησης και άσκησης. Αυτή η προσέγγιση θέτει σε κίνδυνο την υγεία του Έλληνα πολίτη, διότι παραγνωρίζει ότι η άσκηση είναι μια έντονη διατάραξη της φυσιολογικής λειτουργίας του οργανισμού η οποία, αν δεν γίνει στοχευμένα στηριγμένη σε αμιγώς επιστημονικές αρχές, αντί να βελτιώσει την υγεία ή την απόδοση, θα προκαλέσει σημαντικά προβλήματα υγείας. Παραγνωρίζει ότι χρειάζονται εξειδικευμένες γνώσεις για να μπορεί κάποιος να αναλάβει να γυμνάσει, μεταξύ άλλων, παιδιά, εγκύους, ηλικιωμένους κλπ. Επισημαίνεται ότι τις γνώσεις αυτές και τις δεξιότητες τις αποκτούν μόνο οι πτυχιούχοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης από τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) και αυτοί είναι οι πλέον αρμόδιοι και ειδικοί να υλοποιούν προγράμματα σωματικής άσκησης και άθλησης.

Γιατί είναι σημαντικός για την κοινωνία;

Οι στόχοι του Π.Σ.Ε.Α.Α. είναι σημαντικοί για την Ελληνική κοινωνία, επειδή:

 1. Κανένας δεν πάει σε εμπειρικό γιατρό, ούτε στέλνει το παιδί του σε σχολείο με εμπειρικούς «δασκάλους», ενώ όλοι απαιτούν εύκολα να διακρίνουν τα προσόντα ανθρώπων που παρέχουν υπηρεσίες, ιδιαίτερα υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης.
 2. Η συμμετοχή του Έλληνα πολίτη σε δραστηριότητες Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού είναι δικαίωμα το οποίο συμβάλλει στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του πολίτη (Σύνταγμα του 1975, άρθρο 5, παρ. 1) και κάτω από σωστές προϋποθέσεις καταπολεμά το ρατσισμό, τη βία και τις εξαρτήσεις.
 3. Η έλλειψη σωματικής άσκησης έχει αναγνωριστεί ως ο τέταρτος σημαντικότερος παράγοντας κινδύνου πρόωρης θνησιμότητας και ασθενειών στις χώρες υψηλού εισοδήματος ενώ, μόνο στην περιφέρεια της Ευρώπης, ευθύνεται για περισσότερους από 1 εκατομμύριο θανάτους. Πειραματικά δεδομένα συνηγορούν ότι η συστηματική άσκηση αποτελεί θεραπεία για είκοσι έξι διαφορετικές ασθένειες. Η πρόσφατη απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας ως προς τη συνταγογράφηση της άσκησης από τον ΕΟΠΥΥ αποδεικνύει τη σημαντικότητα της άσκησης για την πρόληψη χρόνιων παθήσεων.
 4. Tο οικονομικό κόστος της φυσικής αδράνειας στους Έλληνες πολίτες ανέρχεται σε 130-650 εκατομμύρια ευρώ ανά έτος λόγω των δαπανών για ασθενείς με στεφανιαία νόσο, διαβήτη τύπου 2, καρκίνο του εντέρου και του μαστού, καθώς και λόγω του κόστους για την αντιμετώπιση ψυχολογικών ασθενειών που σχετίζονται με το άγχος και την κατάθλιψη.
 5. Ο αθλητικός επιστήμονας (γυμναστής), ως επαγγελματίας αθλητισμού και άσκησης, χρειάζεται γνώσεις ανατομίας και φυσιολογίας για το πώς λειτουργεί το ανθρώπινο σώμα, γνώσεις ψυχολογίας και κινητικής συμπεριφοράς για να κινητοποιήσει το άτομο να γυμναστεί εφόρου ζωής, γνώσεις παιδαγωγικής και διδακτικής για να μετουσιώσει τη θεωρία σε πράξη, αποτελεσματικά.
 6. Η άσκηση πρέπει να παρέχεται σε εξατομικευμένη βάση μετά από αξιολόγηση, με συγκεκριμένη ένταση, διάρκεια και συχνότητα, ανάλογα με τη φυσική κατάσταση, κατάσταση υγείας, συνθήκες περιβάλλοντος, φύλο, και ηλικία. Υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις αερόβιας εκγύμνασης και μυϊκής ενδυνάμωσης από παγκόσμιους επιστημονικούς οργανισμούς για να υπάρχει ασφάλεια και να αποφευχθούν τραυματισμοί, κακώσεις και θάνατοι. Έχει αποδειχθεί ότι κάθε μορφή άθλησης-άσκησης, δεν είναι αποτελεσματική αλλά μονάχα εκείνη που είναι κατάλληλα στοχευμένη.
 7. Το γνωστικό αντικείμενο της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού διδάσκεται στα πανεπιστήμια της χώρας και είναι η έκτη δημοφιλέστερη επιλογή ανάμεσα σε όλους τους υποψήφιους φοιτητές για να εισαχθούν σε πανεπιστημιακή Σχολή. Συνολικά, υπάρχουν πάνω από 60.000 ενεργοί Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής.
 8. Η Αθλητική Επιστήμη (Sport Science) - Επιστήμη της Άσκησης (Exercise Science) των ελληνικών πανεπιστημίων (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) σύμφωνα με τους παγκόσμιους ανεξάρτητους οργανισμούς αξιολόγησης βρίσκεται στην περίοπτη εικοστή θέση της παγκόσμιας κατάταξης και είναι πρωτοπόρα στην Ελλάδα ανάμεσα στις γνωστές επιστήμες των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Για τους λόγους αυτούς

Οφείλουμε να διαφυλάξουμε τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων Τ.Ε.Φ.Α.Α.

και

ΚΑΛΟΥΜΕ όλους τους Πτυχιούχους Καθηγητές Φυσικής Αγωγής να γίνουν μέλη του «Πανελλήνιου Συλλόγου Επαγγελματιών Αθλητισμού και Άσκησης» (Π.Σ.Ε.Α.Α.)

Από τη Διοικούσα Επιτροπή του Π.Σ.Ε.Α.Α.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον σύνδεσμο:  https://pseaa.org/index.php/el/

Διαβάστε Επίσης:

Εκτοξεύεται η ζήτηση για το ετήσιο σεμινάριο του Παν.Αιγαίου στη Σχολική Ψυχολογία

googlenews4
Ακολουθήστε το alfavita.gr στο GOOGLE NEWS 
viber67
Ακολουθήστε το alfavita.gr στο VIBER

 

σχετικά άρθρα

Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης: Δεν είναι κάμερα στην τάξη, αλλά υπολογιστής - Θα είναι εστιασμένος μόνο στον πίνακα ή στον εκπαιδευτικό
Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης: Δεν είναι κάμερα στην τάξη, αλλά υπολογιστής - Θα είναι εστιασμένος μόνο στον πίνακα ή στον εκπαιδευτικό
«Ένας εκπαιδευτικός που είναι άρτια προετοιμασμένος και μπορεί να διαχειριστεί την τάξη του, τους μαθητές του, δεν έχει να φοβηθεί κάτι, εξάλλου η...
Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης: Δεν είναι κάμερα στην τάξη, αλλά υπολογιστής - Θα είναι εστιασμένος μόνο στον πίνακα ή στον εκπαιδευτικό
ΟΙΕΛΕ για νομοσχέδιο Κεραμέως: Καταργείται το προστατευτικό καθεστώς των συμβάσεων εργασίας των εκπαιδευτικών
ΟΙΕΛΕ για νομοσχέδιο Κεραμέως: Καταργείται το προστατευτικό καθεστώς των συμβάσεων εργασίας των εκπαιδευτικών
Το κείμενο ανάλυσης των επιπτώσεων του νομοσχεδίου Κεραμέως για την ιδιωτική εκπαίδευση έχουν επιμεληθεί το Προεδρείο της ΟΙΕΛΕ σε συνεργασία με τους...
ΟΙΕΛΕ για νομοσχέδιο Κεραμέως: Καταργείται το προστατευτικό καθεστώς των συμβάσεων εργασίας των εκπαιδευτικών