συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη
Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολούμενων στις διαδικασίες εισαγωγής υποψηφίων στα Πρότυπα και Πειραματικά και στα Εκκλησιαστικά Σχολεία

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ ο καθορισμός αποζημίωσης των απασχολούμενων στις διαδικασίες εισαγωγής υποψηφίων στα στα Πρότυπα Σχολεία και Εκκλησιαστικά Σχολεία και της κλήρωσης για εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία

Ειδικότερα, η απόφαση αφορά τις αποζημιώσεις συμμετεχόντων στις διαδικασίες της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων για εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία και της κλήρωσης για εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία, ενώ καθορίζεται η εφάπαξ πρόσθετη κατ΄ αποκοπή αμοιβή για τους Προέδρους, τα μέλη, τους γραμματείς των επιτροπών, τους εισηγητές θεμάτων και το λοιπό προσωπικό. 

Δείτε αναλυτικά εδώ το ΦΕΚ με τις αποζημιώσεις

Τι ορίζει η απόφαση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Αποζημιώσεις συμμετεχόντων στις διαδικασίες της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων για εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία και Εκκλησιαστικά Σχολεία και της κλήρωσης για εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία.

Α) Εποπτεύουσα Επιτροπή Διαδικασιών και Κλήρωσης (Ε.Ε.Δ.Ε.Κ.), [παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4692/2020 (Α’ 111) και άρθρο 15 της υπό στοιχεία 25451/Δ6/ 11-3-2024 (Β’ 1671) υπουργικής απόφασης].

Β) Κεντρική Επιτροπή Οργάνωσης των Εξετάσεων στα Πρότυπα και Εκκλησιαστικά Σχολεία και Κλήρωσης στα Πειραματικά Σχολεία (Κ.Ε.Ο.Ε.Κ.), [παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4692/2020 (Α’ 111) και άρθρο 16 της υπό στοιχεία 25451/Δ6/11-3-2024 (Β’ 1671) υπουργικής απόφασης]

Οι αμοιβές των περιπτώσεων αυτών καλύπτουν το έργο της επιτροπής, το οποίο ορίζεται στο άρθρο 16 της υπό στοιχεία 25451/Δ6/11-3-2024 (Β’ 1671) υπουργικής απόφασης και αφορά στη διαχείριση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής των αιτήσεων για εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.), καθώς και στα Εκκλησιαστικά Σχολεία (Ε.Σ.), στην εποπτεία της εξαγωγής των αποτελεσμάτων των εξετάσεων και της κλήρωσης, στην προετοιμασία της διαδικασίας της κλήρωσης για εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία και ρύθμισης ισοβαθμιών για εισαγωγή στα Πρότυπα και Εκκλησιαστικά Σχολεία, στην εποπτεία της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων και την εκπόνηση σχετικών οδηγιών για την πληρέστερη διεξαγωγή τους.

Γ) Επιτροπή Τεχνικής Υποστήριξης και Λειτουργίας του Συστήματος Υποβολής Αιτήσεων για εισαγωγή στα Πειραματικά, τα Πρότυπα και τα Εκκλησιαστικά Σχολεία (Ε.Τ.Υ.Λ.), [άρθρο 17 της υπό στοιχεία 25451/Δ6/ 11-3-2024 (Β’ 1671) υπουργικής απόφασης].

Οι αμοιβές των περιπτώσεων αυτών καλύπτουν το έργο της επιτροπής, το οποίο ορίζεται στο άρθρο 17 της υπό στοιχεία 25451/Δ6/11-3-2024 (Β’ 1671) υπουργικής απόφασης και αφορά στη διασφάλιση της καλής λειτουργίας του Σ.Υ.Α., στην αναγκαία προσαρμογή του συστήματος για την υλοποίηση των διαδικασιών για την εισαγωγή στα ΠΕΙ.Σ., Π.Σ. και Ε.Σ. και στην έκδοση των αποτελεσμάτων.

Δ) Επιτροπή Κλήρωσης [παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 4692/2020 (Α’ 111) και άρθρο 18 της υπό στοιχεία 25451/Δ6/11-3-2024 (Β’ 1671) υπουργικής απόφασης].

 

Οι αμοιβές των περιπτώσεων αυτών καλύπτουν το έργο της επιτροπής, το οποίο ορίζεται στο άρθρο 18 της υπό στοιχεία 25451/Δ6/11-3-2024 (Β’ 1671) υπουργικής απόφασης και αφορά στη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής κλήρωσης για εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) και απόδοση τυχαίου αριθμού για ρύθμιση ισοβαθμιών που προκύπτουν μετά από τη γραπτή δοκιμασία για εισαγωγή στα Πρότυπα (Π.Σ.) και Εκκλησιαστικά Σχολεία (Ε.Σ.).

Ε) Κεντρική Επιτροπή Διεξαγωγής των Εξετάσεων στα Πρότυπα Σχολεία και στα Εκκλησιαστικά Σχολεία [παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4692/2020 (Α’ 111) και άρθρο 19 της υπό στοιχεία 25451/Δ6/11-3-2024 (Β’ 1671) υπουργικής απόφασης]

Οι αμοιβές των περιπτώσεων αυτών καλύπτουν το έργο της επιτροπής και των εισηγητών θεμάτων, το οποίο ορίζεται στο άρθρο 19 της υπό στοιχεία 25451/Δ6/ 11-3-2024 (Β’ 1671) υπουργικής απόφασης και αφορά στην προετοιμασία της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων για την εισαγωγή των μαθητών στα Πρότυπα Σχολεία και Εκκλησιαστικά Σχολεία, την εισήγηση των θεμάτων και τη διεξαγωγή των συγκεκριμένων δοκιμασιών.

Επιτροπή του Βαθμολογικού Κέντρου [παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4692/2020 (Α’ 111) και άρθρο 20 της υπό στοιχεία 25451/Δ6/11-3-2024 (Β’ 1671) υπουργικής απόφασης].

Οι αμοιβές των περιπτώσεων αυτών καλύπτουν το έργο της επιτροπής το οποίο ορίζεται στο άρθρο 20 της υπό στοιχεία 25451/Δ6/11-3-2024 (Β’ 1671) υπουργικής απόφασης και αφορά στην προετοιμασία της βαθμολόγησης των απαντητικών φύλων, την παραλαβή των απαντητικών φύλλων από τα εξεταστικά κέντρα, τη βαθμολόγησή τους και την έκδοση των αποτελεσμάτων συνολικά και ανά σχολική μονάδα.

Ζ) Επιτροπή Εξετάσεων Πρότυπου Σχολείου [παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4692/2020 (Α’ 111) και παρ. 2 του άρθρου 21 της υπό στοιχεία 25451/Δ6/11-3-2024 (Β’ 1671) υπουργικής απόφασης].

Οι αμοιβές των περιπτώσεων αυτών καλύπτουν το έργο της επιτροπής, το οποίο ορίζεται στην παρ. 1 του άρ- θρου 21 της υπό στοιχεία 25451/Δ6/11-3-2024 (Β’ 1671) υπουργικής απόφασης και αφορά στην οργάνωση του Εξεταστικού Κέντρου, στην εποπτεία για την ομαλή και αδιάβλητη διεξαγωγή της δοκιμασίας, στη διάθεση των απαντητικών φύλλων στο εξεταστικό κέντρο, στην κατανομή των επιτηρητών στις αίθουσες εξετάσεων, στη λήψη και αναπαραγωγή των θεμάτων, στον έλεγχο της πιστής και ακριβούς αναπαραγωγής των θεμάτων, στη διανομή τους στους εξεταζόμενους, στην ενημέρωση της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων των Πρότυπων Σχολείων για οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει στα οικεία εξεταστικά κέντρα, στην ενημέρωση των επιτηρητών για τη σωστή εκτέλεση των καθηκόντων τους, στη συγκέντρωση και την αποστολή των απαντητικών φύλλων στο Βαθμολογικό Κέντρο, στην ανάρτηση των αποτελεσμάτων και των ανακοινώσεων σχετικά με τις διαδικασίες των δοκιμασιών στην ιστοσελίδα του οικείου σχολείου.

Η) Επιτροπή Εξετάσεων Εκκλησιαστικού Σχολείου [παρ. 4 του άρθρου 21 της υπό στοιχεία 25451/Δ6/ 11-3-2024 (Β’ 1671) υπουργικής απόφασης].

Οι αμοιβές των περιπτώσεων αυτών καλύπτουν το έργο της επιτροπής, το οποίο ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 21 της υπό στοιχεία 25451/Δ6/11-3-2024 (Β’ 1671) υπουργικής απόφασης και αφορά στην οργάνωση του Εξεταστικού Κέντρου, στην εποπτεία για  την ομαλή και αδιάβλητη διεξαγωγή της δοκιμασίας, στη διάθεση των απαντητικών φύλλων στο εξεταστικό κέντρο, στην κατανομή των επιτηρητών στις αίθουσες εξετάσεων, στη λήψη και αναπαραγωγή των θεμάτων, στον έλεγχο της πιστής και ακριβούς αναπαραγωγής των θεμάτων, στη διανομή τους στους εξεταζόμενους, στην ενημέρωση της Κεντρικής Επιτροπής Διεξαγωγής Εξετάσεων των Πρότυπων και Εκκλησιαστικών Σχολείων για οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει στα οικεία εξεταστικά κέντρα, στην ενημέρωση των επιτηρητών για τη σωστή εκτέλεση των καθηκόντων τους, στη συγκέντρωση και την αποστολή των απαντητικών φύλλων στο Βαθμολογι- κό Κέντρο, στην ανάρτηση των αποτελεσμάτων και των ανακοινώσεων σχετικά με τις διαδικασίες των δοκιμασιών στην ιστοσελίδα του οικείου σχολείου

Θ) Επιτηρητές [άρθρο 22 της υπό στοιχεία 25451/ Δ6/11-3-2024 (Β’ 1671) υπουργικής απόφασης]: δώδεκα ευρώ (12 €) και για κάθε ημέρα απασχόλησης και επτά ευρώ (7 €) για κάθε ώρα απασχόλησης. Οι επιτηρητές θα απασχοληθούν συνολικά για μία (1) ημέρα και το σύνολο των ωρών απασχόλησης τους ανέρχεται στις τέσσερεις (4) συνεπώς η συνολική αμοιβή για κάθε επιτηρητή ανέρχεται στα σαράντα ευρώ (40,00 €).

Ι) Βοηθητικό προσωπικό για κάθε εξεταστικό κέντρο [παρ. 5 του άρθρου 21 της υπό στοιχεία 25451/Δ6/ 11-3-2024 (Β’ 1671) υπουργικής απόφασης]: τριάντα ευρώ (30 €) για κάθε μέρα απασχόλησης και μέχρι δύο (2) ημέρες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οι αποζημιώσεις που προβλέπονται στο Κεφάλαιο Α’ καταβάλλονται στους δικαιούχους μετά το πέρας των εξετάσεων ή των προβλεπόμενων εργασιών με έκδοση τακτικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής ή ενταλμάτων προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) και σε βάρος των εξής πιστώσεων:

α) για όσους εμπίπτουν στις περ. Α, Β, Γ, Δ, Ε και Στ του Κεφαλαίου Α, σε βάρος των ΑΛΕ 2120207001, 2420989001 και του προϋπολογισμού των Ειδικών Φορέων 1020-206-0000000 και 1020-202-0000000,

β) για όσους εμπίπτουν στις υπόλοιπες περιπτώσεις του Κεφαλαίου Α’, σε βάρος των ΑΛΕ 21202070001, 2130205001, 2130289001, 2420989001, 2420403001, 2420404001 και 2420405001 του προϋπολογισμού των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού του Ειδικού Φορέα 1020-206-99xxxxx.

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 19/7

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

poseidonos
Ποσειδώνος: Έχει σκαφτεί το 80% της σήραγγας- Πότε θα δοθεί στην κυκλοφορία
Θα καταργηθούν 6 φανάρια, εξασφαλίζοντας ταχύτερη διέλευση των οχημάτων αλλά και ευκολότερη πρόσβαση των πεζών στη θάλασσα
Ποσειδώνος: Έχει σκαφτεί το 80% της σήραγγας- Πότε θα δοθεί στην κυκλοφορία