sxoliki paidagogiki
Θα διεξαχθεί στα Ιωάννινα κατά το διάστημα 10-12 Νοεμβρίου 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος ανακοινώνει στα μέλη της Εταιρείας και τις/τους ενδιαφερόμενες/ους ότι προγραμματίζει, σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων τη διοργάνωση του 12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με θέμα: «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα», κατά το διάστημα 10-12 Νοεμβρίου 2023 στα Ιωάννινα.

Το Πρόγραμμα του Συνεδρίου περιλαμβάνει:

α. Προφορικές ανακοινώσεις β. Θεματικά συμπόσια

γ. Αναρτημένες ανακοινώσεις

Οι ενδεικτικές θεματικές ενότητες του Συνεδρίου είναι οι εξής:

 • Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα

 • Προσχολική Αγωγή και Εκπαίδευση

 • Σχολική Παιδαγωγική: σχολικό κλίμα, διαχείριση της τάξης, συναισθηματική νοημοσύνη, ανάπτυξη γραμματισμών, καλές πρακτικές στην εκπαίδευση

 • Εκπαιδευτικοί Λειτουργοί: Βασική κατάρτιση, Πρακτική Άσκηση, Επιμόρφωση – Μετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών

 • Εκπαιδευτική Πολιτική και Ηγεσία

 • Οργάνωση, Διοίκηση και Οικονομία της Εκπαίδευσης

 • Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση

 • Διδακτική Μεθοδολογία: Δ.Ε.Π.Π.Σ. Αναλυτικά Προγράμματα, Σχολικά εγχειρίδια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 • Παιδαγωγική Ψυχολογία και εκπαιδευτική πράξη: Μάθηση και Διδασκαλία, Παιδαγωγική Αλληλεπίδραση, Δημιουργικότητα και σχολική αγωγή, Συνεργατική και Διαδραστική Μάθηση, Σχολική βία και εκφοβισμός

 • Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση

 • Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση – Μαθησιακές Δυσκολίες

 • Κριτική Παιδαγωγική

 • Συμπεριληπτική Εκπαίδευση

 • Ιστορία της Παιδαγωγικής και της Εκπαίδευσης

 • Φιλοσοφία της Παιδείας

 • Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης: Ζητήματα κοινωνικού αποκλεισμού, Σχολική αποτυχία, Σχολική διαρροή, Ευάλωτες ομάδες, Αποτυπώματα της κρίσης στο σχολείο

 • Διά βίου Μάθηση-Εκπαίδευση Ενηλίκων, Εκπαίδευση εξ αποστάσεως

 • Διαπολιτισμική Αγωγή και Εκπαίδευση, Εκπαίδευση προσφύγων και μεταναστών

 • Συγκριτική Παιδαγωγική

 • Παγκόσμια ζητήματα στην Εκπαίδευση και την Έρευνα

 • Τέχνη και πολιτισμός και εκπαίδευση

 • Παιδαγωγική της λογοτεχνίας, Λογοτεχνία και σχολείο, Λογοτεχνία για παιδιά και νέους, Προαγωγή και ανάπτυξη της Φιλαναγνωσίας

 • Λαϊκός πολιτισμός και εκπαίδευση

 • Διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας

 • Διδασκαλία της Ιστορίας στην Εκπαίδευση

 • Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία

 • Εκπαίδευση και φύλο

 • Εκπαίδευση και πανδημία

 • Νέες Τεχνολογίες και Προγράμματα Σπουδών

Όσες και όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στο Συνέδριο με προφορική ή αναρτημένη ανακοίνωση ή με θεματικό συμπόσιο θα πρέπει να στείλουν την περίληψη της ανακοίνωσής τους στη φόρμα που επισυνάπτεται (μέχρι 400 λέξεις), το αργότερο έως την 31η Μαΐου 2023, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] , για να προωθηθεί εγκαίρως στους αρμόδιους κριτές.

Οι εισηγητές και οι εισηγήτριες θα ενημερωθούν για την αξιολόγηση των προτάσεών τους το αργότερο μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου 2023.

Μετά την ενημέρωση για την αποδοχή των προτάσεων οι εισηγήτριες και οι εισηγητές πρέπει να εγγραφούν στο Συνέδριο, καταθέτοντας το οριζόμενο ποσό μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2023. Η κατάθεση θα πρέπει να γίνει στον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού που υπάρχει στο τέλος της ανακοίνωσης και το σχετικό αποδεικτικό να αποσταλεί (σε αρχείο pdf) στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση.

Είναι ευνόητο ότι η οικονομική τακτοποίηση της εγγραφής στο Συνέδριο από όλες τις εισηγήτριες και τους εισηγητές κάθε ανακοίνωσης είναι απαραίτητη, προκειμένου να ολοκληρωθεί η συμμετοχή τους στο Συνέδριο και να συμπεριληφθούν τα ονόματά τους στο Πρόγραμμα και στον τόμο των Περιλήψεων.

Τα Πρακτικά του Συνεδρίου θα εκδοθούν σε ηλεκτρονική μορφή.

Εφιστάται επίσης η προσοχή σας στα εξής:

  • Ο χρόνος κάθε ανακοίνωσης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 20 λεπτά.

  • Τα θεματικά συμπόσια οργανώνονται από τον Πρόεδρο του συμποσίου και περιλαμβάνουν 4-5 εισηγήσεις και συζητητές. Ο Πρόεδρος του συμποσίου, ο οποίος μπορεί να είναι παράλληλα και ομιλητής, έχει την ευθύνη να υποβάλει τον τίτλο και την περίληψη του συμποσίου, τα ονόματα των ομιλητών- συζητητών και τα κείμενα των εισηγήσεων στο παραπάνω χρονικό διάστημα.

  • Οι αναρτημένες ανακοινώσεις θα ενταχθούν στις παραπάνω ενδεικτικές θεματικές ενότητες. Ο συγγραφέας θα πρέπει να βρίσκεται μπροστά από το poster, κατά τη διάρκεια της θεματικής ενότητας. Το μέγεθος της αναρτημένης ανακοίνωσης πρέπει να είναι: 0.80 cm x 1.20 cm (κάθετο) και να είναι ευανάγνωστο από απόσταση 2 μέτρων.

  • Η καθεμία ανακοίνωση δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 5.000 λέξεις, συμπεριλαμβανομένων των πινάκων, της βιβλιογραφίας και της περίληψης. Η εκτύπωση θα είναι σε σελίδα Α4, με γραμματοσειρά Times New Roman, με μονό διάστημα και θα έχει περιθώρια 4 εκ. δεξιά και αριστερά και 5,3 εκ. επάνω και κάτω. Ο τίτλος και το κείμενο θα είναι πλήρως στοιχισμένα, ενώ το ονοματεπώνυμο του/των συγγραφέα/-ων θα είναι στοιχισμένο/-α δεξιά.

  • Για την οργάνωση θεματικού συμποσίου θα πρέπει να αποστέλλεται ο τίτλος του συμποσίου, σύντομη τεκμηρίωση της σκοπιμότητάς του (έως 400 λέξεις), τα ονόματα και οι ιδιότητες των συμμετεχόντων και οι τίτλοι των εισηγήσεών τους.

Οδηγίες για τη σύνταξη των περιλήψεων:

Οι περιλήψεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 400 λέξεις. Στο κείμενο πρέπει να αναφέρονται:

 • Ο θεματικός άξονας στον οποίο εμπίπτει η ανακοίνωση

 • Το θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας

 • Ο σκοπός της έρευνας

 • Η μεθοδολογία

 • Τα συμπεράσματα

 • Οι λέξεις-κλειδιά

Κριτήρια αξιολόγησης των περιλήψεων:

Οι περιλήψεις θα αξιολογηθούν ανωνύμως από ειδικούς κριτές. Κατά την αξιολόγηση των προτάσεων θα ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Η σχέση της εργασίας με τους θεματικούς άξονες του Συνεδρίου

 • Η συμβολή της εργασίας στην προώθηση της επιστήμης και της έρευνας

 • Η θεωρητική και μεθοδολογική τεκμηρίωση της εργασίας

 • Η δυνατότητα αξιοποίησης των πορισμάτων της εργασίας στην εκπαιδευτική πράξη

Οδηγίες για τη συγγραφή των τελικών εργασιών:

Στην πρώτη σελίδα της εργασίας θα περιέχονται κατά σειρά:

 1. Ο τίτλος της εργασίας (στοιχεία πεζά και bold, μεγέθους 13΄).

 2. Μία κενή γραμμή.

 3. Το ονοματεπώνυμο του/των συγγραφέα/ων (πρώτα όνομα, μετά επώνυμο), στοιχεία Times New Roman, μεγέθους 13΄.

 4. Δύο κενές γραμμές.

 5. Θα ακολουθεί το κυρίως κείμενο (στοιχεία μεγέθους 12΄).

 6. Βιβλιογραφία.

 7. Περίληψη της εργασίας στην αγγλική, τη γαλλική ή τη γερμανική γλώσσα, το πολύ 10 σειρές (στοιχεία μεγέθους 12΄).

 8. Πλήρη στoιχεία του/των συγγραφέα/-ων (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνα και e-mail).

 9. Οι παραπομπές θα παρατίθενται εντός κειμένου (π.χ. Bruner, 2004: 37-38) και οι τυχόν σημειώσεις/διευκρινίσεις κ.λπ. στο τέλος κάθε σελίδας του κειμένου.

Παραδείγματα βιβλιογραφικών αναφορών:

α. Βιβλίο:

Appleyard, J. A. (1994). Becoming a reader: The experience of fiction from childhood to adulthood. New York: Cambridge University Press.

β. Κεφάλαιο σε βιβλίο:

Rosenblatt, L. M. (1993). The literary transaction: Evocation and response. In

K. E. Holland, R. A. Hungerford, & S. B. Ernst (Eds.), Journeying: Children responding to literature (pp. 6-23). Portsmouth, NH: Heinemann.

γ. Άρθρο σε περιοδικό:

DiCindio, C. (2019). The past in the present: The relevance of the history of museum education today. Journal of Museum Education, 44(4), 342-344.

 1. Η περίληψη και τα στοιχεία του/των συγγραφέα/-ων αναγράφονται στην τελευταία σελίδα της εργασίας, μετά από τη βιβλιογραφία.

Εργασίες χωρίς τις αναφερόμενες προδιαγραφές δεν θα γίνουν δεκτές για ανακοίνωση και δημοσίευση.

Οι εισηγητές και οι εισηγήτριες θα πρέπει επίσης να έχουν υπόψη τα εξής:

  • Κάθε ενδιαφερόμενος/-η μπορεί να συμμετάσχει στο Συνέδριο κατ’ ανώτατο όριο με δύο ανακοινώσεις, είτε ως πρώτος/-η είτε ως δεύτερος/-η εισηγητής/- τρια.

  • Σε κάθε ανακοίνωση καλό είναι να μη συμμετέχουν περισσότεροι από τρεις εισηγητές και εισηγήτριες.

  • Η συμμετοχή των συνέδρων με ανακοίνωση στο Συνέδριο έχει ορισθεί στο ποσό των 50 Ευρώ και σ’ αυτήν περιλαμβάνονται ο φάκελος του Συνεδρίου με τη βεβαίωση συμμετοχής, το επίσημο δείπνο και καφές κατά τα διαλείμματα.

  • Το ποσό της συμμετοχής καταβάλλεται από όλους τους συμμετέχοντες σε κάθε ανακοίνωση.

  • Η συμμετοχή για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές/-τριες και τους εκπαιδευτικούς (χωρίς ανακοίνωση) έχει ορισθεί στο ποσό των 30 Ευρώ και σ’ αυτήν περιλαμβάνονται ο φάκελος του Συνεδρίου με τη βεβαίωση συμμετοχής και καφές κατά τα διαλείμματα.

  • Η παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου από προπτυχιακούς φοιτητές/-τριες έχει ορισθεί στα 10 Ευρώ και σ’ αυτήν περιλαμβάνονται ο φάκελος του Συνεδρίου με τη βεβαίωση συμμετοχής και καφές κατά τα διαλείμματα.

  • Η κατάθεση του ποσού της συμμετοχής στο Συνέδριο θα πρέπει να γίνει στην Εθνική Τράπεζα, Αρ. Λογαριασμού 040/002327-20 και IBAN: GR27001100400000004000232720.

  • Περισσότερες πληροφορίες για το Συνέδριο, τη διαμονή σας κ.λπ. θα βρίσκετε στην ιστοσελίδα της Π.Ε.Ε.: www.pee.gr , στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων:

https://ecedu.uoi.gr και στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου: https://12synpee.conf.uoi.gr/

 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Τι πολύ σοβαρό θεραπεύουν οι τηγανητές πατάτες;

ΕΛΜΕΠΑ: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής για εκπαιδευτικούς

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

καλλιτεχνικο χολείο αθηνας
Γράμμα από τους μαθητές του Καλλιτεχνικού Σχολείου Αθηνών: Γιαυτό κάνουμε κατάληψη
«Κατεβαίνουμε μαζικά στους δρόμους και συμμετέχουμε στις γενικές συνελεύσεις και διαμαρτυρίες. Έχουμε λόγο στο μέλλον μας και παλεύουμε για αυτό»
Γράμμα από τους μαθητές του Καλλιτεχνικού Σχολείου Αθηνών: Γιαυτό κάνουμε κατάληψη