υπουργειο Παιδείας
Τα προγράμματα διδασκαλίας: Μαθήματα γενικής παιδείας και μαθήματα επαγγελματικής κατεύθυνσης προσανατολισμού.

Στο Σχέδιο Νόμου «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» που τέθηκε ήδη σε δημόσια διαβούλευση από τον υπουργό Παιδείας Κ. Πιερρακάκη περιλαμβάνονται Άρθρα (το 26 και το 27) που αναφέρονται στο Πρόγραμμα Σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου.

Συγκεκριμένα:

Άρθρο 26

Πρόγραμμα σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου –Τροποποίηση άρθρου 9 ν. 4186/2013

Στο άρθρο 9 του ν. 4186/2013 (Α΄193), περί προγραμμάτων σπουδών ημερήσιου επαγγελματικού λυκείου, αντικαθίστανται ο τίτλος και η παρ. 1 και το άρθρο 9 διαμορφώνεται ως εξής: «Άρθρο 9 Πρόγραμμα σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου

1. Τα προγράμματα διδασκαλίας των ΕΠΑ.Λ. περιλαμβάνουν μαθήματα γενικής παιδείας, μαθήματα επαγγελματικής κατεύθυνσης προσανατολισμού, μαθήματα τομέα, μαθήματα ειδικοτήτων, ειδικά μαθήματα τα οποία έχουν ιδιαίτερο οικονομικό αναπτυξιακό χαρακτήρα για την περιοχή που εδρεύει το ΕΠΑ.Λ. και πρακτική άσκηση.

Ειδικότερα:

α) Το πρόγραμμα διδασκαλίας της Α' τάξης περιλαμβάνει, κοινά για όλους τους μαθητές, μαθήματα γενικής παιδείας και μαθήματα επαγγελματικής κατεύθυνσης προσανατολισμού.

β) Η Β' τάξη χωρίζεται σε επαγγελματικούς τομείς. Το πρόγραμμα διδασκαλίας της Β' τάξης περιλαμβάνει κοινά για όλους τους μαθητές μαθήματα γενικής παιδείας και μαθήματα επαγγελματικών τομέων.

γ) Η Γ' τάξη χωρίζεται σε ειδικότητες ανά τομέα. Το πρόγραμμα διδασκαλίας της Γ' τάξης περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας που είναι κοινά για όλες τις ειδικότητες και μαθήματα ειδικοτήτων.

2. Προαχθέντες μαθητές της Α` τάξης ΕΠΑ.Λ. που εγγράφονται στη Β` τάξη μπορούν να ενταχθούν με αίτησή τους σε οποιοδήποτε τομέα επιθυμούν. Προαχθέντες μαθητές της Β` τάξης ΕΠΑ.Λ. που εγγράφονται στη Γ` τάξη μπορούν να ενταχθούν με αίτησή τους σε οποιαδήποτε ειδικότητα του τομέα που παρακολούθησαν στη Β` τάξη.».

Άρθρο 27

Εξουσιοδοτικές διατάξεις-Προσθήκη παρ. 2α, 2β, 2γ, 2δ, 2ε και 2στ και τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 43 ν. 4186/2013

1. Μετά από την παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4186/2013 (Α΄193), περί των εξουσιοδοτικών διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄, προστίθενται παρ. 2α, 2β, 2γ, 2δ, 2ε και 2στ ως εξής: «2α. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Κεντρικής Επιστημονικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.) και γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), καθορίζονται τα προγράμματα σπουδών του ΕΠΑ.Λ., καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα σχετικό με το άρθρο 9.

2β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του οικείου Συμβουλίου Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.) και γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.), δύναται να ιδρύονται Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.), και να ρυθμίζονται ο τρόπος και η διαδικασία κάλυψης των δαπανών και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.

2γ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Υγείας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις υλοποίησης της πρακτικής άσκησης των μαθητών των ΕΠΑ.Λ., τα θέματα ασφάλισης των μαθητών κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, η διαδικασία που τηρείται και κάθε άλλο θέμα σχετικό με το άρθρο 6Ε.

2δ. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού: α) συγχωνεύονται ΕΠΑ.Λ., σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 6Α και β) ιδρύονται τα Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) του άρθρου 6Ζ και ορίζεται ο τόπος λειτουργίας τους.

2ε. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού καθορίζονται: α) Ο τρόπος και η διαδικασία υλοποίησης της Εβδομάδας Προσανατολισμού (Ε.Π.) της παρ. 1 του άρθρου 6ΣΤ και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα, β) ηδιαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Τομεαρχών ΕΠΑ.Λ., σύμφωνα με το άρθρο 6Δ.

2στ. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, καθορίζονται:

α) ο τρόπος και η διαδικασία υλοποίησης της Εβδομάδας Προσανατολισμού (Ε.Π.) της παρ. 1 του άρθρου 6ΣΤ και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της,

β) η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Τομεαρχών ΕΠΑ.Λ.. και των Υπεύθυνων Εργαστηρίων των Εργαστηριακών Κέντρων ή των σχολικών εργαστηρίων,

γ) ο τρόπος κάλυψης των κενών θέσεων των Τομεαρχών ΕΠΑ.Λ για την εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 6Δ και η διαδικασία τοποθέτησης Υπεύθυνων Τομέων σε θέσεις Τομεαρχών ΕΠΑ.Λ.

δ) ο τρόπος κάλυψης των κενών θέσεων των Υποδιευθυντών Ε.Κ., για την εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 6Ζ,

ε) οι λεπτομέρειες λειτουργίας των Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) και των Σχολικών Εργαστηρίων (Σ.Ε.), των ειδικότερων καθηκόντων των Διευθυντών/ντριών και των Υποδιευθυντών/ντριών Ε.Κ., των Τομεαρχών ΕΠΑ.Λ., των Υπευθύνων Εργαστηρίων των Εργαστηριακών Κέντρων ή των Σχολικών Εργαστηρίων,

στ) το περιεχόμενο και η διάρκεια των προγραμμάτων δημιουργίας εικονικών επιχειρήσεων, οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, το εκπαιδευτικό υλικό και η μεθοδολογία διαμόρφωσής τους.

2. Η παρ. 5 του άρθρου 43 του ν. 4186/2013, αντικαθίσταται ως εξής: «5. Ειδικά, για τον Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων του Επαγγελματικού Λυκείου, τα προγράμματα σπουδών, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Κεντρικής Επιστημονικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.) και γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), αναλογικά εφαρμοζόμενης της διαδικασίας του άρθρου 7 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254).».

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 10 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Ανακοινώθηκε το 1ο σε Ελλάδα Μοριοδοτούμενο Πανεπιστημιακό σεμινάριο στην Τεχνητή Νοημοσύνη για εκπαιδευτικούς

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 15/5

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

γαζα
Τα πιο αβάσταχτα «μαμά»
Κι όταν, στα δύσκολα, συρρικνώνομαι κι αναζητώ την αγκαλιά, τις δίχως προϋποθέσεις, πιο αφειδώλευτης αγάπης κι όταν τις νύχτες του χειμώνα, βρέχει...
Τα πιο αβάσταχτα «μαμά»