Thumbnail
Πρόταση στον διάλογο από τους καθηγητές του Μουσικού Σχολείου Πειραιά

Με αφορμή το υπό συζήτηση αποσυρθέν άρθρο 40 του σχεδίου νόμου για τα Μουσικά Σχολεία, όπως και την εξαγγελία διαλόγου εκ μέρους του Υπουργείου, διατυπώνουμε τις παρακάτω προτάσεις που χωρίζονται σε δύο (2) μέρη: 

Α’ Μέρος – Γενικές Προτάσεις που σχετίζονται με ζητήματα του Ιδρυτικού Νόμου

Προτείνουμε:

1: Την επαναδιατύπωση του άρθρου 1 περί του σκοπού των Μουσικών Σχολείων ως εξής: 

«Σκοπός των Μουσικών Σχολείων – Γυμνασίων & Λυκείων - είναι η κατάρτιση των νέων που επιθυμούν να ακολουθήσουν την επαγγελματική κατεύθυνση της Μουσικής και η προετοιμασία αυτών για ανώτατες σπουδές μουσικής, χωρίς να υστερούν σε γενική παιδεία, αν τελικά επιλέξουν άλλο τομέα επιστημονικής ή επαγγελματικής έκφρασης. Στο πλαίσιο αυτής της κατάρτισης οι νέοι  λαμβάνουν πιστοποιημένες και αναγνωρισμένες μουσικές γνώσεις και δεξιότητες». 
(Επισημαίνουμε ότι τα Μουσικά Σχολεία είναι τα μόνα κρατικά εκπαιδευτικά ιδρύματα που προσφέρουν την δυνατότητα δωρεάν προετοιμασίας των μαθητών για τις πανελλαδικές εξετάσεις, στα ειδικά μαθήματα που αφορούν την εισαγωγή στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών Γ/θμιας εκπαίδευσης. Ιδιαίτερης αξίας είναι, επιπλέον, η συμμετοχή των μαθητών σε Μουσικά Σύνολα υψηλού επιπέδου - Συμφωνικές Ορχήστρες, Χορωδίες, Σύνολα Πνευστών, Παραδοσιακά Μουσικά Σύνολα με τοπικές εξειδικεύσεις κ.τ.λ. - ως (εκτός του παιδαγωγικού οφέλους) και μιας "προεπαγγελματικής" εμπειρίας που δεν προσφέρεται καν στην συντριπτική πλειοψηφία των ιδιωτικών μουσικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και υπό αυτή την έννοια το έργο των Μουσικών Σχολείων είναι αναντικατάστατο).

2: Την συμπλήρωση του άρθρου 2, με σαφή αναφορά στα μαθήματα μουσικής παιδείας, ως εξής: «Το αναλυτικό πρόγραμμα των μουσικών σχολείων περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας, μαθήματα μουσικής παιδείας, μαθήματα γενικότερης αισθητικής παιδείας, άσκηση στα εργαστήρια ειδικότητας καθώς και απογευματινή μελέτη».

3: Την διατήρηση του άρθρου 4 που αναφέρει ότι «το διδακτικό προσωπικό των Μουσικών Σχολείων διακρίνεται σε καθηγητές των γενικών μαθημάτων και σε καθηγητές μουσικής, απόλυτα εξειδικευμένους στους τομείς της μουσικής». Προτείνουμε επιπλέον την έκδοση Υ.Α. για κατάρτιση πίνακα αναθέσεων που αφορά τις μουσικές ειδικεύσεις.

4: Την διατήρηση της παρ.10 που αναφέρεται στην παροχή τεχνικού εξοπλισμού (μουσικά όργανα και τεχνικά μέσα) από την Πολιτεία προς τα Μουσικά Σχολεία, αντικαθιστώντας το μέρος αυτής που περιλαμβάνει  το Κέντρο Σύγχρονης Μουσικής Έρευνας (ΚΣΥΜΕ) με κατάλληλη διατύπωση. Τα Μουσικά Σχολεία ανήκουν σε μία κατηγορία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με αυξημένες ανάγκες και για το λόγο αυτό απαιτείται να υπάρξει μελέτη χρηματοδότησής τους με ιδιαίτερη μεθοδολογία.

5: Την αναβάθμιση του τρόπου συγκρότησης και λειτουργίας της Kαλλιτεχνικής επιτροπής, στο πρότυπο μιας Διοικούσας Επιτροπής Μουσικών Σχολείων (ΔΕΜΣ). Στο πνεύμα μιας τέτοιας αναβάθμισης, προτείνουμε την ίδρυση επταμελούς «Διοικούσας Επιτροπής Μουσικών Σχολείων», η οποία θα συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, για τριετή θητεία, από τα ακόλουθα μέλη:

 • Έναν καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος Μουσικών Σπουδών (Μουσικής ή Μουσικολογίας ή Μουσικής Παιδαγωγικής) ή επιστήμονα εγνωσμένου κύρους των ίδιων γνωστικών αντικειμένων και αναλόγων προσόντων, ως πρόεδρο.

   
 • Ένα μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού ή Επιστημονικού Προσωπικού ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος με γνωστικό αντικείμενο τη Μουσική ή Μουσικολογία ή Μουσική Παιδαγωγική.  
 • Έναν εκπαιδευτικό με αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα με ειδίκευση σε αντικείμενο του τομέα της Ευρωπαϊκής Μουσικής (Θεωρία ή μουσικό όργανο) και προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε Μουσικό Σχολείο.
 • Έναν εκπαιδευτικό με αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα με ειδίκευση σε αντικείμενο του τομέα της Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής (Θεωρία ή μουσικό όργανο) και προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε Μουσικό Σχολείο.
 • Έναν εκπαιδευτικό Γενικής Παιδείας με 5ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε Μουσικά Σχολεία και με εγνωσμένη ή πιστοποιημένη συμβολή στα πράγματα της Μουσικής Παιδείας.
 • Μία προσωπικότητα υψηλού κύρους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καταξιωμένου και ιδιαίτερα διακεκριμένου καλλιτέχνη από τον χώρο της Μουσικής. Για τον ορισμό του μέλους της περίπτωσης αυτής συνεκτιμάται η ιδιότητα του αποφοίτου Μουσικού Σχολείου.
 • Ένα μέλος του επιστημονικού προσωπικού του ΙΕΠ ή έναν σχολικό σύμβουλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα στο γνωστικό αντικείμενο της Μουσικής ή Μουσικολογίας ή Μουσικής Παιδαγωγικής και τουλάχιστον 5ετή προϋπηρεσία σε Μουσικό Σχολείο.- Η Διοικούσα Επιτροπή Μουσικών Σχολείων να ασκεί αρμοδιότητες που σχετίζονται με το περιεχόμενο των σπουδών, με το προσωπικό, τις εισαγωγικές εξετάσεις στα Μουσικά Σχολεία κ.τ.λ. Προτείνουμε να υπάρχει όριο μίας τριετούς θητείας στη συνολική θητεία ενός προσώπου στην Διοικούσα Επιτροπή, ώστε να μην υπάρχει καμία υπόνοια ιδιοτέλειας.

6. Την ίδρυση Τμήματος Μουσικών Σχολείων, το οποίο θα υπάγεται σε Διεύθυνση Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων.

Β’ Μέρος – Προτάσεις που σχετίζονται με ζητήματα λειτουργίας των Μουσικών Σχολείων

Προτείνουμε:

 1. Την επαναφορά της ισχύος της βάσης του 10 σε καθένα από τα μουσικά μαθήματα, ως προϋπόθεσης για να προάγεται ο μαθητής στην επόμενη τάξη του Μουσικού Σχολείου, αλλιώς να προάγεται σε Γυμνάσιο Γενικής Παιδείας.
 2. Την επαναφορά της 2ης ώρας ατομικού μαθήματος μουσικού οργάνου στο Λύκειο.
 3. Την έγκαιρη και πλήρη εξασφάλιση του αναγκαίου εκπαιδευτικού προσωπικού για την αποτελεσματική λειτουργία των Μουσικών Σχολείων, με την διασφάλιση του αυτονόητου στη διεθνή πρακτική ατομικού μαθήματος στα μουσικά όργανα. Προτείνουμε, σχετικά με τις προσλήψεις ωρομισθίων, αυτές να μην αφορούν γενικά ώρες μουσικών αλλά να καλύπτονται λεπτομερώς οι ώρες που ζητούνται από τα σχολεία ανά ειδικότητα.
 4. Την δυνατότητα αποσπάσεων και  μεταθέσεων εκπαιδευτικών μουσικής και από την Α/θμια εκπαίδευση προς τα Μουσικά Σχολεία.
 5. Την δυνατότητα πρόσληψης ωρομισθίων ΠΕ 79.01 έως 14 ώρες εβδομαδιαίως.
 6. Την χρηματοδότηση των ωρομισθίων μουσικών από την περιφέρεια, ώστε στα μεγάλα κέντρα ή γειτνιάζοντα Μουσικά Σχολεία να είναι δυνατόν να διδάσκει ένας μουσικός σε παραπάνω από ένα σχολεία.
 7. Την θέσπιση Πιστοποίησης Σπουδών με κατάταξη επιπέδου για όργανο επιλογής και ειδικό αρμονίας (εκτός από πτυχίο), κατά τα πρότυπα του ΚΠΓ και της Πιστοποίησης γνώσης Υπολογιστών. Προτείνουμε, επίσης, την θέσπιση, μέσω Κ.Υ.Α. της υποχρέωσης των «Αναγνωρισμένων από το Κράτος» Ωδείων να απαλλάσσουν τους σπουδαστές από τα μουσικά μαθήματα που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς μέσα στα Μουσικά σχολεία.
 8. Την θέσπιση ειδικών όρων μετακινήσεων μαθητών των Μουσικών Σχολείων (στο πρότυπο της ύπαρξης διευκολυντικών όρων μετακίνησης των ομίλων των Πρότυπων & Πειραματικών Σχολείων) ώστε να διευκολύνονται οι πολιτιστικές εκδρομές των Μουσικών Συνόλων καθώς και η συμμετοχή τους σε Φεστιβάλ εντός και εκτός Ελλάδος. 
 9. Την προτεραιότητα των κατόχων  ειδικότητας «Παραδοσιακών χορών» Γυμναστών, για την τοποθέτησή τους σε Μουσικά Σχολεία. 
 10. Την εξασφάλιση της μεταφοράς και της σίτισης όλων των μαθητών χωρίς αναφορά σε ειδικές προϋποθέσεις και περιορισμούς.

 

Επιπλέον, προτείνουμε την ενίσχυση της Μουσικής Παιδείας στην Α/θμια εκπαίδευση, κατά τα διεθνή πρότυπα, με σκοπό την σωστή και ολοκληρωμένη κατάρτιση μουσικών και την συνολική άνοδο του επιπέδου των επαγγελματιών μουσικών στη χώρα μας. Μία τέτοια προσέγγιση θα έχει σαν αποτέλεσμα και την αναβάθμιση των Μουσικών Σχολείων της Β/θμιας εκπαίδευσης, ώστε να προσεγγίσουμε τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Τέλος, διατυπώνουμε το αίτημά μας για συνέχιση του διαλόγου, με την συμμετοχή όλων των αρμοδίων και εμπλεκόμενων φορέων (Καλλιτεχνική Επιτροπή, Σύλλογοι Διδασκόντων, συλλογικά όργανα μαθητών και γονέων).

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Εσείς γνωρίζετε τι σημαίνει «νείρομαι»;

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή - έως 24 Απριλίου

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής (ΕΛΜΕΠΑ) με μόνο 50Є εγγραφή- αιτήσεις ως 24/4

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

tsoulias
Ανάσα Ζωής το Βιβλίο
«Στη χώρα μας συμβαίνει το εξής με το βιβλίο. Το παιδί όταν αρχίζει και μεγαλώνει (οπότε αποκτά την πρώτη του σχέση με το βιβλίο) δεν βλέπεις στο...
Ανάσα Ζωής το Βιβλίο
ενοτητα
Ενότητα Αντίστασης Ανατροπής: «Στις εκλογές στηρίζουμε την γραμμή της αντίσταση και του αγώνα»
«Στον δρόμο μπορούμε να νικήσουμε τις αντιδραστικές πολιτικές και να σπάσει ο κυβερνητικό αυταρχισμός»
Ενότητα Αντίστασης Ανατροπής: «Στις εκλογές στηρίζουμε την γραμμή της αντίσταση και του αγώνα»