Αναβάθμιση εξοπλισμού στα ΕΠΑΛ Αν. Μακεδονίας και Θράκης
Αναβάθμιση εξοπλισμού σε εκπαιδευτικές μονάδες επαγγελματικής εκπαίδευσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Θα χρηματοδοτηθούν παρεμβάσεις αναβάθμισης εργαστηριακού εξοπλισμού επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων (ΕΠΑΛ, ΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ) μέσω προμήθειας εργαστηριακού εξοπλισμού, με σκοπό την βελτίωση και αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών εκπαίδευσης και ως εκ τούτου τα προσόντα των ωφελούμενων μαθητών και σπουδαστών κατά τη μετέπειτα προσπάθεια εύρεσης εργασίας.

Σε ποιους απευθύνεται

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ Τομέα Παιδείας

Περίοδος υποβολής

από 1/4/2019 έως 31/7/2019

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ» στη διεύθυνση Ηροδότου 28, Κομοτηνή 69132 εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον Δικαιούχο. Δεν θα γίνονται δεκτές προτάσεις εκτός των ανωτέρω προθεσμιών.

Πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προτάσεων, επιτρέπεται η επανυποβολή νέας πρότασης κατόπιν ακύρωσης της αρχικής πρότασης. Η πρόταση αξιολογείται βάσει της τελευταίας επιτυχούς/έγκυρης υποβολής. Η περίοδος υποβολής των προτάσεων δύναται να λήξει σε χρόνο ενωρίτερο της ανωτέρω προσδιοριζόμενης ημερομηνίας, σε περίπτωση εξάντλησης της προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Όροι και προϋποθέσεις

Αναπόσπαστο στοιχείο της πρότασης αποτελούν τα παρακάτω δικαιολογητικά/έγγραφα, τα οποία συνοδεύουν το Τεχνικό Δελτίο Πράξης:

 • 02. Τεχνικό Δελτίο Πράξης: Οδηγίες για την συμπλήρωση του οποίου επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση και είναι δημοσιευμένες στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eydamth.gr. Η υποβολή της πρότασης που πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής υποβολής ΤΔΠ στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ, συνιστά και αίτηση χρηματοδότησης του δυνητικού δικαιούχου.
 • 03. Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου: (Βάσει νόμου, διοικητικής ή κανονιστικής διάταξης)
 • 05. Απόφαση Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου για την υποβολή της πρότασης: (συλλογικού ή άλλου, όπου και όπως προβλέπεται από τη σχετική ισχύουσα νομοθεσία)
 • 08. Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης: των εκ του νόμου υπευθύνων για τις ενισχυόμενες μονάδες.
 • 24. Αποτελέσματα έρευνας αγοράς και σχετική τεκμηρίωση για υποέργα προμηθειών
 • 40. Μελέτη σκοπιμότητας ή σχετική τεκμηρίωση για εξέταση της αναγκαιότητας υλοποίησης της Πράξης: ως συνημμένο έγγραφο "10α.19.3_Τεκμηρίωση αναγκαιότητας", (α/α 4 του Πίνακα 52).
 • 41. Βεβαίωση-Δήλωση ανάληψης λειτουργίας και συντήρησης του Έργου: από τους, εκ του νόμου, υπευθύνους για τις ενισχυόμενες μονάδες.
 • 51. Πίνακας αποτύπωσης των αναγκαίων, τεχνικών υποστηρικτικών μελετών και της ωρίμανσης Πράξης: Ο Δικαιούχος πρέπει να συνυποβάλλει όσα από τα αναφερόμενα στον πίνακα έγγραφα, αφορούν την πράξη.
 • 52. Πίνακας αποτύπωσης των αδειών και εγκρίσεων του συνόλου της πράξης και του βαθμού προόδου αυτής: Ο Δικαιούχος πρέπει να συνυποβάλλει όσα από τα αναφερόμενα στον πίνακα έγγραφα, αφορούν την πράξη.
 • 53. Δελτίο Ενεργειών Ωρίμανσης και Υποχρεώσεων Πράξης, εφόσον απαιτείται
 • 60. Διοικητική Ικανότητα / Οργανωτική Δομή και Διαδικασίες
 • 61. Διοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων
 • 62. Επιχειρησιακή ικανότητα / Ομάδα Εργου & Υοποίηση συναφών Έργων
 • 63. Επιχειρησιακή ικανότητα / Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων.

Τα συνοδευτικά δικαιολογητικά/ έγγραφα, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf, ως συνημμένα στο ΤΔΠ. Η ανάλυση για τον υπολογισμό των καθαρών εσόδων υποβάλλεται σε μορφή αρχείου Excel.

Προϋπολογισμός

€ 2.000.000

Διαβάστε Επίσης:
 

ΑΣΕΠ: Tο ΚΟΡΥΦΑΙΟ Σεμινάριο στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ με ανοικτές αιτήσεις

 

Παν.Αιγαίου: Έκπτωση σε σεμινάρια Σχολική Ψυχολογίας ή Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

 

ΒΡΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

 

 

 

σχετικά άρθρα

Λαμία: Εισαγγελική παρέμβαση για μαθητικές καταλήψεις και προσφυγόπουλα στα Καμένα Βούρλα
Λαμία: Εισαγγελική παρέμβαση για μαθητικές καταλήψεις και προσφυγόπουλα στα Καμένα Βούρλα
Τριπλή εισαγγελική παρέμβαση για σχολικές καταλήψεις, επεισόδια στα Καμένα Βούρλα, με αφορμή την άφιξη προσφυγόπουλων και πλημμύρες
Λαμία: Εισαγγελική παρέμβαση για μαθητικές καταλήψεις και προσφυγόπουλα στα Καμένα Βούρλα