ΠΑΜΑΚ: Εξ αποστάσεως διδασκαλία σε όλα τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα
Απόφαση της Συγκλήτου, με αφορμή την εξάπλωση της επιδημίας του κορονοϊού στην Ελλάδα

Μέσα σε θετικό κλίμα και μετά από δημιουργική συζήτηση, με βάση τα προβλεπόμενα στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄55/11.3.2020), η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στην υπ’ αριθμ. 16/18.3.2020 έκτακτη συνεδρίασή της (9ο θέμα), η οποία πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, συνεκτιμώντας τις ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στο πλαίσιο των έκτακτων συνθηκών και των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, αποφάσισε τη δρομολόγηση της εξ αποστάσεως διδασκαλίας για όλα τα μαθήματα των προπτυχιακών και των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών. Ήδη ένας ορισμένος αριθμός μαθημάτων προσφέρεται με επιτυχία μέσω τηλεκπαίδευσης.

Της συνεδρίασης της Συγκλήτου προηγήθηκε συνάντηση των Προέδρων των Τμημάτων με συναδέλφους από το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και συνεργάτες του Κέντρου Υπολογιστών και Δικτύων, στην οποία καταγράφηκαν τα βασικά προβλήματα αλλά και οι δυνατότητες των υφισταμένων υποδομών και των διαθεσίμων συστημάτων λογισμικού, για χρήση εξ αποστάσεως μεθόδων, τόσο όσον αφορά τη διοικητική λειτουργία του Ιδρύματος όσο και την εκπαιδευτική διαδικασία.

Η συγκεκριμένη απόφαση για άμεση δρομολόγηση διαδικασιών σύγχρονης μορφής εξ αποστάσεως διδασκαλίας, αποτελεί επιλογή ειδικού σκοπού, προσαρμοσμένη στις εξαιρετικά ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί μετά τα μέτρα αναστολής λειτουργιών στην πλειονότητα των λειτουργιών του δημοσίου βίου και ειδικότερα της αναστολής των εκπαιδευτικών διαδικασιών των Πανεπιστημίων. Η συγκεκριμένη επιλογή γίνεται με γνώμονα την ελαχιστοποίηση των συνεπειών της κρίσης στον φοιτητικό πληθυσμό με δεδομένους τους περιορισμούς που επιβάλλει ο κίνδυνος ανεξέλεγκτης εξάπλωσης της επιδημίας σε φοιτητές και διδάσκοντες.

Με την απόφαση αυτή επιχειρείται ό,τι είναι δυνατόν, ώστε:

·         Να διαφυλάξουμε την υγεία φοιτητών και εργαζομένων όλων των κατηγοριών με πλήρη αίσθηση ατομικής και κοινωνικής ευθύνης.

·         Να διασώσουμε το τρέχον εξάμηνο για όλους τους φοιτητές του Ιδρύματος ώστε να αποφευχθούν οι συνέπειες απώλειάς του για τους ίδιους και τις οικογένειές τους.

·         Να αποτρέψουμε την προσφυγή σε αντιεκπαιδευτικές και εξαιρετικά δυσλειτουργικές επιλογές όπως μαθήματα τον Ιούλιο και διπλή εξεταστική τον Σεπτέμβριο.

·         Να ενισχύσουμε το κύρος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ως ΑΕΙ που αντιλαμβάνεται τα μηνύματα των καιρών όχι μόνο προσαρμόζοντας το διδακτικό και ερευνητικό του έργο στις σύγχρονες ανάγκες αλλά επίσης αντιδρώντας  άμεσα και θετικά στις όποιες απρόσμενες εξελίξεις.

·         Να αναδείξουμε τον κοινωνικό μας ρόλο προβάλλοντας ένα θετικό παράδειγμα πως οι δημόσιοι θεσμοί μπορούν να λειτουργούν ακόμα και όταν η κοινωνία χειμάζεται, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο τον θεσμό του Δημοσίου Πανεπιστημίου.

·         Τέλος, αντιστρέφοντας τις αρνητικές επιπτώσεις της κρίσης να πετύχουμε την επέκταση των δραστηριοτήτων μας, ως συμβατικού Πανεπιστημίου και στο χώρο της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Να πετύχουμε δηλαδή, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, κάτι που σε κανονικές συνθήκες θα απαιτούσε πολύ περισσότερο χρόνο.

Σε αυτήν την προσπάθεια ζητείται η στήριξη εκ μέρους όλων των συναδέλφων μελών ΔΕΠ, όπως και όλων των άλλων κατηγοριών διδασκόντων, του τεχνικού, γραμματειακού και λοιπού προσωπικού και φυσικά των φοιτητών μας. Στο πλαίσιο αυτό, η Πρυτανεία θα διασφαλίσει την παροχή κάθε δυνατής βοήθειας και αρωγής, τεχνικής και προσωπικής συνδρομής σε όποιον χρειαστεί, ευελπιστώντας ότι θα υπάρχει από όλους η ανάλογη αποδοχή και υποστήριξη του εγχειρήματος αυτού.

Συγκεκριμένα:

α. Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας εκκινεί τη μετάπτωση των εκπαιδευτικών λειτουργιών σε μορφές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα σύγχρονες μορφές τηλεκπαίδευσης, με αρχή από την 26η Μαρτίου, θα περιλάβουν το σύνολο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας που ασκούν διδακτικό έργο καλούνται να ακολουθήσουν τις σχετικές οδηγίες για τη διεξαγωγή προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων με μεθόδους σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

β. Το Πανεπιστήμιο προτείνει για την παροχή μαθημάτων μέσω τηλεδιασκέψεων τη χρήση της πλατφόρμας Google Meet (http://meet.google.com). Για τη χρήση της συγκεκριμένης πλατφόρμας θα παρέχεται υποστήριξη από το Κέντρο Υπολογιστών και Δικτύων. Οι διδάσκοντες έχουν τη δυνατότητα χρήσης και άλλων εργαλείων εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης εφόσον το επιθυμούν. Σε αυτήν την περίπτωση, ωστόσο, θα πρέπει να μεριμνούν οι ίδιοι για την εγκατάσταση και παροχή οδηγιών στους φοιτητές.

γ. Ως κατ’ εξοχήν τρόπος παροχής μαθημάτων θεωρείται η σύγχρονη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση. Η ασύγχρονη εκπαίδευση (π.χ. προβολή βιντεοδιαλέξεων) μπορεί και συστήνεται να αξιοποιηθεί επικουρικά, αλλά δεν μπορεί να υποκαταστήσει τις τηλεδιασκέψεις.

δ. Οι ημέρες/ώρες διεξαγωγής των τηλεδιασκέψεων συστήνεται να ταυτίζονται με τις εκείνες του ωρολογίου προγράμματος για την αποφυγή επικαλύψεων.

ε. Δεδομένου ότι η προτεινόμενη πλατφόρμα επιτρέπει την καταγραφή των τηλεδιασκέψεων, η τελευταία επιτρέπεται μόνον κατόπιν της  ρητής  συναίνεσης του διδάσκοντος. Στην περίπτωση αυτή, στην αποστελλόμενη πρόσκληση αναγράφεται ότι η τηλεδιάσκεψη καταγράφεται.

στ. Τα μαθήματα που διεξάγονται μέσω τηλεδιασκέψεων θεωρούνται για την τρέχουσα περίοδο ισοδύναμα προς τα μαθήματα με δια ζώσης διδασκαλία και κατά συνέπεια προσμετρώνται στις 13 εβδομάδες διδασκαλίας κάθε εξαμήνου.

ζ. Η διεξαγωγή των διαλέξεων δεν απαιτεί την φυσική παρουσία του διδάσκοντος στο Πανεπιστήμιο, μόνον όμως εφόσον αυτός διαθέτει την απαραίτητη υποδομή σε άλλον προτιμώμενο από αυτόν τόπο. Η παρουσία σε χώρο του Πανεπιστημίου συνιστάται στο βαθμό που ο διδάσκων επιθυμεί να τύχει τεχνικής ή άλλης υποστήριξης από το εξειδικευμένο προσωπικό του Πανεπιστημίου.

η. Τυχόν ερωτήσεις, σχετικά με την εγκατάσταση της προτεινόμενης πλατφόρμας, απευθύνονται είτε στα μέλη που έχουν οριστεί για την υποστήριξή της σε κάθε Τμήμα είτε στο Κέντρο Υπολογιστών και Δικτύων.

θ. Η διενέργεια διαλέξεων στο πλαίσιο των (Διατμηματικών) Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ).Π.Μ.Σ., η οποία θα πραγματοποιείται με μεθόδους και μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση στον Διευθυντή του (Δ).Π.Μ.Σ., Υπεύθυνης Δήλωσης εκ μέρους του διδάσκοντος, ο οποίος πραγματοποίησε την εξ αποστάσεως διδασκαλία και στην οποία θα αναφέρονται: i) ο τίτλος του (Δ).Π.Μ.Σ., ii) ο τίτλος του μαθήματος, η διδασκαλία του οποίου πραγματοποιήθηκε εξ αποστάσεως, iii) η ημεροχρονολογία και ώρα πραγματοποίησης των διαλέξεων, iv) η χρονική διάρκεια των διαλέξεων, v) η ηλεκτρονική πλατφόρμα (μέθοδος εξ αποστάσεως διδασκαλίας) που χρησιμοποιήθηκε και vi) τα ονοματεπώνυμα των φοιτητών που συμμετείχαν. Η ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση μαζί με τη Βεβαίωση ολοκλήρωσης διαλέξεων/μαθημάτων του Διευθυντή του (Δ).Π.Μ.Σ. και την εντολή πληρωμής θα προσκομίζονται στις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες του Ε.Λ.Κ.Ε του Πανεπιστημίου για την εκκαθάριση και πληρωμή.

Διαβάστε Επίσης:


ΑΣΕΠ: Tο ΚΟΡΥΦΑΙΟ Σεμινάριο στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ με ανοικτές αιτήσεις

Νέες Προσλήψεις Φιλολόγων (όλες οι ειδικότητες) σε όλη την Ελλάδα

Μοριοδότηση - Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. στη Σχολική Ψυχολογία

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η/Υ ΣΕ 10 ΗΜΕΡΕΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 

 

σχετικά άρθρα

ΗΠΑ: Νέα δολοφονία Αφροαμερικανού από αστυνομικούς - Τον πυροβόλησαν με 10 σφαίρες
ΗΠΑ: Νέα δολοφονία Αφροαμερικανού από αστυνομικούς - Τον πυροβόλησαν με 10 σφαίρες
Εικόνες που προκαλούν αποτροπιασμό και οργή - Το θύμα κρατούσε μαχαίρι, ωστόσο βρισκόταν σε απόσταση και δεν αποτελούσε άμεση απειλή
ΗΠΑ: Νέα δολοφονία Αφροαμερικανού από αστυνομικούς - Τον πυροβόλησαν με 10 σφαίρες
Ρύπανση: 229.000 τόνοι πλαστικών καταλήγουν κάθε χρόνο στην Μεσόγειο
Ρύπανση: 229.000 τόνοι πλαστικών καταλήγουν κάθε χρόνο στην Μεσόγειο
Ο αριθμός μπορεί να διπλασιασθεί μέχρι το 2040 εάν δεν ληφθούν «φιλόδοξα» μέτρα, προειδοποιεί η Διεθνής Ενωση Προστασίας της Φύσης (IUCN).
Ρύπανση: 229.000 τόνοι πλαστικών καταλήγουν κάθε χρόνο στην Μεσόγειο
Αξιολόγηση εκπαιδευτικών: Η ετήσια έκθεση και ο ρόλος των στελεχών
Αξιολόγηση εκπαιδευτικών: Τι προγραμματίζεται το 2021, ο ρόλος των στελεχών και η ετήσια έκθεση
Έτοιμη η υπουργική απόφαση για την εσωτερική αξιολόγηση των σχολείων - Πριν τα Χριστούγεννα κατατίθεται στη Βουλή το νομοσχέδιο για τις δομές...
Αξιολόγηση εκπαιδευτικών: Η ετήσια έκθεση και ο ρόλος των στελεχών