Συγγράμματα-Εύδοξος: Οδηγίες για τις δηλώσεις και τη διανομή
Σε ΦΕΚ η απόφαση για τη διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων στους φοιτητές και την υποβολή δηλώσεων στο σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ» για το εαρινό εξάμηνο

Εκδόθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση για τη διαδικασία διανομής των συγγραμμάτων στους φοιτητές των ΑΕΙ και τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ» για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Συγκερκιμένα, η απόφαση προβλέπει τα εξής:

Διανομή

1. Η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων προς όλους τους δικαιούχους φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες οι οποίες εξακολουθούν να υπάρχουν στη χώρα λόγω του κορωνοϊού COVID-19, πραγματοποιείται με κατ’ οίκον διανομή αυτών κατά παρέκκλιση της παρ. 5 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία 125766/ Ζ1/28.7.2016 απόφασης «Καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασίας επιλογής και δωρεάν προμήθειας διδακτικών συγγραμμάτων από τους φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α.» (Β΄ 2433).

2. Η διαδικασία διανομής της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιείται με επιμέλεια των εκδοτικών οίκων, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ» και διαθέτουν την εξουσία διανομής διδακτικού συγγράμματος ή την άδεια εκμετάλλευσής του, μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών της επιλογής τους ή/και με δικά τους μέσα. Το κόστος μεταφοράς για την κατ’ οίκον διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων προς τους δικαιούχους φοιτητές βαρύνει αποκλειστικά τους εκδοτικούς οίκους.

3. Η διαδικασία της κατ’ οίκον διανομής των διδακτικών συγγραμμάτων άρχεται της επομένης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των δηλώσεων επιλογής διδακτικών συγγραμμάτων στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ» και ολοκληρώνεται το αργότερο έως τη Δευτέρα 24 Μαΐου 2021. Η προθεσμία της παρούσας απόφασης δύναται να παραταθεί με σχετική απόφαση μόνο μία φορά.

Δηλώσεις φοιτητών

1. Για την εφαρμογή του άρθρου 1 της παρούσας, οι δικαιούχοι προπτυχιακοί φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας καλούνται να προβούν σε υποβολή δήλωσης για την επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΥΔΟΞΟΣ» κατά τις ημερομηνίες οι οποίες θα ανακοινωθούν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.).

2. Κατά την υποβολή δήλωσης της παρ. 1, έχουν επίσης δικαίωμα επιλογής διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 αποκλειστικά όσοι φοιτητές ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

α. Φοιτητές, οι οποίοι έγιναν δεκτοί στα οικεία Τμήματα Υποδοχής ύστερα από μετεγγραφή ή μετακίνηση ακαδημαϊκού έτους 2020 2021 και οι οποίοι δεν προέβησαν σε δήλωση για την επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

β. Φοιτητές ειδικών κατηγοριών (διακριθέντες αθλητές, εισακτέοι στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση φοιτητές με σοβαρές παθήσεις (5%), κ.α.), οι οποίοι δεν συμπεριλήφθηκαν στην συμπληρωματική περίοδο δηλώσεων για την επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 κατά το διάστημα 22.12.2020 έως 30.12.2020.

γ. Φοιτητές που με δική τους υπαιτιότητα δεν προέβησαν σε δήλωση για την επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 κατά το διάστημα 5.11.2020 έως 22.11.2020.

δ. Φοιτητές που είχαν προβεί σε δήλωση για την επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020 2021 και δεν παρέλαβαν το σύνολο των συγγραμμάτων, μόνο για όσα συγγράμματα δεν παρέλαβαν για οποιονδήποτε λόγο.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 από τους φοιτητές των ανωτέρω κατηγοριών, είναι η προηγηθείσα δήλωση των αντίστοιχων μαθημάτων στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. κατά το χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2020-2021. Οι φοιτητές των ανωτέρω κατηγοριών, οι οποίοι έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου 2020-2021, διατηρούν, κατ’ εξαίρεση, για το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο, το δικαίωμα επιλογής συγγραμμάτων και για τα μαθήματα αυτά.

Διευκρινίζεται ότι θα διενεργηθεί έλεγχος σύμπτωσης μεταξύ των δηλώσεων μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 και των δηλώσεων επιλογής διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, οι οποίες προβλέπονται στην παρούσα.

3. Οι δικαιούχοι φοιτητές κατά την υποβολή της δήλωσης των παρ. 1 και 2 οφείλουν να συμπληρώσουν επιπλέον τα απαιτούμενα στοιχεία στην καρτέλα «Υποχρεωτική Δήλωση Διεύθυνσης», προκειμένου να καταστεί δυνατή η κατ’ οίκον παράδοση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης. Ειδικότερα, οι φοιτητές καλούνται να συμπληρώσουν τον τόπο στον οποίον επιθυμούν να πραγματοποιηθεί η κατ’ οίκον παράδοση των διδακτικών συγγραμμάτων (τόπος παράδοσης), και συγκεκριμένα Οδό, Αριθμό, Ταχυδρομικό κώδικα, Περιοχή, Καλλικρατικό Δήμο, Περιφερειακή Ενότητα, Χώρα και Σχόλια Παράδοσης. Κύπριοι φοιτητές, οι οποίοι διαμένουν πιθανόν στην Κύπρο κατά την περίοδο του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, δηλώνουν ως τόπο παράδοσης, αυτόν που επιθυμούν να παραδοθούν τα διδακτικά συγγράμματα, καθώς η κατ’ οίκον διανομή αφορά τόσο στην ελληνική επικράτεια, όσο και στην Κύπρο.

4. Οι δικαιούχοι φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α., μετά τη συμπλήρωση της «Υποχρεωτικής Δήλωσης Διεύθυνσης», οφείλουν να παράσχουν τη συγκατάθεσή τους ,σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4624/2019 (Α΄137), για την τήρηση, συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από κάθε εμπλεκόμενο φορέα στη διαδικασία διανομής των διδακτικών συγγραμμάτων, με σκοπό αποκλειστικά την εφαρμογή της παρούσας απόφασης και έως την αποπεράτωση της διαδικασίας, η οποία ορίζεται σε αυτήν.

5. Μετά το πέρας της διαδικασίας επιλογής διδακτικού συγγράμματος, κάθε φοιτητής λαμβάνει άμεσα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έναν κωδικό (PIN), τον οποίο είναι υποχρεωμένος να διαφυλάξει και να χρησιμοποιήσει μόνο για όσα συγγράμματα διανεμηθούν απευθείας από τους εκδοτικούς οίκους με δικά τους μέσα.

1. Τα αναγκαία στοιχεία των δικαιούχων φοιτητών, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων του προηγούμενου άρθρου, παρέχονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΥΔΟΞΟΣ», στους εκδοτικούς οίκους, καθώς και τις εταιρείες διαχείρισης εμπορευμάτων και ταχυμεταφορών, οι οποίες έχουν αναλάβει την υλοποίηση της διαδικασίας της κατ’ οίκον διανομής των διδακτικών συγγραμμάτων. Η παροχή πρόσβασης στα αναγκαία στοιχεία των δικαιούχων φοιτητών πραγματοποιείται αποκλειστικά για τον σκοπό εφαρμογής της παρούσας απόφασης, ήτοι την κατ’ οίκον διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων προς τους δικαιούχους φοιτητές.

2. Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των δικαιούχων φοιτητών, για σκοπό άλλον από αυτόν που ορίζεται στην παρούσα απόφαση,απαγορεύεται ρητώς τόσο από τους εκδοτικούς οίκους, όσο και από τις εταιρείες διαχείρισης εμπορευμάτων και ταχυμεταφορών, οι οποίες εμπλέκονται στη διαδικασία διανομής αυτών. Αντίστοιχα, η τήρηση, συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των φοιτητών, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της κατ’ οίκον παράδοσης, απαγορεύεται ρητώς, με την επιφύλαξη του άρθρου 5 της παρούσας, ενώ η τήρηση και συλλογή αυτών δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα των έξι (6) μηνών συνολικά. 

3. Οι εκδοτικοί οίκοι οφείλουν να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα ότι η συλλογή, τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση και τυχόν παράβαση αυτής επισύρει ποινικές ευθύνες και διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 38 και 39 του ν. 4624/2019 (Α΄137) και του άρθρου 83 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679).

Επιλογή εταιριών ταχυμεταφορών

1. Οι εταιρείες ταχυμεταφορών, οι οποίες διεξάγουν την κατ’ οίκον διανομή επιλέγονται αποκλειστικά με ευθύνη των εκδοτικών οίκων και έχουν υποχρέωση να παραδώσουν τα δηλωμένα συγγράμματα στους δικαιούχους προπτυχιακούς φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας στον τόπο που έχει οριστεί ως «τόπος παράδοσης» στην «Υποχρεωτική Δήλωση Διεύθυνσης» του άρθρου 2 της παρούσας.

2. Οι εκδοτικοί οίκοι έχουν την υποχρέωση να παρακολουθούν τη διαδικασία διανομής και να συνεργάζονται με κάθε πρόσφορο μέσο, τόσο με τις εταιρείες διαχείρισης εμπορευμάτων όσο και με τις εταιρείες ταχυμεταφορών, στις οποίες έχει ανατεθεί η υλοποίηση της κατ’ οίκον διανομής των διδακτικών συγγραμμάτων. Αντίστοιχα, οι εκδοτικοί οίκοι οφείλουν να παράσχουν κάθε αναγκαία πληροφορία και οποιοδήποτε έγγραφο ή δικαιολογητικό προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.), σε περίπτωση που ζητηθεί σχετικά με τη διαδικασία διανομής των διδακτικών συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

3. Στην περίπτωση που η διανομή συγγράμματος γίνεται με ίδια μέσα του εκδοτικού οίκου, ο εκδοτικός οίκος έχει υποχρέωση να παραδώσει το δηλωμένο σύγγραμμα στους δικαιούχους προπτυχιακούς φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας στον τόπο που έχει οριστεί ως «τόπος παράδοσης» στην «Υποχρεωτική Δήλωση Διεύθυνσης» του άρθρου 2 της παρούσας. Κατά την παράδοση του συγγράμματος, ο εκδοτικός οίκος θα πρέπει να καταγράψει την ημέρα και ώρα παράδοσης του συγγράμματος καθώς και τον κωδικό (PIN) του φοιτητή. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω στοιχεία είναι ελλιπή ή λανθασμένα δεν θα είναι δυνατή η αποζημίωση του συγγράμματος.

Υποχρεώσεις εκδοτικών οίκων

Μετά την ολοκλήρωση της διανομής των διδακτικών συγγραμμάτων, οι εκδοτικοί οίκοι οφείλουν να αποστείλουν στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, συγκεντρωτική λίστα, σε ψηφιακή μορφή, με τα στοιχεία των παραδόσεων, τις οποίες πραγματοποίησαν μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών. Η λίστα θα περιλαμβάνει ,κατ’ ελάχιστον, τα ακόλουθα πεδία: Κωδικός μοναδικής επιλογής, Κωδικός Συγγράμματος στο Πληροφοριακό Σύστημα Εύδοξος, Τίτλος Συγγράμματος στο Πληροφοριακό Σύστημα Εύδοξος, ISBN Συγγράμματος, Κωδικός Εκδότη στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ», Κωδικός Φοιτητή στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ», Όνομα Φοιτητή/Φοιτήτριας, Επώνυμο Φοιτητή/Φοιτήτριας, Επωνυμία Εταιρείας ταχυμεταφορών που πραγματοποίησε την παράδοση κατ’ οίκον, Κωδικόςαποστολής ταχυμεταφοράς (voucher no) του δέματος το οποίο εστάλη σε κάθε δικαιούχο φοιτητή/Κωδικός PIN Φοιτητή, Ημερομηνία και Ώρα Παράδοσης (για την περίπτωση διανομής με ίδια μέσα).

Έναν (1) μήνα μετά το πέρας της προθεσμίας αποστολής των συγκεντρωτικών λιστών του άρθρου 5, συντάσσονται, βάσει των στοιχείων του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΥΔΟΞΟΣ», συγκεντρωτικές οικονομικές καταστάσεις. Με ευθύνη των δικαιούχων εκδοτών αποστέλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων τα απαραίτητα παραστατικά στοιχεία, προκειμένου, σύμφωνα με το προβλεπόμενο διαθέσιμο ποσό, να εκδοθεί το σχετικό χρηματικό ένταλμα.

Διάρκεια ισχύος της απόφασης

Η παρούσα απόφαση ισχύει αποκλειστικά για τη διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 και έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής των εκδοτικών οίκων για τα διανεμηθέντα διδακτικά συγγράμματα, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην παρούσα απόφαση. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται η υπό στοιχεία 125766/Ζ1/28.7.2016 κοινή απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών «Καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασίας επιλογής και δωρεάν προμήθειας διδακτικών συγγραμμάτων από τους φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α.» (Β΄ 2433), η οποία εξακολουθεί και ισχύει.

Εδώ το ΦΕΚ με ολόκληρη την απόφαση

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

To 1o Πανεπιστημιακό Πιστοποιητικό Ειδικής Αγωγής με ECTS και 50Є εγγραφή - Αιτήσεις έως 29-11

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Πιστοποίηση Αγγλικών σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

Πιστοποίηση Υπολογιστών σε 2 ημέρες μόνο 95 ευρώ για προκηρύξεις ΑΣΕΠ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

daskala
Απελπισία για μωρομάνα αναπληρώτρια εκπαιδευτικό
Πού είναι το δικαίωμα μιας μάνας αναπληρώτριας, να μεγαλώσει το παιδί της; Πού είναι το δικαίωμα μιας μάνας αναπληρώτριας, να μπορέσει να λείψει από...
Απελπισία για μωρομάνα αναπληρώτρια εκπαιδευτικό