ΔΟΕ: Σχέδιο πρακτικού μη εφαρμογής της απευθείας μετάδοσης μαθήματος σε πραγματικό χρόνο
Η ΔΟΕ συνέταξε σχέδιο πρακτικού συλλόγων διδασκόντων, στο οποίο θα ενημερώνουν ότι η εφαρμογή της σύγχρονης, εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με την απευθείας μετάδοση μαθήματος σε πραγματικό χρόνο είναι εξαιρετικά δυσχερής ενώ παράγει σημαντικούς κινδύνους για την συναισθηματική καλλιέργεια των μαθητών

Όχι στην απευθείας μετάδοση μαθημάτων αλλά ναι στη δημιουργία διαδικτυακών τμημάτων για τους μαθητές που απουσιάζουν λόγω κορονοϊού, λέει η Διδασκαλική Ομοσπονδία.

Το Δ.Σ. της ΔΟΕ σε συνέχεια της από 23/9/2020 απόφασής του συνέταξε σχέδιο πρακτικού του Συλλόγου Διδασκόντων Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων, με το οποίο αναδεικνύονται τα τεράστια παιδαγωγικά ζητήματα που δημιουργεί η ζωντανή αναμετάδοση των μαθημάτων μέσα από τη σχολική αίθουσα και τεκμηριώνεται η μη εφαρμογή της στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ______ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ/ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ _______________

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του___Δημοτικού
Σχολείου/Νηπιαγωγείου______________, έπειτα από πρόσκληση του/της
Διευθυντή/ντριας, Προϊσταμένου/νης αυτού ___________, η οποία κοινοποιήθηκε
σε όλα τα μέλη, συνήλθε σε συνεδρίαση στις _____________ στον χώρο του
Σχολείου και εκτός διδακτικού ωραρίου με θέμα ημερήσιας Διάταξης «Λήψη
απόφασης περί της δυνατότητας εφαρμογής της Ταυτόχρονης σύγχρονης Εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης».
Διαπιστώθηκε η απαρτία του Συλλόγου, καθώς από τα ________ μέλη του
βρέθηκαν παρόντα τα ____________ και συγκεκριμένα οι: 1] __________ 2]
_________ ...
Σύμφωνα με το άρθρο 38 της Υπουργικής Απόφασης
Φ.353.1/324/105657/Δ1 [ΦΕΚ 1340/2002] ο Σύλλογος Διδασκόντων «...έχει
την ευθύνη να υλοποιεί τους σκοπούς και τους στόχους της εκπαίδευσης με
συγκεκριμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες...». Στο πλαίσιο αυτό και με βάση
τα όσα ορίζονται στην υπ’ αρ. 120126/ΓΔ4 [ΦΕΚ Β3882/12-9-2020] κοινή
Υπουργική Απόφαση της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων «Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευση για το σχολικό
έτος 2020-2021» με την οποία ορίστηκαν οι διαδικασίες για την παροχή
σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε μαθητές, που δεν δύνανται να
παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία την εκπαιδευτική διαδικασία»,
πραγματοποιήθηκε διαλογική συζήτησης σχετικά με την εφαρμογή της
παραπάνω κοινής Υπουργικής Απόφασης, στην οποία συμμετείχαν όλα τα
παριστάμενα μέλη, τα οποία και εξέφρασαν την άποψή τους.
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ο Σύλλογος Διδασκόντων σε
συνεργασία με τη Διεύθυνση της Σχολικής Μονάδας, που φέρει τη σχετική
αρμοδιότητα δύναται με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση, συνεκτιμώντας τις
συνθήκες της Σχολικής Μονάδας να αποφασίσει την μη εφαρμογή της
δυνατότητας παροχή ταυτόχρονης σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,
έλαβε υπόψη του:

2
1] Την ανάγκη διατήρησης του κλίματος συνεργασίας με τους μαθητές του
Σχολείου, οι οποίοι λόγω και της νεαρής ηλικίας τους, χρήζουν ειδικής
παιδαγωγικής προσέγγισης, που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εξασφαλιστεί
μέσω της ταυτόχρονης μετάδοσης του μαθήματος με μέσα τεχνολογίας. Η
εισαγωγή μίας κάμερας στο πλαίσιο της τάξης επηρεάζει τη δυνατότητα του
εκπαιδευτικού να ασκήσει προσηλωμένος το διδακτικό και παιδαγωγικό του έργο,
ενώ την ίδια στιγμή υποβάλλει τους μαθητές στην έννοια της παρακολούθησης. Η
παρουσία μίας κάμερας σε μία σχολική τάξη, αποτελούμενη από παιδιά τόσο
μικρής ηλικίας, διαμορφώνει σε αυτά την αντίληψη ότι αποτελεί ένα απολύτως
φυσιολογικό δεδομένο, το οποίο μπορεί να επηρεάσει σε ανυπολόγιστο βαθμό τη
συμπεριφορά τους και την ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους. Επιπροσθέτως,
σε περίπτωση, που ο εκπαιδευτικός είναι υποχρεωμένος καθ’ όλη τη διάρκεια του
μαθήματος να ανοίγει και να κλείνει την κάμερα διασπά την ενότητα του
μαθήματος και δημιουργεί ανεπιθύμητες παρεμβολές στην εκπαιδευτική
διαδικασία.
2] Τους σημαντικούς κινδύνους, που μία τέτοια διαδικασία ενέχει για τα
προσωπικά δεδομένα των μαθητών αλλά και για τη διατάραξη του εν γένει
παιδαγωγικού κλίματος, που πρέπει να υφίσταται σε κάθε τάξη αλλά και σε κάθε
σχολική μονάδα.
3] Το γεγονός, ότι η εκπαιδευτική διαδικασία σε παιδιά Δημοτικού είναι
καθαρά συνεργατική – διαλογική μεταξύ δασκάλου και μαθητών, με αποτέλεσμα
να μην μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί, ότι υφίσταται στάδιο
παράδοσης του μαθήματος, κατά το οποίο δύναται να γίνεται ταυτόχρονη
μετάδοση αυτού με κατάλληλα μέσα τεχνολογίας, όπως προβλέπει η Κ.Υ.Α.
57233/Υ1/2020.
4] Το γεγονός ότι για τους μαθητές οι οποίοι θα απουσιάζουν λόγω των
ειδικών συνθηκών από το σχολείο, υφίσταται η πρόνοια να συνεχίσουν την
εκπαίδευση τους μέσω της δημιουργίας διαδικτυακών τμημάτων, με αποτέλεσμα
να λαμβάνουν, έστω και εξ αποστάσεως, την αναγκαία σε όλους τους μαθητές
εκπαίδευση.
Έπειτα από τα παραπάνω, ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφάσισε ομόφωνα,
ότι η εφαρμογή της σύγχρονης, εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με την απευθείας
μετάδοση μαθήματος σε πραγματικό χρόνο σε όλα τα Τμήματα του___ Δημοτικού
Σχολείου/Νηπιαγωγείου _______________ είναι εξαιρετικά δυσχερής ενώ

παράγει σημαντικούς κινδύνους για την συναισθηματική καλλιέργεια για την
αποδοχή αρχών που θα στηρίξουν τις αξίες των μαθητών και θα επηρεάσουν τη
συμπεριφορά τους, ώστε να διαμορφώσουν θετική στάση για τη ζωή και την
κοινωνία.

Με τα δεδομένα αυτά καλείται ο/η Διευθυντής/ντρια, Προϊστάμενος/μένη
της Σχολικής Μονάδας να συντάξει αιτιολογημένη απόφαση, με περιεχόμενο την
απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και βάσει αυτής να δηλώσει ότι η παροχή
ταυτόχρονης Σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο____ Δημοτικό
Σχολείο/Νηπιαγωγείο _________ είναι δυσχερής, προκειμένου να προχωρήσει η
διαδικασία δημιουργίας διαδικτυακών τμημάτων για τους μαθητές
, που
απουσιάζουν από τη σχολική μονάδα.


Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάστε το σχέδιο πρακτικού σε PDFπ

Διαβάστε Επίσης:


ΑΣΕΠ: Tο ΚΟΡΥΦΑΙΟ Σεμινάριο στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ με ανοικτές αιτήσεις

Νέες Προσλήψεις Φιλολόγων (όλες οι ειδικότητες) σε όλη την Ελλάδα

Μοριοδότηση - Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. στη Σχολική Ψυχολογία

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η/Υ ΣΕ 10 ΗΜΕΡΕΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 

 

σχετικά άρθρα

Διαδικτυακή προσομοίωση συνάντησης Υπουργών Παιδείας του Συμβουλίου της Ευρώπης με τη συμμετοχή φοιτητών
Διαδικτυακή προσομοίωση συνάντησης Υπουργών Παιδείας του Συμβουλίου της Ευρώπης με τη συμμετοχή φοιτητών
Δράσεις της Ελληνικής Προεδρίας της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης
Διαδικτυακή προσομοίωση συνάντησης Υπουργών Παιδείας του Συμβουλίου της Ευρώπης με τη συμμετοχή φοιτητών
Οδηγίες για τη συγκρότηση διαδικτυακών τμημάτων και την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
Οδηγίες για τη συγκρότηση διαδικτυακών τμημάτων και την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση ή αναμετάδοση μαθημάτων από την αίθουσα διδασκαλίας για τους μαθητές που απουσιάζουν - Έγγραφο της Περιφερειακής...
Οδηγίες για τη συγκρότηση διαδικτυακών τμημάτων και την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης