Πρόταση για μια νέα δομή στην Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση με παρεμβάσεις στη διοίκηση των σχολικών μονάδων
Πρόταση για μια νέα δομή στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση - Γράφει ο Σταύρος Χρ. Πάγκαλος, τέως Σχολικός Σύμβουλος Δ. Ε., Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

Η πρόταση αποσκοπεί στην βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (Ε.Ε.Κ. ) με παρεμβάσεις στην Διοίκηση των σχολικών μονάδων και την Οργάνωση των εκπαιδευτικών διαδικασιών. Επιχειρεί να δώσει λύσεις σε υπαρκτά προβλήματα που «ταλανίζουν» την Ε.Ε.Κ. κατά τις τελευταίες δεκαετίες και εμποδίζουν την ανάπτυξή της.

Ειδικότερα η προτεινόμενη νέα διοικητική Δομή επεμβαίνει σε τρεις άξονες που αφορούν:

 1. Την καλύτερη σύνδεση της Ε.Ε.Κ. με τον κόσμο της εργασίας. Η σύνδεση αυτή δεν πρέπει προφανώς να αποσκοπεί στην στενή προσαρμογή της Ε.Ε.Κ. στις άμεσες ανάγκες των επιχειρήσεων, αλλά στη διαμόρφωση προγραμμάτων σπουδών και επαγγελματικών ειδικοτήτων που θα εφοδιάζουν τους απόφοιτους με τα απαιτούμενα προσόντα ώστε να διεκδικήσουν τη θέση τους στην κοινωνία με καλύτερους εργασιακούς όρους και καλύτερες προϋποθέσεις επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Και παράλληλα να βελτιώνεται η θέση της χώρας στον διεθνή καταμερισμό των οικονομικών δραστηριοτήτων. Μέχρι τώρα όλες οι προσπάθειες στο πεδίο αυτό είχαν επικεντρωθεί στη δημιουργία δομών και συλλογικών οργάνων με συμμετοχή και των κοινωνικών εταίρων, κυρίως σε εθνικό και λιγότερο σε περιφερειακό επίπεδο, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το Εθνικό Σύστημα Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση (ΕΣΣΕΕΚΑ - Ν. 3191/2003). Στην πράξη αυτές οι προσπάθειες δεν έφεραν τα αναμενόμενα αποτελέσματα είτε γιατί τα θεσμοθετημένα συλλογικά όργανα δεν είχαν πλαισιωθεί με αποφασιστικές αρμοδιότητες (είχαν μάλλον συμβουλευτικό χαρακτήρα), είτε γιατί δεν κατάφεραν να εξειδικεύσουν τις εισηγήσεις τους σε τοπικό επίπεδο, είτε γιατί οι εισηγήσεις τους δεν είχαν τον τρόπο και τα μέσα να «διαχυθούν» στην διοικητική ιεραρχία τόσο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, όσο και της Κατάρτισης. Π.χ. οι αποφάσεις για την ίδρυση και διατήρηση Τομέων και Ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ λαμβάνονται, στην πράξη, από την Κεντρική Διοίκηση του Υπ. Παιδείας με βάση εισηγήσεις των Διευθυντών των Σχολείων που απηχούν ως επί το πλείστον, μονόπλευρα, την (δικαιολογημένη) ανάγκη  των υπηρετούντων εκπαιδευτικών να συμπληρώνουν το ωράριο διδασκαλίας τους.
   
 2. Το συντονισμό και τη συνέργεια μεταξύ Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Η επαγγελματική εκπαίδευση και η κατάρτιση έχουν συμπληρωματικό, αλλά και διακριτό ρόλο. Στο υφιστάμενο όμως σύστημα παρατηρούνται πολλές στρεβλώσεις.  Π.χ. πολλά προγράμματα σπουδών στα ΙΕΚ είναι ταυτόσημα με αντίστοιχα προγράμματα των ΕΠΑΛ και μάλιστα παρέχονται στον ίδιο χώρο μέσα σε κοινές σχολικές εγκαταστάσεις. Ακόμη ένας μεγάλος αριθμός απόφοιτων Γενικού Λυκείου αντί να φοιτήσει σε ΙΕΚ εγγράφεται για να αποκτήσει Ειδικότητα στη Β΄ Τάξη των ΕΠΑΛ. Δηλαδή, αντί τα ΕΠΑΛ και τα ΙΕΚ να λειτουργούν συμπληρωματικά, λειτουργούν ανταγωνιστικά σκοπεύοντας την ίδια εκπαιδευτική «πελατεία», με αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα και στο επίπεδο των σπουδών και με σπατάλη πόρων από την παράλληλη λειτουργία στον ίδιο τόπο παραπλήσιων τμημάτων ΕΠΑΛ και ΙΕΚ.
   
 3. Τον εξορθολογισμό και τη βελτιστοποίηση της διοικητικής και εκπαιδευτικής λειτουργίας στην Ε.Ε.Κ.  Έχουν διαπιστωθεί πολλές διοικητικές δυσλειτουργίες από την συνύπαρξη στις ίδιες κτηριακές εγκαταστάσεις των ΕΠΑΛ (Ημερήσιων και Εσπερινών), των ΙΕΚ και των Ε.Κ. (Εργαστηριακών Κέντρων). Παρατηρείται επικάλυψη αρμοδιοτήτων και έλλειψη συντονισμού που δημιουργεί καταστάσεις δυαρχίας και προκαλεί συχνές τριβές μεταξύ των Διευθυντών και του προσωπικού των τριών μονάδων (ΕΠΑΛ - Ε.Κ. - ΙΕΚ). Παρατηρούνται ακόμη και φαινόμενα ιδιότυπων «πελατειακών» σχέσεων προκειμένου να ικανοποιηθούν άτυπες «ισορροπίες»  όσον αφορά την απασχόληση του εκπαιδευτικού προσωπικού, τη χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού και το συντονισμό /συνεργασία των εκπαιδευτικών που διδάσκουν το θεωρητικό μέρος των μαθημάτων με αυτούς που διδάσκουν το πρακτικό μέρος στα Εργαστήρια.  Επιπλέον πολλές αποφάσεις που θα μπορούσαν να ληφθούν πιο αποτελεσματικά σε τοπικό επίπεδο λαμβάνονται σε κεντρικό επίπεδο. Οι πρακτικές αυτές έχουν αρνητικές επιπτώσεις τόσο στην εκπαιδευτική διαδικασία, όσο και στο σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής

Προτείνεται η δημιουργία μιας νέας διοικητικής μονάδας. Την ονομάζουμε προσωρινά - για τις ανάγκες της περιγραφής - Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Κ.). Σε αυτήν υπάγονται τα ΕΠΑΛ (Ημερήσια και Εσπερινά) μιας περιοχής που εξυπηρετούνται από το ίδιο Ε.Κ. (Εργαστηριακό Κέντρο), ή βρίσκονται σε μικρή απόσταση (π.χ. μικρότερη των 20 - 30 χιλιομέτρων ανάλογα με τις τοπικές ιδιομορφίες), καθώς και το ΔΙΕΚ της περιοχής. Τα ΕΠΑΛ και το ΔΙΕΚ διατηρούνται ως αυτόνομες εκπαιδευτικές μονάδες, υποκείμενες του Κ.Ε.Ε.Κ., ενώ τα Ε.Κ. καταργούνται και οι λειτουργίες τους μεταφέρονται στο Κ.Ε.Ε.Κ. Το μοντέλο βασίζεται στο παλαιό και επιτυχημένο μοντέλο των Κ.Ε.Τ.Ε. (της δεκαετίας του ’70).

Τα ΕΠΑΛ που βρίσκονται σε μεγαλύτερες αποστάσεις, διαθέτουν δικά τους Εργαστήρια και δεν συστεγάζονται με ΔΙΕΚ, διατηρούνται ως ανεξάρτητες οντότητες χωρίς να υπάγονται σε Κ.Ε.Ε.Κ.

Τα βασικά όργανα διοίκησης του Κ.Ε.Ε.Κ. προτείνονται να είναι τα εξής:

Οι Τομεάρχες έχουν καθήκοντα εκπαιδευτικού σχεδιασμού, συντονισμού και εποπτείας επί των εκπαιδευτικών των αντίστοιχων κλάδων και αρμοδιότητες τόσο για τα εργαστηριακά, όσο και για τα θεωρητικά μαθήματα του κάθε Τομέα (σε αντίθεση με τους Τομεάρχες των Ε.Κ. που ήταν αρμόδιοι μόνον για τα Εργαστήρια). Υπάρχει μόνον ένας Τομεάρχης ανά Τομέα σε κάθε Κ.Ε.Ε.Κ. οποίος ασκεί τα καθήκοντα του σε όλα τα υποκείμενα ΕΠΑΛ και το ΔΙΕΚ, εφ’ όσον διαθέτουν τον Τομέα.

 • Οι Σύλλογοι διδασκόντων των επιμέρους σχολικών μονάδων (ΕΠΑΛ, ΔΙΕΚ)

Οι οργανικές θέσεις των εκπαιδευτικών ορίζονται ανά Κ.Ε.Ε.Κ. και όχι ανά ΕΠΑΛ. Το Συμβούλιο του Κ.Ε.Ε.Κ. είναι το όργανο που κατανέμει τους εκπαιδευτικούς στα ΕΠΑΛ και στο ΔΙΕΚ αρμοδιότητας του Κ.Ε.Ε.Κ.

Η Γραμματειακή υποστήριξη των σχολικών μονάδων αναβαθμίζεται με τη θέσπιση σε επίπεδο Κ.Ε.Ε.Κ. Τμημάτων/Γραφείων για θέματα εκπαιδευτικά, οικονομικά, διαχείρισης του εργαστηριακού εξοπλισμού, διαχείρισης της μαθητείας και της πρακτικής άσκησης, σταδιοδρομίας των αποφοίτων, οργάνωση βραχυπρόθεσμων σεμιναρίων και προγραμμάτων εξειδίκευσης, κλπ.

 Θεσμοθετείται ακόμη και ο αναγκαίος αριθμός Υποδιευθυντών για όλες τις σχολικές μονάδες.

Συνοπτικό τυπικό Διάγραμμα Διοίκησης του Κ.Ε.Ε.Κ.

01.png

Ανάλογα όργανα διοίκησης, με περιορισμένο όμως προσωπικό, θα λειτουργούν και στα ανεξάρτητα ΕΠΑΛ που δεν θα υπάγονται σε Κ.Ε.Ε.Κ. και θα διαθέτουν δικές τους οργανικές θέσεις για το προσωπικό τους. Αν σε κάποιο από αυτά τα ΕΠΑΛ λειτουργεί και ΔΙΕΚ αυτό θα λειτουργεί ως Παράρτημα του πλησιέστερου ΔΙΕΚ που λειτουργεί στην έδρα του Κ.Ε.Ε.Κ.

Οι λεπτομερειακές αρμοδιότητες του κάθε οργάνου διοίκησης θα θεσμοθετηθούν μετά από ενδελεχή μελέτη, ώστε αυτές να είναι σαφώς καθορισμένες και ισόρροπα κατανεμημένες μεταξύ των οργάνων, να υπάρχει ευελιξία, να μην υπάρχουν κενά ή επικαλύψεις αρμοδιοτήτων και να απλουστεύονται οι γραφειοκρατικές διαδικασίες. Το κανονιστικό πλαίσιο που θα διέπει τη λειτουργία του Κ.Ε.Ε.Κ. είναι πολύ βασικό για την επιτυχία τη νέας Δομής.

Το προτεινόμενο διοικητικό σχήμα έχει πολλά πλεονεκτήματα: διευκολύνεται ο συντονισμός του εκπαιδευτικού έργου και η ανάληψη του θεωρητικού και εργαστηριακού μέρους των μαθημάτων από τον ίδιο εκπαιδευτικό, δημιουργεί ισχυρή διοικητική δομή με μόνιμο προσωπικό διοίκησης για τη διεκπεραίωση των οικονομικών και διαχειριστικών εργασιών, για τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα, για την ενίσχυση των σχέσεων του Κ.Ε.Ε.Κ. με την τοπική κοινωνία, κλπ. Ακόμη, διευκολύνει την εσωτερική κατανομή των Τομέων και των Ειδικοτήτων στις μονάδες του Κ.Ε.Ε.Κ. χωρίς να δημιουργούνται τριβές μεταξύ των σχολικών μονάδων, περιορίζονται τα ολιγομελή τμήματα, παρέχεται μεγαλύτερη εργασιακή ασφάλεια στους καθηγητές λόγω της ενοποίησης των οργανικών θέσεων, διευκολύνει την ενδοσχολική επιμόρφωση όπου οι Τομεάρχες μπορούν να αναλάβουν ρόλο μέντορα και συντονιστή επιμόρφωσης, κ.ά.

Η νέα Δομή σε περιφερειακό επίπεδο

Η κατάργηση των Γραφείων Ε.Ε. σε κάθε Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης, δημιούργησε πολλά προβλήματα στο συντονισμό της λειτουργίας και στη διαχείριση του προσωπικού των ΕΠΑΛ. Πολλά προβλήματα δημιουργούνται και  στα ΔΙΕΚ στα οποία το Διοικητικό τους προσωπικό και μεγάλο μέρος του εκπαιδευτικού τους προσωπικού προέρχεται από την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Δυσχεραίνεται ο συντονισμός από την ύπαρξη ξεχωριστών διοικητικών δομών σε περιφερειακό επίπεδο, άλλων για τα ΕΠΑΛ και άλλων για τα ΔΙΕΚ.

Προτείνεται η ίδρυση κοινών Διοικητικών Διευθύνσεων σε επίπεδο Περιφέρειας τόσο για την Δευτεροβάθμια Τεχνική-Επαγγελματική Εκπαίδευση, όσο και την Επαγγελματική Κατάρτιση.

Στις μεγάλες Περιφέρειες της Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας προτείνεται η ίδρυση 4 Διευθύνσεων και 2 Διευθύνσεων αντίστοιχα. Με αυτό τον τρόπο δημιουργούνται 17 Περιφερειακές Διευθύνσεις για την Ε.Ε.Κ. (Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση) που περιλαμβάνουν σχετικά ισόρροπο αριθμό σχολικών μονάδων (η κάθε μια 4 έως 10 Κ.Ε.Ε.Κ. και μερικά ανεξάρτητα ΕΠΑΛ). Ας σημειωθεί ότι ο ίδιος αριθμός (17) περιφερειακών διευθύνσεων για την Τεχνική-Επαγγελματική Εκπαίδευση υπήρχε και στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1976.

Τα όργανα Διοίκησης σε περιφερειακό επίπεδο προτείνονται να είναι:

 • Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ε.Ε.Κ. Προτείνεται να αποτελείται από τον Διευθυντή Ε.Ε.Κ. της Περιφέρειας, δύο Διευθυντές Κ.Ε.Ε.Κ., εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων, εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και εκπροσώπους των εκπαιδευτικών. Είναι το όργανο που χαράσσει την εκπαιδευτική πολιτική της Ε.Ε.Κ. στην Περιφέρεια (εγκρίνει προγράμματα, ιδρύει ή καταργεί ειδικότητες, κλπ.). Προεδρεύει ο Διευθυντής Ε.Ε.Κ.
   
 • Ο Περιφερειακός Διευθυντής Ε.Ε.Κ. Υπάγεται στον Περιφερειακό Διευθυντή Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας, όπως και οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας της Περιφέρειας.
   
 • Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (ΠΥΣΕΕΚ). Είναι αντίστοιχο των ΠΥΣΔΕ και ΠΥΣΠΕ και ασχολείται κυρίως με τα θέματα του προσωπικού των Κ.Ε.Ε.Κ. και των ανεξαρτήτων ΕΠΑΛ της Περιφέρειας (μεταθέσεις, αποσπάσεις, μεταβολές, προαγωγές, επιλογή στελεχών, πειθαρχικά, κ. ά.).

Στο διάγραμμα που ακολουθεί φαίνεται συνοπτικά η Δομή της Διοίκησης  της Ε.Ε.Κ. σε περιφερειακό επίπεδο, ενταγμένη στη γενικότερη Δομή της Περιφερειακής διάρθρωσης του Υπουργείου Παιδείας.

Η προτεινόμενη περιφερειακή Δομή της Ε.Ε.Κ.

02.jpg

Σημείωση: Στην Αττική θα ιδρυθούν 4 Διευθύνσεις Ε.Ε.Κ. και στην Κεντρική Μακεδονία 2  Διευθύνεις Ε.Ε.Κ.

Η νέα περιφερειακή δομή έχει δυο πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα:

 • Εντάσσει μέσω του Περιφερειακού Συμβουλίου Ε.Ε.Κ. τους κοινωνικούς εταίρους στην διοικητική ιεραρχία της Ε.Ε.Κ. με ότι αυτό συνεπάγεται για την πιο αποτελεσματική σύνδεση εκπαίδευσης κα παραγωγής.
 • Βελτιώνει και εξορθολογεί τη διαχείριση του εκπαιδευτικού προσωπικού της Ε.Ε.Κ. σε επίπεδο Περιφέρειας. Εξαλείφει περιττές γραφειοκρατικές διαδικασίες για τους εκπαιδευτικούς των ΕΠΑΛ που κατά κάποιο τρόπο «ασφυκτιούσαν» όντας ενταγμένοι στις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας, οι οποίες δεν είχαν ως πρώτη προτεραιότητά τους την επαγγελματική εκπαίδευση.

Για τη βελτίωση της εποπτείας και του συντονισμού της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης από το Υπουργείο Παιδείας προτείνεται η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και δια βίου Μάθησης να περιλάβει και τη Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που σήμερα υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Προτείνεται ακόμη να θεσμοθετηθεί ένα Κεντρικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης απαρτιζόμενο από ειδικούς εμπειρογνώμονες της Ε.Ε.Κ., ακαδημαϊκούς και εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων που θα επεξεργάζεται και θα εισηγείται προτάσεις για θέματα της Ε.Ε.Κ.

Συνοπτικά το προτεινόμενο σχήμα έχει ως εξής:

03.png

 

Στις κεντρικές ρυθμίσεις θα πρέπει να περιληφθούν επεμβάσεις και στην οργάνωση του ΙΕΠ. Το ΙΕΠ με τη σημερινή του δομή και στελέχωση είναι τελείως ανεπαρκές για να διαχειριστεί θέματα της Επαγγελματικής - Τεχνικής Εκπαίδευσης. Υπάρχουν ελάχιστοι Σύμβουλοι και Εισηγητές που έχουν σχέση με την ΤΕΕ. Προτείνεται να πλαισιωθεί με ιδιαίτερο Τμήμα ΤΕΕ το οποίο θα διαχωρίζεται σε Τομείς, αντίστοιχους των Τομέων που θα λειτουργούν στα ΕΠΑΛ, και να στελεχωθεί με επαρκές και κατάλληλο μόνιμο προσωπικό υψηλών επιστημονικών και παιδαγωγικών προσόντων, το οποίο θα ασχολείται με τη σύνταξη και συνεχή επικαιροποίηση των προγραμμάτων σπουδών και την οργάνωση της επιμόρφωσης των καθηγητών ειδικοτήτων της ΤΕΕ.

Επίλογος

Η προτεινόμενη Δομή είναι προϊόν της 35-χρονης ενασχόλησής μου με θέματα της Ε.Ε.Κ. Απαιτούνται φυσικά επεμβάσεις στο υπάρχον θεσμικό πλαίσιο της Εκπαίδευσης (αλλαγές, αντικαταστάσεις, προσθήκες, κλπ.). Αυτές με τη σειρά τους προϋποθέτουν την εκπόνηση τεκμηριωμένων νομοτεχνικών μελετών, την ψήφιση νομοθετικών ρυθμίσεων, την έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων και την  κατάστρωση του χρονικού προγραμματισμού για την εφαρμογή τους. Είναι όμως εφικτές στο πλαίσιο της τρέχουσας εκπαιδευτικής πολιτικής.

Πιστεύω ότι η υιοθέτηση από το Υπουργείο Παιδείας της προτεινόμενης Δομής θα δώσει σημαντική ώθηση στην ανάπτυξη της Ε.Ε.Κ. και θα συμβάλει σημαντικά στην ανταπόκρισή της στις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί παγκοσμίως.

Με εκτίμηση,

Σταύρος Χρ. Πάγκαλος

τέως Σχολικός Σύμβουλος Δ. Ε.

Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

MSc στην Περιφερειακή Ανάπτυξη

MSc στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

 

Διαβάστε Επίσης:

Εκτοξεύεται η ζήτηση για το ετήσιο σεμινάριο του Παν.Αιγαίου στη Σχολική Ψυχολογία

googlenews4
Ακολουθήστε το alfavita.gr στο GOOGLE NEWS 
viber67
Ακολουθήστε το alfavita.gr στο VIBER

 

σχετικά άρθρα

6ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ποίησης «Αγγελος Σικελιανός» για το 2020
6ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ποίησης «Αγγελος Σικελιανός» για το 2020
 Το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Λευκάδας και το Μουσείο Άγγελου Σικελιανού, ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Λευκάδας και η Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών,...
6ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ποίησης «Αγγελος Σικελιανός» για το 2020
Μπαμπινιώτης: Δεν θα πήγαινα ποτέ στην Αγία Σοφία ως τζαμί
Μπαμπινιώτης: Δεν θα πήγαινα ποτέ στην Αγία Σοφία ως τζαμί
Για πολιτισμική ύβρη κατά των χριστιανών όπου γης, έκανε λόγο ο καθηγητής Γιώργος Μπαμπινιώτης, αναφερόμενος στην απόφαση της Τουρκίας για μετατροπή...
Μπαμπινιώτης: Δεν θα πήγαινα ποτέ στην Αγία Σοφία ως τζαμί
Πτώση της θερμοκρασίας και σχεδόν θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο
Πτώση της θερμοκρασίας και σχεδόν θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο
Ηλιοφάνεια με νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα κεντρικά και ανατολικά και τις θερμές ώρες στα ηπειρωτικά, τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες στα...
Πτώση της θερμοκρασίας και σχεδόν θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο