eidiki agwgi
Επιστολή Διαμαρτυρίας των απορριπτέων της προκήρυξης για την ειδική αγωγή 3ΕΑ/2022 - Ζητούν την άμεση αποκατάσταση των απόφοιτων ΤΕΙ προ 2001

Επιστολή διαμαρτυρίας των απορριπτέων της προκήρυξης 3ΕΑ/2022, της Ομάδας Εκπαιδευτικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ειδική Αγωγή, στο υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, έλαβε και δημοσιεύει το alfavita.gr .

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην επιστολή, μετά την δεύτερη ανάρτηση των αποτελεσμάτων στην 3ΕΑ/2022 στις 04 Αυγούστου,  συνέχισαν να υπάρχουν λάθη τα οποία δεν διορθώθηκαν σε πολλαπλά επίπεδα, χωρίς να υπάρξει καμία διάθεση από μέρους του ΥΠΑΙΘ, και των υπόλοιπων αρμόδιων φορέων, διόρθωσης τους και την ορθή ανάρτηση προσωρινών πινάκων.

Τονίζουν πως μεταξύ των λαθών, «αναδύθηκε η αυθαίρετη, άνευ αιτιολογίας απόρριψης προσόντων/κριτηρίων ένταξης στην ΕΑΕ συσχετίζοντας τα με την χρονολογία απόκτησης του βασικού πτυχίου ΤΕΙ (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) των συμμετεχόντων σε αυτή, σε προ ή μετά 2001, επικαλούμενοι τον ν.2916/2001». 

Αναλυτικά η επιστολή:

Αξιότιμοι Κύριοι/ες,

Μετά την ανάρτηση των αποτελεσμάτων στην 3ΕΑ/2022 στις 04/08/22 για δεύτερη φορά (η πρώτη προσπάθεια πραγματοποιήθηκε 01/08/22), συνέχισαν να υπάρχουν λάθη τα οποία δεν διορθώθηκαν σε πολλαπλά επίπεδα, χωρίς να υπάρξει καμία διάθεση από μέρους του ΥΠΑΙΘ, και των υπόλοιπων αρμόδιων φορέων, διόρθωσης τουςκαι την ορθή ανάρτηση προσωρινών πινάκων για την προκήρυξη 3ΕΑ/2022.

Μεταξύ των λαθών, αναδύθηκε η ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ, άνευ αιτιολογίας απόρριψης προσόντων/κριτηρίων ένταξης στην ΕΑΕ συσχετίζοντας τα με την χρονολογία απόκτησης του βασικού πτυχίου ΤΕΙ (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) των συμμετεχόντων σε αυτή, σε προ ή μετά 2001, επικαλούμενοι τον ν.2916/2001. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αποκλείσει, έναν μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων, από τους κύριους πίνακες, θέτοντας τους αυτομάτως είτε στους επικουρικούς πίνακες, στην περίπτωση που διέθεταν σεμινάριο ΕΑ, κι ας είχαν προσκομίσει έγκυρο, συναφές μεταπτυχιακό ΕΑΕ, είτε στους απορριπτέους με αιτιολογία μη συνάφειας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Ειδικής Αγωγής, το οποίο αποδεδειγμένα παρείχε συνάφεια Ειδικής Αγωγής στην Εκπαίδευση με ΦΕΚ, δηλαδή νόμο του κράτους.

Και είναι ευλόγως άξιων απορίας:

Γιατί εφαρμόστηκε αυτή η διαφοροποίηση/διάκριση κατόχων βασικού πτυχίου ΤΕΙ προ και μετά 2001, παραβιάζοντας την ΙΣΟΝΟΜΙΑ, μεταξύ πολιτών ενός δημοκρατικού κράτους στην προκήρυξη της 3ΕΑ/2022;

2. Πως με βάση το υφιστάμενο εκπαιδευτικό σύστημα, που εφαρμόζεται από το ίδιο το ΥΠΑΙΘ, οι απόφοιτοι προ 2001 όπως και οι μετά ΤΕΙ, είναι αποδεκτοί και φοιτούν σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, έχοντας βασικό πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης, αλλά απορριπτέοι από τους κύριους πίνακες της 3ΕΑ/2022, ως μη έχοντες βασικό πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης;

Γιατί το ΥΠΑΙΘ, εν γνώση του, δημιουργεί εκπαιδευτικούς δύο ταχυτήτων, και προάγει την ανισότητα, κάτι το οποίο παραβιάζει το θεμελιώδη δικαίωμα στην Ε.Ε. [Πράσινη Βίβλο με θέμα την «Ισότητα και μη διακριτική μεταχείριση στη διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), COM/2008/0420-{SEC(2008) 2172];

Πως το ΥΠΑΙΘ συμβάλλει στον διαχωρισμό και την διάκριση των πολιτών του, δημιουργώντας άνευ προηγούμενου διαφορετικά επαγγελματικά δικαιώματα για ιδία αποκτηθείσα εκπαιδευτικά προσόντα;

Πως το ΥΠΑΙΘ, δεν λαμβάνει υπόψη του νομολογίες του Άρειου Πάγου με τελεσίδικες αποφάσεις περί μη διάκρισης πτυχιούχων ΤΕΙ προ και μετά 2001, ερμηνεύοντας επί αυτού τον ν. 2916/2001;

Επί παραδείγματι, η νομολογία του Άρειου Πάγου 2028 / 2006 (Β2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ), καθώς και η νομολογία 524 / 2013 (Β2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) με τελεσίδικη απόφαση τους αναφέρουν τα εξής:

«με το άρθρο 35 παρ. 1 του ν. 1404/ 1983, ο οποίος ίδρυσε τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) και τα οργάνωσε ως σχηματισμούς της προβλεπόμενης από το άρθρο 16 παρ. 7 του Συντάγματος ανώτερης εκπαιδεύσεως. Ειδικότερα, ο νομοθέτης (άρθρο 1 παρ.1 ν 1404.1983) όρισε ότι τα Τ.Ε.Ι. είναι ν. π. δ. δ. αυτοδιοικούμενα στα πλαίσια του ν. 1404/1983, η δε κρατική εποπτεία επ' αυτών ασκείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου. Περαιτέρω στον ίδιο νόμο, ορίστηκε ότι τα Τ.Ε.Ι. είχαν ως αποστολή, μεταξύ άλλων, να παρέχουν θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση για την εφαρμογή επιστημονικών, τεχνολογικών, καλλιτεχνικών ή άλλων γνώσεων και δεξιοτήτων στο επάγγελμα και ότι, εκ της ανωτέρω αποστολής τους».
Ακολούθως, δημοσιεύθηκε ο ν. 2916/2001 «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής», στο άρθρο 1 του οποίου ορίζεται ότι

3. α) Η ανώτατη εκπαίδευση αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς:
αα) τον πανεπιστημιακό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών και
ββ) τον τεχνολογικό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Β) Τα ιδρύματα των δύο τομέων της ανώτατης εκπαίδευσης λειτουργούν συμπληρωματικά, με διακριτές φυσιογνωμίες και ρόλους, σκοπό και αποστολή που διαφοροποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τον πανεπιστημιακό τομέα και τον τεχνολογικό τομέα».

Συνεχίζοντας, με το άρθρο δε 5 παρ. 12 περ. γ΄ του ιδίου νόμου προστέθηκε παράγραφος 3 στο άρθρο 25 του ν. 1404/1983, με την οποία ορίζεται ότι "το πτυχίο που χορηγείται από τμήματα Τ.Ε.Ι. είναι βασικός τίτλος σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε ελληνικά ή ξένα Πανεπιστήμια, με τις προϋποθέσεις που εκάστοτε ισχύουν για τους πτυχιούχους ανώτατης εκπαίδευσης.».

Επίσης, από τις τελευταίες αυτές διατάξεις (του ν. 2916/2001) προκύπτει ότι «με το νόμο αυτόν ορίστηκε η διάρθρωση της ανώτατης εκπαιδεύσεως η οποία πλέον αποτελείται από δύο, σαφώς διακρινόμενους μεταξύ τους, παράλληλους τομείς, τον πανεπιστημιακό, που συναπαρτίζει όλα τα υφιστάμενα Α.Ε.Ι και τον τεχνολογικό μη πανεπιστημιακό, που περιλαμβάνει τα Τ.Ε.Ι. από τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 6 περίπτωση β΄ του ιδίου νόμου, κατά την οποία τα επαγγελματικά δικαιώματα όσων αποφοιτούν από τα ΤΕΙ μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού είναι τα ίδια με αυτά που καθορίζονται με τα προεδρικά διατάγματα, που έχουν εκδοθεί κατά ειδικότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του στοιχείου γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 1404/1983 και
γ) από την εισηγητική έκθεση, στην οποία γίνεται σαφής αναφορά ότι με το νόμο αυτόν «δεν επιχειρείται διαφοροποίηση μεταξύ των παλαιών και νέων πτυχίων Τ.Ε.Ι. που είναι μεταξύ τους ισότιμα, όπως ακριβώς τα ίδια παραμένουν και τα επαγγελματικά δικαιώματα των παλαιών και νέων πτυχιούχων Τ.Ε.Ι.».

4. Περαιτέρω, η διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 του Συντάγματος που ορίζει ότι οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου, καθιερώνει όχι μόνο την ισότητα των Ελλήνων έναντι του νόμου, αλλά και την ισότητα του νόμου έναντι αυτών και συνεπώς δεσμεύει τον κοινό νομοθέτη, όταν πρόκειται να ρυθμίσει ουσιωδώς όμοια πράγματα, σχέσεις ή καταστάσεις και κατηγορίες προσώπων, να μη μεταχειρίζεται κατά τρόπο ανόμοιο τις περιπτώσεις αυτές, εισάγοντας εξαιρέσεις και κάνοντας διακρίσεις, εκτός αν αυτό επιβάλλεται από λόγους κοινωνικούς ή δημόσιου συμφέροντος, η συνδρομή των οποίων είτε διαφοροποιεί την κατηγορία των προσώπων ή των πραγμάτων στα οποία αφορά.

Και στην συνέχεια τονίζεται «Επομένως, αν γίνει με νόμο δικαιολογημένη ειδική ρύθμιση για μία κατηγορία προσώπων και αποκλεισθεί με αδικαιολόγητη δυσμενή διάκριση από τη ρύθμιση αυτή μία άλλη κατηγορία προσώπων, για την οποία συντρέχει ο ίδιος δικαιολογητικός λόγος ευνοϊκής μεταχειρίσεως, η διάταξη που εισάγει τη δυσμενή αυτή διάκριση είναι ανίσχυρη ως αντισυνταγματική».

Με βάση όσα ειπώθηκαν παραπάνω, είναι καταδικαστέα και αυθαίρετη η διάκριση που επιχειρήθηκε από το ΥΠΑΙΘ, και τους υπόλοιπους αρμόδιους φορείς, η διάκριση βασικών πτυχίων ΤΕΙ ως προ και μετά 2001, βασιζόμενοι στον ν.2916/2001.

Για τους λόγους αυτούς, διαμαρτυρόμεθα έντονα και αιτούμαστε την ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ των απόφοιτων ΤΕΙ προ 2001, με τον ορθό και βάση της κείμενης και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς.

Με εκτίμηση
ΟΕΤΕ ΕΑΕ (Ομάδα Εκπαιδευτικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ειδική Αγωγή)

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Γραπτός ΑΣΕΠ: Οδηγίες για να κάνετε την αίτηση εύκολα και γρήγορα με λίγα κλικ

ΕΠΙΣΗΜΟ: Βγήκε η κατανομή θέσεων για το Διαγωνισμό του ΑΣΕΠ - 5124 οι ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ (Πίνακας - Αιτήσεις)

Νέο σύστημα διορισμών Εκπαιδευτικών: Tο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ που μοριοδοτεί και στους 2 ΠΙΝΑΚΕΣ

Παν.Πατρών: Υποτροφίες σε Μεταπτυχιακά Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής - Αιτήσεις μέσω alfavita.gr

ΑΣΕΠ: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ στην Ελλάδα online Lower - Proficiency για Ενήλικες σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ

Απαραίτητο τυπικό προσόν ECDL - Πιστοποίηση Υπολογιστών μόνο με 95 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

μοτσαρτ
Σάλος με την (φοβική) απόσυρση σχολείων από την παιδική παράσταση του ΔΗΠΕΘΕ- Ο Μότσαρτ ήταν γυναίκα...
Αποσύρονται σύμφωνα με τον πατρινό τύπο σχολεία από τον "Μότσαρτ" του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας, μετά από αντιδράσεις γονέων γιατί υποδύεται τον Μοτσαρτ γυναίκα.
Σάλος με την (φοβική) απόσυρση σχολείων από την παιδική παράσταση του ΔΗΠΕΘΕ- Ο Μότσαρτ ήταν γυναίκα...