ellinika_panepistimia
Αντικείμενο της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας είναι η εξυπηρέτηση των φοιτητών σε θέματα που αφορούν την υγειονομική τους φροντίδα, τη σταδιοδρομία και την πρακτική άσκηση, τη σίτιση, τις πολιτιστικές και αθλητικές τους δραστηριότητες, τη λειτουργία των φοιτητικών αναγνωστηρίων και των χώρων Η/Υ, καθώς η υποστήριξη φοιτητών με αναπηρία και αλλοδαπών φοιτητών

Ιδρύεται νέα διοικητική δομή στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε επίπεδο Διεύθυνσης, με τίτλο Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας, η οποία υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Ιδρύματος.

Αντικείμενο της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας είναι η εξυπηρέτηση των φοιτητών σε θέματα που αφορούν την υγειονομική τους φροντίδα, τη σταδιοδρομία και την πρακτική άσκηση, τη σίτιση, τις πολιτιστικές και αθλητικές τους δραστηριότητες, τη λειτουργία των φοιτητικών αναγνωστηρίων και των χώρων Η/Υ, καθώς η υποστήριξη φοιτητών με αναπηρία και αλλοδαπών φοιτητών. Η Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας αποτελείται από τα ακόλουθα Τμήματα, Γραφεία και Μονάδες:

1. Τμήμα Γραμματείας και Διοικητικής Υποστήριξης

Το Τμήμα είναι αρμόδιο ιδίως για: α) Την παροχή κάθε είδους γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης σε όλα τα τμήματα και το προσωπικό της Διεύθυνσης, β) Την τήρηση αρχείου εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων, γ) Τη διακίνηση και διεκπεραίωση της αλληλογραφίας και λοιπών εγγράφων, δ) Τη μέριμνα για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας της Διεύθυνσης, τον έγκαιρο εφοδιασμό αναλώσιμων ειδών που απαιτείται για τη λειτουργία όλων των Τμημάτων της Διεύθυνσης, ε) Την παρακολούθηση εκτέλεσης διαφόρων συμβάσεων συντήρησης εξοπλισμού της Διεύθυνσης, στ) την ενημέρωση ηλεκτρονικών αρχείων ΑΠΕΛΛΑ, ΔΙΑΥΓΕΙΑ κ.λπ., ζ) την παροχή διευκρινίσεων και απαντήσεων σε ερωτήματα που τίθενται από ενδιαφερόμενους φοιτητές σχετικά με τις σπουδές τους και τις προσφερόμενες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου προς αυτούς, σε συνεννόηση με τα αρμόδια τμήματα της Διεύθυνσης, η) τη συλλογή και τήρηση στοιχείων που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης και αφορούν στην υποβολή των ετήσιων εκθέσεων επίδοσης του Ιδρύματος, τις προγραμματικές συμφωνίες του άρθρου 15 του ν. 4653/2020 (Α’ 12), το στρατηγικό σχέδιο, το ετήσιο σχέδιο δράσης και τη στοχοθεσία του.

2. Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών - Τμήμα

Η Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών θα λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος και αντικείμενό της θα είναι η υποστήριξη των φοιτητών κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής τους ζωής, τη συνέχιση των σπουδών τους και την ένταξή τους στην αγορά εργασίας

. Η Μονάδα διαρθρώνεται σε:

Α. Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

Με σκοπό τη διασύνδεση των θεωρητικών και εργαστηριακών σπουδών των φοιτητών και φοιτητριών με την πρακτική εφαρμογή. Μέσα από την πρακτική άσκηση, οι ασκούμενοι μπορούν να γνωρισθούν με εν δυνάμει εργοδότες/τριες, να αποκτήσουν μία πρώτη εμπειρία/προϋπηρεσία και να εξοικειωθούν με τις παραγωγικές διαδικασίες έτσι ώστε να λάβουν καλύτερο προσανατολισμό ως προς την επιλογή εξειδικεύσεων στην περαιτέρω επαγγελματική ή φοιτητική τους πορεία. Ειδικότερα, οι αρμοδιότητες του Γραφείου είναι: α) Η υποστήριξη των προγραμμάτων πρακτικής άσκησης όλων των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου του Ιδρύματος, των Υπευθύνων Πρακτικής Άσκησης και των Επιτροπών Πρακτικής Άσκησης ανά πρόγραμμα σπουδών, β) η υποστήριξη των φοιτητών για την εύρεση ή αλλαγή φορέα υποδοχής για τη διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης, γ) η τήρηση και συλλογή στοιχείων των φοιτητών και των συνεργαζόμενων φορέων υποδοχής για τη διεξαγωγή πρακτικής άσκησης, δ) η ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης πρακτικής άσκησης των Α.Ε.Ι. με τα αναγκαία ανά περίπτωση στοιχεία, ε) η προσέγγιση δημόσιων υπηρεσιών, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ και β’ βαθμού, Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), και Επιχειρήσεων, προκειμένου να αποτελέσουν φορείς υποδοχής για τη διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης των φοιτητών, καθώς και η επικοινωνία με τους φορείς υποδοχής για θέματα που αφορούν στη διεξαγωγή πρακτικής άσκησης, στ) η σύνταξη ετήσιων εκθέσεων, η εκπόνηση μελετών και η τήρηση στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη διεξαγωγή και την αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης, την απορρόφηση των αποφοίτων στην αγορά εργασίας, τη συνέχιση των σπουδών τους και λοιπά θέματα σχετικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Γραφείου.

Β. Γραφείο Διασύνδεσης

Με σκοπό την παροχή βοήθειας στους φοιτητές και αποφοίτους για να αναδείξουν τις γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητές τους και να διεκδικήσουν μία θέση εργασίας στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον ή να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση. Ειδικότερα οι αρμοδιότητες του Γραφείου είναι:

α) Η παροχή ατομικής και ομαδικής συμβουλευτικής υποστήριξης και πληροφόρησης για ζητήματα σταδιοδρομίας σε φοιτητές και αποφοίτους του ιδρύματος, με στόχο τη λειτουργία του Γραφείου ως κόμβου διασύνδεσης μεταξύ αποφοίτων και παραγωγικών φορέων, β) η παροχή συμβουλών και πληροφοριών προς τους φοιτητές και αποφοίτους σχετικά με τη συνέχιση των σπουδών τους σε προγράμματα τυπικής εκπαίδευσης ή την παρακολούθηση επιμορφωτικών προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης για την ενίσχυση ή αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους, σύμφωνα με τις κλίσεις και τις ικανότητές τους, γ) η διοργάνωση σεμιναρίων, διαλέξεων, εργαστηρίων συμβουλευτικής ή επιχειρηματικότητας για τους φοιτητές και αποφοίτους του ιδρύματος, εκδηλώσεων σταδιοδρομίας, καινοτομίας και κοινωνικής δράσης, δ) η προώθηση καινοτόμων ιδεών των φοιτητών που μπορούν να αξιοποιηθούν σε επαγγελματικές ή κοινωνικές δραστηριότητες, και η διασύνδεση των φοιτητών με άλλες δομές του Ιδρύματος και ιδίως με τα Γραφεία Επιχειρηματικού Επιταχυντή και Μεταφοράς Τεχνολογίας (Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας «Αρχιμήδης»), ε) η υποστήριξη των υποψήφιων διδακτόρων για την εκπόνηση βιομηχανικού διδακτορικού σε επιχειρήσεις, στ) η πληροφόρηση και υποστήριξη των φοιτητών κατά τη συμμετοχή τους σε προγράμματα εσωτερικής κινητικότητας και κινητικότητας στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ανταλλαγής φοιτητών ή συνεργασιών με Ιδρύματα της αλλοδαπής, ζ) η παρακολούθηση και καταγραφή των προσφερόμενων θέσεων εργασίας σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή και η ενημέρωση των φοιτητών και αποφοίτων μέσω του ιστότοπου του Ιδρύματος, η) η ενημέρωση των φοιτητών για τη διαδικασία χορήγησης υποτροφιών μέσω Ιδρυμάτων καθώς και μέσω κληροδοτημάτων με σκοπό την παροχή υποτροφιών σε φοιτητές, θ) η εκπόνηση μελετών για τον βαθμό απορρόφησης των αποφοίτων του Ιδρύματος και γενικότερα των Α.Ε.Ι. στην αγορά εργασίας και τις συνθήκες προσφοράς και ζήτησης που επικρατούν ανά ειδικότητα, ι) η συλλογή και τήρηση στοιχείων που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες του Γραφείου και αφορούν στην υποβολή των ετήσιων εκθέσεων επίδοσης του Ιδρύματος, τις προγραμματικές συμφωνίες του άρθρου 15 του ν. 4653/2020 (Α’ 12), το στρατηγικό σχέδιο, το ετήσιο σχέδιο δράσης και τη στοχοθεσία του.

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Διαγωνισμός για 311 θέσεις στα Δικαστήρια: ΟΛΗ Η ΥΛΗ ΕΔΩ

Προκηρύξεις Εκπαιδευτικών: Προλάβετε 11 μόρια ΠΡΙΝ τις ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΟΙ  ΑΙΤΗΣΕΙΣ στον ΟΠΣΥΔ

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής του Παν.Πατρών με μόνο 12 ευρώ το μήνα

Παν.Πατρών: Υποτροφίες σε Μεταπτυχιακά Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής - Αιτήσεις μέσω alfavita.gr

ΑΣΕΠ - Προλάβετε προκηρύξεις: Πάρτε σε 2 μόνο ημέρες online Πιστοποίηση Αγγλικών με 111 ευρώ

Απαραίτητο τυπικό προσόν ECDL - Πιστοποίηση Υπολογιστών μόνο με 100 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

thessaloniki_foitites
Θεσσαλονίκη: Διαμαρτυρία φοιτητών για τα Τέμπη με μαύρα μπαλόνια στην παρέλαση
Διαμαρτυρία φοιτητών για την τραγωδία στα Τέμπη, με μαύρα μπαλόνια στην παρέλαση της Θεσσαλονίκης
Θεσσαλονίκη: Διαμαρτυρία φοιτητών για τα Τέμπη με μαύρα μπαλόνια στην παρέλαση