Thumbnail
Ενημερωτικό Συνεδρίασης ΠΥΣΠΕ Λασιθίου 4-12-2017

Τη Δευτέρα 4 Νοεμβρίου  2017 συμμετείχαμε ως αιρετοί στην τακτική συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Λασιθίου με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. «Εξέταση αίτησης για Αναγνώριση Συνάφειας Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών μόνιμης εκπαιδευτικού».
  2. «Εξέταση αιτήσεων για απασχόληση σε άλλο φορέα του Δημοσίου».
  3. «Μετακίνηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών».
  4. «Μερική τροποποίηση Απόφασης του ΠΥΣΠΕ».

Θέμα 1ο : «Εξέταση αίτησης για Αναγνώριση Συνάφειας Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών μόνιμης εκπαιδευτικού».

Οι τίτλοι σπουδών είχαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ήταν σύννομοι συνεπώς αναγνωρίστηκαν.

Θέμα 2ο : «Εξέταση αιτήσεων για απασχόληση σε άλλο φορέα του Δημοσίου»

Όλες οι αιτήσεις εγκρίθηκαν ομόφωνα.

Θέμα 3ο : «Άδεια ασκήσεως ιδιωτικού έργου με αμοιβή»

Όλες οι αιτήσεις εγκρίθηκαν ομόφωνα από το συμβούλιο.

Θέμα 4ο : «Μετακίνηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών»

Οι αιτήσεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών εξετάστηκαν και οι μετακινήσεις προς την περιοχή προτίμησης έγιναν ανάλογα τα μόρια του καθενός. Οι μετακινήσεις αυτές αφορούν τη φάση που δεν τους είχαν δοθεί όλα τα κενά και δεν τους δόθηκε δυνατότητα να κάνουν αίτηση βελτίωσης. Στην πρώτη φάση είχε δοθεί η δυνατότητα να γίνουν αιτήσεις βελτίωσης οι οποίες εξετάστηκαν σε προηγούμενο υπηρεσιακό συμβούλιο και έγιναν μετακινήσεις σύμφωνα με τα μόρια και την αίτησή τους. Σε δυο περιπτώσεις δεν έγινε δυνατό να ικανοποιηθεί η αίτηση βελτίωσης καθώς τα σχολεία που δήλωσαν δεν είχαν κάποιο λειτουργικό κενό και σε άλλη μι περίπτωση δεν είχαν δοθεί τα κενό από το ΚΕΔΔΥ καθώς αφορά κενό παράλληλης στήριξης. Οι μετακινήσεις που γίνονται κατόπιν αίτησης εκπαιδευτικών και εξετάζονται από το ΠΥΣΠΕ διασφαλίζουν τη διαφάνεια και την αξιοκρατία. Είμαστε αντίθετοι σε μετακινήσεις που γίνονται για τις ανάγκες της υπηρεσίας και μπορεί να βρουν εκπαιδευτικούς με ελάχιστα μόρια σε λειτουργικά κενά τα οποία θα μπορούσαν να διεκδικήσουν εκπαιδευτικοί με περισσότερα μόρια.

Θέμα 4ο : «Μερική τροποποίηση Απόφασης του ΠΥΣΠΕ»

Οι τροποποιήσεις αφορούν διάθεση ωρών που είχαν γίνει κατόπιν εισήγησης σχολικών συμβούλων. Είναι ξεκάθαρο ότι και στο προηγούμενο συμβούλιο οι εν λόγω συνάδελφοι είχαν  περισσότερα μόρια και θα έπρεπε να συμπληρώσουν ανάλογα με τα μόρια τους σε σχολικές μονάδες όμορες της τοποθέτησης τους. Αυτό δεν έγινε εγκαίρως και τροποποιήθηκαν εκ των υστέρων.

Θέμα 5ο : «Συμπλήρωση ωραρίου αναπληρωτών εκπαιδευτικών»

Ησυμπλήρωση ωραρίου γίνεται μόνο με απόφαση του ΠΥΣΠΕ. Οι συμπληρώσεις ωραρίου των τελευταίων φάσεων αναπληρωτών ειδικοτήτων, παράλληλης στήριξης καθώς και ΖΕΠ δεν έγιναν από το ΠΥΣΠΕ. Καταψηφίσαμε τις συμπληρώσεις ωραρίου καθώς ήρθαν «έτοιμες». Σε κάθε περίπτωση τέτοιου είδους συμπληρώσεις πρέπει να εξεταστούν από μηδενική βάση.

Ο προσδιορισμός κενών κατόπιν τηλεφωνικών επικοινωνιών, χωρίς να υπολογίζονται οι πραγματικές ανάγκες δεν μας βρίσκει σύμφωνους. Το μόνο αρμόδιο όργανο για τη διαδικασία είναι το Υπηρεσιακό Συμβούλιο και όχι κάποιοι άλλοι.Σε παλαιότερο mail, που προερχόταν από γραφείο της διεύθυνσης (άσχετο με το ΠΥΣΠΕ) αναφερόταν πως το συγκεκριμένο γραφείο «φέτος δεν έχει ασχοληθεί με τα κενά και τις συμπληρώσεις ωραρίου».Όμως από πουθενά δεν προκύπτει ότι έχει κάποιααρμοδιότητασχετικά με τον προσδιορισμό των κενών και τις συμπληρώσεις ωραρίου.

Για να πραγματοποιηθούν οι τοποθετήσεις καιοι συμπληρώσειςωραρίου συγκεντρώνονται από τις σχολικές μονάδες οι ανάγκες και το ΠΥΣΠΕ προσδιορίζει τα κενά. Οι τοποθετήσεις γίνονται όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία,την οποία και παραθέτουμε παρακάτω:

1ο Καθορισμός λεπτουργικών κενών σύμφωνα με το Ν 3848/10 άρθρο 7 παράγραφος 5: «Ο προσδιορισμός των κενών θέσεων και των λειτουργικών αναγκών γίνεται από τον διευθυντή εκπαίδευσης ύστερα από γνώμη του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου αφού ληφθούν υπόψη τα στοιχεία των παραγράφων 2 και 3».

2ο Στις διατάξεις του άρθρου 8 παρ 3 της αριθ. 35557/Δ2/9.4.2003 (ΦΕΚ.465/17.4.2003 τ. Β) Ρυθμιστικής Απόφασης ορίζεται ότι: «Η τοποθέτηση των προσλαμβανομένων αναπληρωτών σε σχολικές μονάδες  γίνεται με απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από δήλωση των προσλαμβανομένων για την τοποθέτησή τους στα λειτουργικά κενά. Εδώ τονίζουμε ότι θέση των αιρετών είναι να γίνονται όλες οι τοποθετήσει και οι επανατοποθετήσεις από το ΠΥΣΠΕ.

3ο Άρθρο 14 παράγραφος 14 του 1566/1985: Διδασκαλία με μειωμένο ωράριο δεν επιτρέπεται, εκτός εάν η συμπλήρωσή του δεν είναι αντικειμενικά δυνατή. Αν οι διδάσκοντες δε συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας στο σχολείο που υπηρετούν, διατίθενται, μερικά ή ολικά, σε άλλα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σε τμήματα πρόσθετης διδακτικής βοήθειας, καθώς και σε σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη διδασκαλία των μαθημάτων που προβλέπονται στην παράγραφο 12 του άρθρου 4, τα οποία λειτουργούν στον ίδιο ή γειτονικό δήμο ή κοινότητα, με απόφαση του νομάρχη, ύστερα από πρόταση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου.

Ενώ για το ποιος είναι υπεύθυνος για τοποθετήσεις και ρύθμιση υπεραρίθμων ορίζεται ρητά από το  άρθρο 3 του Π.Δ. 50/96:

 Αρμόδια όργανα για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις:

1. Αρμόδια όργανα για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης είναι τα κεντρικά υπηρεσιακά συμβούλια (ΚΥΣΠΕ - ΚΥΣΔΕ) και τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια (ΠΥΣΠΕ- ΠΥΣΔΕ).

 Τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια είναι αρμόδια για τις παρακάτω περιπτώσεις:

α) Μεταθέσεις και τοποθετήσεις διδακτικού προσωπικού από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης καθώς επίσης και οι αμοιβαίες μεταθέσεις και οι μεταθέσεις ειδικών κατηγοριών στην ίδια περιοχή μετάθεσης.

β) Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών που μετατίθενται με τις κατηγορίες α' και γ' της παρ. 2 του άρθρου αυτού.

γ) Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών των οποίων λήγει η απόσπαση σε αναγνωρισμένα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού.

δ) Μεταθέσεις και τοποθετήσεις για ρύθμιση υπεραριθμίας. 

 

Στο άρθρο 5 του Π.Δ 50/96 προστίθενται οι παράγραφοι 2 και 3 ως ακολούθως:

 

1. Οι δημόσιες σχολικές μονάδες της Α/θμιας και της Β/θμιας Εκπαίδευσης κάθε νομού κατανέμονται σε περιοχές μετάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1824/1988. 2. Οι σχολικές μονάδες κάθε περιοχής μετάθεσης κατανέμονται σε ομάδες σχολείων από τα αρμόδια περιφερειακά συμβούλια με βάση τη γεωγραφική κατανομή των σχολικών μονάδων, την τυχόν συστέγαση, τις συγκοινωνιακές συνθήκες, τις μονάδες συνθηκών διαβίωσης και κάθε άλλο χρήσιμο κατά την άποψή τους στοιχείο που δικαιολογεί την ένταξη του σχολείου στην ίδια ομάδα. Τα ίδια συμβούλια στη συνέχεια καθορίζουν τις όμορες ομάδες σχολείων με βάση τις ίδιες συνθήκες λειτουργίας των σχολείων. Οι ομάδες σχολείων και ο χαρακτηρισμός αυτών ως όμορων μπορεί να επαναπροσδιορίζονται από τα περιφερειακά συμβούλια στην αρχή του σχολικού έτους οσάκις απαιτείται ιδίως λόγω αλλαγής των δεδομένων τα οποία ελήφθησαν υπόψη κατά τον αρχικό προσδιορισμό του.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Αλέξανδρος Αλεξάκης& Γιάννης Πασπαράκης,  Αιρετοί ΠΥΣΠΕ Λασιθίου

Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να λαμβάνουν την ενημέρωση που στέλνουμε στα σχολεία στο προσωπικό τους ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μπορούν να μας το στείλουν σε μήνυμα στα  alexandro.alexak@gmail.com&ypasparakis@sch.gr.

Επίσης υπάρχει σελίδα στο Facebook (στο όνομα Αλεξάκης Αλέξανδρος με ελληνικούς χαρακτήρες), για άμεση καθημερινή ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων.

 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

35.000 στην ουρά: Τελευταία ευκαιρία για το online εύκολο Proficiency ΧΩΡΙΣ προφορικά, έκθεση έως 26 Ιουνίου

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 24/6

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα