ΚΔΑΠ
Αναλυτικά η απόφαση με τις προϋποθέσεις για την έκδοση άδειας λειτουργίας και τις προδιαγραφές λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)

Σε ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η απόφαση με τις προϋποθέσεις για την έκδοση άδειας λειτουργίας και τις προδιαγραφές λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.).

Μεταξύ άλλων η απόφαση αναφέρει:

Άδεια λειτουργίας

1. Η άδεια λειτουργίας εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή της αίτησης, μετά από γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 4866/11.1.2012 (Β΄ 152) υπουργικής απόφασης, όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου μόνου της υπ’ αρ. 16952/707/30.5.2013 (Β΄ 1327) όμοιας και τροποποιείται με την παρ. 3.

2. Η γνώμη της Επιτροπής της παρ. 1 υποβάλλεται εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης, κατόπιν αυτοψίας των μελών της στο ακίνητο του προς αδειοδότηση Κ.Δ.Α.Π.. Ο εκ των μελών της Επιτροπής Μηχανικός ελέγχει τη συμφωνία της υποβληθείσας οικοδομικής αδείας με την πραγματική κατάσταση του προς αδειοδότηση ακινήτου. Αν διαπιστωθεί απόκλιση, η Επιτροπή εισηγείται την απόρριψη της αίτησης. Σε αντίθετη περίπτωση, η Επιτροπή ελέγχει αν το προς αδειοδότηση Κ.Δ.Α.Π. πληροί τις προδιαγραφές του άρθρου 5.

3. Η περ. γ΄ του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 4866/11.1.2012 υπουργικής απόφασης, όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου μόνου της υπ’ αρ. 16952/707/30.5.2013 όμοιας τροποποιείται ως εξής: «γ) έναν πολιτικό μηχανικό ή αρχιτέκτονα της οικείας περιφερειακής ενότητας και όπου δεν υπάρχει της οικείας Περιφέρειας».

Απόσταση από οχλούσες δραστηριότητες - Ελάχιστοι προβλεπόμενοι χώροι - Τεχνικές προδιαγραφές

1. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις κάθε Κέντρου πρέπει να βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου πόλης ή οικισμού και σε κάθε περίπτωση εντός κατοικημένων περιοχών και να μην απέχουν περισσότερο από πενήντα (50) χιλιόμετρα από Κρατικό Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας.

2. Με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4756/2020, οι κτιριακές εγκαταστάσεις του Κέντρου δεν δύναται να χρησιμοποιούνται για σκοπό διαφορετικό από τον καθοριζόμενο στο άρθρο 1, προϋπόθεση δε για την αδειοδότησή του είναι η εξασφάλιση της προσβασιμότητάς του από άτομα με αναπηρία.

Κατ’ εξαίρεση, αδειοδοτημένα, κατά τη δημοσίευση της παρούσας, Κ.Δ.Α.Π. εξακολουθούν να λειτουργούν νομίμως στις ίδιες εγκαταστάσεις, στις οποίες λειτουργούν και αδειοδοτημένες Μονάδες Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης, υπό την προϋπόθεση ότι τα Κ.Δ.Α.Π. λειτουργούν μετά τη λήξη του ωραρίου λειτουργίας των Μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης.

3. Το κτήριο των Κ.Δ.Α.Π. και σε περίπτωση Κ.Δ.Α.Π. που διαθέτουν και εξωτερικούς μη στεγασμένους χώρους, τα όρια του οικοπέδου, εντός του οποίου βρίσκεται Κ.Δ.Α.Π., οφείλουν να απέχουν τουλάχιστον:

α) εκατόν πενήντα (150) μέτρα από αα) περιοχές που έχουν οριστεί στον οικείο πολεοδομικό σχεδιασμό ως χώροι υποδοχής παραγωγικών δραστηριοτήτων χαμηλής και μέσης όχλησης σύμφωνα με το άρθρο 8 του π.δ. 59/2018 (Α΄ 114) ή ως περιοχές μη οχλούσας βιομηχανίας - βιοτεχνίας σύμφωνα με το άρθρο 5 του π.δ. της 23.2/6.3.1987 (Δ΄ 166), ββ) μεμονωμένες αποθήκες μέσης όχλησης, μεμονωμένες βιοτεχνικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις μέσης όχλησης, γγ) νοσοκομεία, δδ) πρατήρια υγρών και αερίων καυσίμων.

β) τριακόσια (300) μέτρα από αα) περιοχές που έχουν οριστεί στον οικείο πολεοδομικό σχεδιασμό ως χώροι υποδοχής δραστηριοτήτων υψηλής όχλησης σύμφωνα με το άρθρο 11 του π.δ. 59/2018 (Α΄ 114) ή ως περιοχές οχλούσας βιομηχανίας - βιοτεχνίας σύμφωνα με το άρθρο 6 του π.δ. της 23.2/6.3.1987 (Δ΄ 166), ββ) μεμονωμένες αποθήκες υψηλής όχλησης και μεμονωμένες βιοτεχνικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις υψηλής όχλησης, γγ) χώρους επεξεργασίας, αποθήκευσης και διάθεσης στερεών αποβλήτων και χώρους επεξεργασίας, διάθεσης στερεών τοξικών αποβλήτων δδ) χώρους επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων (βιολογικός καθορισμός), εε) καζίνο.

γ) διακόσια μέτρα (200) από οίκους ανοχής.

4. Οι χώροι που οφείλει να διαθέτει κατ’ ελάχιστον το Κέντρο είναι:

α. Μια αίθουσα απασχόλησης επιφάνειας τριάντα (30) τετραγωνικών μέτρων για δεκαπέντε (15) παιδιά. Η δυναμικότητα αυτή δύναται να αυξάνεται αναλόγως της αντίστοιχης αύξησης του εμβαδού της αίθουσας, τηρουμένης της αναλογίας τουλάχιστον δύο (2) τετραγωνικών μέτρων ανά παιδί, χωρίς ο αριθμός των απασχολουμένων παιδιών στην αίθουσα να δύναται να υπερβεί τα είκοσι πέντε (25). Αντί της αίθουσας απασχόλησης, το Κέντρο δύναται να διαθέτει αίθουσα μουσικοκινητικής αγωγής και θεατρικού παιχνιδιού. Στην περίπτωση αυτή, η απαιτούμενη επιφάνεια για την ταυτόχρονη απασχόληση δεκαπέντε (15) παιδιών είναι σαράντα πέντε (45) τετραγωνικά μέτρα. Η δυναμικότητα αυτή δύναται να αυξάνεται αναλόγως της αντίστοιχης αύξησης του εμβαδού της αίθουσας, τηρουμένης της αναλογίας τουλάχιστον τριών (3) τετραγωνικών μέτρων ανά παιδί, χωρίς ο αριθμός των απασχολουμένων παιδιών στην αίθουσα να δύναται να υπερβεί τα είκοσι πέντε (25).

β. Μια αίθουσα κατασκευών επιφάνειας τριάντα (30) τετραγωνικών μέτρων για δεκαπέντε (15) παιδιά. Εντός της αίθουσας οφείλουν να υπάρχουν τουλάχιστον δύο (2) νιπτήρες. Το δάπεδο της αίθουσας οφείλει να φέρει επίστρωση αντιολισθητικών υλικών. Η ανωτέρω δυναμικότητα δύναται να αυξάνεται αναλόγως της αντίστοιχης αύξησης του εμβαδού της αίθουσας, τηρουμένης της αναλογίας τουλάχιστον δύο (2) τετραγωνικών μέτρων ανά παιδί, χωρίς ο αριθμός των απασχολουμένων παιδιών στην αίθουσα να δύναται να υπερβεί τα είκοσι πέντε (25).

γ. Γραφείο προσωπικού.

δ. Γενική αποθήκη.

ε. Δύο (2) τουλάχιστον W.C. ανά τριάντα (30) παιδιά, ταυτόχρονα απασχολούμενα στο Κέντρο, εκ των οποίων το ένα χρησιμοποιείται από αγόρια και το άλλο από κορίτσια. Εξ αυτών, το ένα τουλάχιστον έχει προδιαγραφές W.C. για παιδιά με αναπηρία και χρησιμοποιείται τόσο από αγόρια όσο και από κορίτσια με ελαφράς μορφής κινητική ή αισθητηριακή αναπηρία.

στ. Ένα (1) W.C. για άτομα με αναπηρία, το οποίο χρησιμοποιείται τόσο από το προσωπικό όσο και από το κοινό, αν δεν υπάρχει έτερο W.C. Τα προσβάσιμα W.C. κατασκευάζονται σύμφωνα με τις Οδηγίες Σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για Όλους» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

ζ. Οι χώροι παραμονής και δραστηριοτήτων των παιδιών πρέπει να έχουν κατάλληλο φυσικό φωτισμό και αερισμό, απαγορευμένου του φωτισμού και του αερισμού διαμέσου φωταγωγών ή άλλου τεχνητού μέσου.

5. Στους χώρους του Κέντρου πρέπει να εξασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση και παραμονή των παιδιών και ειδικότερα:

α. Πρέπει να αποφεύγονται οι ανισοσταθμίες, ενώ απαγορεύονται οι μεμονωμένες βαθμίδες στους χώρους των δομών που είναι προσπελάσιμοι στα παιδιά.

Όπου είναι απαραίτητο να υπάρχουν σκάλες, πρέπει να έχουν ασφαλή κιγκλιδώματα, χειρολισθήρες σε δύο ύψη (0,70 και 0,90 μ από το δάπεδο) που συνεχίζονται και
στα πλατύσκαλα και προεξέχουν 0,30μ στην αρχή και το τέλος, επισήμανση των ακμών των βαθμίδων με υλικό διαφορετικής υφής και χρώματος και επίστρωση με αντιολισθητικά υλικά. Παράλληλα με τις σκάλες πρέπει να διασφαλίζεται η μετακίνηση γενικά των ατόμων με αναπηρία (παιδιών, γονέων/κηδεμόνων, εργαζομένων, επισκεπτών κ.λπ. με αναπηρία) με ράμπες ή μηχανικά μέσα κάλυψης των υψομετρικών διαφορών.

β. Τα τζάμια πρέπει να είναι ασφαλείας ή οπλισμένα ή επενδυμένα με ειδική μεμβράνη συγκράτησης θραυσμάτων.

γ. Tο είδος και το ύψος κιγκλιδωμάτων και τα ανοίγματα των παραθύρων πρέπει να εξασφαλίζουν τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια για τα παιδιά. Οι θύρες πρέπει να ανοίγουν προς τα έξω.

δ. H ηλεκτρική εγκατάσταση (είδος ρευματοδοτών, πίνακας ασφαλείας κ.λπ.) πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις της μέγιστης δυνατής ασφάλειας και η θέση τους να μην είναι προσιτή από τα παιδιά.

ε. Τα δάπεδα των χώρων απασχόλησης και κυκλοφορίας των παιδιών πρέπει να είναι επιστρωμένα με υλικάαντιολισθηρά και αντιμικροβιακά, ζεστά στην αφή και
στην όψη, να καθαρίζονται εύκολα (αν είναι δυνατό χωρίς αρμούς) και να είναι ηχοαπορροφητικά.

στ. Οι τοίχοι των χώρων βάφονται ή επενδύονται με υλικά αντιαλλεργικά που έχουν χαρούμενους χρωματισμούς, καθαρίζονται εύκολα και είναι κατά το δυνατό ηχοαπορροφητικά.

ζ. Στους χώρους υγιεινής οι τοίχοι επενδύονται από το δάπεδο μέχρι ύψους τουλάχιστον 1,60 μέτρων με πλακίδια πορσελάνης και στα δάπεδα με πλακίδια αντιολισθηρά.

η. Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται στις κατασκευές και στα τελειώματα είναι μη τοξικά.

θ. Στο Κέντρο υφίσταται και λειτουργεί σύστημα θέρμανσης που εξασφαλίζει σε κάθε περίπτωση εσωτερική θερμοκρασία 20οC, καθώς και συστήματα ψύξης που εξασφαλίζουν κατάλληλη θερμοκρασία κατά τους θερινούς μήνες.

ι. Το Κέντρο πρέπει να είναι επιπλωμένο και εξοπλισμένο με έπιπλα κατάλληλα για χρήση από τα φιλοξενούμενα παιδιά. Τα τραπέζια και τα καθίσματα δεν επιτρέπεται να έχουν οξείες γωνίες ή αν έχουν, επενδύονται υποχρεωτικά στις γωνίες τους με ειδικά προστατευτικά υλικά. Όλα τα έπιπλα πρέπει να είναι κατασκευασμένα και βαμμένα με μη τοξικά υλικά. Τα υλικά του εξοπλισμού πρέπει να έχουν ελεγχθεί, ώστε να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 71. Τα όργανα και οι κατασκευές, καθώς και οι επιφάνειες πτώσης πρέπει να πληρούν τις αντίστοιχες προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά προτύπων ΕΛΟΤ. Ενδεικτικά, πρέπει να υφίστανται ράφια, συρτάρια και ερμάρια για την τοποθέτηση παιχνιδιών και λοιπών αντικειμένων, πάγκος κατασκευών, όργανα γυμναστικής.

ια. Τα Κ.Δ.Α.Π. πρέπει να διαθέτουν δική τους ξεχωριστή είσοδο, αποκλειομένης οποιασδήποτε κοινής πρόσβασης με άλλα τμήματα του ακινήτου εντός του οποίου στεγάζονται.

ιβ. Για να συμπεριληφθεί στο αδειοδοτούμενο Κέντρο ο εξωτερικός χώρος που το περιβάλλει, οφείλει ο χώρος αυτός να υπάγεται στην αποκλειστική χρήση του Κ.Δ.Α.Π. και να είναι κατάλληλα περιφραγμένος και διαμορφωμένος για την εξασφάλιση της ασφάλειας και της πρόσβασης σε αυτόν των παιδιών και γενικά των ατόμων με αναπηρία. Το εμβαδό των εξωτερικών χώρων δεν συνυπολογίζεται για τον καθορισμό της συνολικής δυναμικότητας της δομής.

ιγ. Τα στηθαία των εξωστών ή ημιυπαίθριων χώρων πρέπει να έχουν ελάχιστο ύψος 1,20 μ. από το τελειωμένο δάπεδο.

ιδ. Οι χώροι του Κέντρου που χρησιμοποιούνται για τις δραστηριότητες πρέπει να έχουν τουλάχιστον τις ελάχιστες διαστάσεις ύψους, όπως και το ελάχιστο εμβαδόν ανοιγμάτων για τον άμεσο φυσικό φωτισμό και φυσικό αερισμό των χώρων σύμφωνα με τις παρ. 5 και 7 του άρθρου 11 της υπ’ αρ. 3046/304/30.1.1989 υπουργικής απόφασης «Κτιριοδομικός Κανονισμός» (Δ΄ 59) και ειδικότερα:

α) Ελάχιστο ύψος χώρων κύριας χρήσης: 2,50 μ.

β) Ελάχιστο εμβαδόν ανοιγμάτων φωτισμού: 10% του εμβαδού του δαπέδου του χώρου συμπεριλαμβανόμενου του εμβαδού του τυχόν υπάρχοντος ημιυπαίθριου χώρου, εξώστη ή προστεγάσματος άνωθεν των ανοιγμάτων.

γ) Ελάχιστο εμβαδόν ανοιγμάτων αερισμού: 5% του εμβαδού του δαπέδου του χώρου, συμπεριλαμβανόμενου του εμβαδού της οροφής του τυχόν υπάρχοντος ημιυπαίθριου χώρου, εξώστη ή προστεγάσματος άνωθεν των ανοιγμάτων.

6. Κάθε Κέντρο οφείλει να διαθέτει επαρκή υποδομή ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης.

Εγγραφή παιδιών

1. Για την εγγραφή των παιδιών υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα, στην οποία αναγράφονται το ονοματεπώνυμο του ίδιου και του παιδιού, η ηλικία του παιδιού, ο Αριθμός του Φορολογικού του Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του γονέα ή κηδεμόνα, ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης του παιδιού και του γονέα ή του κηδεμόνα του, ο αριθμός κινητού τηλεφώνου του γονέα του παιδιού ή του κηδεμόνα του, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του και η διεύθυνση της κατοικίας του. Η υποβολή της αίτησης με τα ανωτέρω στοιχεία επέχει θέση εξουσιοδότησης προς τον φορέα για τη δήλωσή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 8.

β. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από το οποίο προκύπτει η ηλικία του παιδιού.

γ. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα την παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 (A΄ 267), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (Α΄ 8). Εφόσον σχετικό Ατομικό Δελτίο έχει ήδη εκδοθεί για την υποβολή του στην σχολική μονάδα που φοιτά το παιδί, είναι δυνατόν να προσκομίζεται αντίγραφό του.

2. Τα φιλοξενούμενα παιδιά επιλέγονται από τους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 2, με εξαίρεση τα Νομικά

Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου κερδοσκοπικού χαρακτήρα και τα φυσικά πρόσωπα, με βάση τα κριτήρια και τη σχετική μοριοδότηση που προβλέπονται στο εκάστοτε ισχύον ετήσιο πρόγραμμα χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ένταξη ωφελούμενων σε Κ.Δ.Α.Π.. Εκ των αιτούντων προκρίνονται όσοι έχουν ενταχθεί στο εκάστοτε ισχύον ετήσιο πρόγραμμα χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ένταξη ωφελούμενων σε Κ.Δ.Α.Π., έπεται δε η αξιολόγηση των λοιπών αιτήσεων με βάση τα κριτήρια και τη σχετική μοριοδότηση του ίδιου προγράμματος. Μέχρι την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής του άρθρου 8, με την αίτηση εγγραφής ο αιτών προσκομίζει αποδεικτικό της μοριοδότησής του με βάση τα κριτήρια του προγράμματος του προηγούμενου εδαφίου. Εφόσον τέτοιο πρόγραμμα δεν υλοποιείται κατά το έτος που υποβάλλεται η αίτηση εγγραφής, η επιλογή του προηγούμενου εδαφίου διενεργείται με βάση τα κριτήρια και τη σχετική μοριοδότηση του τελευταίου αντίστοιχου προγράμματος.

3. Μέχρι την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής του άρθρου 8, κατάλογος με κατ’ αύξοντα αριθμό αναφορά των αιτούντων, διαμορφωμένος με βάση τα κριτήρια της παρ. 2, υποβάλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση της οικείας Περιφέρειας εντός πέντε (5) ημερών από την εκπνοή των προθεσμιών των δύο τελευταίων εδαφίων της παρ. 2 του άρθρου 8.

4. Μετά την τήρηση της διαδικασίας της παρ. 2, τυχόν κενές θέσεις καλύπτονται κατά προτεραιότητα από αιτούντες με βάση τον χρόνο υποβολής της αίτησης εγγραφής τους.

Ολόκληρη η απόφαση εδώ

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

35.000 στην ουρά: Τελευταία ευκαιρία για το online εύκολο Proficiency ΧΩΡΙΣ προφορικά, έκθεση έως 26 Ιουνίου

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 20/6

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

ΑΣΕΠ
ΑΣΕΠ 6Κ/2018: Τα αποτελέσματα αθλητικών δοκιμασιών Ιουνίου 2024 για τους εξ αναβολής υποψηφίους
ΑΣΕΠ 6Κ/2018: Μόλις 7 υποψήφιοι πέτυχαν στις τελευταίες αθλητικές δοκιμασίες της Προκήρυξης 6Κ/2018 
ΑΣΕΠ 6Κ/2018: Τα αποτελέσματα αθλητικών δοκιμασιών Ιουνίου 2024 για τους εξ αναβολής υποψηφίους