elmepa
Η επιτακτική ανάγκη και απαίτηση για άμεση έκδοση Επαγγελματικών Δικαιωμάτων για τους Διπλωματούχους του Τμήματος Γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

Το Τμήμα Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) ιδρύθηκε με βάση τον νόμο 4610/2019, ως φυσική μετεξέλιξη και αναβάθμιση του καταξιωμένου και διεθνώς αναγνωρισμένου Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Κρήτης.

Η ακαδημαϊκή λειτουργία του σημερινού Τμήματος Γεωπονίας ξεκίνησε το Χειμερινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020. Στο Τμήμα λειτουργεί 5-ετές Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών, με Περιεχόμενο Σπουδών ταυτόσημο με εκείνο των παλαιότερων Πανεπιστημιακών Τμημάτων. Σήμερα σε αυτό φοιτούν 631 Φοιτητές και υπάρχουν ήδη 25 Διπλωματούχοι (ήδη Πτυχιούχοι Γεωπόνοι που εντάχθηκαν στις σπουδές του Τμήματος).

Στο Τμήμα επίσης λειτουργεί το αυτόνομο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που απονέμει Τίτλο Ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία με 55 εγγεγραμμένους Φοιτητές και 71 Διπλωματούχους. Επιπλέον, το Τμήμα συμμετέχει στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιστήμες και Μηχανική Περιβάλλοντος το οποίο λειτουργεί σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Στο Τμήμα εκπονούνται προγράμματα αυτόνομων Διδακτορικών Σπουδών από τον Οκτώβριο 2019, και με αυτά ολοκληρώνεται η πλήρης σύνθεση των τριών Κύκλων Σπουδών Τμήματος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, όπως σε όλα τα παραδοσιακά Ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του Πρώτου Κύκλου, των Προπτυχιακών Σπουδών, οδηγεί στην απόκτηση του ήδη θεσμοθετημένου, ενιαίου και αδιάσπαστου Τίτλου Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου (Integrated Master’s), που έχει αντιστοιχηθεί στο Επίπεδο 7 του Εθνικού και του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, όπως όλα τα Διπλώματα Master’s πανευρωπαϊκά. Η απόφαση για την υπαγωγή του Τμήματος στις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 (Α’ 114) που προβλέπει τα παραπάνω, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1920/13-5-2021 και συνυπογράφεται από τους Υπουργούς Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Πρόσφατα ολοκληρώθηκε από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) η Πιστοποίηση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ως Integrated Masters. Η Έκθεση της Επιτροπής Πιστοποίησης (διεθνούς σύνθεσης) έχει ανακοινωθεί στο Τμήμα, με Αξιολόγηση Αριστείας. Η Πιστοποίηση αυτή καταλήγει ότι το Πρόγραμμα συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015) για το Επίπεδο Σπουδών 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. 

Όμως στους Διπλωματούχους του Τμήματος δεν αποδίδονται μέχρι σήμερα τα Επαγγελματικά Δικαιώματα του Γεωπόνου, όπως στους Διπλωματούχους των παλαιότερων Τμημάτων Γεωπονίας, λόγω του ακόλουθου νομοθετικού κωλύματος: Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία τα Επαγγελματικά Δικαιώματα των Γεωπόνων καθορίζονται στο Π.Δ. 344/2000 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 41 του Ν. 4262/2014. Ο αρμόδιος για θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, Υφυπουργός Α. Συρίγος, απάντησε πρόσφατα σε σχετική επερώτηση Βουλευτών:

«Α. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.Δ. 344/2000 «Άσκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού» (Α ́ 297), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 41 του Ν. 4262/2014 (Α ́ 114), «η άσκηση του επαγγέλματος του γεωπόνου επιτρέπεται μόνον:

α) στους πτυχιούχους γεωπόνους των ιδρυμάτων του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής και συγκεκριμένα των:

  • Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
  • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας,
  • Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και
  • Δασολογίας, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης,
  • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, και,

β) σε όσους έχει αναγνωριστεί το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του γεωτεχνικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, και άλλες διατάξεις (Α ́ 78), όπως ισχύει, καθώς και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται σύμφωνα με αυτό».

Β. Στις ανωτέρω διατάξεις δεν υπήρχε πρόβλεψη για τη δυνατότητα επέκτασης των εν λόγω επαγγελματικών δικαιωμάτων ή για τη διαδικασία απονομής τους στο μέλλον πτυχιούχων νέων πανεπιστημιακών Σχολών και Τμημάτων γεωπονικής κατεύθυνσης.

Γ. «Η αρμοδιότητα για την απονομή αυτοτελών επαγγελματικών δικαιωμάτων στους πτυχιούχους των Α.Ε.Ι. ανήκει στα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία και στους εποπτευόμενους από αυτά φορείς (επιμελητήρια), σύμφωνα με το κατά περίπτωση αντικείμενο του ενδιαφερόμενου Τμήματο», και ότι «…τα προσόντα μόνιμου διορισμού και πρόσληψης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των ΟΤΑ α ́ και β ́ βαθμού, ορίζονται στο Π.Δ. 85/2022 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο - Κλαδολόγιο)» (Α ́ 232).»

Οι Διπλωματούχοι μας αναμένεται να αυξηθούν ταχύτατα από τον Ιούνιο 2023. Σύσσωμη η Κοινότητα του ΕΛΜΕΠΑ (τα μέλη ΔΕΠ και λοιπού προσωπικού και οι φοιτητές), απαιτούν από την Ελληνική Πολιτεία να προχωρήσει άμεσα, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, στις απαιτούμενες, προφανείς και δίκαιες νομοθετικές ρυθμίσεις ώστε, σύμφωνα με τις αρχές της ισονομίας, της αναλογικότητας και της ίσης μεταχείρισης, να διασφαλιστεί άμεσα η δυνατότητα άσκησης του Επαγγέλματος του Γεωπόνου από τους Διπλωματούχους του Τμήματος Γεωπονίας του ΕΛΜΕΠΑ μαζί με τους Διπλωματούχους από όλα τα υφιστάμενα σήμερα συναφή παραδοσιακά Τμήματα Γεωπόνων των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

Επισημαίνεται ότι το ΓΕΩΤΕΕ, με σχετικές επιστολές προς τα Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, έχει επισημάνει επανειλημμένα την ανάγκη επιτάχυνσης και άμεσης ολοκλήρωσης των παραπάνω νομοθετικών ρυθμίσεων, δεδομένου ότι έχει ήδη γίνει δέκτης αιτήσεων εγγραφής σε αυτό ως Μελών των Διπλωματούχων των Πανεπιστημιακών Τμημάτων που ιδρύθηκαν μεταγενέστερα της υπάρχουσας σχετικής νομοθεσίας (βλ. παραπάνω Π.Δ. 344/2000 και του άρθρου 41 του Ν. 4262/2014). Το Επιμελητήριο αδυνατεί να δεχθεί τους αιτούντες αυτούς ως Μέλη του, με πλήρη δικαιώματα άσκησης του Επαγγέλματος του Γεωπόνου, ελλείψει σχετικής νομοθετικής πρόβλεψης, παρότι τα Τμήματα από τα οποία αποφοίτησαν έχουν ταυτόσημες σπουδές με εκείνες των παλαιότερων Πανεπιστημιακών Τμημάτων Γεωπονίας.

Το ζητούμενο. Απονομή δικαίου: Σε επέκταση των προβλέψεων του Π.Δ. 344/2000 «Άσκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού», να δρομολογηθεί άμεσα νομοθετική ρύθμιση ώστε στον κατάλογο των παλαιότερων Πανεπιστημιακών Τμημάτων Γεωπονίας στους αποφοίτους των οποίων « … επιτρέπεται η άσκηση του επαγγέλματος του γεωπόνου…» να προστεθεί  και το Τμήμα Γεωπονίας του ΕΛΜΕΠΑ, με δεδομένο ότι έχει τα πλήρη ακαδημαϊκά χαρακτηριστικά, ταυτόσημα με εκείνα των παραπάνω, παλαιότερων Τμημάτων Γεωπονίας, δηλαδή την ιδρυτική του νομοθεσία και τις διατάξεις για 5-ετείς Σπουδές που αποδίδουν Τίτλο Integrated Masters, αλλά και την επίσημη Πιστοποίηση διεθνούς ισχύος, ότι έχει αυτά τα χαρακτηριστικά σε Επίπεδο Αριστείας. Η διατύπωση του νέου νομοθετήματος θα πρέπει προφανώς να είναι ανοικτή ώστε να περιληφθούν και άλλα, νέα Τμήματα Γεωπονίας της χώρας που έχουν σήμερα ή θα αποκτήσουν στο μέλλον αυτά τα χαρακτηριστικά.

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Εκπαιδευτικοί: Νέος υπολογισμός της μισθοδοσίας από 1 Μαρτίου λόγω τροποποίησης φόρου

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής (ΕΛΜΕΠΑ) με μόνο 50Є εγγραφή- αιτήσεις ως 1/3

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

Οπτική ψευδαίσθηση
Τεστ προσωπικότητας: Αυτό που βλέπετε πρώτα δείχνει τι μισείτε στον σύντροφό σας
Ένα διαφορετικό τεστ προσωπικότητας έχει γίνει viral και υπόσχεται να αποκαλύψει αυτό που μισείτε στον σύντροφό σας
Τεστ προσωπικότητας: Αυτό που βλέπετε πρώτα δείχνει τι μισείτε στον σύντροφό σας