pierrakakis
Δείτε την κατανομή του κονδυλίου στις υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘΑ

Εκτακτο «πριμ» ύψους κατά μέσο όρο 1.100 έως και περίπου 1.250 ευρώ ο καθένας, θα λάβουν το επόμενο διάστημα 391 υπαλληλοι του Υπουργείου Παιδείας, ως «κίνητρο ανταμοιβής», επειδή  ενεπλάκησαν στα έργα του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής κατά το έτος 2022.

Αυτό προβλέπει απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερρακάκης, για τη διανομή κονδυλίου ύψους 488.602€ στους 391 υπαλλήλους, σημειώνοντας ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη, δεδομένου ότι με τις ρυθμίσεις της καθορίζονται η διαδικασία και ο τρόπος επιμερισμού του κινήτρου ανταμοιβής στις αναφερόμενες στο διατακτικό υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και των εποπτευόμενων φορέων του που ενεπλάκησαν στα έργα του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής για το έτος 2022, σύμφωνα και με τη σχετική υπ΄ αριθμ πρωτ. Φ.1/Γ/719/136048/Β1/27.11.2023 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 της οικείας Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Η απόφαση και η κατανομή

Επιμερίζουμε το κίνητρο ανταμοιβής στις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (συμπεριλαμβανομένων αυτών που μέχρι την έκδοση του Π.Δ. 77/2023 ανήκαν στο πρώην Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων), οι οποίες ενεπλάκησαν στα έργα του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής κατά το έτος 2022, βάσει των ενεργειών ωρίμανσης, σχεδιασμού, προόδου υλοποίησης των έργων και ανταπόκρισης στην κάλυψη οροσήμων έτους 2022 σύμφωνα την από 19-5-2023 Βεβαίωση (σχετ.5) ως ακολούθως: 

επιδομα1
επιδομα2

 

επιδομα3
επιδομα4

 Ο Προϊστάμενος της κάθε αρμόδιας Διεύθυνσης ή ο άμεσα Προϊστάμενος ορίζει τους υπαλλήλους των ανωτέρω εμπλεκόμενων μονάδων οι οποίοι δύνανται να λάβουν πρόσθετη ανταμοιβή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 4489/16-3-2023 κ.υ.α. «Σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής υπαλλήλων συνδεόμενο με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής» (Β’ 2000). 

Τι αναφέρει το αρθρο 5 της υπ’ αρ. 4489/16-3-2023 ΚΥΑ

Άρθρο 5
Διαδικασία χρόνου και τρόπου καταβολής ανταμοιβής


1. Το ποσό της ανταμοιβής για την υλοποίηση στόχων του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής, όπως αυτοί εξειδικεύονται σε συγκεκριμένα έργα και ορόσημα στο Ετήσιο Σχέδιο Δράσης κάθε Υπουργείου, σύμφωνα με την πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου του άρθρου 3, καταβάλλεται ετησίως, εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους από τον εκάστοτε φορέα για τους στόχους που έχουν τεθεί για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια του άρθρου 3 της παρούσας. Οι αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες κάθε Υπουργείου ή/και Εποπτευόμενου Φορέα αποστέλλουν αίτημα στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Υπουργείου Οικονομικών για τη διάθεση των πιστώσεων που αντιστοιχεί στο συνολικό υπολογισθέν ποσό ανταμοιβής των υπαλλήλων τους. Η εν λόγω Διεύθυνση εγκρίνει τις ως άνω πιστώσεις λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της παρ. 5 του άρθρου 4.

2. Με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, η οποία εκδίδεται εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας του Υπουργείου που περιλαμβάνει το ποσό που αντιστοιχεί στην ανταμοιβή, επιμερίζεται το εν λόγω ποσό βάσει του βαθμού δυσκολίας κάθε επιτευχθέντος Έργου στις υπηρεσίες οι οποίες εμπλέκονται στην υλοποίηση των Έργων και των Οροσήμων τους, όπως εξειδικεύονται στο εγκεκριμένο Ετήσιο Σχέδιο Δράσης. Ειδικότερα, το ποσοστό που προκύπτει από το πηλίκο του βαθμού δυσκολίας των επιτευχθέντων Οροσήμων κάθε Ολοκληρωμένου Έργου του Υπουργείου προς το συνολικό άθροισμα των βαθμών δυσκολίας όλων των Οροσήμων των Έργων του Υπουργείου πολλαπλασιάζεται με το υπολογισθέν ποσό που αντιστοιχεί στην ανταμοιβή των υπαλλήλων του Υπουργείου, σύμφωνα με την απόφαση της καθ' ύλην αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας. Κατόπιν τούτου προκύπτει το ποσό ανταμοιβής για κάθε Έργο του Υπουργείου ή/και του Εποπτευόμενου Φορέα το οποίο αντιστοιχεί στις υπηρεσίες οι οποίες εμπλέκονται στην υλοποίηση των Έργων και των Οροσήμων τους, όπως εξειδικεύονται στο εγκεκριμένο Ετήσιο Σχέδιο Δράσης.

3. Ο Προϊστάμενος κάθε διεύθυνσης υπηρεσιών, που περιλαμβάνονται στην απόφαση της παρ. 2, ή ο άμεσα Προϊστάμενος για υπαλλήλους που μεριμνούν για το σχεδιασμό και το συντονισμό των έργων που δεν ανήκουν σε οργανική μονάδα επιπέδου διεύθυνσης, ορίζει τους υπαλλήλους που εμπλέκονται άμεσα στην υλοποίηση των στόχων του Εγκεκριμένου Ετήσιου Σχεδίου Δράσης και δύνανται να λάβουν την επιπλέον ανταμοιβή και ο αριθμός των οποίων δεν δύναται να υπερβαίνει αυτόν της παρ. 4 του άρθρου 4. Το σαράντα τοις εκατό (40%) του ποσού ανταμοιβής όπως προκύπτει, κατά περίπτωση, από την παρούσα απόφαση, κατανέμεται ισομερώς στους υπαλλήλους του παρόντος άρθρου και το υπόλοιπο εξήντα τοις εκατό (60%) κατανέμεται με απόφαση του Προϊσταμένου κατά τρόπο μη οριζόντιο αλλά σε συνάρτηση με την προσφορά εκάστου υπαλλήλου στη λειτουργία και το έργο της υπηρεσίας, σε σχέση με την επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων που έχουν τεθεί, ώστε να εξυπηρετείται η λειτουργία του συστήματος κινήτρων και ανταμοιβής συμβάλλοντας στη μεγιστοποίηση της απόδοσης των υπαλλήλων.

4. Ο Προϊστάμενος κάθε διεύθυνσης ή ο άμεσα Προϊστάμενος εκδίδει την απόφαση της παρ. 3 περί ορισμού υπαλλήλων που δικαιούνται ανταμοιβή, έως τις 10 Φεβρουαρίου κάθε έτους. Η ως άνω επιλογή τελεί υπό την έγκριση του οικείου αμέσως ανώτερου ιεραρχικά αρμοδίου οργάνου, το οποίο αποφαίνεται σχετικώς εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη γνωστοποίησή της σε αυτό. Με την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, η επιλογή θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή. Οι σχετικές αποφάσεις με τους επιλέξιμους υπαλλήλους, καθώς και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά του φακέλου της κάθε υπηρεσίας, κατά αναλογική εφαρμογή της διαδικασίας εκκαθάρισης των πρόσθετων αποδοχών, διαβιβάζονται στην αρμόδια, για τον τελικό υπολογισμό και την καταβολή της πρόσθετης ανταμοιβής, οικονομική υπηρεσία της παρ. 7, εντός προθεσμίας πενήντα (50) ημερολογιακών ημερών από την παρέλευση του έτους αναφοράς, σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου εισερχόμενου εγγράφου, από τους Διευθυντές ή σε περίπτωση μη ύπαρξης Διευθυντή του προϊστάμενου κάθε υπηρεσίας.

5. Η πρόσθετη ανταμοιβή υπολογίζεται επί του βασικού μισθού και του επιδόματος θέσης ευθύνης, δεν συμψηφίζεται με την προσωπική διαφορά της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4354/2015 και την αντίστοιχη του άρθρου 155 του ν. 4472/2017 (Α' 74), δεν μπορεί να υπερβαίνει, ανά έτος, το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του αθροίσματος του ετήσιου βασικού μισθού και του επιδόματος θέσης ευθύνης κάθε υπαλλήλου και υπό-κειται στις ασφαλιστικές εισφορές και λοιπές κρατήσεις των πρόσθετων αποδοχών. Η συνολική δαπάνη για τις ανωτέρω ανταμοιβές δεν μπορεί να υπερβαίνει τα είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) ευρώ ανά έτος σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 4940/2022. Σε περίπτωση επιλέξιμων υπαλλήλων που έχουν υπηρετήσει στην υπηρεσία για χρονικό διάστημα μικρότερο του έτους, ή έχουν λάβει σχετική άδεια άνευ ή μειωμένων αποδοχών, η πρόσθετη ανταμοιβή καταβάλλεται αναλογικά.

6. Η πρόσθετη ανταμοιβή για την υλοποίηση των στόχων του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής δεν καταβάλλεται σε υπαλλήλους που έχουν λάβει κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους ή του τρέχοντος έτους της καταβολής της πρόσθετης ανταμοιβής της παρούσας και έως την ημερομηνία καταβολής της πρόσθετης ανταμοιβής της παρούσας, κάποια από τις ανταμοιβές των άρθρων 24, 25, 26 ή 27 του ν. 4940/2022 (Α' 112).

7. Την αρμοδιότητα για τυχόν περικοπές λόγω υπέρβασης των ορίων, την εκκαθάριση και καταβολή της πρόσθετης ανταμοιβής της παρούσας για κάθε υπηρεσία έχουν οι οικονομικές υπηρεσίες του κάθε φορέα που υπάγεται η εν λόγω υπηρεσία.

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 13/7

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

Περίοδος
Περίοδος και διατροφή: Ποιες τροφές να αποφεύγετε όταν έχετε έντονα συμπτώματα
Η κατανάλωση ορισμένων τροφών κατά τη διάρκεια της περιόδου σας, όπως τα πικάντικα τρόφιμα και το κόκκινο κρέας, μπορεί να κάνουν τα συμπτώματα πιο...
Περίοδος και διατροφή: Ποιες τροφές να αποφεύγετε όταν έχετε έντονα συμπτώματα
estia
Σχολεία Νέας Σμύρνης: "Μαγειρεύουν" έξωση του Γυμνασίου και του Λυκείου που στεγάζονται στην Εστία Νέας Σμύρνης;
Από το 2004, οι μαθητές και μαθήτριες του 8ου Γυμνασίου και 7ου Λυκείου Νέας Σμύρνης βρίσκονται όμηροι των τοπικών, είτε οικονομικών είτε πολιτικών...
Σχολεία Νέας Σμύρνης: "Μαγειρεύουν" έξωση του Γυμνασίου και του Λυκείου που στεγάζονται στην Εστία Νέας Σμύρνης;