Thumbnail
Πώς θα διεξαχθούν οι Υγειονομικές εξετάσεις και οι Αθλητικές δοκιμασίες- Τι ισχύει για τις Ψυχοτεχνικές δοκιμασίες

Μετά από τη δημοσίευση της Προκήρυξης για την εισαγωγή φοιτητών στη Σχολή Αξιωματικών και σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023, αλλά και του σχετικού ΦΕΚ, αναμένεται πλέον η ανακοίνωση του αριθμού εισακτέων στις Σχολές και η ανακοίνωση των ημερομηνιών για τις προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ)

Εν αναμονή αυτών, το alfavita.gr ετοίμασε έναν πλήρη οδηγό για τις Προκαρκτικές Εξετάσεις, με όσα πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι. Να σημειώσουμε προηγουμένως ότι οι υποψήφιοι οφείλουν συμπληρώσουν και να καταχωρήσουν ηλεκτρονικά την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση σε ηλεκτρονική εφαρμογή που θα λειτουργήσει ειδικά για το Διαγωνισμό, στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος, www.fireservice.gr τις ημερομηνίες από Τετάρτη 23/03/2022 έως και το Σάββατο 09/04/2022 (συμπεριλαμβανομένου του Σαββατοκύριακου). Ο υποψήφιος φροντίζει να γνωρίζει τον «Αριθμό Αίτησης» που έλαβε για τη συμμετοχή του στον τρέχοντα διαγωνισμό, στην ηλεκτρονική εφαρμογή της ιστοσελίδας του ΠΣ, προκειμένου να παρακολουθεί ευχερώς τους πίνακες που προβλέπεται να δημοσιευθούν κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού. Πριν την έναρξη ή μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας δεν θα δύναται να γίνει εισαγωγή στην εφαρμογή. Μη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία εισαγωγής στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει αποκλεισμό από το διαγωνισμό και τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.

7 Οδηγίες για τη συμμετοχή στις Προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) του Πυροσβεστικού Σώματος

1. Μετά την έκδοση της παρούσας προκήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, (εντός των αναφερόμενων στην παρούσα προκήρυξη προθεσμιών) ο υπερσύνδεσμος της οποίας (link) επισυνάπτεται στην επίσημη ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος www.fireservice.gr.

2. Στην αίτηση συμμετοχής, ο ενδιαφερόμενος επιλέγει τη σχολή/ες της Πυροσβεστικής Ακαδημίας για την/ις οποία/ες επιθυμεί να διαγωνιστεί, τον τρόπο εισαγωγής του (από ΓΕΛ, ΕΠΑΛ ή με το 10% των προηγούμενων ετών), αν ανήκει σε ειδική κατηγορία, όπως αυτές περιγράφονται στο Κεφ. Γ της προκήρυξης, καθώς και αν προτίθεται να συμμετέχει στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ) του Πυροσβεστικού Σώματος ή έτερης αρχής (ΕΛ.ΑΣ., Ένοπλες Δυνάμεις, Λ.Σ.). Με την ορθή συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, ο υποψήφιος θα λαμβάνει αυτόματα e-mail στη δηλωθείσα διεύθυνση, για την επιτυχή ή μη συμπλήρωση αυτής. Στη συνέχεια η αίτηση εκτυπώνεται, υπογράφεται και πιστοποιείται-θεωρείται για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια Αρχή ή Υπηρεσία. Στην αίτηση αυτή αναγράφονται και τα υποχρεωτικά ανά κατηγορία δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν – αποσταλούν.

3. Ο υποψήφιος, μεταβαίνει στις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Ακαδημίας Μάτσα 32 Κηφισιά (θέση Καλυφτάκη) ή αποστέλλει ταχυδρομικά την αίτησή του με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην ανωτέρω διεύθυνση προς την Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών από την Τετάρτη 23/03/2022 έως και Κυριακή 10/04/2022 από 08:00 ως 14:00 (και Σαββατοκύριακο). Μετά το πέρας της υποβολής-αποστολής δικαιολογητικών, η Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών:

α) Αποστέλλει σχετικό e-mail στους υποψηφίους που πληρούν ή μη τις προϋποθέσεις της παρούσας και έχουν αποστείλει ορθά ή ελλιπή τα σχετικά δικαιολογητικά.

β) Στη περίπτωση ελλιπών ή λάθος δικαιολογητικών ο υποψήφιος εισάγοντας τα απαιτούμενα στοιχεία στην Αναζήτηση Υποψηφίου-Αίτησης και πατώντας Υποβολή θα μεταβεί στην αναλυτική ατομική του καρτέλα, στην οποία θα αναγράφονται τα ελλιπή ή μη έγκυρα δικαιολογητικά που έχει υποβάλει. Στη συνέχεια σαρώνει (scan) τα ορθά δικαιολογητικά και τα αποστέλλει ηλεκτρονικά ως αρχεία στο e-mail του διαγωνισμού ([email protected]) κατά την καθοριζόμενη στην παρούσα, προθεσμία. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο email που θα αποσταλούν τα ανωτέρω, θα αναγράφεται υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο υποψηφίου, καθώς και ο αριθμός αίτησης, προκειμένου να γίνουν δεκτά.

4. Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών, εκδίδεται οριστικός πίνακας υποψηφίων που πληρούν και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ), ο οποίος επίσης δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα www.fireservice.gr.

5. Ο υποψήφιος εκτυπώνει το δελτίο υγειονομικής εξέτασης, μόνο εφόσον δηλώσει ότι θα υποβληθεί σε Προκαταρκτικές εξετάσεις από τις Επιτροπές του Πυροσβεστικού Σώματος, [(από τον υπερσύνδεσμο (link)] που παρατίθεται στη δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης, στο οποίο επικολλάται μία (1) φωτογραφία και μεταβαίνει σε Κρατικό, Στρατιωτικό ή ιδιωτικό Νοσοκομείο ή ιδιωτες ιατρούς για να υποβληθεί στις υγειονομικές εξετάσεις που αναφέρονται στο παραπεμπτικό σημείωμα (Κεφ. Ε παρ. 3).

6. Προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ): Οι ημερομηνίες και οι λοιπές λεπτομέρειες διεξαγωγής των προκαταρκτικών εξετάσεων θα οριστούν με σχετικό πρόγραμμα που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.fireservice.gr. Ο υποψήφιος θα εξεταστεί από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή, θα υποβληθεί σε ψυχοτεχνικές δοκιμασίες, καθώς και σε αθλητικές δοκιμασίες, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Ε της παρούσας. Στα εξεταστικά κέντρα ο υποψήφιος εισέρχεται χωρίς συνοδούς.

α) Κατά τις Υγειονομικές Εξετάσεις, ο υποψήφιος προσκομίζει στην αρμόδια επιτροπή το συμπληρωμένο και θεωρημένο δελτίο υγειονομικής εξέτασης, μαζί με την ακτινογραφία θώρακος και τις λοιπές εξετάσεις. Αν ο υποψήφιος έχει προβλήματα όρασης, οφείλει να φέρει διορθωτικά γυαλιά και όχι φακούς επαφής.

β) Κατά τη διενέργεια των Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών ο υποψήφιος οφείλει να έχει μαζί του στυλό διαρκείας, μολύβι και γομολάστιχα.

γ) Στην Επιτροπή Αθλητικών Δοκιμασιών ο υποψήφιος θα παρουσιαστεί με αθλητική περιβολή της επιλογής του. Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή στις αθλητικές δοκιμασίες γίνεται αποκλειστικά με δική του ευθύνη. Οι υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να φέρουν οποιαδήποτε συσκευή χρονομέτρησης κατά τη διάρκεια των αθλητικών δοκιμασιών.

δ) Σε όλες τις Επιτροπές του ΠΣ όπου παρουσιάζεται ο υποψήφιος οφείλει να προσκομίζει το δελτίο ταυτότητάς του, προκειμένου να διαπιστωθεί η ταυτοπροσωπία του. Σε διαφορετική περίπτωση δεν μπορεί να λάβει μέρος στις προκαταρκτικές εξετάσεις.

7. Εάν ο υποψήφιος υποβληθεί στις ΠΚΕ των Παραγωγικών Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων ή των Σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και βρεθεί ικανός με τα κριτήρια του Πυροσβεστικού Σώματος, υποβάλλει βεβαίωση ικανότητας για το Πυροσβεστικό Σώμα, όπως ορίζεται στην παράγραφο 6.β. του Κεφαλαίου Ε της παρούσας.

*Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι που έχουν ολοκληρώσει τις ΠΚΕ σε Στρατιωτικές, Αστυνομικές ή Λιμενικές Αρχές οφείλουν να προσκομίσουν – υποβάλλουν τη σχετική βεβαίωση ικανότητας, ώστε να εξετασθούν ΜΟΝΟ στο άθλημα που δεν αποτελεί αντικείμενο των προκαταρκτικών εξετάσεων των ανωτέρω αρχών (μεταφορά αλτήρων). Σχετικές οδηγίες θα ανακοινωθούν στο πρόγραμμα των Π.Κ.Ε.

ΟΙ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΠΚΕ)

Οι προκαταρκτικές εξετάσεις για την εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας περιλαμβάνουν αθλητικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες, καθώς και υγειονομικές εξετάσεις. Για τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγής των προκαταρκτικών εξετάσεων και για το πρόγραμμα εξέτασης, οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται με δική τους ευθύνη από την ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος, www.fireservice.gr Υποψήφιοι που θα δηλώσουν στην ηλεκτρονική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση ότι θα υποβληθούν σε προκαταρκτικές εξετάσεις από Στρατιωτική, Αστυνομική ή Λιμενική Αρχή, δεν επιτρέπεται να εξεταστούν από τις αντίστοιχες επιτροπές (Π.Κ.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος. 

Η διαδικασία: Οι υποψήφιοι προσερχόμενοι ενώπιον κάθε Επιτροπής του Πυροσβεστικού Σώματος καθ’ όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες θα πρέπει να έχουν μαζί τους υποχρεωτικά την Αστυνομική τους Ταυτότητα. Όσοι δεν φέρουν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, δεν θα γίνονται δεκτοί και δεν θα τους επιτρέπεται η είσοδος στους χώρους διεξαγωγής των διαδικασιών, εκτός αν προσκομίσουν βεβαίωση της Αστυνομικής Αρχής με σφραγισμένη φωτογραφία, όπου θα αναγράφεται ότι έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά για την έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ή διαβατήριο ή βιβλιάριο υγείας ή άδεια οδήγησης, εφόσον αυτά φέρουν σχετική φωτογραφία. Οι Επιτροπές προκαταρκτικών εξετάσεων αποφαίνονται για τη σωματική, ψυχική και διανοητική ικανότητα των υποψηφίων σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Οι δοκιμασίες αυτές είναι ενιαίες και κοινές για τους υποψηφίους των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και η σειρά διενέργειάς τους θα οριστεί σε σχετικό Πρόγραμμα.

Οι Υγειονομικές Εξετάσεις

Όλες οι υγειονομικές εξετάσεις θα πρέπει να πραγματοποιηθούν μετά την παραλαβή-λήψη του δελτίου υγειονομικής εξέτασης και πριν την παρουσίαση των υποψηφίων στην Υγειονομική Επιτροπή Εξέτασης. Στο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Γ παρατίθεται το δελτίο υγειονομικής εξέτασης, στο οποίο εμφαίνονται όλες οι ιατρικές ειδικότητες στις οποίες απαιτείται εξέταση των υποψηφίων. Το ανωτέρω δελτίο θα εκτυπώνεται από σχετικό εξωτερικό υπερσύνδεσμο (link) στη δημοσίευση της παρούσας. Υποψήφιοι που θα προσκομίσουν βεβαίωση ικανότητας από Στρατιωτική ή Αστυνομική ή Λιμενική Αρχή δεν υποχρεούνται να εκτυπώσουν το δελτίο υγειονομικής εξέτασης αλλά να δηλώσουν τη βούλησή τους σχετικώς στην ηλεκτρονική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση.

α. Οι υποψήφιοι παρουσιάζονται, σύμφωνα με το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων, ενώπιον της Υγειονομικής Επιτροπής Εξέτασης φέροντας συμπληρωμένο το δελτίο υγειονομικής εξέτασης. Εκτυπώνουν το δελτίο υγειονομικών εξετάσεων, το οποίο πρέπει να φέρει φωτογραφία τους και μεταβαίνουν σε ιατρούς Νοσοκομείων, Κέντρων Υγείας, ιατρείων, πολυϊατρείων, δομών του Εθνικού Δικτύου Υγείας ή άλλων μονάδων υγείας της Χώρας, Δημόσιων (Ν.Π.Δ.Δ.) ή Ιδιωτικών (Ν.Π.Ι.Δ.), ή από ιδιώτη γιατρό της Χώρας, με την προϋπόθεση να είναι ευκρινείς η ημερομηνία, η υπογραφή και η σφραγίδα ιατρού.

Το υγειονομικό δελτίο εμπεριέχει τις κάτωθι ιατρικές γνωματεύσεις: α. Ακτινολόγου, με βεβαίωση των στοιχείων εξεταζόμενου επί της προσκομιζόμενης ακτινογραφίας θώρακος. β. Πνευμονολόγου. γ. Μικροβιολογικού εργαστηρίου, με επισυναπτόμενες εξετάσεις: αα. γενική αίματος, ββ. γενική ούρων, γγ. σάκχαρο ορού, δδ. κρεατινίνη, εε. τρανσαμινάσες, στστ. Αιμοσφαιρίνη και με γνωμάτευση ιατρού για το σύνολο των ανωτέρω εξετάσεων. δ. Παθολόγου, με αναγραφή του αναστήματος χωρίς υποδήματα και του βάρους του υποψηφίου και υπολογισμό του Δείκτη Μάζας Σώματος (Δ.Μ.Σ.). ε. Καρδιολόγου, με επισυναπτόμενο ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) και αναγραφή για τη δυνατότητα ή μη, ο υποψήφιος να συμμετάσχει σε αθλητικές δοκιμασίες. στ. Ορθοπεδικού. ζ. Νευρολόγου. η. Ωτορινολαρυγγολόγου (ΩΡΛ), με επισυναπτόμενο ακοόγραμμα. θ. Δερματολόγου. ι. Χειρουργού. ια. Ψυχίατρου. ιβ. Οφθαλμίατρου, με επισυναπτόμενη εξέταση καταγραφής οπτικής οξύτητας και βαθμού διαθλαστικής ανωμαλίας εκάστου οφθαλμού, καταγραφή χρωματικής αντίληψης και την ύπαρξη ή μη νοσήματος ή πάθησης. ιγ. Γυναικολόγου, για τις γυναίκες υποψηφίους με αναγραφή για τη δυνατότητα ή μη, η υποψήφια να συμμετάσχει σε αθλητικές δοκιμασίες (μόνο σε περίπτωση εγκυμοσύνης)

Τονίζεται ότι οι ανωτέρω εργαστηριακές εξετάσεις – γνωματεύσεις που διενεργούνται με μέριμνα του υποψηφίου, θα πρέπει να προσκομισθούν επισυναπτόμενες στο «Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης Υποψηφίου/ας» και αφορούν αποκλειστικά το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας του γνωματεύοντος ιατρού. Στην εκάστοτε γνωμάτευση θα πρέπει να αναφέρεται ο σκοπός για τον οποίο προορίζονται οι ανωτέρω εξετάσεις, ευκρινής ημερομηνία, υπογραφή και ευκρινής σφραγίδα του ιατρού. Η ψυχιατρική εξέταση δύναται να πραγματοποιηθεί και σε Κέντρα και Μονάδες Ψυχικής Υγείας ή σε Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας και δεν απαιτείται ψυχομετρικός έλεγχος (υποβολή σε ψυχολογικό τεστ).

β. Οι υποψήφιοι παρουσιάζονται αυτοπροσώπως, ενώπιον της υγειονομικής επιτροπής εξέτασης, σύμφωνα με το πρόγραμμα, προσκομίζοντας το σχετικό υγειονομικό δελτίο με τις γνωματεύσεις των ιατρών και τις εξετάσεις. Οι εξετάσεις – γνωματεύσεις θα επισυνάπτονται στο Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης, εσώκλειστες σε φάκελο (στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του/ης υποψήφιου/ας) και θα προσκομίζονται από τον/ην υποψήφιο/α στην Υγειονομική Επιτροπή Π.Σ. Οι εξετάσεις, εφόσον δεν μπορούν να εκτυπωθούν (π.χ. ακτινογραφίες), να προσκομισθούν σε ηλεκτρονικό δίσκο (CD), επί του οποίου θα επικολλάται από το Νοσηλευτικό Ίδρυμα ή το διαγνωστικό κέντρο αυτοκόλλητο με τα στοιχεία του υποψηφίου και την ημερομηνία εξέτασης. Η Επιτροπή είναι αρμόδια και για τον εκ νέου υπολογισμό του Δ.Μ.Σ. των υποψηφίων, καθώς και για τη διαπίστωση των προϋποθέσεων της παρ. 1ιγ του Κεφαλαίου Β’ της παρούσης. Όσοι υποψήφιοι είναι εκτός των προβλεπόμενων, ανά φύλο, ορίων του Δείκτη Μάζας Σώματος (Δ.Μ.Σ.) ή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1ιγ του Κεφαλαίου Β’ της παρούσης αποκλείονται του διαγωνισμού. Ο Δ.Μ.Σ. , σύμφωνα με τα ισχύοντα, ορίζεται για τους άνδρες από 19-27 kg/m2 και για τις γυναίκες από 18-25 kg/m2. Υποψήφιος που δεν προσκομίζει στην Υγειονομική Επιτροπή δελτίο υγειονομικής εξέτασης ή προσκομίζει αυτό ελλιπώς συμπληρωμένο, ή το αποστείλει ταχυδρομικώς δεν εξετάζεται, κρίνεται μη ικανός και αποκλείεται των περαιτέρω εξετάσεων και διαδικασιών.

γ. Η εν λόγω Επιτροπή δύναται να παραγγείλει την επανεξέταση υποψηφίου από Κρατικό ή Στρατιωτικό Νοσοκομείο, εφόσον προκύπτουν αμφιβολίες για την υγεία και την άρτια σωματική του διάπλαση.

δ. Για τους κρινόμενους μη ικανούς δεν επιτρέπεται επανεξέταση για κανένα λόγο και αποκλείονται των περαιτέρω εξετάσεων και διαδικασιών.

ε. Οι υποψήφιοι οι οποίοι ανήκουν στο Πυροσβεστικό Σώμα, υποβάλλονται μόνο σε υγειονομικές εξετάσεις ενώπιον της Υγειονομικής Επιτροπής Εξέτασης.

Οι Αθλητικές Δοκιμασίες

α. Οι υποψήφιοι που κρίθηκαν ικανοί, της προηγούμενης διαδικασίας σύμφωνα με το σχετικό πρόγραμμα προκαταρκτικών εξετάσεων, παρουσιάζονται ενώπιον Επιτροπών Αθλητικών Δοκιμασιών του Π.Σ. και υποβάλλονται σε αθλητικές δοκιμασίες που περιλαμβάνουν τα κάτωθι αγωνίσματα:

1.jpg

αα) Στη ρίψη σφαίρας, ως τελική επίδοση υποψηφίου ορίζεται ο μέσος όρος του αθροίσματος της καλύτερης επιμέρους επίδοσης με το αριστερό και με το δεξί χέρι.

αβ) Η μεταφορά των αλτήρων θα πρέπει να ολοκληρωθεί χωρίς διακοπή των κινήσεων και χωρίς επαφή των αλτήρων με το έδαφος.

αγ) Η σειρά διεξαγωγής των αγωνισμάτων κρίνεται ανάλογα με τις επικρατούσες την τρέχουσα ημέρα καιρικές και λοιπές συνθήκες, με ευθύνη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού καθώς και τον αριθμό των υποψηφίων. Υποψήφιος που δεν θα επιτυγχάνει το προβλεπόμενο όριο σε κάποιο αγώνισμα, δεν θα συνεχίζει να εξετάζεται στα υπόλοιπα.

β. Υποψήφιοι που προσέρχονται να συμμετάσχουν στις αθλητικές δοκιμασίες αλλά παρουσιάζουν εμφανείς ενδείξεις σοβαρής ασθένειας ή φέρουν σοβαρά τραύματα ή κατάγματα προϋπάρχοντος τραυματισμού ή βρίσκονται σε κατάσταση τέτοια που καθιστά αδύνατη και επικίνδυνη για τους ίδιους τη συμμετοχή τους εντός του χρονοδιαγράμματος των αθλητικών δοκιμασιών σύμφωνα με το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων, αποκλείονται από αυτές με απόφαση της Επιτροπής Αθλητικών Δοκιμασιών ύστερα από επιτόπια εξέταση και έγγραφη βεβαίωση ιατρού του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος παρίσταται καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής των αθλητικών δοκιμασιών.

γ. Εάν κατά το χρόνο της εξέτασης υποψηφίου στις αθλητικές δοκιμασίες παρουσιασθεί κώλυμα σε οποιοδήποτε αγώνισμα αυτής ή ο υποψήφιος τραυματιστεί και δεν μπορεί να ολοκληρώσει αυτό, ο τελευταίος υποχρεούται να δηλώσει το κώλυμα ή τον τραυματισμό του αμέσως ενώπιον της Επιτροπής Αθλητικών Δοκιμασιών και δύναται να αιτηθεί εγγράφως την αναβολή της εξέτασης. Η πάθηση – τραυματισμός βεβαιώνεται εγγράφως από ιατρό του Πυροσβεστικού Σώματος. Η Επιτροπή δύναται κατά την κρίση της, να αναβάλει για μία μόνο φορά (άπαξ) την εξέταση σε άλλο χρόνο (ημέρα και ώρα), όχι όμως πέραν του καθορισμένου για τη διενέργεια των αθλητικών δοκιμασιών χρόνο, όπως προκύπτει από το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων. Υποψήφιος που αποχώρησε από το εξεταστικό κέντρο, αφού κρίθηκε μη ικανός σε κάποιο αγώνισμα, και ο οποίος επανέρχεται για να δηλώσει κώλυμα ή τραυματισμό εκ των υστέρων, δεν δικαιούται αναβολή εξέτασης.

δ. Η Επιτροπή Αθλητικών Δοκιμασιών αποφαίνεται σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, οι αποφάσεις τους δεν υπόκεινται σε ένσταση – προσφυγή, δεδομένου ότι αυτό δεν προβλέπεται από το νόμο. Για τους κρινόμενους μη ικανούς δεν επιτρέπεται επανεξέταση για κανένα λόγο και αποκλείονται των περαιτέρω εξετάσεων και διαδικασιών. Υποψήφιος που δεν θα επιτυγχάνει το προβλεπόμενο όριο σε κάποιο αγώνισμα, δεν θα συνεχίζει να εξετάζεται στα υπόλοιπα.

ε. Οι υποψήφιοι συμμετέχουν στις αθλητικές δοκιμασίες αποκλειστικά με δική τους ευθύνη. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πρόβλημα επί της διαδικασίας και μόνο, αρμόδιος είναι ο Πρόεδρος της οικείας Επιτροπής Αθλητικών Δοκιμασιών.

Οι Ψυχοτεχνικές Δοκιμασίες

α. Για τη διερεύνηση των ψυχικών ικανοτήτων των υποψηφίων διενεργείται ψυχομετρικός έλεγχος.

β. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κριθούν ικανοί σύμφωνα με τα ισχύοντα για την κατάταξη στις παραγωγικές Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων (ΟΠΛΑ). Για τη διερεύνηση των ψυχικών ικανοτήτων διενεργείται ψυχομετρικός έλεγχος, ο οποίος περιλαμβάνει ψυχοτεχνικές δοκιμασίες (τεστ προσωπικότητας) και συνέντευξη ενώπιον των επιτροπών της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος. Με τις εξετάσεις αυτές ερευνάται κυρίως η κρίση, η προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις, η αυτοκυριαρχία, η συναισθηματική σταθερότητα, η σκέψη, η αντίληψη και η εν γένει προσωπικότητα του υποψηφίου. Η/Οι επιτροπή/ές ψυχοτεχνικών δοκιμασιών αποφαίνεται σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Για τους κρινόμενους μη ικανούς δεν προβλέπεται επανεξέταση, αποκλείονται των περαιτέρω εξετάσεων και διαδικασιών και οι αποφάσεις τους δεν υπόκεινται σε ένσταση – προσφυγή, δεδομένου ότι αυτό δεν προβλέπεται από το νόμο.

Οι Βεβαιώσεις ικανότητας

Οι ΠΚΕ περατώνονται από τις αρμόδιες Επιτροπές του Πυροσβεστικού Σώματος, δεσμευτικά, σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα εκδοθεί και θα διενεργηθούν σε αντίστοιχα και κατάλληλα εξεταστικά κέντρα στην Αττική.

α. Χορήγηση Βεβαίωσης ικανότητας από το Πυροσβεστικό Σώμα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση των κοινών με τα άλλα Σώματα προκαταρκτικών εξετάσεων, θα χορηγείται βεβαίωση ικανότητας σε όσους/ες έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής, ότι επιθυμούν να παραλάβουν και να υποβάλουν αυτή στην Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, σύμφωνα με τη διαδικασία που θα ορίσουν. Επισημαίνεται, ότι αποτελεί αποκλειστικά ευθύνη των υποψηφίων να αιτηθούν τη χορήγηση της ανωτέρω βεβαίωσης από τον/ην Πρόεδρο της Αθλητικής Επιτροπής, στον/ην οποίο/α θα παρουσιασθούν.

β. Υποβολή Βεβαίωσης Ικανότητας από Στρατιωτική, Αστυνομική ή Λιμενική Αρχή.

βα. Υποψήφιοι (που επιθυμούν να εισαχθούν στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας) και δήλωσαν προτίμηση (στην ηλεκτρονική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση) να υποβληθούν στη δοκιμασία των προκαταρκτικών εξετάσεων (ΟΠΛΑ) από Στρατιωτική, Αστυνομική ή Λιμενική Αρχή και κρίθηκαν ΙΚΑΝΟΙ, προσέρχονται στις προκαταρκτικές εξετάσεις του Π.Σ. για να εξετασθούν ΜΟΝΟ στο άθλημα που δεν αποτελεί αντικείμενο των προκαταρκτικών εξετάσεων των ως άνω Στρατιωτικών, Αστυνομικών και Λιμενικών Αρχών (μεταφορά αλτήρων), σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα αθλητικών δοκιμασιών. Οι βεβαιώσεις ικανότητας θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο [email protected] ή θα κατατίθενται αυτοπροσώπως στην Πυροσβεστική Ακαδημία στην Επιτροπή Διενέργειας, με αποδεικτικό. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της βεβαίωσης ικανότητας θα οριστεί στο σχετικό Πρόγραμμα των Προκαταρκτικών Εξετάσεων.

ββ. Στην ανωτέρω βεβαίωση αναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας των υποψηφίων, τα στοιχεία επικοινωνίας τους, καθώς και ο κωδικός αριθμός υποψηφίου που δίνεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Από τη βεβαίωση αυτή πρέπει να προκύπτει ότι οι εν λόγω υποψήφιοι κρίθηκαν ικανοί (ΟΠΛΑ) στις αθλητικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες, καθώς και στις υγειονομικές εξετάσεις κατά το σχολικό έτος υποβολής της υποψηφιότητας. Σε διαφορετική περίπτωση η βεβαίωση δεν γίνεται αποδεκτή.

Ικανοί και μη ικανοί Υποψήφιοι προς κατάταξη

1. Με βάση τα αποτελέσματα των προκαταρκτικών εξετάσεων, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού συντάσσει πίνακες ικανών και μη ικανών προς κατάταξη, οι οποίοι υποβάλλονται στη Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος. Στους πίνακες αναγράφεται και ο κωδικός από το δελτίο εξεταζομένου του υποψηφίου. Οι πίνακες ικανών και μη ικανών κυρώνονται από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος και αποστέλλονται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την επεξεργασία και έκδοση των αποτελεσμάτων.

2. Οι υποψήφιοι που κρίνονται ικανοί σε όλα τα στάδια των προκαταρκτικών εξετάσεων, καθώς και εκείνοι που δεν προσήλθαν στις προκαταρκτικές εξετάσεις του Πυροσβεστικού Σώματος αλλά προσκόμισαν εμπρόθεσμα τη σχετική βεβαίωση ικανότητας από ΠΚΕ έτερης αρχής και υποβλήθηκε στο άθλημα μεταφοράς αλτήρων, κρίνονται ως ικανοί για κατάταξη από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού. Κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι ικανοί υποψήφιοι για κατάταξη συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής για τις Σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ κρίνονται μόνο για τη Σχολή Πυροσβεστών. Επίσης, οι υποψήφιοι που ανήκουν στο Πυροσβεστικό Σώμα και κρίνονται ως ικανοί από την Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Επιτροπή των άρθρων 73 και 74 αντίστοιχα του π.δ. 174/1983 όπως ισχύει, συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής για τη Σχολή Αξιωματικών. Όσοι κρίνονται ως αποκλειστέοι δεν συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής για τη Σχολή Αξιωματικών.

3. Οι πίνακες ισχύουν για ένα έτος από την κύρωσή τους και μετά καταστρέφονται, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την εκκαθάριση των αρχείων, εκτός αν υπάρχει εκκρεμής σχετική δίκη, οπότε διατηρούνται με μέριμνα του ΑΠΣ / Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων, μέχρι τη δημοσίευση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

Σημαντικά

*Υποψήφιοι που κρίθηκαν ΜΗ ΙΚΑΝΟΙ για τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας από τις αρμόδιες Επιτροπές των προκαταρκτικών διαδικασιών του Πυροσβεστικού Σώματος, δεν μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση ικανότητας από άλλη αρχή, ενώ σε περίπτωση προσκόμισης αυτή δεν θα γίνεται αποδεκτή.

*Η υποβολή της βεβαίωσης ικανότητας δεν μπορεί να γίνει σε χρόνο πέραν ημερομηνίας που καθιστά αντικειμενικά επισφαλή την έγκαιρη και έγκυρη ολοκλήρωση της διαδικασίας για την κύρωση των πινάκων ικανών και μη ικανών υποψηφίων και την αποστολή του πίνακα ικανών στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων. Η ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία θα καθοριστεί με το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων. 

*Οι υποψήφιοι έχουν την υποχρέωση (με δική τους ευθύνη) να είναι ενήμεροι σχετικά με το πρόγραμμα των προκαταρκτικών τους εξετάσεων το χρόνο διεξαγωγής τους και την ακριβή τοποθεσία των εξεταστικών κέντρων μέσω της ιστοσελίδας του Πυροσβεστικού Σώματος www.fireservice.gr. Το πρόγραμμα θα εκδοθεί σε χρόνο μεταγενέστερο της υποβολής των αιτήσεων.

*Όσοι δεν κρίνονται ικανοί σε κάποια από τις προκαταρκτικές δοκιμασίες- εξετάσεις, δεν συνεχίζουν την εξέτασή τους στις υπόλοιπες. Για αυτούς το αποτέλεσμα της εξέτασης ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση σχετικού πίνακα στο εξεταστικό κέντρο που κρίθηκαν μη ικανοί.

*Υποψήφιοι που δεν θα παρουσιασθούν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του Κεφαλαίου Ε ή θα διακόψουν σε οποιοδήποτε στάδιο των προκαταρκτικών εξετάσεων ή δεν θα κριθούν ικανοί, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην επιλογή για τις Σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

*Η τελική επιλογή των υποψηφίων για κάθε Σχολή, πραγματοποιείται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με βάση τις διαδικασίες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, καλύπτοντας τις θέσεις ανά κατηγορία και ειδική κατηγορία με τη σειρά επιτυχίας αυτών. Οι κυρωμένοι πίνακες αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος www.fireservice.gr.

* Σε περίπτωση που ισοβαθμούν υποψήφιοι και μετά την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του ν. 2009/1992 (Α΄18), η σειρά καθορίζεται με δημόσια κλήρωση που διενεργείται με μέριμνα του ΑΠΣ / Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων, στην οποία καλούνται να παρευρεθούν, με αποδεικτικό επίδοσης, οι ενδιαφερόμενοι. Η μη προσέλευση αυτών δεν αναβάλλει τη διαδικασία της κλήρωσης. Η ανωτέρω διαδικασία εφαρμόζεται μόνο σε περίπτωση εισακτέων (επιτυχόντων) του διαγωνισμού.

* Οι υποψήφιοι των Σχολών Αξιωματικών και Πυροσβεστών που κρίθηκαν ικανοί στο στάδιο των προκαταρκτικών εξετάσεων και περιλαμβάνονται στους πίνακες επιτυχόντων (εισακτέων) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατατάσσονται στις αντίστοιχες Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με απόφαση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

*Οι επιτυχόντες υποβάλλονται σε έλεγχο για χρήση απαγορευμένων ουσιών από την Υγειονομική Επιτροπή Πυροσβεστικής Ακαδημίας του Κεφαλαίου Δ της παρούσας προκήρυξης και οι εργαστηριακές εξετάσεις γίνονται αδαπάνως για το Δημόσιο. Οι επιτυχόντες, μετά τον έλεγχο της Υγειονομικής Επιτροπής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και την αυτεπάγγελτη αναζήτηση και έλεγχο των δικαιολογητικών για τους οποίους διαπιστώνεται ότι συντρέχουν όλα τα προσόντα και προϋποθέσεις και δεν εμπίπτουν σε κώλυμα κατάταξης, αποτελούν τους εισακτέους του Διαγωνισμού.

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 15/7

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

Τεχνητή νοημοσύνη
Οι χρήστες των προγραμμάτων τεχνητής νοημοσύνης θεωρούν ότι αυτά έχουν αποκτήσει συνείδηση και αυτογνωσία
Η μελέτη αυτή έρχεται αμέσως μετά από μια έρευνα που αναφέρει ότι το GPT-4, το LLM που βασίζεται το ChatGPT, πέρασε το τεστ Turing το οποίο κρίνει αν...
Οι χρήστες των προγραμμάτων τεχνητής νοημοσύνης θεωρούν ότι αυτά έχουν αποκτήσει συνείδηση και αυτογνωσία