Πρότυπα-Πειραματικά: Τα κριτήρια και τα δικαιολογητικά για τις αποσπάσεις
Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα στοιχεία της ακαδημαϊκής και υπηρεσιακής κατάστασης. Οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών εξετάζονται από το ΕΠ.Ε.Σ./ή τον Διευθυντή

Τα κριτήρια βάσει των οποίων θα μοριοδοτηθούν οι αιτήσεις όσων εκπαιδευτικών με τουλάχιστον πενταετή διδακτική υπηρεσία, υποβάλλουν αίτηση απόσπασης σε Πρότυπο ή Πειραματικό σχολείο (ΠΣ ή ΠΕΙΣ) για ένα διδακτικό έτος και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, παρουσιάζει το alfavita.gr

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία για τις αιτήσεις  λήγει μεθαύριο Κυριακή 21/8/2022 στις 23:59

Οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν την αίτηση απόσπασης ηλεκτρονικά σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμας στο ΕΠΕΣ της Σχολικής μονάδας στην οποία επιθυμούν να αποσπαστούν, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr στη διαδρομή Εκπαίδευση/Επαγγελματίες εκπαίδευσης/Αιτήσεις εκπαιδευτικών για Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία: https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/epaggelmaties-ekpaideuses/aitese-ekpaideutikou-giatheteia-se-protupa-kai-peiramatika-skholeia

Η αίτηση των εκπαιδευτικών πρέπει να συνοδεύεται από τα στοιχεία της ακαδημαϊκής και υπηρεσιακής τους κατάστασης. Οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών εξετάζονται από το ΕΠ.Ε.Σ./ή τον Διευθυντή (στην περίπτωση των χαρακτηρισθέντων σχολικών μονάδων ως ΠΕΙ.Σ βάσει της με στοιχεία. 26500/Δ6/09-03-2022 Υπουργικής Απόφασης «Χαρακτηρισμός δημόσιων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως Πειραματικών Σχολείων από το σχολικό έτος 2022-2023» (Β’1048)). Στην περίπτωση σύστασης κοινού ΕΠΕΣ για το ΠΣ ή ΠΕΙΣ ενδιαφέροντος ως μέλη των περιπτώσεων β (ΣΕΕ), γ των Διευθυντών μελών των ΕΠΕΣ θεωρούνται τα μέλη τα προερχόμενα από την οικεία σχολική μονάδα.

TA ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ KAI Η ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥΣ

Τα κριτήρια επιλογής των εκπαιδευτικών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. ορίζονται στα άρθρα 2 και 3 της υπ΄ αριθμ. 79429/Ε2/23-6-2020 (Β΄2548) και διακρίνονται σε πέντε κατηγορίες, οι οποίες έχουν ως εξής: α) η επιστημονική-παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση, β) το επιστημονικό-συγγραφικό έργο, γ) το καινοτόμο εκπαιδευτικό έργο και η συμβολή στην ανάπτυξη του σχολείου, δ) η υπηρεσιακή κατάσταση, η διδακτική εμπειρία και το καθοδηγητικό έργο. Το σύνολο των αξιολογικών μονάδων για τις κατηγορίες των παραπάνω κριτηρίων ανέρχεται στις 80. Δεν μοριοδοτείται προσόν το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης υποψηφιότητας.

Α1. Τα υποκριτήρια των κριτηρίων των περ. α και β μοριοδοτούνται με σαράντα δύο (42) μονάδες, κατ΄ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

Πτυχία και τίτλοι: 42 μονάδες

αα) Τίτλοι σπουδών: 19 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής: ααα) διδακτορικό δίπλωμα, αναγνωρισμένο ως συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης,σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176): 8 μονάδες,

ααβ) δεύτερο διδακτορικό δίπλωμα: 5 μονάδες,

ααγ) μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών αναγνωρισμένος ως συναφής με το αντικείμενο απασχόλησης, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4354/2015: 4 μονάδες,

ααδ) δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών: 2 μονάδες,

ααε) τίτλος διδασκαλείου μετεκπαίδευσης: 2 μονάδες. Ο τίτλος διδασκαλείου προσμετράται μόνον για την επιλογή εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία εξομοίωσης σύμφωνα με το π.δ. 130/1990 (Α` 52),

ααστ) δεύτερο πτυχίο Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης τετραετούς φοίτησης: 3 μονάδες,

ααζ) δεύτερο πτυχίο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης διάρκειας φοίτησης μικρότερης των τεσσάρων (4) ετών: 2 μονάδες,

ααη) αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης: 2 μονάδες και

ααθ) τρίτο πτυχίο: 1 μονάδα.

Προσοχή: Τίτλος σπουδών που αποτέλεσε προσόν διορισμού δεν μοριοδοτείται. Σε περίπτωση μετάταξης δεν μοριοδοτείται ο τίτλος σπουδών που αποτέλεσε προσόν για τη μετάταξη και μοριοδοτείται ο τίτλος που αποτέλεσε προσόν του αρχικού διορισμού. Όλοι οι τίτλοι σπουδών, εφόσον προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), το Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.). Ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα πρέπει να έχουν μεταφραστεί επίσημα από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά το νόμο όργανο. Στις περιπτώσεις που ζητείται η δήλωση της διάρκειας φοίτησης, όπου αυτή δεν αποδεικνύεται, αποδίδεται η μικρότερη προβλεπόμενη μοριοδότηση.

Επιμορφώσεις: Εως 5 μονάδες

αβα) πιστοποιητικό ή βεβαίωση ετήσιας επιμόρφωσης Σχολής Επιμόρφωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Μ.Ε.), Σχολής Επιμόρφωσης Λειτουργών Δημοτικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Δ.Ε.), Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ή Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.), εφόσον δεν αποτέλεσε προσόν διορισμού: 1 μονάδα,

αββ) πιστοποιητικό ή βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης προγράμματος επιμόρφωσης Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) συνολικής διάρκειας τριακοσίων (300), τουλάχιστον, ωρών ή εννεάμηνης, τουλάχιστον, διάρκειας: 1 μονάδα,

αβγ) βεβαίωση παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.) κατ’ ελάχιστον δέκα ωρών: 0,1 μονάδες ανά 10 ώρες βάσει βεβαίωσης και έως 1 μονάδα κατ’ ανώτατο όριο.

*Η εισαγωγική επιμόρφωση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών δεν μοριοδοτείται

αβδ) βεβαίωση παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.) ή άλλων φορέων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων κατ’ ελάχιστον δέκα ωρών: 0,1 μονάδες ανά 10 ώρες βάσει βεβαίωσης και έως 1 μονάδα κατ’ ανώτατο όριο,

αβε) βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης επιμόρφωσης του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών: 1 μονάδα,

αβστ) βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης θεματικών ενοτήτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.): 0,80 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμεται ως εξής: 1) 0,80 μονάδες για την ολοκλήρωση ετήσιας θεματικής ενότητας και 2) 0,40 μονάδες για την ολοκλήρωση εξαμηνιαίας θεματικής ενότητας,

αβζ) βεβαίωση παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) κατ' ελάχιστο 10 ωρών: 0,1 μονάδες ανά 10 ώρες και έως 1 μονάδα κατ’ ανώτατο όριο,

αβη) πιστοποίηση επιμόρφωσης Β επιπέδου στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.): 1 μονάδα και

αβθ) πιστοποίηση επιμόρφωσης Β1 επιπέδου στις Τ.Π.Ε.: 0,50 μονάδες.

* Οι ανωτέρω βεβαιώσεις και πιστοποιητικά αξιολογούνται, εφόσον δεν ήταν αναγκαίο προσόν για το διορισμό.

Γνώση ξένων γλωσσών: Εως 5 μονάδες

αγα) πιστοποιημένη γνώση πρώτης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Γ2: 3 μονάδες,

αγβ) πιστοποιημένη γνώση πρώτης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Γ1: 2 μονάδες,

αγγ) πιστοποιημένη γνώση πρώτης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου B2: 1 μονάδα,

αγδ) πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Γ2: 3 μονάδες,

αγε) πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Γ1: 2 μονάδες και

αγστ) πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου B2: 1 μονάδα

Σημείωση: Αν ο υποψήφιος κατέχει αποδεικτικά γνώσης της ίδιας ξένης γλώσσας διαφορετικού επιπέδου, μοριοδοτείται μόνον για το ανώτερο. Η γνώση ξένης γλώσσας αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39). Η γνώση της ξένης γλώσσας που αποτέλεσε προσόν διορισμού για τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ34 και ΠΕ40 δεν λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης και δεν μοριοδοτείται

Συγγραφικό και ερευνητικό έργο: Εως 5 μονάδες

(Εργο επιστημονικού περιεχομένου συναφούς με το αντικείμενο που θεραπεύει ο υποψήφιος)

βαα) βιβλία διεθνών εκδοτικών οίκων με Διεθνή Μοναδικό Αριθμό Βιβλίου (International Standard Book Number - ISBN): 2 μονάδες ανά βιβλίο,

βαβ) βιβλία ελληνικών εκδοτικών οίκων με ISBN: 1,5 μονάδες ανά βιβλίο,

βαγ) κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους διεθνών εκδοτικών οίκων με ISBN: 1 μονάδα ανά συλλογικό τόμο, βαδ) κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους ελληνικών εκδοτικών οίκων με ISBN: 0,50 μονάδες ανά συλλογικό τόμο,

βαε) εισηγήσεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με έκδοση ISBN ή Διεθνή Μοναδικό Αριθμό Σειρών (International Standard Serial Number - ISSN): 0,50 μονάδες ανά εισήγηση,

βαστ) εισηγήσεις σε πρακτικά ελληνικών συνεδρίων με έκδοση ISBN ή ISSN : 0,25 μονάδες ανά εισήγηση,

βαζ) συγγραφή σχολικού εγχειριδίου ή διδακτικού βιβλίου, το οποίο διανέμεται στους μαθητές ή εκπαιδευτικούς σε σχολικές μονάδες της δημόσιας εκπαίδευσης, ή συμμετοχή σε ομάδα σύνταξης Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών - Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (Α.Π.Σ. - .Ε.Π.Π.Σ.) ή αναμόρφωσης - εξορθολογισμού Προγραμμάτων Σπουδών και διδακτικής ύλης του Ι.Ε.Π. ή του Π.Ι.: 0,50 μονάδες ανά περίπτωση,

βαη) δημιουργία εκπαιδευτικού λογισμικού, πιστοποιημένου από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το Ι.Ε.Π. ή το Π.Ι. ή με σφραγίδα ποιότητας από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (Ι.Τ.Υ.Ε.), το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (Ε.Κ.Τ.) και το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Κ.Ε.Γ.): 0,25 μονάδες ανά λογισμικό, βαθ) δημιουργία επιμορφωτικού υλικού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Ι.Ε.Π., του Π.Ι. ή εποπτευόμενων από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων φορέων: 0,25 μονάδες ανά περίπτωση.

Προσοχή: Στην περίπτωση ομαδικής συγγραφής λαμβάνεται το ήμισυ της μοριοδότησης. Στις δημοσιεύσεις της παρούσας περίπτωσης δεν συμπεριλαμβάνονται οι δημοσιεύσεις που εμπίπτουν στην υποπερίπτωση γγγ της περίπτωσης γγ της ενότητας Β

ββ) Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά περιεχομένου συναφούς με το αντικείμενο που θεραπεύει ο υποψήφιος: 4 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

ββα) άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με ISSN και σύστημα κριτών: 1 μονάδα ανά άρθρο και βββ) άρθρα σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά με ISSN και σύστημα κριτών: 0,50 μονάδες ανά άρθρο. Στην περίπτωση ομαδικής συγγραφής λαμβάνεται το ήμισυ της μοριοδότησης. Στις δημοσιεύσεις της παρούσας περίπτωσης δεν συμπεριλαμβάνονται οι δημοσιεύσεις που εμπίπτουν στην υποπερίπτωση γγγ) της περίπτωσης γγ της ενότητας Β

βγ)Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα συναφή με το αντικείμενο που θεραπεύει ο υποψήφιος και διακρίσεις συναφείς με το αντικείμενο που θεραπεύει ο υποψήφιος: 4 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής: συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα ή σε ομάδες επιστημονικού έργου του Ι.Ε.Π., του Π.Ι., Α.Ε.Ι. ή φορέων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και διακρίσεις: 1 μονάδα ανά πρόγραμμα, επιστημονικό έργο ή διάκριση βάσει βεβαίωσης.

Εκπαιδευτικό έργο και υπηρεσιακή κατάσταση: 38 μονάδες

γα) Διδακτικά καθήκοντα σε σχολική μονάδα

(πέραν των απαιτούμενων ως προϋπόθεση διεκδίκησης της θέσης: 10 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής)

γαα) άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε σχολική μονάδα γενικής εκπαίδευσης ή ειδικής αγωγής, Εργαστηριακό Κέντρο (Ε.Κ.) ή Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.): 1 μονάδα ανά διδακτικό έτος και έως 6 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.

γαβ) άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. εκπαιδευτικών, οι οποίοι έχουν αξιολογηθεί θετικά για την εν λόγω διδακτική υπηρεσία: 0,50 μονάδες ανά διδακτικό έτος, το οποίο έχει αξιολογηθεί και έως 4 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Η μοριοδότηση της παρούσας υποπερίπτωσης προσαυξάνει την μοριοδότηση της υποπερίπτωσης ααα.

γαγ) υποστήριξη πρακτικής άσκησης φοιτητών: 0,50 μονάδες για κάθε εξαμηνιαία πρακτική άσκηση φοιτητών βάσει βεβαίωσης και έως 2 μονάδες. Η άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε σχολική μονάδα, Ε.Κ. ή Σ.Δ..Ε. για χρονικό διάστημα βραχύτερο του έτους μοριοδοτείται με το ένα τέταρτο (1/4) της αντίστοιχης ετήσιας μοριοδότησης για κάθε τρίμηνο. Χρόνος μικρότερος του τριμήνου δεν υπολογίζεται.

γβ) Παροχή επιμορφωτικού έργου σε προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Ι.Ε.Π., του Π.Ι., των Π.Ε.Κ., Α.Ε.Ι. και εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων δέκα (10) τουλάχιστον ωρών: 0,10 μονάδες ανά 10 ώρες βάσει βεβαίωσης και έως 5 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Επιμορφωτικό έργο που αποτελεί υπηρεσιακό καθήκον του υποψηφίου δεν μοριοδοτείται.

γγ) Καινοτόμο εκπαιδευτικό έργο, 13 μονάδες

γγα) συμμετοχή σε καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα ή δράσεις όπως Lingua, Σωκράτης, Comenius, Erasmus/Erasmus+, Leonardo da Vinci, eTwinning, Model United Nations (M.U.N.), European Youth Parliament (EYP), Euroscola, Βουλή των Εφήβων, κ.ά.: 0,50 μονάδες ανά πρόγραμμα ή δράση και έως 3 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.

γγβ) συμμετοχή σε δράσεις κοινού ενδιαφέροντος ολιγομελούς ομάδας εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας, εφόσον οδηγεί σε υλοποίηση δράσεων: 0,50 μονάδες ανά δράση βάσει βεβαίωσης και έως 2 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.

γγγ) συμμετοχή σε καινοτόμα διδακτική πρακτική, έρευνα δράσης ή δράση ενδοσχολικής επιμόρφωσης στο επίπεδο της σχολικής μονάδας που έχει οδηγήσει σε δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό ή πρακτικά συνεδρίου με σύστημα κριτών: 1 μονάδα ανά δράση και έως 2 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.

γγδ) συμμετοχή στη δημιουργία και την υλοποίηση εκπαιδευτικών ομίλων: 0,50 μονάδες ανά δράση και έως 3 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.

γγε) συμμετοχή σε καινοτόμες σχολικές δραστηριότητες όπως περιβαλλοντικά, πολιτιστικά προγράμματα και προγράμματα αγωγής υγείας: 0,50 μονάδες ανά δράση βάσει βεβαίωσης και έως 3 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.

Συμβουλευτικό - Καθοδηγητικό έργο και Διοικητική εμπειρία: Εως 7 μονάδες

δαα) άσκηση καθηκόντων Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, Συντονιστή Εκπαίδευσης Εξωτερικού ή Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 1 μονάδα ανά έτος και έως 3 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.

δαβ) άσκηση καθηκόντων Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, Σχολικού Συμβούλου, Συμβούλου Α΄ του Ι.Ε.Π. ή Παρέδρου επί θητεία του Π.Ι.: 1 μονάδα ανά έτος και έως 5 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.

δαγ) άσκηση καθηκόντων Προϊσταμένου Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Γραφείου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μέλους της Δ.Ε.Π.Π.Σ., της Ε.Ε.Π.Π.Σ. ή Π.Ε.Π.Π.Σ., ή διευθυντή σχολικής μονάδας, Ε.Κ., Δημόσιου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.), Σχολικής Μονάδας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) ή Σ.Δ.Ε.: 1 μονάδα ανά έτος και έως 3 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Στην περίπτωση άσκησης καθηκόντων Διευθυντή σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., η σχετική προϋπηρεσία πριμοδοτείται με επιπλέον 0,25 μονάδες ανά διδακτικό έτος και έως 1 μονάδα κατ’ ανώτατο όριο.

δαδ) άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου νηπιαγωγείου ή ολιγοθέσιου δημοτικού σχολείου, υποδιευθυντή σχολικής μονάδας, Ε.Κ., Δ.Ι.Ε.Κ., Σ.Μ.Ε.Α.Ε., Σ.Ε.Κ., Σ.Δ.Ε. ή υπευθύνου τομέα Ε.Κ., Προϊσταμένου Κέντρου Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.), Υπευθύνου Λειτουργίας Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.), Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων ή υπευθύνου Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης: 0,50 μονάδες ανά έτος και έως 2 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.

δαε) άσκηση καθηκόντων Προϊσταμένου Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), Κέντρου Διάγνωσης Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.), Κέντρου Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) υπευθύνου σχολικών δραστηριοτήτων, Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών θεμάτων, Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων (Σ.Σ.Ν.), Κέντρου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.), Κέντρου Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.), Γραφείου Συμβουλευτικής (ΓΡΑ.ΣΥ.), ή Γραφείου Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.), μέλους ΕΠ.Ε.Σ., Σχολικού συντονιστή εκπαιδευτικού έργου και Συμβούλου σχολικής ζωής: 0,25 μονάδες ανά έτος και έως 1 μονάδα κατ’ ανώτατο όριο

Σημείωση: Χρόνος συμβουλευτικού-καθοδηγητικού έργου και διοικητικής εμπειρίας βραχύτερος του έτους μοριοδοτείται με το ένα τέταρτο (1/4) της αντίστοιχης ετήσιας μοριοδότησης για κάθε τρίμηνο. Χρόνος μικρότερος του τριμήνου δεν υπολογίζεται. Συμβουλευτικό - καθοδηγητικό έργο ή διοικητική εμπειρία που εμπίπτει ταυτόχρονα σε παραπάνω από μία υποπεριπτώσεις της περίπτωσης δδ μοριοδοτείται μία φορά με βάση την υψηλότερη, κατά περίπτωση, μοριοδότηση

δβ) Αυτοδύναμο διδακτικό έργο

συναφές με το αντικείμενο που θεραπεύει ο υποψήφιος σε προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών Α.Ε.Ι.: 3 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

άσκηση αυτοδύναμου διδακτικού έργου σε Α.Ε.Ι. διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού εξαμήνου, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011(Α΄195), συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος απόκτησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, το άρθρο 4 του ν. 2552/1997 (Α΄ 266), το άρθρο 5 του π.δ. 407/1980 (Α΄ 112), το άρθρο 19 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173) ή με απόφαση του αρμόδιου οργάνου: 0,50 μονάδες ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο.

Σημείωση: Διδακτικά έργα τα οποία συμπίπτουν χρονικά δεν μοριοδοτούνται αθροιστικά. Στην περίπτωση αυτή αποδίδεται στον υποψήφιο η μοριοδότηση που αντιστοιχεί στην διδακτική υπηρεσία, η οποία μοριοδοτείται υψηλότερα σύμφωνα με τις περιπτώσεις αα και εε.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις των υποψηφίων συνοδεύονται από ηλεκτρονική υποβολή του βιογραφικού σημειώματος και των απαραίτητων δικαιολογητικών για την απόδειξη των τυπικών προσόντων των υποψηφίων, ομαδοποιημένων σε υποενότητες, όπως αυτές αναλύονται στο βιογραφικό σημείωμα και αποτελούνται από:

α) Αντίγραφα τίτλων σπουδών, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης

β) Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών

γ) Πιστοποιητικά επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε. ή αποδεικτικά γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ)

δ) Αποδεικτικά συγγραφικού έργου, εισηγήσεων σε πρακτικά συνεδρίων, δημιουργίας εκπαιδευτικού λογισμικού και αρθρογραφίας με αναφορά στον αριθμό ISBN και ISSN, κατά περίπτωση

ε) Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στη διδακτική, τη διοικητική εμπειρία και το συμβουλευτικό-καθοδηγητικό έργο, από τα οποία πρέπει να προκύπτει ο χρόνος έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση

στ) Συμβάσεις ή βεβαιώσεις συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, παροχής επιμορφωτικού έργου και καινοτόμου εκπαιδευτικού έργου και διακρίσεις

ζ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κατά την κρίση του υποψηφίου μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση της κρίσης του αρμόδιου ΕΠ.Ε.Σ περί της επιστημονικής συγκρότησης, της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησής του

η) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α`75) με την οποία βεβαιώνεται η γνησιότητα των υποβαλλόμενων τίτλων σπουδών και των λοιπών δικαιολογητικών

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΠΡΟΛΑΒΕΤΕ τις εξετάσεις ΕΟΠΠΕΠ: Τεράστια έκπτωση στο κορυφαίο σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Πιστοποίηση Αγγλικών σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

Πιστοποίηση Υπολογιστών σε 2 ημέρες μόνο 95 ευρώ για προκηρύξεις ΑΣΕΠ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα