Πολυνομοσχέδιο: Τροποποιήσεις στο ΠΔ που αφορά τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία
Τροποποιήσεις στο ΠΔ που αφορά τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία με το τελευταίο νομοσχέδιο του ΥΠΠΕΘ

Στο πρόσφατα ψηφισθέν νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας περιλαμβάνονται διατάξεις που φέρνουν κάποιες τροποποιήσεις στο ΠΔ που αφορά τα δημοτικά και νηπιαγωγεία.

1. Στο π.δ. 79/2017 (Α΄ 109, διόρθ. σφάλµατος Α΄ 112) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α) Στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 6, όπως η περίπτωση αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13), το ένατο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο Διευθυντής ή ο Προϊστάµενος του σχολείου αποχώρησης ενηµερώνει τους γονείς και τους κηδεµόνες για τα σχολεία εγγραφής και αναρτά στην είσοδο του σχολείου, σε εµφανές σηµείο, ονοµαστικό πίνακα των µαθητών:

αα) που εγγράφονται και θα φοιτήσουν στο σχολείο,

ββ) που θα παρακολουθήσουν το ολοήµερο πρόγραµµα,

γγ) που αποχωρούν, καθώς και των σχολείων εγγραφής τους.»

β) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφιο, ως εξής:
«Νήπια που δεν έχουν εγγραφεί και φοιτήσει στο νηπιαγωγείο, τα οποία πληρούν το ηλικιακό κριτήριο του προηγούµενου εδαφίου, εγγράφονται στο δηµοτικό µε απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από σύµφωνη γνώµη του οικείου Κ.Ε.Σ.Υ. ή του οικείου Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Νηπιαγωγών, διαφορετικά εγγράφονται στο νηπιαγωγείο. Παιδιά που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παραγράφου 8 του άρθρου 6 εγγράφονται υποχρεωτικώς στο δηµοτικό.»

γ) Το όγδοο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 7, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 6 του άρθρου 74 του ν. 4589/2019, αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο Διευθυντής ή ο Προϊστάµενος του σχολείου αποχώρησης ενηµερώνει τους γονείς και τους κηδεµόνες για τα σχολεία εγγραφής και αναρτά στην είσοδο του σχολείου, σε εµφανές σηµείο, ονοµαστικό πίνακα των µαθητών:

αα) που εγγράφονται και θα φοιτήσουν στο σχολείο,

ββ) που αποχωρούν, καθώς και των σχολείων εγγραφής τους.».

δ) Η παράγραφος 8 του άρθρου 7, όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε την υποπερίπτωση γγ΄ της περίπτωσης ε΄ του άρθρου 23 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142), αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Καθυστέρηση εγγραφής στην Α΄ τάξη, εκτός από τις περιπτώσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 6, µπορεί να γίνει µε απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης για σοβαρούς λόγους που πιστοποιούνται µε βεβαίωση Κ.Ε.Σ.Υ. ή δηµόσιας ιατροπαιδαγωγικής υπηρεσίας ή δηµόσιου νοσοκοµείου. Με τη βεβαίωση προσδιορίζεται και η διάρκεια της δικαιολογηµένης καθυστέρησης.»

ε) Στο άρθρο 13 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Αν οι απουσίες του µαθητή του νηπιαγωγείου υπερβαίνουν τις εκατό (100) ανά διδακτικό έτος, η βεβαίωση φοίτησης για την εγγραφή στην Α΄ Δηµοτικού χορηγείται µε απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, που εκδίδεται ύστερα από σύµφωνη γνώµη του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Νηπιαγωγών. Σε αντίθετη περίπτωση ο µαθητής επαναλαµβάνει τη φοίτηση στο νηπιαγωγείο. Παιδιά που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παραγράφου 8 του άρθρου 6 εγγράφονται υποχρεωτικώς στο δηµοτικό

 

Διαβάστε Επίσης:

Εκτοξεύεται η ζήτηση για το ετήσιο σεμινάριο του Παν.Αιγαίου στη Σχολική Ψυχολογία

googlenews4
Ακολουθήστε το alfavita.gr στο GOOGLE NEWS 
viber67
Ακολουθήστε το alfavita.gr στο VIBER

 

σχετικά άρθρα

Η ΕΛΜΕ Ευβοίας παίρνει θέση στη μάχη κατά του ρατσισμού και του φασισμού
Η ΕΛΜΕ Ευβοίας παίρνει θέση στη μάχη κατά του ρατσισμού και του φασισμού
Η ΕΛΜΕ Εύβοιας, πιστή και συνεπής στον αγώνα κατά του φασισμού και του ρατσισμού, έχοντας χρέος να διαπαιδαγωγήσει τη νέα γενιά στα προτάγματα της...
Η ΕΛΜΕ Ευβοίας παίρνει θέση στη μάχη κατά του ρατσισμού και του φασισμού