ΙΕΠ: Νέα πρόσκληση για Συντονιστές, Εμπειρογνώμονες και Εκπονητές στα ΕΠΑΛ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στη δικτυακή πύλη e-IEP έως και την Τετάρτη 12/05/2021 και ώρα 14:00.

Εκ νέου ενεργοποίηση πρόσκλησης, για ένταξη στο ανοιχτό μητρώο Συντονιστών, Εμπειρογνωμόνων και Εκπονητών Προγραμμάτων Σπουδών, της Πράξης "Αναβάθμιση περιεχομένου σπουδών στη Δ/θμια Επαγγελματική Εκπ/ση και στο Μεταλυκειακό έτος–τάξη μαθητείας", δημοσιοποίησε σήμερα το ΙΕΠ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο ανοιχτό μητρώο Συντονιστών, Εμπειρογνωμόνων και Εκπονητών Προγραμμάτων Σπουδών, στο πλαίσιο της Πράξης "Αναβάθμιση περιεχομένου σπουδών στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική εκπαίδευση και στο Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ 5027220

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στη δικτυακή πύλη e-IEP: https://www.iep.edu.gr/services/mitroo έως και την Τετάρτη 12/05/2021 και ώρα 14:00.

Τo Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, προτίθεται να δημιουργήσει ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ, ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ και ΕΚΠΟΝΗΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ για την υποστήριξη της Πράξης «Αναβάθμιση περιεχομένου σπουδών στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση και στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας», η οποία έχει ως αντικείμενο την πλήρη ανανέωση του περιεχομένου σπουδών για όλα τα γνωστικά αντικείμενα των τριών τάξεων της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας και περιλαμβάνει την επικαιροποίηση και εκπόνηση των Προγραμμάτων Σπουδών και την παραγωγή του σχετικού επιμορφωτικού υλικού, σύμφωνα με τις ανάγκες της Πράξης και τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση.

 ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Ειδικότερα, για τις ανάγκες της ανωτέρω Πράξης προβλέπεται να δημιουργηθεί Μητρώο το οποίο θα περιλαμβάνει έντεκα (11) θεματικές κατηγορίες (βλ. κάτωθι πίνακα 1). Κάθε υποψήφιος προς ένταξη μπορεί να επιλέξει μία (1) θεματική κατηγορία αναλόγως κλάδου ή επιστημονικού αντικειμένου σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

 

Θεματική Κατηγορία 1: Επιστήμες Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ88, ΤΕ02.07 ή μόνιμο ή έκτακτο διδακτικό / ερευνητικό / επιστημονικό / εργαστηριακό προσωπικό Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με γνωστικό αντικείμενο συναφές με τη θεματική κατηγορία ή εκπαιδευτές ΙΕΚ με γνωστικό αντικείμενο συναφές με τη θεματική κατηγορία

Θεματική Κατηγορία 2: Επιστήμες Διοίκησης και Οικονομίας Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ80, ΤΕ02.04 ή μόνιμο ή έκτακτο διδακτικό / ερευνητικό / επιστημονικό / εργαστηριακό προσωπικό Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με γνωστικό αντικείμενο συναφές με τη θεματική κατηγορία ή εκπαιδευτές ΙΕΚ με γνωστικό αντικείμενο συναφές με τη θεματική κατηγορία

Θεματική Κατηγορία 3: Επιστήμες Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ81, ΤΕ02.01, ΔΕ01.05 ή μόνιμο ή έκτακτο διδακτικό / ερευνητικό / επιστημονικό / εργαστηριακό προσωπικό Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με γνωστικό αντικείμενο συναφές με τη θεματική κατηγορία ή εκπαιδευτές ΙΕΚ με γνωστικό αντικείμενο συναφές με τη θεματική κατηγορία

Θεματική Κατηγορία 4: Επιστήμες Εφαρμοσμένων Τεχνών Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ89, ΠΕ08, ΠΕ41, ΤΕ01.25, ΤΕ02.05, ΤΕ02.06, ΔΕ01.13, ΔΕ01.14, ΔΕ01.15 ή μόνιμο ή έκτακτο διδακτικό / ερευνητικό / 6 Θεματικές Κατηγορίες Δικαιούχοι αιτήσεως επιστημονικό / εργαστηριακό προσωπικό Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με γνωστικό αντικείμενο συναφές με τη θεματική κατηγορία ή εκπαιδευτές ΙΕΚ με γνωστικό αντικείμενο συναφές με τη θεματική κατηγορία

Θεματική Κατηγορία 5: Επιστήμες Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ83, ΠΕ84, ΤΕ01.06, ΤΕ01.07, ΔΕ02.01 ή μόνιμο ή έκτακτο διδακτικό/ερευνητικό/επιστημονικό/εργαστηριακό προσωπικό Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με γνωστικό αντικείμενο συναφές με τη θεματική κατηγορία ή εκπαιδευτές ΙΕΚ με γνωστικό αντικείμενο συναφές με τη θεματική κατηγορία

Θεματική Κατηγορία 6: Επιστήμες Μηχανολογίας Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ82, ΤΕ01.04, ΤΕ 01.09, ΤΕ02.02, ΔΕ02.02 ή μόνιμο ή έκτακτο διδακτικό/ερευνητικό/επιστημονικό/εργαστηριακό προσωπικό Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με γνωστικό αντικείμενο συναφές με τη θεματική κατηγορία ή εκπαιδευτές ΙΕΚ με γνωστικό αντικείμενο συναφές με τη θεματική κατηγορία

Θεματική Κατηγορία 7: Επιστήμες Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ82, ΠΕ90 ή μόνιμο ή έκτακτο διδακτικό / ερευνητικό / επιστημονικό / εργαστηριακό προσωπικό Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με γνωστικό αντικείμενο συναφές με τη θεματική κατηγορία ή εκπαιδευτές ΙΕΚ με γνωστικό αντικείμενο συναφές με τη θεματική κατηγορία

Θεματική Κατηγορία 8: Επιστήμες Πληροφορικής Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ86, ΤΕ01.13 ή μόνιμο ή έκτακτο διδακτικό / ερευνητικό / επιστημονικό / εργαστηριακό προσωπικό Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με γνωστικό αντικείμενο συναφές με τη θεματική κατηγορία ή εκπαιδευτές ΙΕΚ με γνωστικό αντικείμενο συναφές με τη θεματική κατηγορία

Θεματική Κατηγορία 9: Επιστήμες Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ87, ΤΕ01.19, ΤΕ01.20, ΤΕ01.26, ΤΕ01.29, ΤΕ01.30, ΤΕ01.31, ΤΕ02.03, ΔΕ01.17 ή μόνιμο ή έκτακτο διδακτικό / ερευνητικό / επιστημονικό / εργαστηριακό προσωπικό Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με γνωστικό αντικείμενο συναφές με τη θεματική κατηγορία ή εκπαιδευτές ΙΕΚ με γνωστικό αντικείμενο συναφές με τη θεματική κατηγορία

Θεματική Κατηγορία 10: Ανθρωπιστικές Επιστήμες (Ελληνική Γλώσσα, Ξένες Γλώσσες, Ιστορία), Κοινωνικές Επιστήμες και Φυσική Αγωγή Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ02, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ 33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ78, ΠΕ80, ΠΕ11 ή μόνιμο ή έκτακτο διδακτικό / ερευνητικό / επιστημονικό / εργαστηριακό προσωπικό Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με γνωστικό αντικείμενο συναφές με τη θεματική κατηγορία ή εκπαιδευτές ΙΕΚ με γνωστικό αντικείμενο συναφές με τη θεματική κατηγορία

Θεματική Κατηγορία 11: Φυσικές Επιστήμες και Μαθηματικά Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ04, ΠΕ85, ΠΕ03 ή μόνιμο ή έκτακτο διδακτικό / ερευνητικό / επιστημονικό / εργαστηριακό προσωπικό Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με γνωστικό αντικείμενο συναφές με τη θεματική κατηγορία ή εκπαιδευτές ΙΕΚ με γνωστικό αντικείμενο συναφές με τη θεματική κατηγορία

Σε κάθε μία εκ των έντεκα (11) Θεματικών Κατηγοριών θα συγκροτηθούν Επιστημονικές Ομάδες Εργασίας και Ομάδες Εκπόνησης Προγραμμάτων Σπουδών των οποίων τα μέλη θα αναλάβουν διακριτά παραδοτέα της Πράξης, που θα αφορούν τη ριζική αναθεώρηση, αναβάθμιση, επικαιροποίηση και εκπόνηση των Προγραμμάτων Σπουδών για τα διδακτικά αντικείμενα των τριών τάξεων του ΕΠΑ.Λ. (Υποέργα 1 και 2), καθώς και των Προγραμμάτων Σπουδών για το Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη μαθητείας και το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης (Υποέργα 1 και 4).

Επιπλέον, θα επιλεγούν από το Μητρώο αυτό τα μέλη των ομάδων εργασίας που θα απασχοληθούν στην εκπόνηση του βασικού επιμορφωτικού υλικού που αφορά τα νέα Προγράμματα Σπουδών και το νέο Εκπαιδευτικό υλικό το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της Πράξης (Υποέργα 6 και 7).

Η καθοδήγηση, η παρακολούθηση, ο συντονισμός και ο έλεγχος των Συντονιστών, Εμπειρογνωμόνων και Εκπονητών που θα επιλεγούν από το παρόν Μητρώο για την αναβάθμιση των Προγραμμάτων Σπουδών των διδακτικών αντικειμένων των τριών τάξεων του ΕΠΑ.Λ. και του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας, καθώς και του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης, θα γίνεται από την Κεντρική Επιστημονική Ομάδα Έργου (ΚΕΟΕ) του ΙΕΠ και από τους επιστημονικά υπεύθυνους (στελέχη του ΙΕΠ) της κάθε ομάδας

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές ειδήσεις σήμερα

Υπολογισμός μορίων Πανελληνίων - Πανελλαδικών - Υπολόγισε τα μόριά σου εδώ

Πανελλαδικές 2021: Οι απαντήσεις στα θέματα της Νεοελληνικής Γλώσσας

ΜΟΝΟ ΜΕ  25 ευρώ το μήνα τα μοριοδοτούμενα σεμινάρια ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ κ.α. - ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΟΝΟ 95 ΕΥΡΩ για ΑΣΕΠ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ σε όλα τα σχολεία - Αυτό είναι το νέο σεμινάριο που μοριοδοτεί

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ του GoLearn με ΤΗΛΕΞΕΤΑΣΗ ΜΟΝΟ σε Reading - Listenin (ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ) - ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΑΣΕΠ

σχετικά άρθρα

Σωματεία Ρεθύμνου: Νέα κινητοποίηση ενάντια στο νομοσχέδιο έκτρωμα
Σε κοινή ανακοίνωση προχώρησαν τα πρωτοβάθμια σωματεία Ρεθύμνου ενάντια στο εργατικό νομοσχέδιο - Καλούν σε νέο συλλαλητήριο στις 16 Ιουνίου
Σωματεία Ρεθύμνου: Νέα κινητοποίηση ενάντια στο νομοσχέδιο έκτρωμα
Πανελλήνιες: Θέματα τελευταίων ετών στην Νεοελληνική Γλώσσα
Πανελλήνιες 2021-ΟΛΜΕ: Αίτημα στην ΑΔΕΔΥ για εξαίρεση από την απεργία
Αίτημα να εξαιρεθούν οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας από την 24ωρη απεργία της Τετάρτης, λόγω των πανελληνίων εξετάσεων 2021, απέστειλε στην...
Πανελλήνιες 2021-ΟΛΜΕ: Αίτημα στην ΑΔΕΔΥ για εξαίρεση από την απεργία
Ποιος θα δώσει ελπίδα στους νέους;
«Καμιά κυβέρνηση, κανένας αποκλεισμός, καμιά δυσκολία που είναι εναντίον τους, δεν θα πτοήσουν αυτά τα παιδιά ώστε να πετύχουν τους στόχους τους. Το...
Ποιος θα δώσει ελπίδα στους νέους;