ΕΣΠΑ: Εφαρμογή ΤΠΕ για την εξ αποστάσεως μάθηση στα ΙΕΚ
ΕΣΠΑ

Οι υποδομές ΤΠΕ θα συμβάλουν αφενός μεν κατά την περίοδο αναστολής (σε περιπτώσεις πανδημιών) των εκπαιδευτικών λειτουργιών οι οποίες πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία και υποχρεωτικής διεξαγωγής τους με εξ αποστάσεως εκπαίδευση, στην ομαλή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας των ΙΕΚ και στη στήριξη των σπουδαστών, οι οποίοι συνήθως προέρχονται από τις ασθενέστερες οικονομικές τάξεις αφετέρου δε στην ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, της διδασκαλίας και των νέων μορφών μάθησης.

Σε ποιους απευθύνεται

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας - ΥΠΑΙΘ

Περίοδος υποβολής

από 13/4/2021 έως 16/7/2021

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Η υποβολή της πρότασης συνιστά και αίτηση χρηματοδότησης του δυνητικού δικαιούχου. Αναπόσπαστο στοιχείο της πρότασης αποτελούν τα παρακάτω δικαιολογητικά/έγγραφα, τα οποία συνοδεύουν το Τεχνικό Δελτίο Πράξης:

  • Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου: (θεσμικό πλαίσιο δικαιούχου)
  • Απόφαση Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου για την υποβολή της πρότασης και Απόφαση Ορισμού Υπευθύνου Πράξης •Έντυπο Ανάλυσης Κόστους: σε μορφή xls
  • Σχέδιο Απόφασης εκτέλεσης με ίδια μέσα
  • Διοικητική Ικανότητα / Οργανωτική Δομή και Διαδικασίες: με σφραγίδα και υπογραφή του Νομίμου Εκπροσώπου - Διοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων
  • Επιχειρησιακή ικανότητα / Ομάδα Έργου & Υλοποίηση συναφών Έργων
  • Επιχειρησιακή ικανότητα / Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων
  • Λοιπά έγγραφα: - Υπεύθυνη Δήλωση (N. 1599/86) σχετικά με το αν η Πράξη είναι νέα ή αποτελεί συνέχεια άλλης οπότε θα πρέπει να αναφέρεται η υλοποιηθείσα πράξη, το φυσικό της αντικείμενο και η πηγή χρηματοδότησης - Υπεύθυνη Δήλωση (N. 1599/86) για την ακρίβεια και αλήθεια των υποβληθέντων δικαιολογητικών - Έγγραφα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 34 του Ν. 4763/2020 και στο Άρθρο 58 του Ν. 4314/2014, όπως ισχύουν.

Τα συνοδευτικά δικαιολογητικά/ έγγραφα, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf, ως συνημμένα στο ΤΔΠ. Η ανάλυση για τον υπολογισμό των καθαρών εσόδων υποβάλλεται σε μορφή αρχείου Excel.

Προϋπολογισμός

€ 1.000.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Διεύθυνση

Κοραή 4, 105 64 Αθήνα

Τηλ210 3278042, 210 3278131

Φαξ

210 3278128

Ιωάννης Χατζηφάνης

210 3278013

[email protected]

Όλες οι σημαντικές ειδήσεις σήμερα

Οι δύο ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ για τις κρίσεις στελεχών εκπαίδευσης

Κυρώσεις σε εκπαιδευτικούς που δεν κάνουν self test

Άνοιγμα σχολείων: Τι πρέπει να γνωρίζουν μαθητές και εκπαιδευτικοί

Μόρια για Προσλήψεις - ΑΣΕΠ - Μεταπτυχιακά με ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ LTE του GoLearn - ΤΗΛΕΞΕΤΑΣΗ ΜΟΝΟ σε Reading - Listening

ΜΑΘΗΜΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: Η νέα 7μηνη ή 9μηνη Μοριοδοτούμενη ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ εκπαιδευτικών ΜΟΝΟ 240 ή 220 ΕΥΡΩ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ του Παν.Αιγαίου ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ!

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ για ΑΣΕΠ σε 10 ημέρες εξ αποστάσεως με ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 97% ΕΠΙΤΥΧΙΑ

σχετικά άρθρα

Στα βήματα των αρχαίων: Επιβιώσεις της αρχαιότητας στον Πόλεμο της Ανεξαρτησίας
Η σταχυολόγηση διαφορετικών στοιχείων και συμβολισμών, λιγότερο ή περισσότερο «ισχυρών», καταδεικνύει τον σημαντικό ρόλο του παρελθόντος στις...
Στα βήματα των αρχαίων: Επιβιώσεις της αρχαιότητας στον Πόλεμο της Ανεξαρτησίας
Πανελλήνιες 2021: Οι βάσεις για τις Πολυτεχνικές Σχολές
Σύγκλητος ΕΜΠ: Λήψη μέτρων για την ασφαλή επανέναρξη της ακαδημαϊκής λειτουργίας
Συνεδρίαση για την εξέλιξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο εαρινό εξάμηνο, πραγματοποίησε την Τετάρτη η  Σύγκλητος του ΕΜΠ
Σύγκλητος ΕΜΠ: Λήψη μέτρων για την ασφαλή επανέναρξη της ακαδημαϊκής λειτουργίας