Υπουργείο Παιδείας: Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών μετά από δικαστική απόφαση
Κατόπιν γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας.

Απόφαση με την οποία αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία εκπαιδευτικών  σε εκτέλεση της δικαστικής απόφασης και κατόπιν γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας.

Πιο αναλυτικά αναφέρεται:

Κατόπιν της με αριθμ. 141/2017 γνωμοδότησης του Γ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), σε συμμόρφωση προς την με αριθμ. 4336/2014 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (Σ.τ.Ε. Τμήμα Γ΄), προβαίνουμε σε συμπλήρωση της υπό στοιχεία. 47094/Ε2/18-03-2016 Υπουργικής Απόφασης, και, βάσει του με αριθμ. 2699/Α3/21-05-2020 Υπηρεσιακού Σημειώματος του Τμήματος Α΄ της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων, αποδίδουμε την αναδρομική μοριοδότηση, με το μέγιστο των μορίων προϋπηρεσίας που θα ελάμβαναν οι κάτωθι εκπαιδευτικοί, κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, εφόσον είχε χωρήσει κατά περίπτωση αναδρομική πρόσληψή τους, κατά τα αναφερόμενα σχολικά έτη, ως ακολούθως:

1) Σχολικό έτος 2008-2009

α) Διορθώνουμε τη μοριοδότηση της ΤΟΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ σε 4,05 μόρια (αντί των 3,8 μορίων που έλαβε για την προϋπηρεσία της το εν λόγω σχολικό έτος) που αντιστοιχούν στα μόρια του εκπαιδευτικού ΜΕΛΙΓΩΝΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Ευστράτιου, ο οποίος προσλήφθηκε ως ωρομίσθιος στα ολοήμερα σχολεία στην περιοχή τοποθέτησης Α-Β΄ Αθηνών και έχει κατώτερη σειρά κατάταξης.

β) Διορθώνουμε τη μοριοδότηση του ΜΑΜΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, σε 3,94 μόρια (αντί των 3,86 μορίων που έλαβε για την προϋπηρεσία του το εν λόγω σχολικό έτος) που αντιστοιχούν στα μόρια του εκπαιδευτικού ΠΑΣΧΑΛΗ ΜΙΧΑΗΛ του Άλκη, ο οποίος προσλήφθηκε ως ωρομίσθιος στα ολοήμερα σχολεία στην περιοχή τοποθέτησης ΑΒ΄ Ανατ. Αττικής και έχει κατώτερη σειρά κατάταξης.

γ) Διορθώνουμε τη μοριοδότηση της ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥΔΗ ΧΑΪΔΕΜΕΝΗΣ, σε 3,88 μόρια (αντί των 3,42 μορίων που έλαβε για την προϋπηρεσία της το εν λόγω σχολικό έτος) που αντιστοιχούν στα μόρια του εκπαιδευτικού ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ του Κωνσταντίνου, ο οποίος προσλήφθηκε ως ωρομίσθιος στα ολοήμερα σχολεία στην περιοχή τοποθέτησης Α-Α΄ Αθηνών και έχει κατώτερη σειρά κατάταξης.

2) Σχολικό έτος 2009-2010

α) Διορθώνουμε τη μοριοδότηση της ΤΟΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ, σε 4,08 μόρια (αντί των 3,96 μορίων που έλαβε για την προϋπηρεσία της το εν λόγω σχολικό έτος) που αντιστοιχούν στα μόρια του εκπαιδευτικού ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του Ζαχαρία, ο οποίος προσλήφθηκε ως ωρομίσθιος στα ολοήμερα σχολεία στην περιοχή τοποθέτησης Α-Β΄ Αθηνών και έχει κατώτερη σειρά κατάταξης.

β) Διαπιστώνουμε ότι για την ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥΔΗ ΧΑΪΔΕΜΕΝΗ και τον ΜΑΜΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, βάσει των αιτήσεων και των προσμετρηθέντων μορίων των εν λόγω εκπαιδευτικών, δεν προκύπτει διαφορετικού είδους πρόσληψη ή προσμέτρηση επιπλέον μορίων πέραν της ήδη διενεργηθείσας πρόσληψης και μοριοδότησής τους ως ωρομισθίων εκπαιδευτικών σε ολοήμερα σχολεία.

3) Σχολικό έτος 2010-2011

α) Διορθώνουμε τη μοριοδότηση της ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥΔΗ ΧΑΪΔΕΜΕΝΗΣ σε 0,46 μόρια (αντί των 0,38 μορίων, που έλαβε για την προϋπηρεσία της το εν λόγω σχολικό έτος) που αντιστοιχούν στα μόρια της εκπαιδευτικού ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΕΒΕΡΔΙΚΗΣ του Γρηγορίου, η οποία προσλήφθηκε ως ωρομίσθια στα ολοήμερα σχολεία στην περιοχή τοποθέτησης Α-Α΄ Αθηνών και έχει κατώτερη σειρά κατάταξης.

β) Διαπιστώνουμε ότι για την ΤΟΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ και τον ΜΑΜΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, βάσει των αιτήσεων και των προσμετρηθέντων μορίων των εν λόγω εκπαιδευτικών, δεν προκύπτει διαφορετικού είδους πρόσληψη ή προσμέτρηση επιπλέον μορίων πέραν της ήδη διενεργηθείσας πρόσληψης και μοριοδότησής τους ως ωρομισθίων εκπαιδευτικών σε ολοήμερα σχολεία.

4) Σχολικό έτος 2011-2012

α) Προσλαμβάνουμε αναδρομικά, την ΤΟΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ως αναπληρώτρια εκπαιδευτικό μειωμένου ωραρίου στην περιοχή τοποθέτησης Α-Β΄ Αθήνας (όμοια με την πρόσληψη της εκπαιδευτικού ΑΓΓΕΛΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ του Στυλιανού) συμπληρώνοντας την υπό στοιχεία Φ.361.1/552/143406/Δ1/13-12-2011(ΑΔΑ:45679-401) Υπουργική Απόφαση και λαμβάνοντας υπόψη την 1120702/10580/13/07/2011 αίτησή της. Της αποδίδονται 3,938 μόρια προϋπηρεσίας.

β) Διορθώνουμε τη μοριοδότηση της ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥΔΗ ΧΑΪΔΕΜΕΝΗΣ, κατόπιν διαπίστωσης ότι θα είχε προσληφθεί ως ωρομίσθια εκπαιδευτικός στην περιοχή τοποθέτησης Α-Β΄ Ανατολικής Αττικής, σύμφωνα με την 184201/654/11-7-2011 αίτησή της, ήτοι όμοια με την πρόσληψη του ΜΑΜΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, λαμβάνοντας υπόψη την υπό στοιχεία 10/02-03-2012 πράξη ανάληψης υπηρεσίας του ίδιου και την υπό στοιχεία 20/19-06- 2012 πράξη λήξης σύμβασης, ως προς το χρονικό διάστημα της προϋπηρεσίας. Της αποδίδονται 0,69 μόρια προϋπηρεσίας.

γ) Διαπιστώνουμε ότι για τον ΜΑΜΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, βάσει των αιτήσεων και των προσμετρηθέντων μορίων του εν λόγω εκπαιδευτικού, δεν προκύπτει διαφορετικού είδους πρόσληψη ή προσμέτρηση επιπλέον μορίων, πέραν της ήδη διενεργηθείσας πρόσληψης και μοριοδότησής του ως ωρομίσθιου εκπαιδευτικού στο κανονικό πρόγραμμα στην περιοχή τοποθέτησης Α-Β΄ Ανατολικής Αττικής.

5) Σχολικά έτη 2012-2013 και 2013-2014

Διαπιστώνουμε ότι, βάσει των αιτήσεων και των προσμετρηθέντων μορίων των εν λόγω εκπαιδευτικών, δεν προκύπτει κανενός είδους πρόσληψη.

6) Σχολικό έτος 2014-2015

α) Προσλαμβάνουμε αναδρομικά την ΤΟΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ως αναπληρώτρια εκπαιδευτικό πλήρους ωραρίου στην περιοχή τοποθέτησης Α-Β΄ Ανατολικής Αττικής (όμοια με την πρόσληψη της εκπαιδευτικού ΠΕΡΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του Εμμανουήλ), συμπληρώνοντας την υπό στοιχεία 12759/Ε1/23-1-2015(ΑΔΑ: 67249-403) Υπουργική Απόφαση και λαμβάνοντας υπόψη την 11207/21640/28/07/2014 αίτησή της. Της αποδίδονται 4,833 μόρια προϋπηρεσίας.

β) Διαπιστώνουμε ότι για την ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥΔΗ ΧΑΪΔΕΜΕΝΗ και τον ΜΑΜΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, βάσει των αιτήσεων και των προσμετρηθέντων μορίων των εν λόγω εκπαιδευτικών, δεν προκύπτει κανενός είδους πρόσληψη.

7) Σχολικό έτος 2015-2016

α) Προσλαμβάνουμε αναδρομικά την ΤΟΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ως αναπληρώτρια εκπαιδευτικό πλήρους ωραρίου στην περιοχή τοποθέτησης Α-Α΄ Ανατολικής Αττικής (όμοια με την πρόσληψη της εκπαιδευτικού ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΜΑΡΙΑΣ του Δημητρίου), συμπληρώνοντας την υπό στοιχεία 6339/E1/18-01-2016(ΑΔΑ: ΩΟΡΧ4653ΠΣ-ΧΩΙ) Υπουργική Απόφαση και λαμβάνοντας υπόψη την 11207/32021/09/09/2015 αίτησή της. Της αποδίδονται 5,133 μόρια προϋπηρεσίας.

β) Διαπιστώνουμε ότι για την ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥΔΗ ΧΑΪΔΕΜΕΝΗ και τον ΜΑΜΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, βάσει των αιτήσεων και των προσμετρηθέντων μορίων των εν λόγω εκπαιδευτικών, δεν προκύπτει κανενός είδους πρόσληψη.

8) Σχολικό έτος 2016-2017

Διαπιστώνουμε ότι, βάσει των αιτήσεων και των προσμετρηθέντων μορίων των εν λόγω εκπαιδευτικών, δεν προκύπτει κανενός είδους πρόσληψη.

9) Σχολικό έτος 2017-2018

α) Προσλαμβάνουμε αναδρομικά την ΤΟΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ως αναπληρώτρια εκπαιδευτικό μειωμένου ωραρίου στην περιοχή τοποθέτησης Α-Α΄ Ανατολικής Αττικής (όμοια με την πρόσληψη της εκπαιδευτικού ΠΑΠΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του Ιωάννη), συμπληρώνοντας την υπό στοιχεία 210751/E1/01-12-2017(ΑΔΑ: ΩΛΟΥ4653ΠΣ-ΝΗ4) Υπουργική Απόφαση και λαμβάνοντας υπόψη την 1-72947/2017 αίτησή της. Της αποδίδονται 4,188 μόρια προϋπηρεσίας.

β) Προσλαμβάνουμε αναδρομικά τον ΜΑΜΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, ως αναπληρωτή εκπαιδευτικό πλήρους ωραρίου στην περιοχή τοποθέτησης Α-Α΄ Δωδεκανήσου (όμοια με την πρόσληψη του εκπαιδευτικού ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Λουκά), συμπληρώνοντας την υπό στοιχεία 147025/E1/06-09-2017(ΑΔΑ: 6ΚΛΛ4653ΠΣ-ΖΡ8) Υπουργική Απόφαση και λαμβάνοντας υπόψη την 1-3313/2017 αίτησή του. Του αποδίδονται 9,567 μόρια προϋπηρεσίας.

γ) Διαπιστώνουμε ότι για την ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥΔΗ ΧΑΪΔΕΜΕΝΗ, βάσει των αιτήσεων και των προσμετρηθέντων μορίων της εν λόγω εκπαιδευτικού, δεν προκύπτει κανενός είδους πρόσληψη.

10) Σχολικό έτος 2018-2019

α) Προσλαμβάνουμε την ΤΟΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ως αναπληρώτρια εκπαιδευτικό πλήρους ωραρίου στην περιοχή τοποθέτησης Α-Β΄ Αθήνας (όμοια με την πρόσληψη του εκπαιδευτικού ΚΟΥΚΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ του Σπυρίδωνος), συμπληρώνοντας την υπό στοιχεία 208088/E1/03-12-2018(ΑΔΑ: Ω0ΑΣ4653ΠΣ-5ΥΑ) Υπουργική Απόφαση και λαμβάνοντας υπόψη την 1-67054/2018 αίτησή της. Της αποδίδονται 6,633 μόρια προϋπηρεσίας.

β) Προσλαμβάνουμε αναδρομικά τον ΜΑΜΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, ως αναπληρωτή εκπαιδευτικό πλήρους ωραρίου στην περιοχή τοποθέτησης Α-Β΄ Αθήνας (όμοια με την πρόσληψη του εκπαιδευτικού ΚΟΥΚΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ του Σπυρίδωνος), συμπληρώνοντας την υπό στοιχεία 208088/E1/03-12-2018(ΑΔΑ: Ω0ΑΣ4653ΠΣ-5ΥΑ) Υπουργική Απόφαση και λαμβάνοντας υπόψη την 1-30461/2018 αίτησή του. Του αποδίδονται 6,663 μόρια προϋπηρεσίας.

γ) Προσλαμβάνουμε αναδρομικά την ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥΔΗ ΧΑΪΔΕΜΕΝΗ, ως αναπληρώτρια εκπαιδευτικό πλήρους ωραρίου στην περιοχή τοποθέτησης Α-Β΄ Κέρκυρας (όμοια με την πρόσληψη της εκπαιδευτικού ΜΩΡΑΪΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ του Ιωάννη), συμπληρώνοντας την υπό στοιχεία 14560/E1/31-01-2019(ΑΔΑ:Ω1ΣΕ4653ΠΣ-ΕΘΕ) Υπουργική Απόφαση και λαμβάνοντας υπόψη την 1-59909/2018 αίτησή της. Της αποδίδονται 4,7 μόρια προϋπηρεσίας.

11) Σχολικό έτος 2019-2020

Διαπιστώνουμε ότι:

α) Όσον αφορά τον ΜΑΜΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, δεν προκύπτει αναδρομική πρόσληψη και περαιτέρω μοριοδότηση του εκπαιδευτικού, καθώς ο ίδιος δεν υπέβαλε αίτηση δήλωσης περιοχών προτίμησης για την πρόσληψή του ως αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού.

β) Όσον αφορά τις ΤΟΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ και ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥΔΗ ΧΑΪΔΕΜΕΝΗ, προσελήφθησαν με τις υπό στοιχεία 175375/Ε1/11-11-2019 (ΑΔΑ: ΩΑΙΠ46ΜΤΛΗ-Η0Υ) και 173865/Ε1/13-11-2019 (ΑΔΑ: 6ΞΙΡ4653ΠΣ-85K) Υπουργικές Αποφάσεις και δεν προκύπτει διαφορετικού είδους πρόσληψη, βάσει της συνολικής επιπρόσθετης μοριοδότησής τους.

12) Σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-2022

Διαπιστώνουμε ότι:

α) Όσον αφορά τον ΜΑΜΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, δεν προκύπτει αναδρομική πρόσληψη και περαιτέρω μοριοδότησή του, καθώς ο εκπαιδευτικός δεν συμμετείχε στη διαδικασία των προκηρύξεων 3ΕΑ/2019 (τ.Α.Σ.Ε.Π. 12), 1ΓΕ/2019 (τ.Α.Σ.Ε.Π. 45) και 2ΓΕ/2019 (τ.Α.Σ.Ε.Π. 46) για ένταξη και κατάταξή του στους πίνακες υποψηφίων.

β) Όσον αφορά τις ΤΟΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ και ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥΔΗ ΧΑΪΔΕΜΕΝΗ, προσελήφθησαν ως αναπληρώτριες εκπαιδευτικοί τα ως άνω έτη με τις υπό στοιχεία 134682/Ε1/6-10-2020(ΑΔΑ:Ω8ΔΨ46ΜΤΛΗ-ΤΑΨ), 134691/Ε1/6- 10-2020(ΑΔΑ: 65ΡΔ46ΜΤΛΗ-ΣΧΙ), και 104793/Ε1/27-08-2021(ΑΔΑ : 9ΖΘΝ46ΜΤΛΗ-ΞΦΟ) αποφάσεις της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και δεν προκύπτει διαφορετικού είδους πρόσληψη, βάσει της συνολικής επιπρόσθετης μοριοδότησής τους.

Το σχετικό έγγραφο εδώ

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής (ΕΛΜΕΠΑ) με μόνο 50Є εγγραφή- αιτήσεις ως 1/3

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

poseepea.jpg
«Μήνας αποχής» στην ΠΟΣΕΕΠΕΑ: 3ωρες στάσεις εργασίας ενάντια στην αξιολόγηση
Σε στάσεις εργασίας προχωρά η ΠΟΣΕEΠΕΑ για όλο το Μάρτιο, ενάντια στην υλοποίηση της αξιολόγησης
«Μήνας αποχής» στην ΠΟΣΕΕΠΕΑ: 3ωρες στάσεις εργασίας ενάντια στην αξιολόγηση
Τέμπη θύματα
Προκλητικός o Βορίδης- Ενοχλήθηκε από τα ονόματα των νεκρών των Τεμπών στο Σύνταγμα: «Να σβηστούν άμεσα»
«Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη είναι το σπουδαιότερο σημείο μνήμης- Δεν έχει καμία θέση η οποιαδήποτε αναγραφή οποιουδήποτε άλλου πράγματος εκεί»
Προκλητικός o Βορίδης- Ενοχλήθηκε από τα ονόματα των νεκρών των Τεμπών στο Σύνταγμα: «Να σβηστούν άμεσα»