ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩ
Η θέση των Κοινωνικών Επιστημών στην Εκπαίδευση
Ανακοίνωση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Κοινωνικών Επιστημών Γενικής Εκπαίδευσης

Την περίοδο αυτή επιχειρείται μια πρωτοφανής συρρίκνωση των κοινωνικών σπουδών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η οποία δεν έχει γίνει αντιληπτή σε όλη της την έκταση από τους πολίτες. Τη σχολική χρονιά που τελειώνει μαθήματα Κοινωνικών Επιστημών διδάσκονταν στη Γ΄ Γυμνασίου και σε όλες τις τάξεις του Γενικού Λυκείου επί 16 ώρες την εβδομάδα συνολικά. Με τη νομοθετημένη αντικατάσταση της «Κοινωνιολογίας» από τα «Λατινικά» στην Γ΄ Λυκείου, τη μείωση των ωρών της «Πολιτικής Παιδείας» από 3 σε 2 και την κατάργηση, με τις υπ’ αριθμ. 74181 Δ1 και 74182 Δ2 (ΦΕΚ Β΄ 2338/15.6.2020) υπουργικές αποφάσεις, των μαθημάτων «Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών» και «Σύγχρονος Κόσμος, Πολίτης και Δημοκρατία» της Β΄ Λυκείου, οι ώρες των κοινωνικών σπουδών περιορίζονται σε 4 (μείωση κατά 75% !), με ένα 2ωρο μάθημα (Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή) στη Γ΄ Γυμνασίου και ένα 2ωρο μάθημα (Πολιτική Παιδεία) στην Α΄ Λυκείου.  

Το Υπουργείο Παιδείας αρνείται ακόμη και σήμερα και προ τετελεσμένου γεγονότος να μας ακούσει, ενώ το προηγούμενο διάστημα μας απέφευγε με το πρόσχημα του φόρτου εργασίας. 

Όμως, για τις παραπάνω αλλαγές, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής καμία επιστημονική και παιδαγωγική τεκμηρίωση. Μήπως αλήθεια το Υπουργείο απλά εισάκουσε τις σχετικές συστάσεις αρμόδιων διεθνών οργανισμών ή θέλησε να εναρμονίσει το σχολικό πρόγραμμα με την εκπαιδευτική πρακτική των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών; Δυστυχώς, μάλλον όχι.   Διότι αν όντως το Υπουργείο ακολουθούσε  τις σχετικές συστάσεις των διεθνών οργανισμών, θα έπρεπε να ενισχύσει και όχι να ελαχιστοποιήσει τις κοινωνικές σπουδές στην εκπαίδευση.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχετικά πρόσφατες συστάσεις του προς τα κράτη μέλη με ημερομηνία 22/5/2018 συστήνει την προώθηση «…της εκπαίδευσης που σχετίζεται με την ιδιότητα του ενεργού πολίτη και με τις ηθικές αρχές και αξίες καθώς και ενός προοδευτικού κλίματος στην τάξη με σκοπό την προαγωγή ανεκτικών και δημοκρατικών στάσεων, καθώς και κοινωνικών και διαπολιτισμικών ικανοτήτων, αλλά και ικανοτήτων που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη, την κατανόηση της προέλευσης, των αξιών και της λειτουργίας της Ένωσης» (2018/C 195/01) και την υποστήριξη βασικών ικανοτήτων με ιδιαίτερη έμφαση «…στην προαγωγή της ανάπτυξης των ικανοτήτων που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη, με στόχο την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των πολιτών όσον αφορά τις κοινές αξίες, όπως αποτυπώνονται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (2018/C 189/01).  Ανάλογες συστάσεις έχει απευθύνει και το Συμβούλιο της Ευρώπης στην Έκθεσή του με τίτλο «Learning to live together» (2017): «Συμπεριλάβετε την εκπαίδευση για τον δημοκρατικό πολίτη και τα ανθρώπινα δικαιώματα στις περιοχές προτεραιότητας για την εκπαίδευση…δώστε στην εκπαίδευση για την πολιτειότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα μια σταθερή θέση στα προγράμματα σπουδών… εξασφαλίστε ισορροπημένη παροχή της εκπαίδευσης για τον πολίτη και τα ανθρώπινα δικαιώματα σε διαφορετικά πεδία και τύπους εκπαίδευσης, με ιδιαίτερη επικέντρωση στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση».

Σε διεθνές επίπεδο, επιπλέον η UNESCO στην έκδοση «Global Citizenship Education» (2015) θέτει, μεταξύ άλλων, ως στόχους της εκπαίδευσης του παγκόσμιου πολίτη:  α) την αναγνώριση της διαφορετικότητας και των πολλαπλών ταυτοτήτων β) την ανάπτυξη και εφαρμογή κριτικών ικανοτήτων για τον πολιτικό γραμματισμό γ) την αναγνώριση παραδοχών και αξιών και του πως επηρεάζουν τις πολιτικές αποφάσεις δ) την ανάπτυξη της αξίας της κοινωνικής δικαιοσύνης και δεξιοτήτων για την  κριτική ανάλυση των κοινωνικών ανισοτήτων. Τέλος, στη μελέτη των Schulz et al. (2017), που δημοσίευσε η Διεθνής Ένωση για την Αξιολόγηση της Σχολικής Επίδοσης, διαπιστώνεται ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο για βελτίωση και ότι τα εκπαιδευτικά συστήματα πρέπει να επιδιώξουν την ενδυνάμωση της ικανότητάς τους να διδάσκουν την εκπαίδευση του πολίτη με συμπεριληπτικούς τρόπους. 

Ως προς την ακολουθούμενη πολιτική  σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, τώρα, σύμφωνα με συγκριτική μελέτη του δικτύου «Ευρυδίκη» για τον ετήσιο χρόνο διδασκαλίας των κοινωνικών επιστημών στα Γυμνάσια της Ευρώπης (σχολικό έτος 2018-19), η Ελλάδα καταλαμβάνει την 29η θέση επί 35 χωρών για τις οποίες υπάρχουν στοιχεία ως προς το ποσοστό των κοινωνικών σπουδών επί του συνολικού χρόνου διδασκαλίας, με ποσοστό 8.1%.  Συγκεκριμένα για τις κοινωνικές σπουδές διατίθενται στη χώρα μας 192 ώρες ετήσια, με το πανευρωπαϊκό μέσο όρο να βρίσκεται στις 410 ώρες (Ευρυδίκη, Συνιστώμενος Ετήσιος Χρόνος Διδασκαλίας για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση Πλήρους Φοίτησης στην Ευρώπη, 2018/19). 

Ειδικότερα, για το Λύκειο, ελλείψει διαθέσιμης συγκριτικής μελέτης, επιλέξαμε να παρουσιάσουμε στοιχεία από δύο μεγάλες χώρες της Ε.Ε., Γαλλία και Ιταλία (σε Γερμανία και Ισπανία το πρόγραμμα σπουδών εμφανίζει αξιόλογες διαφοροποιήσεις ανάλογα με την περιοχή) και από δύο σκανδιναβικές χώρες, τη Φινλανδία και τη Σουηδία, τα εκπαιδευτικά συστήματα των οποίων αποτελούν πρότυπα για την υπόλοιπη Ευρώπη.

 • Στη Γαλλία, η «Ηθική Εκπαίδευση και Εκπαίδευση του Πολίτη» διδάσκεται επί ½ ώρα την εβδομάδα σε όλες τις τάξεις όλων των τύπων Λυκείου, ενώ στην Α΄ Λυκείου υπάρχει και μάθημα επιλογής «Οικονομικές και Κοινωνικές Επιστήμες» για 1 ½ ώρα την εβδομάδα. Στις επόμενες τάξεις (Β΄ και Γ΄) της Οικονομικής και Κοινωνικής κατεύθυνσης (οι άλλες δύο κατευθύνσεις  είναι Λογοτεχνία και Επιστήμες) οι «Οικονομικές και Κοινωνικές Επιστήμες» διδάσκονται για 5 ώρες, ενώ στην Γ΄ υπάρχει και μάθημα επιλογής «Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες» για 1 ½ ώρα την εβδομάδα.
 • Στην Ιταλία,  από το σχολικό έτος 2020-21 η «Εκπαίδευση του Πολίτη» θα διδάσκεται τουλάχιστο για 1 ώρα την εβδομάδα στις τρεις τελευταίες τάξεις όλων των τύπων (έξι συνολικά) Λυκείων. Ακόμη στο Λύκειο Ανθρωπιστικών Επιστημών με επιλογή Οικονομικές και Κοινωνικές Επιστήμες τα μαθήματα «Δίκαιο και Οικονομία» και «Ανθρωπιστικές Επιστήμες» (ανθρωπολογία, μέθοδοι έρευνας, ψυχολογία, κοινωνιολογία) διδάσκονται για 3 ώρες την εβδομάδα το καθένα στις τρεις τελευταίες τάξεις.
 • Στη Σουηδία, σε λυκειακό επίπεδο εφαρμόζονται έξι προγράμματα προετοιμασίας για την ανώτατη εκπαίδευση και δώδεκα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης. Σε όλα τα προγράμματα  προετοιμασίας για την ανώτατη εκπαίδευση (δύο εκ των οποίων  είναι Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών) διδάσκονται Κοινωνικές Επιστήμες για το 1/10 περίπου του συνολικού χρόνου εκπαίδευσης, ενώ το μάθημα αυτό διδάσκεται και σε όλα τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.  
 • Στη Φινλανδία,  στο Λύκειο οι «Κοινωνικές Σπουδές» αντιπροσωπεύουν το 6% κατ’ ελάχιστο του συνολικού χρόνου διδασκαλίας των υποχρεωτικών μαθημάτων, ενώ προσφέρονται και ως επιπλέον μάθημα επιλογής- εξειδίκευσης (όλα τα παραπάνω στοιχεία αντλήθηκαν από το δίκτυο «Ευρυδίκη»). 

Αν συγκρίνουμε τα παραπάνω με τις 2 ώρες του μαθήματος «Πολιτική Παιδεία» στην Α΄ Λυκείου, που είναι το μόνο που διασώζεται στο Λύκειο, συμπεραίνουμε ότι η σαρωτική μείωση των ωρών διδασκαλίας των Κοινωνικών Επιστημών στο ελληνικό Λύκειο δεν οφείλεται στην ανάγκη εναρμόνισης με την εκπαιδευτική πρακτική των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών, αλλά μάλλον στο μοναδικό κριτήριο που καθόρισε τις επιλογές της ηγεσίας την εξοικονόμηση πόρων και την ελαχιστοποίηση του κόστους.  Επισημαίνουμε ακόμη, ότι τουλάχιστο στις τρεις από τις τέσσερις παραπάνω χώρες οι Κοινωνικές Επιστήμες συνιστούν διακριτή κατεύθυνση στο Λύκειο σε σχέση με τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες- Λογοτεχνία, σε αντίθεση με την Ελλάδα όπου ενσωματώνονται στην ομάδα προσανατολισμού των Ανθρωπιστικών Σπουδών, με αποτέλεσμα την εξέταση αποκλειστικά  φιλολογικών μαθημάτων για την εισαγωγή στα Α.Ε.Ι. Γι’ αυτό το λόγο έχουμε προτείνει και τη διαίρεση της ομάδας προσανατολισμού σε δύο επιστημονικά πεδία, Ανθρωπιστικών και Νομικών- Πολιτικών- Κοινωνικών Επιστημών.  

Στην ελληνική δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι κοινωνικές σπουδές περιλαμβάνουν τη διδασκαλία Νομικών, Πολιτικής Επιστήμης και Κοινωνιολογίας, καθώς και Οικονομικών (τα μαθήματα Οικονομικών έχουν σε α΄ ανάθεση οι συνάδελφοι ΠΕ80-Οικονομίας και συγκροτούν διακριτό κλάδο). Σύμφωνα με τις σχεδιαζόμενες αλλαγές, η επαφή των μαθητών  με το σύνολο των κοινωνικών επιστημών θα γίνεται μέσα από ένα 2ωρο μάθημα στην Γ΄ Γυμνασίου και με την οικονομία μέσα από το μάθημα της «Οικιακής Οικονομίας» της Α΄ Γυμνασίου, του οποίου οι ώρες επίσης μειώνονται από δύο σε μία. Αντίστοιχα στο Λύκειο η εξοικείωση με τις κοινωνικές επιστήμες επαφίεται αποκλειστικά σ’ ένα 2ωρο μάθημα στην Α΄ Λυκείου. Πιστεύει κανείς σοβαρά ότι είναι δυνατή η εξοικείωση ενός μαθητή με  το σύνολο των επιστημών της κοινωνίας, ακόμη και των βασικών στοιχείων τους, με τόσο λίγες ώρες διδασκαλίας; Η εμπειρία έχει δείξει ότι στη συντριπτική πλειονότητα των σχολείων η διδακτέα ύλη δεν ολοκληρώνεται, με αποτέλεσμα κάποιες έννοιες των κοινωνικών επιστημών να παραμένουν άγνωστες στους μαθητές. Είναι απαραίτητη η αύξηση των ωρών διδασκαλίας με ταυτόχρονη κατανομή των μαθημάτων κοινωνικών επιστημών σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου και του Λυκείου, έτσι ώστε να είναι δυνατή και η ουσιαστική μάθηση μέσα από την εφαρμογή μεθόδων συμμετοχικής- ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, βιωματικών δραστηριοτήτων, ερευνητικών εργασιών κ.ο.κ. 

Αξίζει όμως εδώ να κάνουμε μνεία στα δύο μαθήματα Κοινωνικών Επιστημών της Β΄ Λυκείου που ήδη καταργούνται.

Για το μάθημα "Σύγχρονος Κόσμος, Πολίτης και Δημοκρατία"

Πρόκειται για ένα καινοτόμο μάθημα, συνοδευόμενο από αντίστοιχα  πρωτοποριακό εγχειρίδιο, που εισάγει σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους στη διδασκαλία του αντικειμένου του, ενώ προσεγγίζει διεπιστημονικά τις Κοινωνικές Επιστήμες. Αφενός αποτελεί σύνθεση επιστημονικών κειμένων της επιστήμης του Δικαίου, της Πολιτικής Επιστήμης, της σύγχρονης Ιστοριογραφίας, της Κοινωνιολογίας και της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, ώστε για πρώτη φορά να έρχονται οι μαθητές απευθείας σε επαφή με αποσπάσματα πρωτότυπων επιστημονικών μελετών, ενώ καλούνται να τα διαβάσουν κριτικά και να τα ερμηνεύσουν. Αφετέρου, δίνει έμφαση σε καινοτόμες μεθόδους διδακτικής παρέμβασης, όπως ενδεικτικά η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, ο διάλογος μέσα στην τάξη κι η αξιοποίηση ενός πλούσιου οπτικού υλικού (έργα τέχνης ποικίλης μορφής, κόμικς και γελοιογραφίες, διαγράμματα, στατιστικά δεδομένα κ.ά.), το παιχνίδι ρόλων κι η αντιγνωμία.

Η διδασκαλία του συγκεκριμένου μαθήματος καθίσταται αναγκαία για την εμπέδωση της πολιτικής κοινωνικοποίησης των μαθητών και τον εμπλουτισμό της μόρφωσής τους με τα βασικά δικαιώματα τους ως μελλοντικών πολιτών και μάλιστα μέσα από μια βιωματική και καινοτόμα διαδικασία, παρέχοντας ταυτόχρονα επιστημονικά εργαλεία ανάλυσης και κατανόησης του σύνθετου και αντιφατικού συχνά σύγχρονου κόσμου. 

Κανένα άλλο μάθημα γενικής παιδείας δεν κάνει αναφορά σε σύγχρονα και δυσνόητα πολλές φορές πολιτικά, νομικά και κοινωνικά ζητήματα, γεγονός που καθιστά τη διδασκαλία του μαθήματος απαραίτητη για τους αυριανούς πολίτες, ώστε να εφοδιάζονται με τα απαραίτητα εργαλεία ερμηνείας του σύγχρονου κόσμου.

Για το μάθημα "Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών"

Με δεδομένη πλέον την αντικατάσταση της Κοινωνιολογίας από τα Λατινικά, οι υποψήφιοι των Νομικών, Κοινωνικών, Πολιτικών Επιστημών στις πανελλαδικές, θα είχαν μόνο το εν λόγω προπαρασκευαστικό μάθημα ως γνωστικό θεμέλιο, σχετικό με τις Σχολές αυτές. Με περιεχόμενο που άπτεται των βασικών προσεγγίσεων στην Οικονομία, την Πολιτική Επιστήμη  και την Κοινωνιολογία, αλλά και με αναφορά στις μεθόδους των Κοινωνικών Επιστημών, το μάθημα αυτό πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του ωρολόγιου προγράμματος για τους μαθητές που φοιτούν στην ομάδα προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών. Το εγχειρίδιο που διδασκόταν, και έχει κερδίσει τόσο τους εκπαιδευτικούς όσο και τους μαθητές, είναι σαφές, κατανοητό και εισάγει τους μαθητές στο πεδίο των κοινωνικών επιστημών με εξαιρετικό τρόπο.

Η επιχειρούμενη πρωτοφανής υποβάθμιση της κοινωνικής εκπαίδευσης στη χώρα μας δεν αντίκειται μόνο στις επιστημονικές και παιδαγωγικές αρχές που κυριαρχούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνώς. Την ίδια στιγμή εξοντώνει επαγγελματικά τους εκπαιδευτικούς της ειδικότητας ΠΕ78 (Κοινωνικών Επιστημών), με τη συρρίκνωση των ωρών διδασκαλίας που αυτή επιφέρει. Με τόσο λίγες ώρες Α΄ ανάθεσης μόνιμοι εκπαιδευτικοί κινδυνεύουν να καταστούν πλεονάζοντες (μελλοντικά διαθέσιμοι;) ή να συμπληρώνουν ωράριο σε πολλά σχολεία, ενώ οι συνάδελφοι αναπληρωτές- ωρομίσθιοι και όσοι απασχολούνται σε ιδιωτικά σχολεία θα αντιμετωπίσουν άμεσα το φάσμα της ανεργίας, μετά από δεκαετή και πλέον προσφορά ακόμη και στις πιο δυσπρόσιτες περιοχές και σε συνθήκες μειωμένων δικαιωμάτων και εργασιακής ανασφάλειας. Η κατάσταση επιδεινώνεται από το γεγονός ότι τα μαθήματα των Κοινωνικών Επιστημών μπορούν να τα διδάξουν με Β΄ ανάθεση- και αυτό συμβαίνει συχνά- συνάδελφοι άλλων ειδικοτήτων (ΠΕ01, ΠΕ02) που δεν έχουν διδαχθεί στις Σχολές τους αντίστοιχα μαθήματα. Η ρύθμιση αυτή φανερώνει μια ιδιαίτερη απαξίωση των Κοινωνικών Επιστημών, ακόμη και αμφισβήτηση της υπόστασής τους ως επιστημών, αφού είναι οι μοναδικές που μπορούν - με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο - να διδαχθούν στο ελληνικό σχολείο σχεδόν από οποιονδήποτε

Τέλος, επισημαίνουμε ότι η μελέτη της Κοινωνιολογίας, της Πολιτικής Επιστήμης και της Επιστήμης του Δικαίου, καθιστά τους μαθητές ικανούς να μπορέσουν να ερμηνεύσουν όσα συμβαίνουν γύρω τους και να προσδιορίσουν τον εαυτό τους στο κοινωνικό πλαίσιο. Εφοδιάζει με τα απαραίτητα εργαλεία για την αντιμετώπιση μιας περίπλοκης πραγματικότητας, για την προάσπιση των δικαιωμάτων τους, για την προώθηση της ισότητας και για την εποικοδομητική συμβολή στην κοινωνική και πολιτική ευημερία του τόπου. Διαμορφώνει ελεύθερους πολίτες που αντιστέκονται στη δημαγωγία, απορρίπτουν την υιοθέτηση στερεοτύπων και προκαταλήψεων κι υιοθετούν δημοκρατικές διαδικασίες.

Η ιδιότητα του πολίτη συνεπάγεται δικαιώματα κι υποχρεώσεις. Η διάπλαση ελεύθερων κι υπεύθυνων πολιτών, προϋποθέτει την ελεύθερη σκέψη, την πρόσβαση στην πληροφορία, τη σταθερή παρακολούθηση των κοινωνικών εξελίξεων,  την  ενστάλαξη αντίστοιχης νοοτροπίας από όλους τους φορείς κοινωνικοποίησης και την ουσιαστική συμβολή του κράτους σε αυτή την κατεύθυνση, διασφαλίζοντας στα άτομα εκείνη την παιδεία που καλλιεργεί αίσθημα ευθύνης απέναντι σε όσα συμβαίνουν.

Οι θέσεις μας για τις Κοινωνικές Επιστήμες στη μέση εκπαίδευση

 • Η παραμονή των δύο μαθημάτων Κοινωνικών Επιστημών στη Β΄ Λυκείου είναι εκ των ων ουκ άνευ για την εμπέδωση των αρχών της δημοκρατίας, τη διαμόρφωση ενεργών πολιτών ως βασικής αποστολής του κράτους κατά συνταγματική επιταγή και την προετοιμασία των μαθητών που επιλέγουν την ομάδα προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών.
 • Εισαγωγή μαθημάτων Κοινωνικών Επιστημών (Νομικά, Πολιτική Επιστήμη, Κοινωνιολογία)  και στις υπόλοιπες τάξεις του Γυμνασίου και του Λυκείου. Έμφαση πρέπει να δοθεί στην εκπαίδευση για τον πολίτη και τα ανθρώπινα δικαιώματα, σύμφωνα και με τις προαναφερθείσες  συστάσεις των διεθνών οργανισμών, καθώς   αποτελεί βασική προϋπόθεση πραγμάτωσης της διαπαιδαγώγησης των αυριανών πολιτών, ως ενεργών και υπεύθυνων μελών μιας συνεχώς μεταβαλλόμενης κοινωνίας.
 • Ενίσχυση του ωρολογίου προγράμματος των ΕΠΑΛ με μαθήματα του κλάδου των Κοινωνικών Επιστημών. Αύξηση των ωρών της Πολιτικής Παιδείας (εκπαίδευση για τον πολίτη και τα ανθρώπινα δικαιώματα), γιατί και οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ είναι πολίτες. Εισαγωγή μαθημάτων με στοιχεία Αστικού και Εργατικού Δικαίου σε επιπλέον ειδικότητες πέραν του τομέα Διοίκησης και Οικονομίας,  προκειμένου να μην υστερούν οι μαθητές των ΕΠΑΛ έναντι αυτών των ΓΕΛ, αλλά κι επειδή θα καταφέρουν να αποκτήσουν υψηλό αίσθημα επαγγελματικής ευθύνης, γνωρίζοντας συνάμα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους ως εργαζόμενοι κι εργοδότες.
 • Η διδασκαλία των μαθημάτων Κοινωνικών Επιστημών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση πρέπει να ανατίθεται με Α΄ ανάθεση μόνο σε εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ78 και με Β΄ ανάθεση σε εκπαιδευτικούς κλάδων με συναφές γνωστικό αντικείμενο, όπως οι ΠΕ80, κι όχι άσχετων ειδικοτήτων.

Οι Νομικοί, Πολιτικοί Επιστήμονες και Κοινωνιολόγοι που υπηρετούμε στην εκπαίδευση καλούμε να υποστηρίξουν τον αγώνα μας για τη διάσωση των κοινωνικών σπουδών στην εκπαίδευση: 

 • Όλους τους συναδέλφους ΠΕ78 μόνιμους, αναπληρωτές και ωρομίσθιους, συνειδητοποιώντας  ότι πλέον δεν έχουν χώρο στην εκπαίδευση.
 •   Όλες και όλους, τις συναδέλφισσες και τους συναδέλφους των άλλων ειδικοτήτων και κλάδων να πάρουν τώρα θέση και να μας στηρίξουν στον αγώνα μας. Δεν μπορεί να υπάρχει σχολείο χωρίς όλες τις ειδικότητες και τους κλάδους. ΠΡΕΠΕΙ ΤΩΡΑ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΟΙΝΟ ΑΓΩΝΑ, ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΕΜΜΕΣΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ!!!
 • Την ΟΛΜΕ, καθώς με πρωτόγνωρο τρόπο μια σημαντική μερίδα συναδέλφων εξοβελίζονται απ’ τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 
 • Τα πανεπιστημιακά τμήματα Νομικών Επιστημών, Πολιτικών Επιστημών και Κοινωνιολογίας, γιατί οι επιστήμες που θεραπεύουν θα έχουν πλέον υποτυπώδη παρουσία στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση και οι απόφοιτοί τους θα στερηθούν μια σημαντική διέξοδο επαγγελματικής αποκατάστασης. 
 • Τους συλλόγους Κοινωνιολόγων (Σ.Ε.Κ.), Νομικών και Πολιτικών Επιστημόνων (Π.Ε.Ν.Π.Ε.), τους δικηγορικούς συλλόγους όλης της χώρας και όλους τους υπόλοιπους επιστημονικούς φορείς  Κοινωνικών Επιστημών. 
 • Όλα τα πολιτικά κόμματα, αφού χωρίς τις Κοινωνικές Επιστήμες στην εκπαίδευση η διαμόρφωση ενεργών πολιτών θα παραμείνει ένα όνειρο, ενώ ελλοχεύουν οι κίνδυνοι του ρατσισμού, της μισαλλοδοξίας και των αυταρχικών ιδεολογιών. 
 • Τους φοιτητές και αποφοίτους των Νομικών Σχολών, των Σχολών Πολιτικών Επιστημών, της Κοινωνιολογίας και της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, γιατί σε περίοδο αυξημένης ανεργίας η διδασκαλία δεν θα αποτελεί πλέον επιλογή γι’ αυτούς. 
 • Την Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας, γιατί όλοι οι γονείς θα ήθελαν τα παιδιά τους να γίνουν ενεργοί πολίτες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ενός όλο και πιο σύνθετου κοινωνικού και πολιτικού περιβάλλοντος και επιπλέον οι γονείς των παιδιών που επιλέγουν για ανώτερες σπουδές τις Κοινωνικές Επιστήμες θα προτιμούσαν τα παιδιά τους να έχουν λάβει τις απαραίτητες βάσεις στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

ΣΕΚΕΓΕ ΠΕ78, anaplirotespe[email protected]yahoo.com                                           

(υπό σύσταση)

Σύλλογος Εκπαιδευτικών Κοινωνικών Επιστημών Γενικής Εκπαίδευσης

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες  ειδήσεις σήμερα

Περιφερειάρχης «αδειάζει» Κεραμέως: Αναλαμβάνει μισθούς εκπαιδευτικούς!

Άγριο έγκλημα στο Αιγάλεω: Γυναίκα βρέθηκε μαχαιρωμένη στο λαιμό μέσα στο σπίτι της

Μάθημα Σεξουαλικής Αγωγής: Αυτό το σεμινάριο μοριοδότησε και η ζήτηση του εκτοξεύτηκε

Εύκολη Online ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ, προσλήψεις, ΠΜΣ,  ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΙΤΕ σε προφορικά και έκθεση!

Μοριοδοτούμενα σεμινάρια σε ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, Σχολική Ψυχολογία, Διαπολιτισμική, ΜΟΝΟ με 25 ευρώ το μήνα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  ΜΟΝΟ 95 ΕΥΡΩ για  ΑΣΕΠ , ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

σχετικά άρθρα

Αξιολόγηση: Νέα στάση εργασίας της ΕΛΜΕ Σάμου την Πέμπτη
ΕΛΜΕ Σάμου: Νέα στάση εργασίας για τους εκπαιδευτικούς που καλούνται να πάρουν μέρος σε συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων για την αξιολόγηση
Αξιολόγηση: Νέα στάση εργασίας της ΕΛΜΕ Σάμου την Πέμπτη
ΥΠΠΕΘ
Υπηρεσιακά Συμβούλια: Σε αποχή από την ηλεκτρονική ψηφοφορία καλούν υπάλληλοι του υπουργείου Παιδείας
Σε αποχή από την ηλεκτρονική ψηφοφορία για τα υπηρεσιακά συμβούλια καλεί η Ένωση Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών ΥΠΑΙΘ Μακεδονίας - Θράκης, «ως...
Υπηρεσιακά Συμβούλια: Σε αποχή από την ηλεκτρονική ψηφοφορία καλούν υπάλληλοι του υπουργείου Παιδείας
olme
Εκπαιδευτικοί: Όλοι στη Γενική Συνέλευση της ΕΛΜΕ Ηρακλείου
Αγωνιστική Παρέμβαση Εκπαιδευτικών: Όλοι και όλες στη Γενική Συνέλευση της ΕΛΜΕ Ηρακλείου - Νέα Γενική Συνέλευση της ΟΛΜΕ για να υποστηριχθεί μαζικά...
Εκπαιδευτικοί: Όλοι στη Γενική Συνέλευση της ΕΛΜΕ Ηρακλείου