ΙΕΠ: Διαγωνισμός 49.600 € για προμήθεια tablet σε 200 Νηπιαγωγεία
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου, με υποχρέωση την προμήθεια και παροχή εξοπλισμού φορητών ηλεκτρονικών συσκευών (tablet) σε 200 σχολικές μονάδες Προσχολικής Εκπαίδευσης

Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό ύψους 49.600 € για την προμήθεια εξοπλισμού φορητών ηλεκτρονικών συσκευών (tablet) στο πλαίσιο της πράξης: «Πιλοτικές παρεμβάσεις υποστήριξης αξιοποίησης προηγμένων Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών στην Προσχολική Εκπαίδευση» προκήρυξε το ΙΕΠ.

Να σημειωθεί ότι προ ημερών το ΙΕΠ είχε προκηρύξει και άλλο διαγωνισμό, ύψους 83.000€, για την «Ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού για προσχολική εκπαίδευση και παροχή ψηφιακού εκπαιδευτικού/επιμορφωτικού υλικού - Εξ αποστάσεως επιμόρφωση και υποστήριξη εκπαιδευτικών» στο πλαίσιο της πράξης: «Πιλοτικές παρεμβάσεις υποστήριξης αξιοποίησης προηγμένων Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών στην Προσχολική Εκπαίδευση» 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου, με υποχρέωση την προμήθεια και παροχή εξοπλισμού φορητών ηλεκτρονικών συσκευών (tablet) σε 200 σχολικές μονάδες Προσχολικής Εκπαίδευσης, που θα επιλεγούν από το ΙΕΠ, ώστε να αξιοποιηθεί και να ενισχυθεί ο τεχνολογικός εξοπλισμός τους (tablet) και να συνδυαστεί ο εμπλουτισμός αυτός με την προμήθεια ελκυστικού εκπαιδευτικού λογισμικού. Ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει τα επιλεχθέντα σχολεία με 1 tablet ανά σχολική μονάδα (Νηπιαγωγείο).

Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16, όπως ισχύει σήμερα και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Διακήρυξης και τα επισυναπτόμενα σε αυτήν παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, με χρήση της Πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) της διαδικτυακής πύλης του συστήματος www.promitheus.gov.gr.

Χρηματοδότηση της σύμβασης
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου ΣΑΕ 2022ΣΕ34510002).

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000€) μη συμπεριλαμβανόμενου του αναλογούντος ΦΠΑ, ήτοι σαράντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (49.600€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και επιμερίζεται ως εξής:

Υποέργα-Γεωγραφική Κατανομή

Παραδοτέα: Κωδικός-Περιγραφή

Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ (€)

ΦΠΑ 24% (€)

Προϋπολογισμός  με ΦΠΑ (€)

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΑΠ6-ΛΑΠ

Π.2.1. 50 Ταμπλέτες

10.000,002.400,0012.400,00

ΥΠΟΕΡΓΟ 3: ΑΠ6-ΜΕΤ

Π.3.1. 50 Ταμπλέτες

10.000,002.400,0012.400,00

ΥΠΟΕΡΓΟ 4: ΑΠ6-ΠΑΠ

Π.4.1. 60 Ταμπλέτες

12.000,002.880,0014.880,00

ΥΠΟΕΡΓΟ 5: ΑΠ8-ΜΕΤ

Π.5.1. 20 Ταμπλέτες

4.000,00960,004.960,00

ΥΠΟΕΡΓΟ 6: ΑΠ9-ΠΑΠ

Π.6.1. 20 Ταμπλέτες

4.000,00960,004.960,00
Σύνολο20040.0009.60049.600


Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη του https://www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ορίζεται 28-11-2022 και ώρα 15:00 στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ηλεκτρονικά τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι 02-12-2022 και ώρα 11:00 μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.

  1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
  2. ΕΕΕΣ σε μορφή pdf
  3. ΕΕΕΣ σε μορφή xml

 

 

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

To 1o Πανεπιστημιακό Πιστοποιητικό Ειδικής Αγωγής με ECTS και 50Є εγγραφή - Αιτήσεις έως 29-11

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Πιστοποίηση Αγγλικών σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

Πιστοποίηση Υπολογιστών σε 2 ημέρες μόνο 95 ευρώ για προκηρύξεις ΑΣΕΠ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

ekpaideutikoi_anaplirotes_kathigites
Νέοι αναπληρωτές: Αύριο η Αίτηση-Δήλωση προτιμήσεων - Οδηγίες και δικαιολογητικά
Προθεσμία ανάληψης υπηρεσίας στις σχολικές μονάδες από τη Δευτέρα 4 έως και την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2023
Νέοι αναπληρωτές: Αύριο η Αίτηση-Δήλωση προτιμήσεων - Οδηγίες και δικαιολογητικά