πολλαπλό βιβλίο
Το ΦΕΚ με την απόφαση για τη "δρομολόγηση" των διαδικασιών

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση, η οποία ορίζει  τη δημιουργία,  συγκρότηση, λειτουργία και  τεχνική υποστήριξη του Μητρώου Διδακτικών Βιβλίων (Μ.Δ.Β.) και της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Διδακτικών Βιβλίων (Ψ.Β.Δ.Β.), δομή, οργάνωση και περιεχόμενο αυτών, προϋποθέσεις, προδιαγραφές, χαρακτηριστικά, κριτήρια και διαδικασία ένταξης, τροποποίησης, μεταβολής ή απένταξης διδακτικών βιβλίων στο Μ.Δ.Β. και στην Ψ.Β.Δ.Β., υποβολή και εξέταση διοικητικών προσφυγών κατά των συναφών πράξεων και όργανα ελέγχου τους.

Δείτε όλο το ΦΕΚ εδώ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1 Ορισμοί Για τους σκοπούς της παρούσας υπουργικής απόφασης νοούνται ως:

1. «Διδακτικά βιβλία»: όλα τα βιβλία, έντυπα ή ψηφιακά, τα οποία χρησιμοποιούνται από μαθητές των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά τη διδασκαλία των μαθημάτων που προβλέπονται από τα αντίστοιχα ωρολόγια προγράμματα και τα προγράμματα σπουδών.

2. «Διδακτικό πακέτο»: το σύνολο των διδακτικών βιβλίων ενός μαθήματος και ιδίως το βιβλίο μαθητή και το τετράδιο εργασιών, τα οποία καλείται να υποβάλει προς αξιολόγηση ένας δημιουργός, συγγραφέας, εκδότης και εν γένει δικαιούχος, σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της παρ. 5 του άρθρου 84 του ν. 4823/2021.

3. «Ένταξη διδακτικού βιβλίου στο Μητρώο Διδικτικών Βιβλίων (Μ.Δ.Β.).»: η καταχώριση των περιγραφικών στοιχείων και μεταδεδομένων των διδακτικών βιβλίων, όπως ενδεικτικά αναφέρονται στην παρ. 7, στο Μ.Δ.Β., με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

4. «Ένταξη διδακτικού βιβλίου στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Διδακτικών Βιβλίων (Ψ.Β.Δ.Β.)»: η ανάρτηση και δημοσίευση στην Ψ.Β.Δ.Β. του ψηφιακού διδακτικού βιβλίου και η τεκμηρίωση με μεταδεδομένα των ψηφιακών μορφών του διδακτικού βιβλίου και των μαθησιακών αντικειμένων τους.

5. «Απένταξη διδακτικού βιβλίου από το Μ.Δ.Β. και την Ψ.Β.Δ.Β.»: η διαγραφή του από το Μ.Δ.Β. και την Ψ.Β.Δ.Β. με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του Ι.Ε.Π.

6. «Έντυπο διδακτικό βιβλίο» ή «τεύχος προς εκτύπωση»: η μορφή του διδακτικού βιβλίου που περιλαμβάνει συνολικά το κείμενο του βιβλίου, όπως αυτό αποτυπώνεται και ψηφιακά στο ψηφιακό διδακτικό βιβλίο, καθώς και τους συνδέσμους σε μορφή αναγνώσιμη και γραμμωτούς κώδικες γρήγορης απόκρισης (QR codes), διά των οποίων γίνεται η παραπομπή στο συμπληρωματικό ψηφιακό υλικό.

7. «Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων (Μ.Δ.Β.)»: ένα σύστημα ένταξης και καταχώρισης περιγραφικών στοιχείων και μεταδεδομένων των διδακτικών βιβλίων, όπως: α) κωδικός ένταξης βιβλίου, β) κωδικός έκδοσης βιβλίου, γ) τύπος σχολείου, δ) μάθημα, ε) τάξη, στ) τίτλος βιβλίου, ζ) κατηγορία βιβλίου, η) τεύχος, θ) Διεθνής Πρότυπος Αριθμός Βιβλίου (International Standard Book Number - ISBN), ι) έτος έκδοσης, ια) συγγραφείς, ιβ) δικαιούχος συγγραφής, ιγ) εικονογράφηση εξωφύλλου, ιδ) υπουργική απόφαση ένταξης, ιε) υπουργική απόφαση τροποποίησης, ιστ) υπουργική απόφαση απένταξης των διδακτικών βιβλίων, υπό μορφή εμπλουτιζόμενου καταλόγου.

8. «Τιμή αναφοράς κάθε βιβλίου για κάθε μάθημα και τάξη»: το κόστος ένταξης και χρήσης του, όπως αυτό ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά από εισήγηση της Επιτροπής Κοστολόγησης Διδακτικών Βιβλίων της παρ. 11 του άρθρου 84 του ν. 4823/2021.

9. «Τροποποίηση διδακτικού βιβλίου»: κάθε αλλαγή ή μεταβολή του περιεχομένου του και ιδίως στο κείμενο ή στο συνδεδεμένο με αυτό συμπληρωματικό ψηφιακό υλικό, η οποία λαμβάνει χώρα με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν εισήγησης του Ι.Ε.Π.

10. «Συμπληρωματικό ψηφιακό υλικό»: κάθε μαθησιακό ψηφιακό υλικό (μαθησιακό αντικείμενο), το οποίο συνδέεται με το κείμενο ενός διδακτικού βιβλίου κατά τρόπον ώστε να καθίσταται αναπόσπαστο μέρος αυτού.

11. «Σύστημα Υποβολής Βιβλίων»: το ψηφιακό περιβάλλον, στο οποίο υποβάλλονται τα προς αξιολόγηση ψηφιακά βιβλία, το ψηφιακό προ εκτυπωτικό υλικό τους και τα μεταδεδομένα αυτών. Συνιστά το περιβάλλον υποβολής, τεκμηρίωσης με μεταδεδομένα, αξιολόγησης και διαχείρισης του ψηφιακού προ εκτυπωτικού υλικού και των ψηφιακών βιβλίων.

12. «Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Διδακτικών Βιβλίων (Ψ.Β.Δ.Β)»: το ψηφιακό περιβάλλον, στο οποίο ενυπάρχουν σε ψηφιακή μορφή τα ψηφιακά διδακτικά βιβλία και τα μεταδεδομένα αυτών, που είναι ενταγμένα και καταχωρημένα στο Μ.Δ.Β. Συνιστά το περιβάλλον ανάρτησης, τεκμηρίωσης με μεταδεδομένα, δημοσίευσης και διαχείρισης, καθώς επίσης και υποσύστημα αναζήτησης, πλοήγησης και προβολής των διδακτικών βιβλίων και των μαθησιακών αντικειμένων.

13. «Ψηφιακό διδακτικό βιβλίο»: η ψηφιακή μορφή του διδακτικού βιβλίου, η οποία περιλαμβάνει το κείμενο του βιβλίου, το διασυνδεδεμένο συμπληρωματικό ψηφιακό υλικό και τα μεταδεδομένα τους.

14. «Ψηφιακό προ εκτυπωτικό υλικό βιβλίου»: το ψηφιακό υλικό που απαιτείται για την εκτύπωση του βιβλίου και περιλαμβάνει ψηφιακά αρχεία κειμένου και συνοδευτικού υλικού.

Δείτε τη συνέχεια εδώ

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Διαγωνισμός για 311 θέσεις στα Δικαστήρια: ΟΛΗ Η ΥΛΗ ΕΔΩ

Προκηρύξεις Εκπαιδευτικών: Προλάβετε 11 μόρια ΠΡΙΝ τις ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΟΙ  ΑΙΤΗΣΕΙΣ στον ΟΠΣΥΔ

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής του Παν.Πατρών με μόνο 12 ευρώ το μήνα

Παν.Πατρών: Υποτροφίες σε Μεταπτυχιακά Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής - Αιτήσεις μέσω alfavita.gr

ΑΣΕΠ - Προλάβετε προκηρύξεις: Πάρτε σε 2 μόνο ημέρες online Πιστοποίηση Αγγλικών με 111 ευρώ

Απαραίτητο τυπικό προσόν ECDL - Πιστοποίηση Υπολογιστών μόνο με 100 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

thessaloniki_foitites
Θεσσαλονίκη: Διαμαρτυρία φοιτητών για τα Τέμπη με μαύρα μπαλόνια στην παρέλαση
Διαμαρτυρία φοιτητών για την τραγωδία στα Τέμπη, με μαύρα μπαλόνια στην παρέλαση της Θεσσαλονίκης
Θεσσαλονίκη: Διαμαρτυρία φοιτητών για τα Τέμπη με μαύρα μπαλόνια στην παρέλαση