πανεπιστημιακή αστυνομία
Παραμονές επανέναρξης των δια ζώσης μαθημάτων και εν αναμονή της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας, που πήρε αναβολή

Εσωτερική "αστυνομία" με επικεφαλής τον Πρύτανη και 10 αρμοδιότητες δημιουργεί το Πανεπιστήμιο της Αθήνας, ενώ την ίδια ενέργεια -που έχει προβλεφθεί στον ν.4777/2021"Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις"- ετοιμάζονται να ακολουθήσουν και άλλα ιδρύματα.

Εν αναμονή της πολυσυζητημένης Πανεπιστημιακής Αστυνομίας, η είσοδος της οποίας στα ΑΕΙ πήρε αναβολή, τα ιδρύματα δημιουργούν τις νέες "Μονάδες Ασφάλειας και Προστασίας", όπως λέγονται.

Συγκεκριμένα, το alfavita.gr αποκαλύτπει σήμερα ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Αθηνών, αποφάσισε τη σύσταση ανεξάρτητης δομής στο Ε.Κ.Π.Α. με τίτλο «Μονάδα Ασφάλειας και Προστασίας», η οποία διαρθρώνεται σε επίπεδο αυτοτελούς Τμήματος και υπάγεται απευθείας στον Πρύτανη ή τον Αντιπρύτανη του Ιδρύματος, στον οποίον ανατίθεται ο τομέας ασφάλειας και προστασίας σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4777/2021.

Η ως άνω μονάδα είναι αρμόδια για την εφαρμογή και αξιολόγηση της πολιτικής και των μέτρων για θέματα ασφάλειας και προστασίας εντός των χώρων του Ε.Κ.Π.Α., με στόχο την εξασφάλιση της ομαλής άσκησης των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, διοικητικών και λοιπών δραστηριοτήτων του Α.Ε.Ι., καθώς και την υποστήριξη της Επιτροπής Ασφάλειας και Προστασίας Α.Ε.Ι. κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.

Να σημειωθεί ότι πέραν των υπαλλήλων που θα στελεχώσουν τη μονάδα, θα δημιουργηθεί και μία νέα θέση ευθύνης Προϊσταμένου Τμήματος της Μονάδας Ασφαλείας και Προστασίας και θα προκληθεί συνολική μηνιαία δαπάνη ύψους 360,56€ (επίδομα θέσης ευθύνης: 290,00€, Εργοδοτικές εισφορές: 70,56€), και συνολική ετήσια δαπάνη ύψους 4326,72€, η οποία θα καλυφθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Οι 10 αρμοδιότητες

α) Την εξασφάλιση της ομαλής και εύρυθμης λειτουργία του Ιδρύματος,

β) τη φύλαξη των υποδομών και εγκαταστάσεων του Ιδρύματος,

γ) την εφαρμογή του συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης στο Ίδρυμα,

δ) τη στελέχωση, τη λειτουργία και την υποστήριξη του Κέντρου Ελέγχου και Λήψης Σημάτων και Εικόνων

ε) τον σχεδιασμό δράσεων και την υποβολή εισηγήσεων προς την Επιτροπή Ασφάλειας και Προστασίας του Α.Ε.Ι. για την ενίσχυση του επιπέδου ασφάλειας και προστασίας των υποδομών και του εξοπλισμού του Ιδρύματος,

στ) την υποστήριξη του Πρύτανη ή του αρμόδιου Αντιπρύτανη σε θέματα ασφάλειας και προστασίας, καθώς και της Επιτροπής Ασφάλειας και Προστασίας του άρθρου 15 του ν. 4777/2021 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της,

ζ) τον σχεδιασμό προγραμμάτων, δράσεων, σεμιναρίων, ενημερωτικού χαρακτήρα εκδηλώσεων και άλλων συναφών δράσεων και πρωτοβουλιών, σε συνεργασία με φορείς του δημοσίου τομέα ή κοινωνικούς φορείς, με σκοπό την ευαισθητοποίηση του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, καθώς και των φοιτητών για την προληπτική αντιμετώπιση της παραβατικής συμπεριφοράς, καθώς και για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων,

η) την τήρηση μητρώου όλων των μέσων, ηλεκτρονικών συστημάτων και τεχνολογικού εξοπλισμού ασφάλειας που εγκαθίστανται στους χώρους του Ιδρύματος και την εκπόνηση σχεδίων ασφάλειας και αντιμετώπισης καταστροφών σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας,

θ) τον συντονισμό και την παρακολούθηση θεμάτων σχετικών με την υγιεινή και την καθαριότητα των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και λοιπών χώρων του Ιδρύματος,

ι) την υποστήριξη των Εποπτών του Ιδρύματος σε θέματα που σχετίζονται με το αντικείμενο και τις αρμοδιότητες της Μονάδας. Της μονάδας προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, με σχέση Δημοσίου Δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του Ιδρύματος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84 έως 87 του ν. 3528/2007 (Α’ 26)

Τι είναι η Μονάδα Ασφάλειας και Προστασίας

Η δημιουργία των μονάδων αυτών στα ΑΕΙ προβλέφθηκε με το ν.4777/2021, ο οποίος στο άρθρο 14 αναφέρει:

1. Σε κάθε Α.Ε.Ι. συνιστάται αυτοτελής υπηρεσία με τίτλο «Μονάδα Ασφάλειας και Προστασίας», η οποία υπάγεται απευθείας στον πρύτανη του Α.Ε.Ι. Της μονάδας προΐσταται μόνιμος υπάλληλος κατηγορίας ή κλάδου ΠΕ ή ΤΕ, σύμφωνα με τα άρθρα 84 έως 87 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26).

2. Η μονάδα έχει ως αποστολή την εφαρμογή και αξιολόγηση της πολιτικής και των μέτρων για θέματα ασφάλειας και προστασίας εντός των χώρων του Α.Ε.Ι., με στόχο την εξασφάλιση της ομαλής και αδιάλειπτης άσκησης των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, διοικητικών και λοιπών δραστηριοτήτων του Α.Ε.Ι., καθώς και την υποστήριξη της Επιτροπής Ασφάλειας και Προστασίας Α.Ε.Ι. κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της. Ειδικότερα, η Μονάδα είναι αρμόδια για:

α) την εξασφάλιση της ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας του Α.Ε.Ι.,

β) τη φύλαξη των υποδομών και εγκαταστάσεων του Α.Ε.Ι.,

γ) την εφαρμογή του συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης,

δ) τη στελέχωση, λειτουργία και υποστήριξη του Κέντρου Ελέγχου και Λήψης Σημάτων και Εικόνων,

ε) τον σχεδιασμό δράσεων και την υποβολή εισηγήσεων προς την Επιτροπή Ασφάλειας και Προστασίας του Α.Ε.Ι. για την ενίσχυση του επιπέδου ασφάλειας και προστασίας των υποδομών και του εξοπλισμού του Α.Ε.Ι.,

στ) την υποστήριξη του πρύτανη του Α.Ε.Ι. σε θέματα ασφάλειας και προστασίας, καθώς και της Επιτροπής Ασφάλειας και Προστασίας Α.Ε.Ι. για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της,

ζ) τον σχεδιασμό προγραμμάτων, δράσεων, σεμιναρίων, ενημερωτικού χαρακτήρα εκδηλώσεων και άλλων συναφών δράσεων και πρωτοβουλιών, σε συνεργασία με φορείς του δημοσίου τομέα ή κοινωνικούς φορείς, με σκοπό την ευαισθητοποίηση του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, καθώς και των φοιτητών για την προληπτική αντιμετώπιση της παραβατικής συμπεριφοράς, καθώς και για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων,

η) την τήρηση μητρώου όλων των μέσων, ηλεκτρονικών συστημάτων και τεχνολογικού εξοπλισμού ασφάλειας που εγκαθίστανται στους χώρους του Α.Ε.Ι. και την εκπόνηση σχεδίων ασφάλειας και αντιμετώπισης καταστροφών, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας.

3. Η μονάδα στελεχώνεται από τακτικό προσωπικό του Α.Ε.Ι. και προσωπικό που απασχολείται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, αν το τακτικό προσωπικό του Α.Ε.Ι. δεν επαρκεί για τη στελέχωση της μονάδας. Το έκτακτο προσωπικό επιλέγεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 64 του ν. 4485/2017 (Α΄114) και η μέγιστη διάρκεια απασχόλησής του ισούται με τη διάρκεια του έργου/προγράμματος, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία. Η μισθοδοσία του έκτακτου προσωπικού βαρύνει τον προϋπολογισμό έργου/προγράμματος χρηματοδοτούμενου από ίδιους πόρους του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι., σύμφωνα με την περ. β΄ της παρ. 6 του άρθρου 59 του ν. 4485/2017. Ειδικά τα καθήκοντα των περ. β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 2 επιτρέπεται να ανατίθενται σε ιδιώτες, κατόπιν σύναψης σχετικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών του ν. 4412/2016 (Α΄ 147).

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

To 1o Πανεπιστημιακό Πιστοποιητικό Ειδικής Αγωγής με ECTS και 50Є εγγραφή - Αιτήσεις έως 29-11

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Πιστοποίηση Αγγλικών σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

Πιστοποίηση Υπολογιστών σε 2 ημέρες μόνο 95 ευρώ για προκηρύξεις ΑΣΕΠ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

club-party.jpg
Γονείς: Αντικείμενο εκμετάλλευσης τα σχολικά πάρτι - Ανήλικοι σε τραπέζια με αλκοόλ...
Παρέμβαση γονέων: Για εμάς η διασκέδαση των παιδιών μας οφείλει και πρέπει να συνδέεται με χώρους και πρόσωπα που είναι οικεία για τους μαθητές και...
Γονείς: Αντικείμενο εκμετάλλευσης τα σχολικά πάρτι - Ανήλικοι σε τραπέζια με αλκοόλ...