Προκηρύξεις 1ΕΑ, 2ΕΑ, 3ΕΑ, 4ΕΑ και 5ΕΑ/2022: Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών
Προσλήψεις εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή 2022: Πότε ξεκινά η υποβολή δικαιολογητικών από τους εκπαιδευτικούς στο ΟΠΣΥΔ

Προκηρύξεις 1ΕΑ/2022 και 2ΕΑ/2022: Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Δημοσιεύθηκε από το υπουργείο Παιδείας η Πρόσκληση υποψήφιων μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) για υποβολή δικαιολογητικών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ) του Υπουργείου Παιδείας στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΕA/2022 και 2ΕA/2022 Προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού.

Επομένως, καλούνται τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού κλάδων ΠΕ21, ΠΕ22, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30 και ΠΕ31 και τα μέλη Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, να υποβάλουν ηλεκτρονικό αίτημα επικαιροποίησης των στοιχείων που εμφανίζονται στον ηλεκτρονικο φάκελό τους ή δημιουργίας ηλεκτρονικού φακέλου στο ΟΠΣΥΔ σε περίπτωση που δε διαθέτουν μεταφορτώνοντας τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος/μεταφόρτωσης δικαιολογητικών ορίζεται από την Τετάρτη 4 Μαΐου και ώρα 10:00 έως και την Τετάρτη 25 Μαΐου 2022 και ώρα 23:59.

Προλαβαίνετε να πάρετε 11 μόρια πριν την λήξη της υποβολής δικαιολογητικών μέσω του GoLearn

Μπορείτε μέσα σε 3 μόνο ημέρες μέσω του εκπαιδευτικού Οργανισμού GoLearn να λάβετε εξ αποστάσεως την πιο εύκολη Πιστοποίηση Αγγλικών που παρέχει σε όλη την Ελλάδα ο οργανισμός για έξτρα 7 μόρια σε προσλήψεις εκπαιδευτικών και ΑΣΕΠ καθώς και την Πιστοποίηση Υπολογιστών ELIC που μοριοδοτεί με έξτρα 4 μόρια στους πίνακες των εκπαιδευτικών και στις προσλήψεις

Εδώ μπορείτε να δείτε όλες τις λεπτομέρειες να συμπληρώσετε την φόρμα ενδιαφέροντος για την Πιστοποίηση των Αγγλικών και να την δώσετε μέσα σε 3 ημέρες για να πάρετε τα 7 μόρια

Εδώ μπορείτε να δείτε όλες τις λεπτομέρειες να συμπληρώσετε την φόρμα ενδιαφέροντος για την Πιστοποίηση των Υπολογιστών και να την δώσετε μέσα σε 3 ημέρες για να πάρετε τα 4 μόρια

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός GoLearn παρέχει τις πιο εύκολες Πιστοποιήσεις ενηλίκων που αναγνωρίζονται από τον ΑΣΕΠ και έχουν ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΙΣΧΥ

Γενικές οδηγίες

Η παρούσα διαδικασία επικαιροποίησης στοιχείων διενεργείται εξ ολοκλήρου με ηλεκτρονικό τρόπο –όπως άλλωστε προβλέπεται στην αριθμ. 33591/ΓΔ5/24-03-2022 κ.υ.α. και αναφέρεται ρητώς στις σχετικές Προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π.– με απευθείας μεταφόρτωση των κατά περίπτωση απαραίτητων δικαιολογητικών από τους ίδιους τους υποψηφίους στην ειδικά προς τούτο διαμορφωμένη καρτέλα «Επικαιροποίηση φακέλου» στον ηλεκτρονικό φάκελό τους στο ΟΠΣΥΔ του Υ.ΠΑΙ.Θ.. Η εν λόγω διαδικασία περιγράφεται αναλυτικά στο «Εγχειρίδιο υποβολής δικαιολογητικών» το οποίο είναι αναρτημένο στα «Εγχειρίδια χρήσης» στην αρχική σελίδα του ΟΠΣΥΔ.

Προαπαιτούμενα συμμετοχής των υποψηφίων στη διαδικασία υποβολής αιτήματος επικαιροποίησης στοιχείων και μεταφόρτωσης δικαιολογητικών είναι:

α) να έχουν ήδη εγγραφεί ως χρήστες στο ΟΠΣΥΔ (https://opsyd.sch.gr/), μέσω πιστοποίησης από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) με τη χρήση των προσωπικών κωδικών τους taxisnet. Στα «Εγχειρίδια χρήσης» είναι αναρτημένο σχετικό Εγχειρίδιο Εγγραφής και Σύνδεσης Χρήστη, στο οποίο περιέχονται αναλυτικές οδηγίες για την εγγραφή και αυθεντικοποίηση τους.

β) να έχουν ήδη προβεί σε οριστική υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής στις εν λόγω Προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π. (μέσω της ιστοσελίδας της Ανεξάρτητης Αρχής). Για το σκοπό αυτό, κατά την είσοδο στην καρτέλα «Επικαιροποίηση φακέλου» – και προτού ενεργοποιηθούν οι κατά περίπτωση παρεχόμενες δυνατότητες αυτής – καθίσταται υποχρεωτική η καταχώριση των στοιχείων της αίτησης συμμετοχής που υπέβαλε ο υποψήφιος στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (Αριθμός Προκήρυξης, Αριθμός Πρωτοκόλλου). Προκειμένου, δε, να αποφευχθούν στρεβλώσεις αναφορικά με την ταυτοποίηση των υποψηφίων και τη διασταύρωση των στοιχείων των ηλεκτρονικών αιτήσεων τους στο Α.Σ.Ε.Π. με τα αντίστοιχα στοιχεία που είναι καταχωρισμένα (ή θα καταχωριστούν στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας επικαιροποίησης) στους ηλεκτρονικούς φακέλους τους στο ΟΠΣΥΔ, οι υποψήφιοι οφείλουν να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί κατά την καταχώριση των εν λόγω στοιχείων

3) Οι υποψήφιοι οφείλουν να μελετήσουν προσεκτικά το περιεχόμενο της/των Προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. στις οποίες συμμετέχουν καθώς και της παρούσας Πρόσκλησης του Υ.ΠΑΙ.Θ. (μετά του «Εγχειριδίου υποβολής 3 δικαιολογητικών»), καθότι η συμμετοχή στη διαδικασία αφενός συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της οικείας Προκήρυξης και της παρούσας πρόσκλησης και αφετέρου διενεργείται με αποκλειστική ευθύνη τους

Περαιτέρω, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να εισέλθουν, από την εναρκτήρια ημερομηνία της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος/μεταφόρτωσης δικαιολογητικών και πριν από τη λήξη της, στον ηλεκτρονικό τους φάκελο στο ΟΠΣΥΔ (με τους προσωπικούς τους κωδικούς), προκειμένου να ελέγξουν τα στοιχεία (προσόντα/κριτήρια/ιδιότητες) τα οποία είναι καταχωρισμένα και επικυρωμένα. Σημειώνεται ότι μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της εναρκτήριας προθεσμίας ενδέχεται να διενεργούνται βελτιώσεις/τροποποιήσεις στη σχετική πλατφόρμα του ΟΠΣΥΔ, οι οποίες και να επηρεάζουν τα εμφανιζόμενα στοιχεία του φακέλου των υποψηφίων.

Στοιχεία τα οποία θα εμφανίζονται (στις 04/05/2022) ορθώς καταχωρισμένα και επικυρωμένα στον ηλεκτρονικό φάκελο των υποψηφίων στο ΟΠΣΥΔ δεν χρήζουν επικαιροποίησης και, ως εκ τούτου, δεν απαιτείται η υποβολή σχετικού αιτήματος και η μεταφόρτωση δικαιολογητικών από μέρους τους.

Δείτε εδώ αναλυτικά το έγγραφο

Ένταξη σε Πίνακες Ειδικής Αγωγής - Πώς μπορείτε να μπείτε στους επικουρικούς - Ποιου Πανεπιστημίου το σεμινάριο Ειδικής Αγωγής Μοριοδοτεί

Με τα παρακάτω μοριοδοτούμενα σεμινάρια δημόσιων Πανεπιστημίων που έχουν ανοικτές αιτήσεις μπορείτε να ενταχθείτε στους επικουρικούς πίνακες της Ειδικής Αγωγής καθώς πληρούν το ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ για μοριοδότηση και ένταξη στους επικουρικούς πίνακες

Ανοικτές αιτήσεις για το μοριοδοτούμενο σεμινάριο του Πανεπιστημίου Αιγαίου που σας μοριοδοτεί με 2 μόρια - ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Πανεπιστήμιο Πατρών: Ανοικτές οι αιτήσεις για το μοριοδοτούμενο σεμινάριο στην Ειδική Αγωγή

 

mask-600x400.jpeg

ΑΣΕΠ 3ΕΑ-4ΕΑ-5ΕΑ/2022: Η πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών στο ΟΠΣΥΔ

 

 

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για υποβολή δικαιολογητικών στο ΟΠΣΥΔ για τις προκηρύξεις 3ΕΑ/2022, 4ΕA/2022 και 5ΕA/2022 του ΑΣΕΠ.

Όπως αναφέρεται, καλούνται οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων Ειδικής Αγωγής ΠΕ61 και ΠΕ71 και οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ41, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90, ΠΕ91, ΤΕ01, ΤΕ02, ΤΕ16, ΔΕ01 και ΔΕ02, με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, οι οποίοι πρόκειται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στις αριθμ. 3ΕA/2022 (τ. Προκ. Α.Σ.Ε.Π. 20/18-04-2022), 4ΕA/2022 (τ. Προκ. Α.Σ.Ε.Π. 18/18-04-2022) και 5ΕA/2022 (τ. Προκ. Α.Σ.Ε.Π. 19/18-04-2022) Προκηρύξεις του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), να υποβάλουν ηλεκτρονικό αίτημα επικαιροποίησης των στοιχείων που εμφανίζονται στον ηλεκτρονικο φάκελό τους ή δημιουργίας ηλεκτρονικού φακέλου στο ΟΠΣΥΔ σε περίπτωση που δε διαθέτουν, μεταφορτώνοντας τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά [που αποτελούν τυπικά προσόντα ένταξης ή μοριοδοτούμενα προ σόντα στους αξιολογικούς πίνακες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Β΄ και Επικουρικό) του ΚΕΦ. Ε΄ του ν. 458 9/2019 (Α΄ 13) και αναφέρονται ρητώς στις ανωτέρω Προκηρύξεις].

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος/μεταφόρτωσης δικαιολογητικών ορίζεται από την Τετάρτη 04 Μαΐου και ώρα 10:00 έως και την Τετάρτη 25 Μαΐου 2022 και ώρα 23:59.

Προλαβαίνετε να πάρετε 11 μόρια πριν την λήξη της υποβολής δικαιολογητικών μέσω του GoLearn

Μπορείτε μέσα σε 3 μόνο ημέρες μέσω του εκπαιδευτικού Οργανισμού GoLearn να λάβετε εξ αποστάσεως την πιο εύκολη Πιστοποίηση Αγγλικών που παρέχει σε όλη την Ελλάδα ο οργανισμός για έξτρα 7 μόρια σε προσλήψεις εκπαιδευτικών και ΑΣΕΠ καθώς και την Πιστοποίηση Υπολογιστών ELIC που μοριοδοτεί με έξτρα 4 μόρια στους πίνακες των εκπαιδευτικών και στις προσλήψεις

Εδώ μπορείτε να δείτε όλες τις λεπτομέρειες να συμπληρώσετε την φόρμα ενδιαφέροντος για την Πιστοποίηση των Αγγλικών και να την δώσετε μέσα σε 3 ημέρες για να πάρετε τα 7 μόρια

Εδώ μπορείτε να δείτε όλες τις λεπτομέρειες να συμπληρώσετε την φόρμα ενδιαφέροντος για την Πιστοποίηση των Υπολογιστών και να την δώσετε μέσα σε 3 ημέρες για να πάρετε τα 4 μόρια

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός GoLearn παρέχει τις πιο εύκολες Πιστοποιήσεις ενηλίκων που αναγνωρίζονται από τον ΑΣΕΠ και έχουν ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΙΣΧΥ

Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

1) Η παρούσα διαδικασία επικαιροποίησης στοιχείων διενεργείται εξ ολοκλήρου με ηλεκτρονικό τρόπο – όπως άλλωστε προβλέπεται στην αριθμ. 33591/ΓΔ5/24-03-2022 κ.υ.α. και αναφέρεται ρητώς στις σχετικές Προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π. – με απευθείας μεταφόρτωση των κατά περίπτωση απαραίτητων δικαιολογητικών από τους ίδιους τους υποψηφίους στην ειδικά προς τούτο διαμορφωμένη καρτέλα «Επικαιροποίηση φακέλου» στον ηλεκτρονικό φάκελό τους στο ΟΠΣΥΔ του Υ.ΠΑΙ.Θ.. Η εν λόγω διαδικασία περιγράφεται αναλυτικά στο «Εγχειρίδιο υποβολής δικαιολογητικών» το οποίο είναι αναρτημένο στα «Εγχειρίδια χρήσης» στην αρχική σελίδα του ΟΠΣΥΔ.

2) Προαπαιτούμενα συμμετοχής των υποψηφίων στη διαδικασία υποβολής αιτήματος επικαιροποίησης στοιχείων και μεταφόρτωσης δικαιολογητικών είναι:

α) να έχουν ήδη εγγραφεί ως χρήστες στο ΟΠΣΥΔ (https://opsyd.sch.gr/), μέσω πιστοποίησης από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) με τη χρήση των προσωπικών κωδικών τους taxisnet. Στα «Εγχειρίδια χρήσης» είναι αναρτημένο σχετικό Εγχειρίδιο Εγγραφής και Σύνδεσης Χρήστη, στο οποίο περιέχονται
αναλυτικές οδηγίες για την εγγραφή και αυθεντικοποίηση τους.

β) να έχουν ήδη προβεί σε οριστική υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής στις εν λόγω Προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π. (μέσω της ιστοσελίδας της Ανεξάρτητης Αρχής). Για το σκοπό αυτό, κατά την είσοδο στην καρτέλα «Επικαιροποίηση φακέλου» – και προτού ενεργοποιηθούν οι κατά περίπτωση παρεχόμενες δυνατότητες αυτής – καθίσταται υποχρεωτική η καταχώριση των στοιχείων της αίτησης συμμετοχής που υπέβαλε ο υποψήφιος στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (Αριθμός Προκήρυξης, Αριθμός Πρωτοκόλλου).

Προκειμένου, δε, να αποφευχθούν στρεβλώσεις αναφορικά με την ταυτοποίηση των υποψηφίων και τη διασταύρωση των στοιχείων των ηλεκτρονικών αιτήσεων τους στο Α.Σ.Ε.Π. με τα αντίστοιχα στοιχεία που είναι καταχωρισμένα (ή θα καταχωριστούν στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας επικαιροποίησης) στους ηλεκτρονικούς φακέλους τους στο ΟΠΣΥΔ, οι υποψήφιοι οφείλουν να είναι ιδιαιτέρα προσεκτικοί κατά την καταχώριση των εν λόγω στοιχείων.

Επισημαίνεται ότι κατά την παρούσα διαδικασία δεν υποβάλλονται αιτήματα και δεν μεταφορτώνονται δικαιολογητικά από υποψηφίους οι οποίοι, βάσει των προσόντων τους, εντάσσονται μόνο σε πίνακα της Γενικής Εκπαίδευσης. Σε κάθε περίπτωση, οι τελευταίοι θα κληθούν να υποβάλουν αίτηση/να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία του ηλεκτρονικού φακέλου τους στο ΟΠΣΥΔ στο πλαίσιο επόμενης διαγωνιστικής διαδικασίας για τη Γενική Εκπαίδευση και εντός της προθεσμίας που θα οριστεί.

3) Οι υποψήφιοι οφείλουν να μελετήσουν προσεκτικά το περιεχόμενο της/των Προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. στις οποίες συμμετέχουν, καθώς και της παρούσας Πρόσκλησης του Υ.ΠΑΙ.Θ. (μετά του «Εγχειριδίου υποβολής δικαιολογητικών»), καθότι η συμμετοχή στη διαδικασία αφενός συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της οικείας Προκήρυξης και της παρούσας πρόσκλησης και αφετέρου διενεργείται με αποκλειστική ευθύνη τους.

Περαιτέρω, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να εισέλθουν, από την εναρκτήρια ημερομηνία της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος/μεταφόρτωσης δικαιολογητικών και πριν από τη λήξη της, στον ηλεκτρονικό τους φάκελο στο ΟΠΣΥΔ (με τους προσωπικούς τους κωδικούς), προκειμένου να ελέγξουν τα στοιχεία (προσόντα/κριτήρια/ιδιότητες) τα οποία είναι καταχωρισμένα και επικυρωμένα. Σημειώνεται ότι μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της εναρκτήριας προθεσμίας ενδέχεται να διενεργούνται βελτιώσεις τροποποιήσεις στη σχετική πλατφόρμα του ΟΠΣΥΔ, οι οποίες και να επηρεάζουν τα εμφανιζόμενα στοιχεία του φακέλου των εκπ/κών.

Στοιχεία τα οποία θα εμφανίζονται (στις 04-05-2022) ορθώς καταχωρισμένα και επικυρωμένα στον ηλεκτρονικό φάκελο των υποψηφίων στο ΟΠΣΥΔ δεν χρήζουν επικαιροποίησης και, ως εκ τούτου, δεν απαιτείται η υποβολή σχετικού αιτήματος και η μεταφόρτωση δικαιολογητικών από μέρους τους.

Αντιθέτως, για στοιχεία τα οποία είτε δεν θα εμφανίζονται καθόλου, είτε θα εμφανίζονται μη επικυρωμένα είτε θα χρήζουν διόρθωσης στον ηλεκτρονικό φάκελο των υποψηφίων στο ΟΠΣΥΔ, απαιτείται η υποβολή συγκεκριμένου αιτήματος επικαιροποίησης (από την αναπτυσσόμενη λίστα που έχει διαμορφωθεί για το
σκοπό αυτό και παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί) και η μεταφόρτωση των κατά περίπτωση δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις οικείες Προκηρύξεις (βλ. Κεφάλαιο Δ΄ «Απαιτούμενα Δικαιολογητικά – Υποβολή αυτών» και σχετικά Παραρτήματα των Προκηρύξεων).

Επιλογές αναπτυσσόμενης λίστας για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήματος επικαιροποίησης στοιχείου:

Η συνέχεια της πρόσκλησης εδώ

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Το 1ο Πανεπιστημιακό Μοριοδοτούμενο Πιστοποιητικό Ειδικής Αγωγής με ΜΟΝΟ 50Є εγγραφή (Αιτήσεις ως 4-12)

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Πιστοποίηση Αγγλικών σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ σε ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ και Παν.Λευκωσίας μέσω alfavita.gr ΕΔΩ

Πιστοποίηση Υπολογιστών σε 2 ημέρες μόνο 95 ευρώ για προκηρύξεις ΑΣΕΠ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

Οφθαλμαπάτη με δέντρο
Οφθαλμαπάτη: Έχετε κοφτερή ματιά; Μπορείτε να βρείτε το χριστουγεννιάτικο δέντρο σε 8 δευτερόλεπτα;
Οφθαλμαπάτη: Πού κρύβεται το χριστουγεννιάτικο δέντρο;
Οφθαλμαπάτη: Έχετε κοφτερή ματιά; Μπορείτε να βρείτε το χριστουγεννιάτικο δέντρο σε 8 δευτερόλεπτα;