Τι πρέπει να γνωρίζετε για τη λειτουργία των κυλικείων - Νομοθεσία

Για τη λειτουργία του κυλικείου ισχύουν:

η Υ.Α. αριθμ. 64321/Δ4/16-5-2008

1. Η ανάθεση από τη Σχολική Επιτροπή της λειτουργίας και εκμετάλλευσης των κυλικείων των δημοσίων σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης γίνεται μόνον κατόπιν διαγωνισμού σε συνάρτηση με:
α) την τιμή της προσφοράς,
β) την προϋπηρεσία σε μίσθωση σχολικού κυλικείου,
γ) την πολυτεκνική ιδιότητα... Διαβάστε εδώ το σχετικό ΦΕΚ

η Υ.Α. αριθμ. 111526/Δ4/10-9-2010 η οποία είναι η τροποποίηση της ανωτέρω απόφασης. Διαβάστε εδώ το σχετικό ΦΕΚ

και η νέα τροποποίηση Υ.Α. αριθμ. Φ2/1553/129578/Δ1/4-8-2016

Για τους κανόνες υγιεινής και τη διάθεση προϊόντων από τα κυλικεία ισχύουν:

η εγκύκλιος Υ1γ/ Γ.Π/οικ 81025/27-8-2013

Κανόνες υγιεινής σχολικών κυλικείων, καντινών (σταθερών), χώρων εστίασης εντός των σχολείων και καθορισµός των προϊόντων που διατίθενται από αυτά εντός δηµοσίων και ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθµιας & δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Διαβάστε την εγκύκλιο ΕΔΩ

η τροποποίησή της Υ1γ/ Γ.Π/οικ 96605/17-10-2013

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’αριθμ. πρωτ. Υ1γ/Γ.Π./οίκ. 81025/2013 Υγειονομικής Διάταξης (ΦΕΚ 2135/τ.Β’/29-08-2013)
«Κανόνες υγιεινής σχολικών κυλικείων, καντινών (σταθερών), χώρων εστίασης εντός των σχολείων και καθορισμός των προϊόντων που διατίθενται από αυτά εντός δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Διαβάστε την τροποποίηση ΕΔΩ.

και η αριθμ. 70776/4-7-2016, ΥΑ, άρθρο 4, (με κίτρινη επισήμανση)

σχετικά άρθρα