Thumbnail
Όλες οι πληροφορίες για τις αποσπάσεις στο εξωτερικό -Πίνακας επιμισθίων - Πίνακας ειδικοτήτων ανά χώρα

Τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπαστούν από το σχολικό έτος 2022-2023 και από το ημερολογιακό έτος 2023 για το Νότιο Ημισφαίριο σε σχολικές μονάδες εξωτερικού, να υποβάλουν αίτηση απόσπασης κάλεσε χθες το ΥΠΑΙΘ να υποβάλλουν αιτήσεις απόσπασης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίστηκε από 31-03-2022 μέχρι 17-04-2022 και ώρα 23:59.

Το alfavita.gr ετοίμασε έναν χρήσιμο οδηγό για τις αποσπάσεις στο εξωτερικό, που περιλαμβάνει τα επιμίσθια αλλά και τις ειδικότητες που ζητούνται σε κάθε χώρα. 

Σημειώστε ότι η πρόσκληση αυτή αφορά σε αποσπάσεις με επιμίσθιο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τις παρατάσεις αποσπάσεων εξωτερικού, πέραν της τριετίας, ακολουθείται η διαδικασία της αριθμ. 27786/Η2/11-3-2022 (ΑΔΑ: 9ΓΙΗ46ΜΤΛΗ-ΦΘΑ) εγκυκλίου «Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό για το σχολικό έτος 2022-2023 και το ημερολογιακό έτος 2023 του Νοτίου Ημισφαιρίου».

Οι εκπαιδευτικοί που τελικά θα λάβουν απόσπαση, θα ενημερωθούν από την Υπηρεσία για τη Χώρα απόσπασής τους προκειμένου να αποστείλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δήλωση από την οποία να προκύπτει το εκτιμώμενο κόστος των εισιτηρίων πρώτης μετάβασης στη χώρα απόσπασης των ιδίων και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς τους, καθώς και η ημερομηνία της μετάβασής τους στη χώρα απόσπασης, προκειμένου να εκδοθεί από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. σχετική βεβαίωση δέσμευσης ποσού πριν την πραγματοποίηση της μετάβασης. Σε αντίθετη περίπτωση δεν καταβάλλεται το αντίτιμο των εισιτηρίων.

Επίσης, οι αποσπώμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στη νέα τους θέση εντός ευλόγου χρόνου χρονικού διαστήματος από την ανάρτηση της απόφασης στο «Πρόγραμμα Διαύγεια». Για τις περιοχές που απαιτείται η έκδοση άδειας διαμονής για εργασία, οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται παραμένουν στην Υπηρεσία στην ημεδαπή, όπου ανήκουν, μέχρι την έκδοση άδειας εργασίας (visa) για τις περιοχές αυτές. Σε περίπτωση διακοπής της άδειας εργασίας τους (visa) από τις ξένες αρχές, διακόπτεται άμεσα και η απόσπαση των εκπαιδευτικών, ενώ σε περίπτωση λήξης της και μη ανανέωσής της εντός εύλογου χρονικού διαστήματος παραμένουν στην Υπηρεσία τους στην ημεδαπή μέχρι την επανέκδοση της visa.

Τέλος, στην πρόσκληση υπάρχει και αναφορά στα σχολεία της Μαριούπολης, τα οποία προφανώς λόγω του πολέμου δεν θα στελεχωθούν μέχρι νεωτέρας: «Για την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες περιοχής ευθύνης του Συντονιστικού Γραφείου Μαριούπολης (Ουκρανία) κλάδου ΠΕ79.01 Μουσικών Επιστήμων και ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, η απόσπαση θα αφορά σε εκπαιδευτικούς των αντίστοιχων κλάδων βαθμίδας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης στο εξωτερικό έχουν δημόσιοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής, οι οποίοι ανήκουν στους κλάδους/ειδικότητες του Παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας (ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ), εφόσον:

α) έχουν συμπληρώσει πέντε (5) έτη εκπαιδευτική υπηρεσία, από τα οποία τρία (3) έτη διδακτική υπηρεσία σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έως και τις 31-8-2022, μετά το ΦΕΚ διορισμού και

β) έχουν πιστοποιημένα καλή γνώση (Β2/Β2) της γλώσσας της χώρας στην οποία αποσπώνται ή εναλλακτικά μιας από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική ή γερμανική, όταν αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώρας απόσπασής τους.

γ) Για τις περιπτώσεις που απαιτείται διδασκαλία σε δύο γλώσσες οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) της γλώσσας της χώρας υποδοχής.

ΤΑ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

Δεν δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση:

α) Εκπαιδευτικοί οι οποίοι, κατά το παρελθόν, είχαν αποσπαστεί στο εξωτερικό και η απόσπασή τους διακόπηκε λόγω πλημμελούς άσκησης των καθηκόντων τους ή ανεπάρκειας στην άσκηση αυτών ή αδυναμίας ανταπόκρισης στα ειδικά καθήκοντά τους, καθώς και λόγω επανειλημμένης και αδικαιολόγητης ή μακράς απουσίας από τα καθήκοντά τους, όπως προβλέπεται στις περιπτ. α’ και β’ της παρ. 11 του άρθρου 16 του ν.4415/2016.

β) Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή για πράξεις ή παραλείψεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα ή έχουν τιμωρηθεί με οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή, για την οποία δεν παρήλθε ο χρόνος παραγραφής της ή εκκρεμεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (Ε.Δ.Ε) σε βάρος τους.

γ) Εκπαιδευτικοί που έχουν ολοκληρώσει τον χρόνο απόσπασής τους στα Ευρωπαϊκά Σχολεία.

δ) Εκπαιδευτικοί που συμπληρώνουν ή έχουν συμπληρώσει έξι (6) συνολικά έτη απόσπασης στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού.

ε) Εκπαιδευτικοί των οποίων η απόσπαση είχε διακοπεί «οικεία βουλήσει», πριν την παρέλευση διετίας από τη διακοπή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016. , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

στ) Εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση ανάκλησης μετά την κύρωση των τελικών αξιολογικών πινάκων, καθώς και όσοι δεν ανέλαβαν υπηρεσία στη χώρα απόσπασης μετά την έκδοση της απόφασης απόσπασής τους και δεν παρήλθε διετία μετά το έτος υποβολής της αίτησης ανάκλησης της αίτησης απόσπασης ή της απόφασης απόσπασής τους.

ζ) Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι, μέχρι το σχολικό έτος 2021-2022 και το ημερολογιακό έτος 2022 για το Νότιο Ημισφαίριο, συμπλήρωσαν τριετή απόσπαση στο εξωτερικό με επιμίσθιο.

η) Κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθ. 48230/Η2/28-4-2021 (B’ 1762) κοινής υπουργικής απόφασης, σε ό,τι αφορά τους υποψήφιους προς απόσπαση εκπαιδευτικούς στις σχολικές μονάδες της περιοχής ευθύνης Μονάχου-Νυρεμβέργης (Δημοτικά και Γυμνάσια), πλην του Γραφείου Στουτγάρδης ορίζεται ότι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποσπάστηκαν αρχικά χωρίς το ειδικό επιμίσθιο και έχουν συμπληρώσει τριετή υπηρεσία τοποθέτησης σε επιχορηγούμενα από τη βαυαρική τοπική κυβέρνηση σχολεία, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης με το καθεστώς λήψης του ειδικού επιμισθίου. Διευκρινίζεται, επίσης, ότι όσοι έχουν υπηρετήσει για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός τριετίας χωρίς επιμίσθιο, αλλά με ταυτόχρονη λήψη βαυαρικής επιχορήγησης, δεν δικαιούνται να υποβάλουν νέα αίτηση απόσπασης, αλλά αίτηση παράτασης αυτής.

θ) Εκπαιδευτικοί οι οποίοι κατά το σχολικό έτος 2021-2022 και το ημερολογιακό έτος 2022 για το Νότιο Ημισφαίριο υπηρετούν με απόσπαση στο εξωτερικό.

Ο ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 1. Οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν την αίτηση απόσπασης ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη https://dipode-aitisi.sch.gr.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία των κριτηρίων ή επικαλούμενων λόγων απόσπασης. Οι εκπαιδευτικοί, πριν την «Οριστική Καταχώριση» της αίτησης, πρέπει να μεταφορτώνουν/ «ανεβάζουν» (upload) τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτησή τους στο περιβάλλον της διαδικτυακής πύλης. Οδηγίες τόσο για την ανάρτηση των δικαιολογητικών όσο και για λοιπά θέματα της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης απόσπασης περιγράφονται στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση (https://dipode-aitisi.sch.gr).

Με την οριστικοποίησή της, η αίτηση λαμβάνει αυτόματα αριθμό πρωτοκόλλου και μπορεί και να εκτυπωθεί.

Σε εξαιρετική περίπτωση που υπάρχει υπέρβαση του επιτρεπόμενου ορίου φόρτωσης δικαιολογητικών, όπως αναφέρεται στις οδηγίες στην πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων, μπορεί να γίνει αποστολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών στο πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://mydocs.minedu.gov.gr/. Για την είσοδο στον σύνδεσμο αυτό απαιτούνται κωδικοί στο TaxisNet. Για όσους δε διαθέτουν τους εν λόγω κωδικούς, η διαδικασία απόκτησής τους αναγράφεται στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)

Ο τρόπος αποστολής των ψηφιοποιημένων αρχείων θα πρέπει να έχει την εξής δομή:

Θέμα: Τύπος αίτησης, ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού, αριθμός μητρώου, πρώτη επιλογή, αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης

Σώμα μηνύματος/κειμένου: ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού, κλάδος/ειδικότητα, τύπος αίτησης, αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης, αριθμός μητρώου εκπαιδευτικού, Διεύθυνση οργανικής

π.χ.

ΘΕΜΑ: Αίτηση απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, Γεωργίου Νικόλαος, 456788, Λουξεμβούργο, ΑΡ.ΑΙΤ.85/2022-3-22

Σώμα μηνύματος/κειμένου: Γεωργίου Νικόλαος, ΠΕ70, Αίτηση απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, ΑΡ.ΑΙΤ.85/2022-3-22, 456788, Διεύθυνση Π.Ε. Άρτας.

 1. Απορρίπτονται οι εκπρόθεσμες αιτήσεις ή αιτήσεις που υποβάλλονται με οποιονδήποτε άλλον τρόπο πλην του ως άνω αναφερόμενου. Εκπρόθεσμα δικαιολογητικά δε γίνονται δεκτά.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ THΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

 1. Οι εκπαιδευτικοί συμπληρώνουν τα στοιχεία της ηλεκτρονικής αίτησης και έχουν τη δυνατότητα δήλωσης τριών (3) προτιμήσεων χωρών απόσπασης, κατά σειρά προτίμησης, με βάση την οποία πραγματοποιούνται οι αποσπάσεις. Επιπλέον, έχουν τη δυνατότητα δήλωσης γενικής επιλογής Ηπείρου, ώστε, σε περίπτωση ύπαρξης κενών της ειδικότητάς τους, μετά την εξάντληση των πινάκων, σε χώρες της Ηπείρου που επέλεξαν, εφόσον δεν έχουν αποσπαστεί σε κάποια από τις τρεις (3) δηλωθείσες προτιμήσεις τους, και αφού τους κοινοποιηθούν οι χώρες στις οποίες υφίστανται κενές θέσεις, μπορούν να ζητήσουν να αποσπαστούν σε αυτές.

 2. Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να αποσπαστούν στις σχολικές μονάδες της Ο.Δ. Γερμανίας, θα πρέπει να συμπληρώσουν την περιοχή ανά Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τον πίνακα βασικών γλωσσών χωρών απόσπασης (ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ). Διευκρινίζεται ότι η επιλογή κάθε Συντονιστικού Γραφείου της χώρας αυτής λαμβάνεται ως ξεχωριστή προτίμηση.

 3. Οι εκπαιδευτικοί που είναι στελέχη εκπαίδευσης ή υπηρετούν με θητεία, υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα σχετικά πεδία στην αίτηση και ταυτόχρονα να συνυποβάλουν και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι, σε περίπτωση απόσπασής τους, θα παραιτηθούν από τη θέση που κατέχουν.

 4. Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που αποσπώνται στις ελληνόγλωσσες μονάδες του εξωτερικού, διατηρούν τη θέση αυτή κατά το διάστημα της απόσπασής τους και επιστρέφουν σε αυτή μετά τη λήξη της απόσπασής τους, εφόσον κατέχουν οργανική θέση σε σχολείο στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που η απόσπασή τους παρατείνεται πέραν των έξι (6) ετών, με την έναρξη του έβδομου συνεχόμενου σχολικού έτους απόσπασης η οργανική θέση που κατέχουν θεωρείται κενή, με τις συνέπειες που ορίζονται στην παρ. 9 της περ. Γ΄ του άρθρου 16 του ν. 1566/1985 (Α΄167), και τίθενται στη διάθεση των οικείων διευθύνσεων εκπαίδευσης από τις οποίες αποσπάστηκαν (άρθρο 29 παρ. 6 του ν. 4692/2020)

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

Οι υποψήφιοι μπορούν να αποστείλουν στη ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ., με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αίτηση ανάκλησης της αίτησης απόσπασης αποκλειστικά στο e-mail: anakliseis- [email protected] με την ανάρτηση των Προσωρινών Πινάκων και μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων επί των Προσωρινών Πινάκων. Αν δεν αποστείλουν αίτηση ανάκλησης, η υπηρεσία προχωρεί στη διαδικασία απόσπασής τους, χωρίς άλλη ειδοποίηση, σύμφωνα με τα μόριά τους και τη σειρά προτίμησης των χωρών που έχουν δηλώσει στην αρχική αίτησή τους.

Εκπαιδευτικοί που υποβάλλουν αίτηση ανάκλησης μετά την κύρωση των τελικών αξιολογικών πινάκων, καθώς και όσοι δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία στη χώρα απόσπασης μετά την έκδοση της απόφασης απόσπασής τους, διαγράφονται από τους πίνακες για όλες τις επιλογές τους και αποκλείονται από κάθε διαδικασία απόσπασης στο εξωτερικό εντός του ίδιου έτους, καθώς και από το δικαίωμα υποβολής αίτησης για απόσπαση στο εξωτερικό για τα δύο (2) επόμενα σχολικά έτη

 ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για την απόδειξη των δηλούμενων στην αίτηση απόσπασης στοιχείων απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 1. Οι τίτλοι σπουδών από ΑΕΙ της ημεδαπής (πτυχία, μεταπτυχιακά και διδακτορικά)

 2. Για τίτλους σπουδών που προέρχονται από ΑΕΙ της αλλοδαπής:

  • πράξη αναγνώρισης του τίτλου από ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ και

  • τίτλο σπουδών συνοδευόμενο από επίσημη μετάφρασή του, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.4250/2014 (Α’ 74).

 1. Για τίτλους σπουδών ξένων γλωσσών:

  • αντίγραφο τίτλου,

  • συνοδευόμενο από επίσημη μετάφρασή του, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.4250/2014.

 2. Φύλλο Μητρώου, το οποίο συμπληρώνεται από τη Διεύθυνση στην οποία ανήκει και υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό ηλεκτρονικά σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Κεφάλαιο Δ’ της παρούσης.

 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

 4. Στην περίπτωση τέκνων που σπουδάζουν βεβαίωση της σχολής φοίτησης.

 5. Στην περίπτωση διάζευξης με επιμέλεια τέκνου, αντίγραφο της δικαστικής απόφασης βάσει της οποίας χορηγείται η επιμέλεια.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

 1. Τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας, που αποδεικνύουν την άριστη (Γ2/C2), την πολύ καλή (Γ1/C1) και την καλή (B2/B2) γνώση της ξένης γλώσσας, είναι αυτά που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001 (Α’ 39) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και σε Παράρτημα Γλωσσομάθειας, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, υποβάλλονται από τον υποψήφιο.

 2. Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει το επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας [π.δ. 347/2003 (Α΄315)]. Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να υποβάλουν τον τίτλο βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας, και την επίσημη μετάφρασή του.

 3. Δικαιολογητικά που δεν μοριοδοτούνται ή που δεν απαιτούνται και δεν αφορούν στη συγκεκριμένη διαδικασία (π.χ. σεμινάρια, συμμετοχή σε συλλόγους κλπ.) δεν λαμβάνονται υπόψη και δεν πρέπει να υποβληθούν στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 4. Σχετικά με τις αποσπάσεις στα σχολεία της Βαυαρίας σημειώνεται ότι για την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών στα επιχορηγούμενα σχολεία της Βαυαρίας (δημοτικά και Γυμνάσια Μονάχου και Νυρεμβέργης) απαιτείται προηγούμενη χορήγηση άδειας διδασκαλίας από την αρμόδια Γερμανική υπηρεσία.

Οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν την άδεια διδασκαλίας εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι εξής προϋποθέσεις:

α) να κατέχουν επίπεδο γερμανομάθειας Α2 για τη διδασκαλία των ελληνικών μαθημάτων, επίπεδο Γ1 για τη διδασκαλία των γερμανόφωνων μαθημάτων και επίπεδο Γ2 για όσους αιτηθούν για τη θέση Διευθυντή σχολικής μονάδας και

β) να υπάρχει αντιστοιχία του περιεχομένου των σπουδών τους με το γνωστικό αντικείμενο διδασκαλίας τους.

Προς διευκρίνιση των ανωτέρω σημειώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ82 με δεδομένο ότι πρέπει να διδάξουν τα μαθήματά τους στη γερμανική γλώσσα, θα πρέπει να έχουν αυξημένη γλωσσομάθεια (Γ1). Επίσης, τα μαθήματα μελέτη Περιβάλλοντος, Καλλιτεχνικών, Μουσικής και Χειροτεχνίας, πραγματοποιούνται στη γερμανική γλώσσα, ενώ τα μαθηματικά διδάσκονται και στη γερμανική γλώσσα και συνεπώς απαιτείται αυξημένη γλωσσομάθεια (Γ1) για τους εκπαιδευτικούς που θα διδάξουν τα μαθήματα αυτά.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι σύμφωνα με τη Βαυαρική νομοθεσία το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στα Γυμνάσια Μονάχου και Νυρεμβέργης, διδάσκεται αποκλειστικά από άντρες στα αγόρια και γυναίκες στα κορίτσια και ως εκ τούτου αποσπώνται ανάλογα με τα υφιστάμενα κάθε φορά κενά άντρες ή γυναίκες (βλ. Παράρτημα ΙΙΙ, Πίνακας χωρών- Ειδικοτήτων).

 1. Για την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες περιοχής ευθύνης του Συντονιστικού Γραφείου Μονάχου κλάδου ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστήμων, η απόσπαση θα αφορά σε Κοινωνιολόγους και κλάδου ΠΕ80 Οικονομίας η απόσπαση θα αφορά σε Οικονομολόγους.

 2. Για την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών στην Ελβετία οφείλουν να έχουν γνώση της ομιλούμενης γλώσσας στον τόπο εργασίας τους και συγκεκριμένα για τον προφορικό λόγο να έχουν επίπεδο Β1 ενώ για το γραπτό Α1. Όσοι δεν έχουν το απαιτούμενο επίπεδο γνώσης της ομιλούμενης γλώσσας δεν θα γίνονται δεκτοί στην Ελβετία. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να δηλώνουν ενυπογράφως ότι έχουν γνώση του Ελβετικού συστήματος κοινωνικών και νομικών αξιών, σύμφωνα με την από 1η Ιανουαρίου 2019 εγκύκλιο του Υφυπουργείου Μετανάστευσης της Ελβετίας.

 3. Για την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες περιοχής ευθύνης του Συντονιστικού Γραφείου Μαριούπολης (Ουκρανία) κλάδου ΠΕ79.01 Μουσικών Επιστήμων και ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, η απόσπαση θα αφορά σε εκπαιδευτικούς των αντίστοιχων κλάδων βαθμίδας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 1. Υπενθυμίζεται ότι οι αναθέσεις διδασκαλίας μαθημάτων διέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες στην Ελλάδα διατάξεις, οι οποίες για το σχολικό έτος 2021-2022 και μέχρι έκδοσης της παρούσης είναι οι υπ’ αρ. 117399/Δ2/20-9-2021 (Β΄4433), 97911/Δ1/3-08-2020 (Β΄ 3215) και 85980/Δ2/04-07-2020 (Β΄ 2737) Υπουργικές Αποφάσεις του ΥΠΑΙΘ «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου».

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΥΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ

 1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου καταρτίζονται πίνακες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 της αριθμ. 83046/Η2/30-6-2020 Υπουργικής Απόφασης, κατά φθίνουσα σειρά μορίων του άρθρου 3 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης.

 2. Επί των προσωρινών πινάκων μοριοδότησης, οι οποίοι αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ., υποβάλλονται τυχόν ενστάσεις στο email [email protected], σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ., οι οποίες τίθενται ενώπιον της Επιτροπής Επιλογής.

 3. Για την επιλογή των προς απόσπαση στο εξωτερικό εκπαιδευτικών ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης.

Τα επιμίσθια σε κάθε χώρα

1.jpg
2.jpg
3.jpg

 Πίνακας χωρών και ειδικοτήτων

1a.jpg
2a.jpg

 Τα συντονιστικά γραφεία

5.jpg
Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός: Οι πρώτες 227 ειδικότητες και η ύλη

Ανακοινώθηκε για Μάρτιο ο Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ - Αιτήσεις εδώ για προετοιμασία

Νέο σύστημα διορισμών Εκπαιδευτικών: Tο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ που μοριοδοτεί και στους 2 ΠΙΝΑΚΕΣ

Παν.Πατρών: Υποτροφίες σε Μεταπτυχιακά Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής - Αιτήσεις μέσω alfavita.gr

ΑΣΕΠ: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ στην Ελλάδα online Lower - Proficiency για Ενήλικες σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ

Απαραίτητο τυπικό προσόν ECDL - Πιστοποίηση Υπολογιστών μόνο με 95 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

kakokairia_vroxi
Καιρός: Συνεχίζεται η πτώση της θερμοκρασίας - Πιθανότητα βροχών στην Αττική
Τοπικές βροχές αύριο κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο Βόρειο Αιγαίο με τη θερμοκρασία σε πτώση
Καιρός: Συνεχίζεται η πτώση της θερμοκρασίας - Πιθανότητα βροχών στην Αττική
Χανιά: Συνελήφθησαν ξανά οι 2 κατηγορούμενοι για τη δολοφονία στο Σφηνάκι
Ανατροπή στην υπόθεση της στυγερής δολοφονίας στο Σφηνάρι - Συνελήφθησαν ξανά αν και είχαν αθωωθεί δύο φορές
Χανιά: Συνελήφθησαν ξανά οι 2 κατηγορούμενοι για τη δολοφονία στο Σφηνάκι
ΙΝΕΔΙΒΙΜ
ΙΝΕΔΙΒΙΜ κατά Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ αγνοούν για τις φοιτητικές εστίες
Ο κ. Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ αγνοούν τις αρμοδιότητες του Ιδρύματος για τις φοιτητικές εστίες, αναφέρει το ΙΝΕΔΙΒΙΜ σε ανακοίνωσή του
ΙΝΕΔΙΒΙΜ κατά Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ αγνοούν για τις φοιτητικές εστίες