ειδική αγωγή σεμινάριο
Thumbnail
Το Ι.Κ.Υ. προκηρύσσει προπτυχιακές υποτροφίες ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, των οποίων ο αριθμός εκτιμάται σε 3.000, οι οποίες αποσκοπούν στην υποστήριξη φοιτητών που διαθέτουν χαμηλά εισοδήματα ώστε να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις σπουδές τους

Με κοινή απόφαση των υφυπουργών Ανάπτυξης κ.Ι.Τσακίρη και Παιδείας κ.Αγγ.Συρίγου, επανακαθορίστηκαν οι όροι και η διαδικασία επιλογής για τη χορήγηση προπτυχιακών υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), στο πλαίσιο της πράξης «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες/Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021»

Οπως αναφέρεται στην ΚΥΑ, οι διαδικασίες υποβολής αιτήσεων και επιλογής (προθεσμίες, έλεγχος κριτηρίων και προϋποθέσεων μέσω διαλειτουργικότητας ή βάσει δικαιολογητικών, πίνακας κατάταξης, πίνακες επιλεγέντων, επιλαχόντων, μη επιλέξιμων αιτήσεων κ.τ.λ.) εξειδικεύονται με απόφαση του Δ.Σ. (σ.σ. αναμένεται) και περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση.

Το Ι.Κ.Υ. προκηρύσσει προπτυχιακές υποτροφίες ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, των οποίων ο αριθμός εκτιμάται σε 3.000, οι οποίες αποσκοπούν στην υποστήριξη φοιτητών που διαθέτουν χαμηλά εισοδήματα ώστε να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις σπουδές τους και στη διασφάλιση ισότιμης συμμετοχής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση προσώπων που ανήκουν σε Ευπαθείς και άλλες Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)

Η υποτροφία χορηγείται στον υπότροφο το αργότερο εντός τριμήνου από την σύναψη της σύναψης Ι.Κ.Υ.-Υποτρόφου, αφορά το χρονικό διάστημα από 01.09.2020 έως 31.08.2021 και ανέρχεται σε:

(α) πεντακόσια (500,00) ευρώ μηνιαίως για τους υποτρόφους που σπουδάζουν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους, ήτοι έξι χιλιάδες (6.000,00) ευρώ συνολικά και (β) τριακόσια (300,00) ευρώ μηνιαίως για τους υποτρόφους που σπουδάζουν σε Α.Ε.Ι. του τόπου μόνιμης κατοικίας τους, ήτοι τρεις χιλιάδες και εξακόσια (3.600,00) ευρώ συνολικά.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Οι αιτούντες, προκειμένου να αξιολογηθούν για τη χορήγηση υποτροφίας, πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις προϋποθέσεις των κάτωθι παραγράφων 1 έως 7 και ένα τουλάχιστον εκ των κοινωνικo-οικονομικών κριτηρίων επιλεξιμότητας της παραγράφου 8 κατωτέρω:

1. Είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των λοιπών κρατών-μελών της Ε.Ε. ή πολίτες τρίτων κρατών νομίμως διαμένοντες στην Ελλάδα ή κάτοχοι (αριθμού αίτησης) κάρτας ασύλου (πρόσφυγες).

2. Κατέχουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) της ημεδαπής.

3. Συμπεριλαμβάνονται -ως υπόχρεοι ή εξαρτώμενα μέλη- σε υποβληθείσα δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020.

4. Κατά το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο σπουδών αντιστοίχως του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 ήταν προπτυχιακοί φοιτητές, εγγεγραμμένοι σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) της Ελλάδας συμπεριλαμβανομένων των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και Ανώτατων Σχολών Καλών Τεχνών -με εξαίρεση το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), τις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές και τις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού και της Πυροσβεστικής- και δεν είχαν υπερβεί το προβλεπόμενο από τον Κανονισμό Σπουδών χρονικό όριο των εξαμήνων φοίτησης που απαιτείται για τη λήψη πτυχίου.

5. Δεν έχουν εισαχθεί σε ειδικό αριθμό θέσεων και σε ποσοστό επιπλέον του αριθμού εισακτέων, ως: α) τέκνα των ελλήνων εξωτερικού, β) αλλοδαποί-αλλογενείς και γ) Υπότροφοι (αλλοδαποί - αλλογενείς και ομογενείς), όπως οι κατηγορίες αυτές εξειδικεύονται στην υπό στοιχεία Φ.151/20049/Β6/2007 (Β΄ 272) Υπουργική Απόφαση.

6. Δεν λαμβάνουν καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος υποτροφία από οποιαδήποτε άλλη πηγή δημόσια ή ιδιωτική, εσωτερικού ή εξωτερικού.

7. Δεν ήταν πτυχιούχοι ελληνικού ή αλλοδαπού Α.Ε.Ι. κατά την έναρξη της υποτροφίας (01.09.2020).

8. Πληρούν ένα τουλάχιστον εκ των κατωτέρω (8.1 ή 8.2) κοινωνικo-οικονομικών κριτηρίων επιλεξιμότητας: 8.1. Το «Κατά Κεφαλήν Εισόδημά» τους, όπως αυτό ορίζεται στην παρ. Β’ «Ορισμοί» της παρούσης, κατά το φορολογικό έτος 2020 δεν υπερβαίνει το ποσό των οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000,00) περιλαμβανομένων και των παρακάτω Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων: i. Ο Υποψήφιος είναι Έλληνας πολίτης μέλος της Μουσουλμανικής Μειονότητας τηςΘράκης. ii. Ο Υποψήφιος είναι Ρομά. iii. O Υποψήφιος είναι πρόσφυγας, ή 8.2. Ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες και το «Κατά Κεφαλήν Εισόδημα» τους, όπως αυτό ορίζεται στην παρ. Β’ «Ορισμοί» της παρούσης, κατά το φορολογικό έτος 2020 δεν υπερβαίνει το ποσό των εννιά χιλιάδων (9.000,00 ) ευρώ: i. Ο Υποψήφιος είναι γονέας μονογονεϊκής οικογένειας. ii. Ο Υποψήφιος είναι γονέας με τρία (3) τέκνα και άνω εκ των οποίων τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο μέλος. iii. Ο Υποψήφιος είναι ορφανός από δύο γονείς, εφόσον δεν έχει υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας του. Ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους 6 γέννησης και ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 25ου έτους θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου 2021. iv. Ο Υποψήφιος είναι εξαρτώμενο μέλος γονέα με τρία τέκνα και άνω (εξαρτώμενα ή μη). v. Ο Υποψήφιος είναι εξαρτώμενο μέλος μονογονεϊκής οικογένειας. vi. Υποψήφιος είναι εξαρτώμενο μέλος με γονέα ή γονείς ή/και ένα ή περισσότερα αδέλφια εξαρτώμενα μέλη με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%. vii. Ο Υποψήφιος έχει σύζυγο ή/και τέκνα-εξαρτώμενα μέλη με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%. viii. Υποψήφιοι με αναπηρία τουλάχιστον 50%.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Η αξιολόγηση των υποψηφίων πραγματοποιείται εξατομικευμένα, βάσει των ακόλουθων ακαδημαϊκών κριτηρίων αξιολόγησης, τα οποία μοριοδοτούνται ως εξής:

Δ1. Ποσοστό ολοκλήρωσης των ακαδημαϊκών υποχρεώσεων του υποψηφίου, με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων [0-10 μόρια]: Οι Υποψήφιοι μοριοδοτούνται ανάλογα με το ποσοστό ολοκλήρωσης του συνόλου των Πιστωτικών Μονάδων του Προγράμματος Σπουδών έως την 31.08.2021. Το ποσοστό ολοκλήρωσης προκύπτει ως το πηλίκο (ο λόγος) μεταξύ του αριθμού των Πιστωτικών Μονάδων που έχουν ήδη ολοκληρώσει οι Υποψήφιοι έως 31.08.2021 δια του προβλεπόμενου αριθμού Πιστωτικών Μονάδων στο Πρόγραμμα Σπουδών τους έως τις 31.08.2021. Στην περίπτωση Πανεπιστημίων που δεν υποστηρίζουν το σύστημα των Πιστωτικών Μονάδων, οι Υποψήφιοι μοριοδοτούνται ανάλογα με το ποσοστό ολοκλήρωσης του συνόλου των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών έως την 31.08.2021. Το ποσοστό ολοκλήρωσης προκύπτει ως το πηλίκο (ο λόγος) μεταξύ του αριθμού των μαθημάτων που έχουν ολοκληρώσει οι Υποψήφιοι έως 31.08.2021 δια του προβλεπόμενου αριθμού μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών τους έως τις 31.08.2021. Για την εξαγωγή των μορίων, το πηλίκο πολλαπλασιάζεται επί 10.

Δ2. Μέσος όρος βαθμολογίας στα μαθήματα του αντίστοιχου Προγράμματος Σπουδών, με ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών ψηφίων [0–10 μόρια]: Ο μέσος όρος βαθμολογίας (με ακρίβεια 2 δεκαδικών ψηφίων) του συνόλου των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών, τα οποία ολοκλήρωσε επιτυχώς ο υποψήφιος έως τις 31.08.2021. Η συνολική μοριοδότηση (ΣM) εκάστου υποψηφίου ισούται με το άθροισμα των ανωτέρω Δ1 και Δ2 κριτηρίων, σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: Συνολική Μοριοδότηση (ΣM) = Δ1+Δ2.

Δείτε την ΚΥΑ με όλες τις λεπτομέρειες

 

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Power Pass: Ξεκίνησαν Επιτέλους οι πληρωμές

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ: Αιτήσεις, ΎΛΗ και εξ αποστάσεως προετοιμασία

Νέο σύστημα διορισμών Εκπαιδευτικών: Tο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ που μοριοδοτεί και στους 2 ΠΙΝΑΚΕΣ

Παν.Πατρών: Υποτροφίες σε Μεταπτυχιακά Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής - Αιτήσεις μέσω alfavita.gr

ΑΣΕΠ: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ στην Ελλάδα online Lower - Proficiency για Ενήλικες σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ

Απαραίτητο τυπικό προσόν ECDL - Πιστοποίηση Υπολογιστών μόνο με 95 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

Βορίδης ΑΣΕΠ
Επίσημη δήλωση Βορίδη: Τον Μάρτιο ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός ΑΣΕΠ
Ανακοινώθηκε από το στόμα του Υπουργού η περιοδος που θα πραγματοποιηθεί ο μεγάλος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός του ΑΣΕΠ
Επίσημη δήλωση Βορίδη: Τον Μάρτιο ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός ΑΣΕΠ
Θεσσαλονίκη - Φονική ληστεία σε ψιλικατζίδικο: Ισόβια στον 28χρονο, εκτός φυλακής ο 36χρονος
Φονική ληστεία σε κατάστημα ψιλικών στην Τούμπα Θεσσαλονίκης - Ισόβια στον πρώτο κατηγορούμενο, εκτός φυλακής ο δεύτερος
Θεσσαλονίκη - Φονική ληστεία σε ψιλικατζίδικο: Ισόβια στον 28χρονο, εκτός φυλακής ο 36χρονος
φοιτητικό συλλαλητήριο Προπύλαια
Πανεπιστημιακή αστυνομία: Σε εξέλιξη το φοιτητικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια (Vid/Pics)
Σε εξέλιξη το φοιτητικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια ενάντια στην πανεπιστημιακή αστυνομία
Πανεπιστημιακή αστυνομία: Σε εξέλιξη το φοιτητικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια (Vid/Pics)