ΠΥΣΠΕ Α' Αθήνας: Τι συζητήθηκε στην τελευταία συνεδρίαση
Ενημερωτικό του Τάκη Ρουμπή, αιρετού ΠΥΣΠΕ Α' Αθήνας

Το ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας συνεδρίασε, την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019, με τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Πρόταση τοποθέτησης Προϊσταμένων των οργανικά 1/θ Νηπιαγωγείων της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας
 • Σύμφωνα με το άρθρο 12, παρ. 5 του Ν.1566/1985 προϊστάμενος/η του μονοθέσιου νηπιαγωγείου είναι ο/η νηπιαγωγός που υπηρετεί σε αυτό. Όπου υπήρχαν δύο υποψηφιότητες από μόνιμους εκπαιδευτικούς το υπηρεσιακό συμβούλιο πρότεινε τους εκπαιδευτικούς με τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική υπηρεσία.

Η θητεία των παραπάνω λήγει στις 31/08/2020. Στην περίπτωση μιας εκπαιδευτικού με απόσπαση από άλλο ΠΥΣΠΕ και ενός αναπληρωτή εκπαιδευτικού η θητεία θα διαρκέσει μέχρι τις 21/06/2020, ημερομηνία κατά την οποία λήγει τόσο η απόσπαση της εκπαιδευτικού όσο και του αναπληρωτή εκπαιδευτικού του οποίου λήγει η σύμβαση τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

 • Σχετικά με τις κενές θέσεις υποδιευθυντών αναμένεται, εντός της επόμενης εβδομάδας, να εκδοθεί από τη ΔΙ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας η πρόσκληση κάλυψης των κενών θέσεων υποδιευθυντών/ντριών.

Με βάση το άρθρο 30, παρ. 6 του Ν.4547/2018 στις σχολικές μονάδες όπου φοιτούν περισσότεροι από εκατόν είκοσι (120) μαθητές, όπως ο αριθμός διαμορφώνεται μέσα στον μήνα  Σεπτέμβριο, ορίζεται υποδιευθυντής. Αν στις σχολικές μονάδες φοιτούν περισσότεροι από διακόσιους εβδομήντα (270) μαθητές ορίζεται και δεύτερος υποδιευθυντής.

Στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) υποδιευθυντής ορίζεται εφόσον φοιτούν περισσότεροι από τριάντα (30) μαθητές και αν φοιτούν περισσότεροι από ογδόντα (80) μαθητές ορίζεται και δεύτερος υποδιευθυντής.

Αν κατά τη διάρκεια της προκηρυχθείσας θητείας των υποδιευθυντών ο αριθμός των μαθητών της σχολικής μονάδας, όπως διαμορφώνεται μέσα στον μήνα Σεπτέμβριο, δεν δικαιολογεί τον ορισμό ενός ή περισσότερων υποδιευθυντών, με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης αναστέλλεται η άσκηση των καθηκόντων του υποδιευθυντή ή των υποδιευθυντών που πλεονάζουν.

Αν έχουν τοποθετηθεί υποδιευθυντές Α΄ και Β΄, θεωρείται ως πλεονάζων κατά προτεραιότητα ο υποδιευθυντής Β΄. Τη σειρά τοποθέτησης των δύο υποδιευθυντών (υποδιευθυντής Α΄ και Β΄) προτείνει σύλλογος διδασκόντων. Αν ο σύλλογος διδασκόντων δεν διατυπώσει πρόταση για την επιλογή των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων ή για τη σειρά τοποθέτησης των υποδιευθυντών, αποφασίζει σχετικά το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο.

 • Για την αναπλήρωση υποδιευθυντών/ντριών στο άρθρο 11 του κεφ. Ε΄ του Ν.1566/1985 ορίζεται ότι: «Αν δεν υπάρχει υποδιευθυντής σχολικής μονάδας ή υπεύθυνος τομέα Σ.Ε.Κ. ή απουσιάζει, τα καθήκοντα αυτά ασκεί ο ανώτερος σε βαθμό από τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην ίδια μονάδα ή σε σχολείο που εξυπηρετείται από το Σ.Ε.Κ. κατά περίπτωση. Αν υπάρχουν ομοιόβαθμοι, καθήκοντα υποδιευθυντή ή υπεύθυνου τομέα Σ.Ε.Κ. ασκεί εκείνος που ορίζεται με απόφαση του προϊσταμένου της οικείας διεύθυνσης ή γραφείου εκπαίδευσης ύστερα από γνώμη του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου.».

Σύμφωνα με το άρθρο 16, παρ. 2 του Ν.4354/2015, σε προσωρινή απουσία, κατά τη διάρκεια θεσμοθετημένων αδειών, πλην της κανονικής, για συνεχόμενο διάστημα άνω του ενός μήνα, το επίδομα θέσης καταβάλλεται για όσο χρόνο διαρκεί η αναπλήρωση.

 • Όσον αφορά την αναπλήρωση Προϊσταμένων 2/θ Νηπιαγωγείων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 49, παρ. 1 του Ν.4547/2018, όπου αναφέρεται ότι: «1. Ο ν. 1566/1985 τροποποιείται ως εξής: α) Στο τέλος του άρθρου 11Ε προστίθεται παράγραφος 4 εξής: «4. Αν δεν υπάρχει προϊστάμενος διθέσιου ή τριθέσιου δημοτικού σχολείου ή νηπιαγωγείου, με απόφαση του διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, ανατίθεται η προσωρινή άσκηση καθηκόντων στον ανώτερο κατά βαθμό μόνιμο εκπαιδευτικό που υπηρετεί με οργανική θέση στη σχολική μονάδα ή, αν δεν υπάρχει, στον ανώτερο κατά βαθμό μόνιμο εκπαιδευτικό που υπηρετεί με απόσπαση στη μονάδα αυτή ή, αν δεν υπάρχει, στον αναπληρωτή εκπαιδευτικό με τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική υπηρεσία που υπηρετεί στην ίδια μονάδα. Αν υπηρετούν περισσότεροι μόνιμοι εκπαιδευτικοί με τον ίδιο βαθμό ή αναπληρωτές με τον ίδιο χρόνο εκπαιδευτικής υπηρεσίας, αναπληρώνει αυτός που έχει περισσότερο χρόνο στο βαθμό ή αυτός που ορίζεται από τον διευθυντή εκπαίδευσης.».
 1. Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών

Το ΠΥΣΠΕ έκανε δεκτή την αίτηση αναγνώρισης συνάφειας ΜΤΣ μιας εκπαιδευτικού ΠΕ70 «Σπουδές στην Εκπαίδευση» της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.).

Το συμβούλιο παρέπεμψε το θέμα ως αναρμόδιο για δύο εκπαιδευτικούς ΠΕ70, καθώς η αίτηση αναγνώρισης συνάφειας των ΜΤΣ αφορούσε Συντονίστριες Εκπαιδευτικού Έργου.

Σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 3 του Ν.4354/2015 κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, για τίτλους που έχουν χορηγηθεί μετά τη λήψη του πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προωθούνται κατά δύο (2) Μ.Κ. στην κατηγορία που ανήκουν, ενώ οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος κατά έξι (6) Μ.Κ..

Σε περίπτωση κατοχής πλέον του ενός τίτλων, οι υπάλληλοι εξελίσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια που προβλέπονται για τον ανώτερο τίτλο σπουδών.

Η νέα κατάταξη και τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Η κατάταξη στα μισθολογικά κλιμάκια πραγματοποιείται μόνο όταν το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών είναι συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης του/της υπαλλήλου. Για τη συνδρομή ή όχι της προϋπόθεσης αυτής αποφαίνεται το αρμόδιο, για την αναγνώριση των τίτλων αυτών, όργανο.

Στο άρθρο 146 του Ν.4483/2017 ορίζεται ότι: «Οι ενστάσεις που υποβάλλονται κατά των αποφάσεων που απορρίπτουν τη συνάφεια των μεταπτυχιακών τίτλων εξετάζονται από ειδική τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης για τριετή θητεία και αποτελείται από μέλη του Α.Σ.Ε.Π. που προτείνονται από τον Πρόεδρό του. Με όμοια απόφαση ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία της Επιτροπής.».

 1. Χορήγηση αδειών άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή

Το συμβούλιο έκανε δεκτές τις αιτήσεις τεσσάρων μόνιμων και δύο αναπληρωτριών εκπαιδευτικών ΠΕ70-Δασκάλων, που τέθηκαν υπόψη του και οι οποίες πληρούσαν τις προϋποθέσεις του άρθρου 31 του Ν.3528/2007 (έργο που συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του/της εκπαιδευτικού, δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του και ασκείται εκτός εργασιακού ωραρίου).

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους (Δικαιολογητικά – Αίτηση) πριν την έναρξη της άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή γιατί δεν μπορεί να χορηγηθεί η άδεια αναδρομικά (έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με Α.Π. 77045/Ε1/13-05-2016 - Ενημέρωση για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή).

Δεν είναι επιτρεπτή η θέση του χρονικού περιορισμού των 10 ωρών εβδομαδιαίως κατά τη χορήγηση άδειας σε εκπαιδευτικό προς άσκηση ιδιωτικού έργου σύμφωνα με το έγγραφο με Α.Π. 63880/Ε1/23-04-2015 του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. (απάντηση του υπουργείου σε ερώτημα του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας).

 1. Αναγνώριση συνάφειας διδακτορικού τίτλου

Το συμβούλιο παρέπεμψε το θέμα ως αναρμόδιο, καθώς η αίτηση αναγνώρισης συνάφειας εκπαιδευτικού ΠΕ70 αφορούσε Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου.

 1.  Αναγνώριση συνάφειας ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν.4485/2017

Το ΠΥΣΠΕ έκανε δεκτές τις αιτήσεις αναγνώρισης συνάφειας των συγκεκριμένων τίτλων δύο εκπαιδευτικών ΠΕ79.01-Μουσικής (τίτλοι των τμημάτων Μουσικών Σπουδών του Ε.Κ.Π.Α. (ΦΕΚ 3900/ τ.Β΄/07-09-2018) και του Α.Π.Θ. (ΦΕΚ 1673/τ.Β΄/14-05-2019).

Ο ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) λογίζεται ότι έχει ληφθεί από την ημερομηνία απονομής του πτυχίου ή διπλώματος και καταλαμβάνει και τους αποφοιτήσαντες πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου.

 Ο ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου δεν επιφέρει μισθολογικές μεταβολές.

 1. Ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης για κατ’ οίκον διδασκαλία

Καλύφθηκαν θέσεις υπερωριακής διδασκαλίας για μία ώρα την ημέρα και συνολικά πέντε ώρες την εβδομάδα.

Εξετάζονται αιτήσεις εκπαιδευτικών που έχουν τα προσόντα του άρθρου 21 του Ν.3699/2008, όπως είχε συμπληρωθεί με το άρθρο 56 του Ν.3966/2011 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του Ν.4415/2016 και το άρθρο 3 του Ν.4473/2017.

Η κατ’ οίκον διδασκαλία δεν παρέχεται υποχρεωτικά από εκπαιδευτικό ΕΑΕ παρά μόνο, εάν γνωματεύσει σχετικά το οικείο ΚΕΔΔΥ (άρθρο 28, παρ. 8 του Ν.4186/2013).

Σύμφωνα με το άρθρο 20, περ. Γ, παρ. 1 του Ν.4354/2015 για το εκπαιδευτικό προσωπικό της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την ανάθεση διδασκαλίας του μαθήματος της ειδικότητάς του, προαιρετικής ή υποχρεωτικής (επιμίσθιο), η ωριαία αμοιβή ορίζεται στο ποσό των δέκα (10) ευρώ και για μέχρι είκοσι (20) ώρες μηνιαίως.

 1. Εξέταση αιτήσεων και διαμόρφωση πρότασης για αποσπάσεις εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας

Το συμβούλιο εξέτασε αιτήσεις απόσπασης μόνιμων εκπαιδευτικών και έκανε δεκτές τις αιτήσεις: α) εκπαιδευτικού ΠΕ70 από το 103ο ΔΣ Αθηνών στο 71ο ΔΣ Αθηνών και β) εκπαιδευτικού ΠΕ70 από το 10ο ΔΣ Βύρωνα στο 12ο ΔΣ Βύρωνα.

Απέρριψε την αίτηση εκπαιδευτικού ΠΕ60 για το Νηπιαγωγείο του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» λόγω μη ύπαρξης λειτουργικού κενού.

Σύμφωνα με άρθρο 31, παρ. 1 του Ν.3848/2010 απόφαση απόσπασης δεν εκτελείται πριν καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες της σχολικής μονάδας από την οποία αποσπάται ο εκπαιδευτικός.

 1. Τροποποίηση συμπλήρωσης ωραρίου εκπαιδευτικών

Το συμβούλιο έκανε δεκτές τις αιτήσεις α) τριών εκπαιδευτικών ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, με οργανική θέση στο 107ο ΔΣ Αθηνών, στο 4ο ΔΣ Καισαριανής και το 71ο ΔΣ Αθηνών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου στις οργανικές τους θέσεις και β) εκπαιδευτικού ΠΕ86-Πληροφορικής, με ολική διάθεση από το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας, στο 66 ΔΣ Αθηνών  για 3 ώρες.

Διαβάστε Επίσης:

Εκτοξεύεται η ζήτηση για το ετήσιο σεμινάριο του Παν.Αιγαίου στη Σχολική Ψυχολογία

googlenews4
Ακολουθήστε το alfavita.gr στο GOOGLE NEWS 
viber67
Ακολουθήστε το alfavita.gr στο VIBER

 

σχετικά άρθρα

ΣΕΠΕ «Σωκράτης»: Απαράδεκτες και υπονομευτικές οι δηλώσεις του προέδρου της ΑΔΕΔΥ σσχετικά με το νομοσχέδιο για τις διαδηλώσεις
ΣΕΠΕ «Σωκράτης»: Απαράδεκτες και υπονομευτικές οι δηλώσεις του προέδρου της ΑΔΕΔΥ σσχετικά με το νομοσχέδιο για τις διαδηλώσεις
Καταγγελία
ΣΕΠΕ «Σωκράτης»: Απαράδεκτες και υπονομευτικές οι δηλώσεις του προέδρου της ΑΔΕΔΥ σσχετικά με το νομοσχέδιο για τις διαδηλώσεις
«Οι "άριστοι" του Μπακογιάννη δεν βρήκαν ούτε ένα ευρώ για τη δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή»
«Οι "άριστοι" του Μπακογιάννη δεν βρήκαν ούτε ένα ευρώ για τη δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή»
«Η δημαρχία Μπακογιάννη που έδωσε μέσα σε μια συνεδρίαση 2.000.000 ευρώ για την πιλοτική εφαρμογή του "μεγάλου περίπατου", δε βρήκε να δώσει ούτε ένα...
«Οι "άριστοι" του Μπακογιάννη δεν βρήκαν ούτε ένα ευρώ για τη δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή»