ΔΔΕ Δράμας: Υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων για την υποστήριξη πιστοποίησης μαθητών για το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής
Από τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Δράμας ανακοινώνεται:

Σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 30239/Δ2/28-02-2020 (ΑΔΑ: ΩΝΙΥ46ΜΤΛΗ-Ι9Ο) Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων του ΥΠ.ΑΙ.Θ. καλούνται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ86 οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους κυρωμένους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών γενικής εκπαίδευσης σχολικού έτους 2018-2019, οι οποίοι παραμένουν σε ισχύ σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 131407/Ε1/24.08.2019 Υ.Α. (Β΄ 3283, ΑΔΑ: 6Α0Ε4653ΠΣ-Ε66) και επιθυμούν να απασχοληθούν ως διδάσκοντες στην Υποστήριξη Πιστοποίησης για το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής για το σχολικό έτος 2019-2020, με αμοιβές που αντιστοιχούν σε εκείνες των ωρομισθίων εκπαιδευτικών, να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση μέσω του ακόλουθου συνδέσμου https://schools.espa.minedu.gov.gr/kpp

από 03 Μαρτίου 2020 μέχρι και 10 Μαρτίου 2020 και ώρα 15:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Διεύθυνση Δ/Θμιας Εκπαίδευσης Δράμας

(Υπεύθυνη: Ζωτίδου Μαρία 2521351223) για περισσότερες πληροφορίες.

σχετικά άρθρα