σχολείο
Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τον χαρακτηρισμό δημόσιων σχολικών μονάδων ως Πρότυπων Σχολείων ή Πειραματικών Σχολείων

Δημοσιεύθηκε ΦΕΚ για τη ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τον χαρακτηρισμό δημόσιων σχολικών μονάδων ως Πρότυπων Σχολείων ή Πειραματικών Σχολείων.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά το ΦΕΚ

Χαρακτηρισμός σχολικών μονάδων ως Πρότυπων Σχολείων ή Πειραματικών Σχολείων

1. Για τον χαρακτηρισμό σχολικών μονάδων που λειτουργούν ως Πρότυπων Σχολείων (Π.Σ.) ή ως Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.), σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4692/2020 (Α’ 111), ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων:

α) Εκδίδει δημόσια πρόσκληση προς τις σχολικές μονάδες της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με την οποία καλούνται να υποβάλουν, εντός προθεσμίας, που ορίζεται με την εν λόγω πρόσκληση, ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον χαρακτηρισμό των οικείων σχολικών μονάδων ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 2 ή

β) καλεί τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Διευθυντές Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον χαρακτηρισμό σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., να υποβάλουν, εντός προθεσμίας, που ορίζεται με την εν λόγω κλήση, ηλεκτρονική αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 2.

2. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος της περ. β) της παρ. 1 από τους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δύναται να γίνει με επιστολή τους προς το Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων οποτεδήποτε και ανεξάρτητα από τη δημόσια πρόσκληση της περ. α) της παρ. 1.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

1. Οι αιτήσεις των περ. α) και β) της παρ. 1 του άρθρου 1 υποβάλλονται από όσους νομιμοποιούνται και ενδιαφέρονται μόνο ηλεκτρονικά, σε ειδική πλατφόρμα που υποστηρίζεται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και τη Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.). Μαζί με την αίτηση αναρτώνται τα αναγκαία δικαιολογητικά.

2. Η απόφαση για την υποβολή αίτησης για χαρακτηρισμό σχολικής μονάδας ως α) Πρότυπο Σχολείο (Π.Σ.) ή β) Πειραματικό Σχολείο (ΠΕΙ.Σ.) ή γ) Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ από σχολική μονάδα της δημόσιας εκπαίδευσης λαμβάνεται σε ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων, κατά την οποία παρίστανται ο Διευθυντής ή Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας και αποκλειστικά τα μέλη του με οριστική/οργανική τοποθέτηση στην οικεία σχολική μονάδα, καθώς και από την πλειοψηφία των παρισταμένων. Επί ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Διευθυντή ή Προϊσταμένου της σχολικής μονάδας. Στην περίπτωση της παρούσης παραγράφου η αίτηση χαρακτηρισμού υποβάλλεται και τα αναγκαία δικαιολογητικά αναρτώνται στην πλατφόρμα της παρ. 1 από τον Διευθυντή ή Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας.

3. Οι αιτήσεις των σχολικών μονάδων ή των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μαζί με τα έγγραφα ή στοιχεία που τις συνοδεύουν, υποβάλλονται στην πλατφόρμα της παρ. 1, στην οποία όσοι νομιμοποιούνται για την υποβολή τους αποκτούν πρόσβαση, αποκλειστικά για τον λόγο αυτό, και εισέρχονται με τους κωδικούς που διαθέτουν στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Για την απόδειξη της πλήρωσης των προβλεπόμενων κριτηρίων για τον χαρακτηρισμό της σχολικής μονάδας ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. οι Διευθυντές ή Προϊστάμενοι των σχολικών μονάδων ή οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, αναρτούν τα δικαιολογητικά, όπως ορίζεται στο άρθρο 4, σε αντίστοιχη θέση που εμφαίνεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

4. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και ανάρτησης δικαιολογητικών για χαρακτηρισμό σχολικών μονάδων ως Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. είναι αποκλειστική, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα (10) ημέρες και μπορεί να παραταθεί για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

5. Με την οριστικοποίηση υποβολής της αίτησης αποδίδεται, αυτόματα, ένας μοναδικός κωδικός αίτησης, ο οποίος μπορεί να εκτυπωθεί. Η ανωτέρω αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) για την ακρίβεια του περιεχομένου της και των κατά περίπτωση συνυποβαλλόμενων εγγράφων ή στοιχείων.

6. Οι αιτούντες μπορούν να παρακολουθούν την πορεία της αίτησής τους από την πλατφόρμα της παρ. 1.

Κριτήρια αξιολόγησης των σχολικών μονάδων

Η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπτων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) αξιολογεί τις δημόσιες σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σκοπό τον χαρακτηρισμό τους ως Πρότυπο Σχολείο (Π.Σ.) ή Πειραματικό Σχολείο (ΠΕΙ.Σ.), σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια και εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων για τον χαρακτηρισμό σχολικής μονάδας ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.:

α) Τα προσόντα και η επάρκεια του εκπαιδευτικού προσωπικού. Ειδικότερα αξιολογούνται:

αα) Η οργανικότητα, ο αριθμός του μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού που υπηρετεί με οριστική τοποθέτηση στη σχολική μονάδα, καθώς και οι κατά μέσο όρο ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό ανά ειδικότητα και διδακτικό έτος της σχολικής μονάδας. Για την εξαγωγή του μέσου όρου λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των τελευταίων πέντε (5) ετών.

αβ) Τα ακαδημαϊκά προσόντα του μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού που υπηρετεί με οριστική τοποθέτηση στη σχολική μονάδα. Τα προσόντα τα οποία λαμβάνονται υπόψη είναι ιδίως τα ακόλουθα:

i) κατοχή τίτλων σπουδών,

ii) πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών,

iii) επιτυχής παρακολούθηση προγραμμάτων επιμόρφωσης όπως: ετήσια επιμόρφωση Σχολής Επιμόρφωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Μ.Ε.), Σχολής Επιμόρφωσης Λειτουργών Δημοτικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Δ.Ε.), της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ή Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.), εφόσον δεν αποτέλεσε προσόν διορισμού, ολοκλήρωση προγράμματος επιμόρφωσης Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.), του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.), του Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.), του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, εκτός της εισαγωγικής επιμόρφωσης νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών - Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας ή του Κέντρου Μελετών και Τεκμηρίωσης της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης, του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών ή συμπερίληψη στον κατάλογο των επιμορφωτών Α’ ή Β’  επιπέδου, ολοκλήρωση θεματικών ενοτήτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π), iv) πιστοποίηση επιμόρφωσης Α’ και Β’ επιπέδου στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.).

αγ) Η επαγγελματική εμπειρία του μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού που υπηρετεί με οριστική τοποθέτηση στη σχολική μονάδα και ειδικότερα: i) η διδακτική προϋπηρεσία σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ii) η διδακτική εμπειρία σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.).

β) Η συμμετοχή της σχολικής μονάδας σε εκπαιδευτικά προγράμματα, ερευνητικές και καινοτόμες δράσεις, πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις, πανελλήνιους και διεθνείς διαγωνισμούς. Ειδικότερα αξιολογούνται:

βα) Η συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα, ερευνητικές και καινοτόμες δράσεις, όπως: Σωκράτης, Comenius, Erasmus/Erasmus+, eTwinning, Model United Nations (M.U.N.), European Youth Parliament (EYP), Βουλή των Εφήβων, Euroscola, περιβαλλοντικά ή πολιτιστικά προγράμματα και προγράμματα αγωγής υγείας, λειτουργία μαθητικών ομίλων ή άλλες δράσεις, καθώς και η συμμετοχή της σχολικής μονάδας σε προγράμματα αυτοαξιολόγησης των σχολικών μονάδων σε συνδυασμό με την εμπειρία της σχολικής μονάδας στην εκπόνηση σχεδίων αποτίμησης/αξιολόγησης και ανάπτυξης εκπαιδευτικού έργου.

ββ) Η εμπειρία του σχολείου σε συνεργασία με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) ή άλλους φορείς, ιδίως: i) στο πεδίο της πρακτικής άσκησης φοιτητών και ii) στη συμμετοχή της οικείας σχολικής μονάδας είτε ως επισπεύδοντος φορέα είτε σε συνεργασία με φορείς, σε ερευνητικές δράσεις ή σε καινοτόμες διδακτικές πρακτικές.

βγ) Η διοργάνωση ή συμμετοχή σε δράσεις ή πρωτοβουλίες σύνδεσης της σχολικής μονάδας και της εκπαιδευτικής κοινότητας με την κοινωνία.

βδ) Η συμμετοχή σε εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς διαγωνισμούς.

γ) Το μέγεθος της σχολικής μονάδας. Λαμβάνονται υπόψη:

γα) Ο αριθμός των αιθουσών διδασκαλίας.

γβ) Ο αριθμός και το είδος ενδεχομένως υφισταμένων εργαστηρίων.

γγ) Λοιπές ενδεχομένως υφιστάμενες διαθέσιμες αίθουσες, καθώς και η χρήση για την οποία προορίζονται.

γδ) Η ενδεχόμενη ύπαρξη και λειτουργία σχολικής βιβλιοθήκης.

γε) Η ενδεχόμενη ύπαρξη έτερης συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.

γστ) Ο συνολικός αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών κατά το οικείο σχολικό έτος.

γζ) Η αισθητική ή άλλη αξία του κτηρίου στο οποίο στεγάζεται η σχολική μονάδα, καθώς και ιστορικά ή άλλα δεδομένα, με τα οποία αυτή συνδέεται.

δ) Η τοποθεσία της σχολικής μονάδας. Λαμβάνονται υπόψη:

δα) Κατά προσέγγιση ο πληθυσμός του δήμου ή δημοτικής ενότητας, στην οποία υπάγεται η σχολική μονάδα.

δβ) Η εγγύτητα σε λειτουργούν Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. της προηγούμενης ή επόμενης βαθμίδας, με το οποίο θα είχε τη δυνατότητα να συνδεθεί, ή σε έτερη σχολική μονάδα της προηγούμενης και επόμενης βαθμίδας ή σε έτερη σχολική μονάδα της ίδιας βαθμίδας, η οποία έχει υποβάλει αίτηση χαρακτηρισμού της ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., στο πλαίσιο της ίδιας δημόσιας πρόσκλησης, ή σε Α.Ε.Ι..

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 10 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Tο 1ο στην Ελλάδα Μοριοδοτούμενο Πανεπιστημιακό σεμινάριο Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 30/5

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα