Διορισμοί - ΟΠΣΥΔ: Αναλυτικά οι διευκρινίσεις του υπουργείου Παιδείας
Ανακοίνωση των αιρετών Γεωργίας Μπουλμέτη και Βασίλη Βούγια

Μετά από μελέτη των ερωτήσεων που έχουν διατυπωθεί από συναδέλφους και των απαντήσεων που είτε δόθηκαν από το Υπουργείο με τις διευκρινίσεις που στάλθηκαν στις ΠΔΕ, αλλά και από όσα προβλέπονται στον νόμο και στην προκήρυξη προκύπτουν τα κάτωθι:  

 1. Το ΑΔΤ μπορεί να καταγραφεί στην υποενότητα Ι.  
 2. Το ΑΦΜ δεν καταγράφεται πουθενά, είναι διασταυρωμένο από το taxisnet.  
 3. Στην υποενότητα Ι καταγράφονται μόνο αυτά που είναι στο ΟΠΣΥΔ (καταχωρισμένα και επικυρωμένα) και χρειάζονται για να αποδείξουν και άλλο προσόν.  
 4. Αν καταγραφεί κάτι στην υποενότητα Ι να δοθεί προσοχή στο να συμπληρωθεί και η στήλη για ποιο προσόν καταγράφεται (παραδείγματα στην ΥΑ πρόσκλησης).  
 5. Ολες οι προηγούμενες προϋπηρεσίες ως νέες καταγράφονται στην υποενότητα ΙΙ. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίζουν όλες τις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας των προηγούμενων σχολικών ετών (πλην του τρέχοντος έτους), οι οποίες θα καταγραφούν στην υποενότητα ΙΙ της αίτησης (δεν υπάρχει πρόβλημα αν – σε ήδη υποβληθείσες αιτήσεις – έχουν καταγραφεί στην υποενότητα ΙΙΙ). 
 6. Και η περυσινή προϋπηρεσία (2017-18) καταγράφεται στην ίδια υποενότητα και δεν είναι λάθος η ημερ. ανάληψης 28/4/2018 αφορά το μέρος που δεν είναι στους περυσινούς κυρωμένους.  
 7. Το πεδίο «περίοδος κτήσης πτυχίου» δεν παίζει κανένα ρόλο και δεν χρειάζεται να διορθωθεί κάτι εκεί ακόμα κι αν υπάρχει λάθος.  
 8. Το σεμινάριο επιμόρφωσης πρέπει να είναι τουλάχιστον 7 μήνες, με αναγραφή στη βεβαίωση της ημεροχρονολογίας έναρξης και λήξης.  
 9. Οι υποψήφιοι που έλαβαν συνάφεια στο διδακτορικό τους φέτος πρέπει να προσκομίσουν τη βεβαίωση που θα λάβουν από την Επιτροπή μαζί με το φωτοαντίγραφο του διδακτορικού. 
 10. Η παιδαγωγική επάρκεια έχει δύο πεδία (το παιδαγωγική και το πιστοποιητικό) αλλά μία επικύρωση στο πρώτο πεδίο.  
 11. Αντίστοιχα η ελληνομάθεια έχει και αυτή δύο πεδία και μία επικύρωση στο δεύτερο πεδίο.  
 12. Γίνονται δεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από επικυρωμένα (από δικηγόρο) αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων σύμφωνα με προκήρυξη (2ΕΑ) σελ 469. 
 13. Οι βεβαιώσεις για τη γνώση ΕΝΓ και braille από τους φορείς που προβλέπει ο νόμος δεν χρειάζονται επικύρωση.  
 14. Η προϋπηρεσία υπολογίζεται μέχρι 24/5 για τους εκπαιδευτικούς και μέχρι 5/6 για τους ΕΕΠ-ΕΒΠ. 
 15. Προϋπηρεσίες σε κοινωφελή προγράμματα που έγιναν από πίνακες του ΟΑΕΔ ή προγράμματα για την υποστήριξη ρομά από πίνακες των πανεπιστήμιων δεν προσμετρώνται. Η προϋπηρεσία προσμετράται μόνο όταν οι προσλήψεις πραγματοποιούνται από το Υπουργείο και από τους πίνακες που έχουν συνταχθεί ύστερα από Υ.Α. πρόσκλησης υποψηφίων που βασίζεται σε Υ.Α. καθορισμού κριτηρίων κτλ.  
 16. Για την παιδαγωγική επάρκεια στους ΕΕΠ ισχύει ότι ίσχυε και πριν την έναρξη ισχύος του ν.4589/2019.  
 17. Ο υποψήφιος που έλαβε συνάφεια από το ΙΕΠ κατά τα προηγούμενα έτη και δεν είναι στους κυρωμένους πίνακες του 2018-19 θα πρέπει να αναγράφει στην αίτησή του εκεί που αναφέρει το δικαιολογητικό ότι έχει λάβει συνάφεια τα προηγούμενα έτη και να εφιστά την προσοχή της ΠΔΕ η οποία ενημερώνει το Αυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ-ΕΒΠ σύμφωνα με οδηγίες που έχουν δοθεί. 
 18. Η νόμιμη εξουσιοδότηση αφορά οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο. Για την κατάθεση της αίτησης – δικαιολογητικών, οι υποψήφιοι μπορούν να εξουσιοδοτήσουν όποιο φυσικό πρόσωπο επιθυμούν.  
 19. Δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης αν δεν υπάρχει κάποιο μοριοδοτούμενο κοινωνικό κριτήριο (τέκνα ή αναπηρίες).  
 20. ΠΡΟΣΟΧΗ: οι υποψήφιοι που διαθέτουν εκτός ΕΕΠ και 2ο κλάδο εκπ/κου και έχουν δικαίωμα ένταξης στην ΕΑΕ τότε θα πρέπει να προνοήσουν, ώστε να καταθέσουν εγκαίρως τα δικαιολογητικά ήτοι ως τις 30/5/2018 γιατί θα πρέπει να καταχωριστούν στο ΟΠΣΥΔ και να είναι προς χρήση για τους πίνακες των εκπ/κων ΕΑΕ.  
 21. Δεν είναι απαραίτητη η έκδοση νέων βεβαιώσεων προϋπηρεσίας για τους ΕΕΠ-ΕΒΠ σε σχέση με το πλήρες ωράριο. 
 22. Ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να καταθέσει συμπληρωματική αίτηση υποβολής δικαιολογητικών στην περίπτωση που επιθυμεί να προσθέσει ή να διορθώσει κάτι σε σχέση με την αρχική αίτηση.  
 23. Σας υπενθυμίζουμε ότι λαμβάνονται υπόψη ΜΟΝΟ εκείνα τα δικαιολογητικά που ταυτόχρονα προσκομίζετε με την αίτηση σας και έχετε καταγράψει ορθά και στις δύο στήλες της αντίστοιχης Υποενότητας ΙΙ ή ΙΙΙ. 

 

Δείτε επίσης:

Πώς να ενταχθείτε στους επικουρικούς πίνακες Ειδικής Αγωγής

Ν. Κορδής: Για τις υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών και τους μόνιμους διορισμούς

Το Προεδρικό Διάταγμα με τη νέα δομή του υπουργείου Παιδείας

Νέο Ετήσιο σεμινάριο στην Ειδική Αγωγή στις 26 Ιουλίου για προσλήψεις

Νέο Ετήσιο Σεμινάριο: Κατάρτιση στη Διαπολιτισμική Εκπ/ση έως 22/07

σχετικά άρθρα