Ενημέρωση από το ΑΠΥΣΔΕ Στερεάς Ελλάδας

Χωρίς συνεδρίαση ΑΠΥΣΔΕ η τρέχουσα εβδομάδα.
Επόμενη συνεδρίαση πιθανώς την Τετάρτη 31/1 , λίγη υπομονή ακόμα για τους συναδέλφους που ενδιαφέρονται για την πλήρωση των θέσεων σε ΚΕΣΥΠ , ΚΠΕ , ΚΕΠΛΗΝΕΤ της Περιφέρειας.
 
Ειδήσεις από την Περιφερειακή Διεύθυνση
 
«Κύρωση τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα επιλογής υποψηφίων για κάλυψη κενούμενης θέσης Διευθυντή σχολικής μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας»
Κυρώνουμε τον τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα επιλογής υποψηφίων Διευθυντών για κάλυψη της κενούμενης θέσης Διευθυντή στο ΕΠΑΛ Άμφισσας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 2 η /22-01-2018 πράξη του διευρυμένου ΠΥΣΔΕ Φωκίδας, ως εξής:
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΛΑΔΟΣ
Μ Ο Ρ Ι Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙ ΚΩ N ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ    Μ Ο Ρ Ι Α ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ    ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
1 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 227211 ΠΕ 04.01    3,50          6,37      9,87
2 ΖΜΠΗΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 222904 ΠΕ 03          1,75    7,92      9,67
 
«Τοποθέτηση εκπαιδευτικού σε κενούμενη θέση Διευθυντή Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας»
Τοποθετούμε, τον κάτωθι εκπαιδευτικό ως Διευθυντή σε κενούμενη θέση Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας, για το υπόλοιπο της τριετούς θητείας που λήγει την 31-7-2020, ως εξής: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΛΑΔΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
1 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 227211 ΠΕ 04.01 ΕΠΑ.Λ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ
 
 
«Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή»
·         Xορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στον κ. Ευθύμιο Γκούμα, Διευθυντή της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας, προκειμένου, σύμφωνα με την αίτησή του, να πραγματοποιήσει είκοσι δύο (22) συνολικά ώρες εποπτείας Πρακτικών Ασκήσεων Διδασκαλίας (ΠΑΔ) στο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) για το Α’ Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, που υλοποιείται από την ΑΣΠΑΙΤΕ στη Λιβαδειά.
 
·         Xορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στον κ. Κωνσταντίνο Αργυρόπουλο, Προϊστάμενο του Τμήματος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, προκειμένου να απασχοληθεί ως Επιστημονικός Συνεργάτης, με προσόντα της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 για τρεις ώρες την εβδομάδα (από 1-12-2017 έως και 6-7-2018)
 
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Η Περιφερειακή Διεύθυνση Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι θα προσλάβει με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ένα (1) άτομο Δ.Ε. ειδικότητας Οδηγών σχολ. λεωφορείων και ένα (1) άτομοΔ.Ε. ειδικότητας Συνοδών πλήρους απασχόλησης και για διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 30/6/2018 για τις ακόλουθες Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994,όπως ισχύει:
Κωδικός θέσης Υπηρεσία/έδρα Τόπος Απασχόλησης (Σχολ.μονάδα) Ειδικότητα Διάρκεια Σύμβασης Αριθμός ατόμων
101 Περιφ .Δ/νσηΑ/θμιας & Β/θμιαςΕκπ/σης Στερ. Ελλάδας 10Θ Ειδ.Δημ.&Νηπ.Λαμίας ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Από την υπογραφή της Σύμβασης και όχι πέραν της 30/6/2018 1
102 Περιφ .Δ/νση Α/θμιας & Β/θμιαςΕκπ/σης Στερ. Ελλάδας 10Θ Ειδ.Δημ.&Νηπ.Λαμίας ΔΕ ΣΥΝΟΔΩΝ
Από την υπογραφή της Σύμβασης και όχι πέραν της 30/6/2018 1 Ηλικία : Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 65 ετών. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν σχετική αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στην παρακάτω διεύθυνση : Περιφερειακή Διεύθυνση Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, Αρκαδίου 8,Τ.Κ.: 35131 – Λαμία εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στον ημερήσιο τύπο, σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της παραπάνω Υπηρεσίας και στο κατάστημα της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Φθιώτιδας (Θερμοπυλών 60,Τ.Κ. 35133-Λαμία) καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος του Δήμου Λαμιέων, εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.
 
«Έγκριση απόφασης της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας, τροποποίηση διάθεσης εκπαιδευτικού για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου»
Ε γ κ ρ ί ν ο υ μ ε , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33, παρ. 5 του Ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83 τ.Α’/11-05-2016), την υπ’ αριθμ. 286/16-01-2018 Απόφαση της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας, με την οποία τ ρ ο π ο π ο ι ε ί τ α ι η υπ’ αριθμ. 9079/22-11-2017 Απόφαση της Δ.Δ.Ε. Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Χρήστος Ι. Δημητρίου Εύβοιας, με θέμα: «Διάθεση Εκπαιδευτικού για γραμματειακή υποστήριξη», η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Φ.αποφ./9485/18-12-2017 απόφαση της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: ΩΣΔ84653ΠΣ-ΩΤΦ), ως προς το μέρος που αφορά τη διάθεση για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου, της παρακάτω εκπαιδευτικού, από 22.01.2018 έως τη λήξη του διδακτικού έτους 2017-2018, ως εξής:
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΑΜ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΗΜΕΡΕΣ
1 ΛΥΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ 18.35 215110 2ο ΕΠΑΛ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1ο ΓΕΛ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 5
 
 
«Τροποποίηση απόφασης διάθεσης εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για συμπλήρωση του διδακτικού τους ωραρίου στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ).»
Τ ρ ο π ο π ο ι ο ύ μ ε τη διάθεση του παρακάτω εκπαιδευτικού για συμπλήρωση του υποχρεωτικού του διδακτικού ωραρίου και την κάλυψη των αναγκών διδασκαλίας μαθημάτων στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Λιβαδειάς μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2017-2018 ως εξής:
Α/Α Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΩΡΕΣ
1 220945 Μπαλάσκας Ηλίας ΤΕ 01.02 ΕΠΑΛ Λιβαδειάς 17


«Έγκριση μετακίνησης του ΓΕΛ Κάτω Τιθορέας για συμμετοχή σε Μαθητικό Συνέδριο στην Κύπρο»
Εγκρίνουμε τη μετακίνηση των παρακάτω εκπ/κών και των εφτά (7) μαθητών/τριών της Β΄ τάξης του ΓΕΛ Κάτω Τιθορέας (ονομαστική κατάσταση των μαθητών υπάρχει στο πρακτικό του συλλόγου), στην Λευκωσία της Κύπρου, στο πλαίσιο του 7ου Παγκύπριου Μαθητικού Συνεδρίου (PierredeCoubertin), η οποία θα πραγματοποιηθεί από 21-02-2018 έως 24-02-2018, υπό τον όρο ότι θα τηρηθεί το πρόγραμμα που μας υποβλήθηκε, καθώς και η ισχύουσα νομοθεσία, για την ασφάλεια της μετακίνησης των μαθητών και των εκπ/κών και για την επίτευξη του σκοπού της.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ- ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΔΡΑ
1. ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΚΟΤΡΩΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Εκπ/κος κλ. ΠΕ03
2. ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΣΟΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 1.Εκπ/κος κλ. ΠΕ05
3. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗΓΟΣ ΚΩΣΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Εκπ/κος κλ. ΠΕ02
4. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΛΟΒΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1.Εκπ/κος κλ. ΠΕ04.04 ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑ
Ημέρες εκτός έδρας : ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)
 
 
«Έγκριση απόφασης της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας, τροποποίησης και ανάκλησης διάθεσης εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου»
Ε γ κ ρ ί ν ο υ μ ε , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33, παρ. 5 του Ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83 τ.Α’/11-05-2016), την υπ’ αριθμ. 108/17-01-2018 Απόφαση της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας, με την οποία: α) τ ρ ο π ο π ο ι ε ί τ α ι η υπ’ αριθμ. Φ.αποφ./2821/27-11-2017 απόφαση της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Φ.αποφ./9658/04-12-2017 απόφαση της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: 6Μ5Κ4653ΠΣ-ΛΛΑ), ως προς το μέρος που αφορά τη διάθεση για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου, των παρακάτω εκπαιδευτικών, από 19.01.2018 έως τη λήξη του διδακτικού έτους 2017-2018, ως εξής:
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΑΜ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΡΕΣ
1 ΤΣΑΦΟΓΙΑΝΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ 03 218278 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 4
2 ΔΑΓΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕ 07 227687 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΆΜΦΙΣΣΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 3
3 ΠΟΛΥΖΩΗ ΝΙΚΗ ΠΕ 11 208245 ΓΕ.Λ. ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ ΔΔΕ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 20
4 ΜΠΑΣΔΕΚΗ ΓΛΥΜΗ ΠΕ 17.01 177408 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΤΕΑΣ ΓΕ.Λ. ΙΤΕΑΣ ΠΔΣ 2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΤΕΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 1
5 ΔΡΙΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ 19 191081 ΓΕ.Λ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΓΕ.Λ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 4
6 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΕ 19 190986 ΓΕ.Λ. ΙΤΕΑΣ ΓΕ.Λ. ΙΤΕΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 10
β) α ν α κ α λ ε ί τ α ι η υπ’ αριθμ. Φ.αποφ./2821/27-11-2017 απόφαση της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Φ.αποφ./9658/04-12-2017 απόφαση της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: 6Μ5Κ4653ΠΣ-ΛΛΑ), ως προς το μέρος που αφορά τη διάθεση για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου, των παρακάτω εκπαιδευτικών, από 19.01.2018 έως τη λήξη του διδακτικού έτους 2017-2018, ως εξής:
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΑΜ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΡΕΣ
1 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ 01 211745 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 1
2 ΜΠΕΚΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ 03 702256 ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 1
3 ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ 03 154317 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 2
4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ 17.01 177400 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 1
 
 
«Έγκριση απόφασης της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας, τροποποίησης και ανάκλησης διάθεσης εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου»
Ε γ κ ρ ί ν ο υ μ ε , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33, παρ. 5 του Ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83 τ.Α’/11-05-2016), την υπ’ αριθμ. 109/17-01-2018 Απόφαση της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας, με την οποία: α) τ ρ ο π ο π ο ι ε ί τ α ι η υπ’ αριθμ. Φ.αποφ./2925/27-11-2017 απόφαση της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Φ.αποφ./9674/04-12-2017 απόφαση της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: 70004653ΠΣ-ΕΧΘ), ως προς το μέρος που αφορά τη διάθεση για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου, του παρακάτω εκπαιδευτικού, από 19.01.2018 έως τη λήξη του διδακτικού έτους 2017-2018, ως εξής:
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΑΜ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΡΕΣ
1 ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ 04.02 ΓΕ.Λ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ 2
β) α ν α κ α λ ε ί τ α ι η υπ’ αριθμ. Φ.αποφ./2925/27-11-2017 απόφαση της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Φ.αποφ./9674/04-12-2017 απόφαση της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: 70004653ΠΣ-ΕΧΘ), ως προς το μέρος που αφορά τη διάθεση για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου, του παρακάτω εκπαιδευτικού, από 19.01.2018 έως τη λήξη του διδακτικού έτους 2017-2018, ως εξής:
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΑΜ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΡΕΣ
1 ΚΑΡΑΔΟΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ 16.01 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ 4
 
 
«Έγκριση απόφαση της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας, διάθεσης εκπαιδευτικού για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού του ωραρίου»
Ε γ κ ρ ί ν ο υ μ ε , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33, παρ. 5 του Ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83 τ.Α’/11-05-2016), την υπ’ αριθμ. 109/17-01-2018 Απόφαση της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Χρήστος Ι. Δημητρίου Φωκίδας, διάθεσης του κάτωθι εκπαιδευτικού, για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού του ωραρίου, από 19.01.2018 έως τη λήξη του διδακτικού έτους 2017-2018, ως εξής:
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΑΜ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΡΕΣ
1 ΣΚΟΥΡΤΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ 02 ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ 9
 
 «Έγκριση απόφασης της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας, διάθεσης εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου»
Ε γ κ ρ ί ν ο υ μ ε , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33, παρ. 5 του Ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83 τ.Α’/11-05-2016), την υπ’ αριθμ. 108/17-01-2018 Απόφαση της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας, διάθεσης των κάτωθι εκπαιδευτικών, για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου, από 19.01.2018 έως τη λήξη του διδακτικού έτους 2017-2018, ως εξής: Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Χρήστος Ι. Δημητρίου
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΑΜ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΡΕΣ
1 ΜΑΛΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ 01 178970 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 2
2 ΠΑΛΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ 13 178443 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 2
3 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ 02 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΠΑΛΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΠΑΛΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 2
4 ΚΑΡΔΟΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ 16.01 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 3
5 ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ 19 210987 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 3
 
 
Γεώργας Θωμάς
Αιρετό μέλος ΑΠΥΣΔΕ

 

 

σχετικά άρθρα

«Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» - Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας
«Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» - Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας
Δείτε αναλυτικά τις διατάξεις του νέου εκπαιδευτικού νομοσχεδίου
«Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» - Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας