Thumbnail
Με αφορμή την έναρξη της διαδικασίας επιλογής των στελεχών – συντονιστών των ΠΕΚΕΣ-ΚΕΣΥ-ΚΕΑ με βάση το νόμο 4547/18,  οι αιρετοί των Παρεμβάσεων – Κινήσεων – Συσπειρώσεων Π.Ε. στα ΑΠΥΣΠΕ  προχωρούμε στην παρακάτω δήλωση:  

Ο νέος νόμος 4547/18 που αφορά τις δομές στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και συγκεκριμένα στο σημείο επιλογής στελεχών σε αυτές τις δομές, κινείται στο παρακάτω πλαίσιο:

Φιλοδοξεί να μας καταστήσει όλους αξιολογητές για να μας μετατρέψει σε αξιολογούμενους σε επόμενη φάση (όπου προβλέπονται αρμοδιότητες του ΙΕΠ για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών).  Στόχος του είναι, το σύνολο του εκπαιδευτικού σώματος να έχει εσωτερικεύσει δια της συμμετοχής του την «αναγκαιότητα» της αξιολόγησης και να είναι πλέον ευάλωτο και εκτεθειμένο στη γενίκευση αυτού του μοντέλου βαθμολογίας (από «άριστος» έως «ακατάλληλος» και από 100 έως 0) και για τους εκπαιδευτικούς της τάξης. Και όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου, να αποδεχτεί την αλλαγή της φοράς του βέλους της αξιολόγησης. Μόνο που τότε, στο στόχαστρο θα είναι ο ίδιος ο εκπαιδευτικός της τάξης.

Η εμπέδωση κουλτούρας αξιολόγησης αποτελεί το πρώτο κρίσιμο βήμα για να προωθηθεί ένα καθολικό αξιολογικό μοντέλο. Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι:

 • Όλα τα στελέχη εκπαίδευσης αξιολογούνται από τα στελέχη της αμέσως ανώτερης βαθμίδας ιεραρχίας, τα οποία συντάσσουν σχετικές εκθέσεις αξιολόγησης
 • Όλα τα στελέχη εκπαίδευσης αξιολογούνται από το μόνιμο προσωπικό που υπάγεται σε αυτά. Για παράδειγμα, οι εκπαιδευτικοί μιας σχολικής μονάδας καλούνται να συμπληρώνουν, σε ετήσια βάση, ανώνυμα ερωτηματολόγια αξιολόγησης του/της διευθυντή/ντριας. Αναρωτιόμαστε:  Σε ποια ρουμπρίκα αξιολόγησης θα συμπεριληφθούν  οι  σχ. μονάδες εκείνες στις οποίες υπηρετούν μόνο αναπληρωτές; Ποιόν  σκοπό εξυπηρετεί ο διαχωρισμός των αναπληρωτών από τη διαδικασία;
 • Με βάση το άρθρο 47 του νόμου που τιτλοφορείται «Προγραμματισμός και αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων». γίνεται κατανοητός κι ο επιτελικός ρόλος που έρχονται να διαδραματίσουν τόσο τα ΠΕΚΕΣ όσο και οι συντονιστές στελέχη του στο ζήτημα της αυτοαξιολόγησης των σχολείων. Η χρήση των συγκεκριμένων όρων δεν είναι καθόλου τυχαία, αφού στη συνείδηση των εκπαιδευτικών έχουν συνδεθεί με τις απαραίτητες εσωτερικές συλλογικές παιδαγωγικές διαδικασίες του Συλλόγου Διδασκόντων. Έτσι, μέσω της διαστροφής αυτών των όρων αλλά και της νοηματοδότησής τους όπως τη γνωρίζαμε και χρησιμοποιούσαμε ως τώρα επιχειρείται η συμφιλίωση των εκπαιδευτικών με την «κουλτούρα αξιολόγησης» και η αθόρυβη αλλά αποτελεσματική προώθηση της αξιολόγησης/αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας.

Συγκεκριμένα προβλέπεται:

 1. Το Σχολικό Συμβούλιο συνεδριάζει με θέμα τον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου, «στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του». Ποιες είναι αυτές οι αρμοδιότητες και από πότε ο Δήμος και ο Σύλλογος Γονέων εμπλέκονται με τον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου;
 2. Ο Σύλλογος Διδασκόντων λαμβάνει υπόψη του τις απόψεις του Σχολικού Συμβουλίου για το συγκεκριμένο θέμα. Στη σχετική συνεδρίασή του δίνεται η δυνατότητα να κληθούν στη συγκεκριμένη συνεδρίαση στελέχη του ΠΕ.Κ.Ε.Σ., του Κ.Ε.Σ.Υ., του Κ.Ε.Α., μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., μέλη των Ερευνητικών Κέντρων και άλλων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων φορέων. Η βαρύτητα που δίνεται στον προγραμματισμό εκπαιδευτικού έργου σε επίπεδο σχολικής μονάδας ανοίγει το ζήτημα της αυτονομίας της σχολικής μονάδας και της διάσπασης του ενιαίου χαρακτήρα της εκπαίδευσης.
 3. Ο Σύλλογος Διδασκόντων σε συχνές, τακτικές συνεδριάσεις, διαμορφώνει τον αρχικό προγραμματισμό, τον ανασχεδιάζει και στο τέλος του σχολικού έτους, την αποτίμηση. Όλες αυτές οι εκθέσεις «υποβάλλονται στο οικείο ΠΕ.Κ.Ε.Σ.». Επομένως, η διαδικασία δεν είναι εσωτερική.
 4. «Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου μελετούν τις ανωτέρω εκθέσεις των σχολικών μονάδων(…)και διατυπώνουν, εφόσον κρίνουν απαραίτητο, παρατηρήσεις επί των εκθέσεων συλλογικού προγραμματισμού, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη από τις αντίστοιχες σχολικές μονάδες». Επίσης, «διατυπώνουν παρατηρήσεις επί των εκθέσεων αποτίμησης και εισηγούνται πιθανές βελτιώσεις, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη κατά τον συλλογικό προγραμματισμό του επόμενου σχολικού έτους από τις αντίστοιχες σχολικές μονάδες». Επομένως, οι παρατηρήσεις των Συντονιστών δεν έχουν συμβουλευτικό αλλά δεσμευτικό χαρακτήρα αφού πρέπει να ληφθούν υπόψη στον προγραμματισμό της επόμενης χρονιάς.
 5. Τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ., συντάσσουν συνολικές συμπερασματικές εκθέσεις, τις αποστέλλουν στο ΙΕΠ, το οποίο με τη σειρά του εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας και προτείνει βελτιώσεις του προγραμματισμού στα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πέρα από τη σαφή κάθετη φορά εποπτείας, οι συγκεντρωτικές εκθέσεις προϋποθέτουν φόρμες με δείκτες ποιότητας που θα μπορούν να κωδικοποιηθούν και να καταμετρηθούν σε πανελλαδικό επίπεδο. Για αυτόν ακριβώς το λόγο προβλέπεται ότι «Οι θεματικοί άξονες αναφοράς του συλλογικού προγραμματισμού και της ανατροφοδοτικής αποτίμησης, καθώς και ο τύπος των σχετικών εκθέσεων, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ι.Ε.Π.» (άρθρο 47.7).
 6. Επιπλέον ο ν. 4547/18 αποδομεί την ειδική αγωγή, αλλάζοντας τον ρόλο των ΚΕΔΔΥ, διαμορφώνοντας τα ΚΕΣΥ,ως νέα δομή και  μεταθέτοντας στους εκπαιδευτικούς του γενικού σχολείου μέσα από παρεμβατικά προγράμματα την αντιμετώπιση και αξιολόγηση των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
 7. Συγχωνεύει και υποβαθμίζει τους τομείς της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, της Αγωγής Υγείας, των Πολιτιστικών Θεμάτων, διαμορφώνοντας τα ΚΕΑ.

Όλα τα παραπάνω, συγκροτούν τους όρους μιας διαδικασίας χρονοβόρας, αμιγώς γραφειοκρατικής, αναντίστοιχης των πραγματικών αναγκών της εκπαιδευτικής κοινότητας, που καμία σχέση δεν έχει με εσωτερικές και ανατροφοδοτικές συλλογικές παιδαγωγικές λειτουργίες. Ταυτόχρονα με τη συγκρότηση και λειτουργία των νέων «επιτελικών» οργάνων (ΠΕΚΕΣ - ΚΕΣΥ – ΚΕΑ), δημιουργούν μία απόλυτα ελεγχόμενη από το υπουργείο Παιδείας περιφερειακή εκπαιδευτική εξουσία, που καθημερινά θα εποπτεύει και θα ελέγχει τα πάντα, διαμορφώνοντας ταυτόχρονα μια δυναμική κωδικοποίησης, συγκρισιμότητας, διαφοροποίησης, κατάταξης και ανταγωνισμού των σχολικών μονάδων. Δηλαδή, μιας διαδικασίας αυτοαξιολόγησης που μπορεί να πάρει σαφέστερα χαρακτηριστικά με την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων που θα ορίσουν τις φόρμες και τους δείκτες των σχετικών εκθέσεων.

Δεν αξιολογώ – Δεν αξιολογούμαι

Συνεχίζουμε στον ίδιο δρόμο που χάραξαν οι αγώνες των προηγούμενων χρόνων, οι αγώνες, ενάντια σε ερωτηματολόγια, δείκτες, ποσοστά, αξιολογόχαρτα που μπλοκάρισαν στην πράξη την προώθηση της αξιολόγησης όλο το προηγούμενο διάστημα.

Διεκδικούμε:

 • Να καταργηθεί ο νόμος  για τις νέες δομές, το άρθρο 112 (καταργούμενες διατάξεις: κατάργηση του ΠΔ 152) να ψηφιστεί με την προσθήκη της κατάργησης της ΑΔΙΠΔΕ, του ν.3848 και όλου του θεσμικού πλαισίου της αξιολόγησης.
 • Όχι στην αξιολόγηση – αυτοαξιολόγηση. Παιδαγωγική ελευθερία και δημοκρατία στο σχολείο.
 • Αποφασίζουμε από τώρα απεργία – αποχή από κάθε αξιολογική διαδικασία είτε αφορά αξιολόγηση στελεχών είτε αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας
 • Παίρνουμε όλα τα μέτρα για να επιτύχουμε την ίδια αποτελεσματική και μαζική απόρριψη της αξιολόγησης/αυτοαξιολόγησης όπως και στις προηγούμενες νικηφόρες αναμετρήσεις (γενικές συνελεύσεις, επιτροπές αγώνα, συνεδριάσεις συλλόγων διδασκόντων, συγκέντρωση υπογραφών, κλπ.)

Ως εκπρόσωποι των Παρεμβάσεων – Κινήσεων – Συσπειρώσεων Π.Ε., στα ΑΠΥΣΠΕ και  με βάση αυτές τις εκτιμήσεις δηλώνουμε  πως θα στηρίξουμε και θα υλοποιήσουμε την πάγια θέση των ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ -ΚΙΝΗΣΕΩΝ-ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΩΝ ενάντια σε κάθε μορφή αξιολόγησης-βαθμολόγησης. Άλλωστε και η εμπειρία μας στα όργανα διοίκησης και ιδιαίτερα στα ΑΠΥΣΠΕ επιβεβαιώνει την ορθότητα αυτής της απόφασης και αποκαλύπτει πως δε μπορούν πια να υπάρχουν αυταπάτες για αντικειμενική-αξιολογική διαδικασία. Και προηγούμενα αλλά και τώρα (βλέπε επιλογές Διευθυντών Εκπαίδευσης- επιλογές Συντονιστών ΔΥΕΠ…) οι προσκείμενη στην κάθε φορά εξουσία ήταν οι «άριστοι/ες» στη συνέντευξη, οι πιο ικανοί/ες στην εκπαίδευση και γι’ αυτό επιλέγονταν για να στελεχώσουν την εκπαιδευτική ιεραρχία. Εμείς δεν είχαμε και δεν έχουμε αυταπάτες.

Στη συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής των στελεχών – συντονιστών των ΠΕΚΕΣ-ΚΕΣΥ-ΚΕΑ εμείς απέχουμε παρακολουθώντας τη διαδικασία και  δεν εμπλεκόμαστε σε καμιά διαδικασία εισήγησης και παρουσίασης των υποψηφίων – δε βαθμολογούμε, βάζουμε παύλα, δεν αξιολογούμε - δεν παρεμβαίνουμε με κανένα τρόπο στη διαδικασία της συνέντευξης

Με την πεποίθηση πως οι αιρετοί δε συνδιοικούν, δεν αξιολογούν, αλλά ελέγχουν και προωθούν στα υπηρεσιακά συμβούλια τις διεκδικήσεις του εκπαιδευτικού κινήματος δηλώνουμε κατηγορηματικά πως αυτή τη στάση θα κρατήσουμε και πως υπάρχει αντίστοιχη εμπειρία από ανάλογες διαδικασίες, που επιβεβαιώνει την ορθότητα αυτής της αγωνιστικής στάσης.

 

Οι αιρετοί στο ΑΠΥΣΠΕ Αττικής                            Οι αιρετοί στο ΑΠΥΣΠΕ Κ.Μακεδονίας

Τακτικό μέλος                                                                  Τακτικό μέλος

Ακρίτας Καλούσης                                                           Θανάσης Αγαπητός

Αναπλ. Μέλος                                                                 Αναπλ. Μέλος

Βιολέττα Πατέλη                                                              Ηλίας Σμήλιος

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 5 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 18/6

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

myschool
Myschool: Τα 10 στοιχεία που θα διαβιβάζει στον Κόμβο Παρακολούθησης Επιδόσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Τα στοιχεία θα μεταβιβάζονται στον Κόμβο Επιδόσεων δύο (2) φορές για κάθε διδακτικό έτος: εντός τριάντα (30) ημερών από την έναρξη αυτού και εντός...
Myschool: Τα 10 στοιχεία που θα διαβιβάζει στον Κόμβο Παρακολούθησης Επιδόσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Απόστολος Λύτρας
Εισαγγελία Αρείου Πάγου για Λύτρα: Ζητά άμεση ολοκλήρωση της ανάκρισης και παραπομπή σε δίκη
Η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ζητεί διεξαγωγή της κύριας ανάκρισης κατ’ απόλυτη προτεραιότητα
Εισαγγελία Αρείου Πάγου για Λύτρα: Ζητά άμεση ολοκλήρωση της ανάκρισης και παραπομπή σε δίκη