Προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Χίου
Θέσεις εργασίας για ωρομίσθιους εκπαιδευτές

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού ΧΙΟΥ, προκειμένου να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες διδακτικού έτους 2018-2019 (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο), επαναπροκηρύσσει την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αντιμισθία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2638/1998 (ΦΕΚ 204 Α΄ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 2904.4/51838/09-07-2018 Απόφασης ΥNANΠ/ΔΔΥ δ΄, ως κατωτέρω, ανά ειδικότητα και ανώτατο αριθμό ο οποίος τελικά θα διαμορφωθεί λαμβανομένου υπ΄όψιν του αριθμού των σπουδαστών που θα φοιτήσουν.

- Ένας (1) Μηχανικός Α’ τάξης Ε.Ν. και ελλείψει αυτού Επιστημονικός Συνεργάτης Γενικών και Τεχνικών μαθημάτων Μηχανολόγος Μηχανικός ή Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός για την διδασκαλία των μαθημάτων Ατμοπαραγωγοί , Ναυτ. Μηχανές , Βοηθητ. μηχαν. Πλοίου Ι,ΙΙ και ΙΙΙ, Αντοχή υλικών ,Μ.Σχέδιο Ι και ΙΙ , Ναυπηγία Ι και ΙΙ ,Ναυτ. Μηχανολογία , ΜΕΚ Ι, ΙΙ και ΙΙΙ , Συντήρηση πλοίων & Διαχείριση βλαβών , Ψυκτ.–Κλιματ. Εγκαταστάσεις , Ατμοστρόβιλοι , Στοιχεία Μηχανών και εφόσον απαιτηθεί , για τα μαθήματα του ειδικού τμήματος υποψηφίων Μηχανικών Γ’ τάξης Ε.Ν.
- Ένας (1) Μηχανικός Α’ τάξης Ε.Ν. και ελλείψει αυτού Επιστημονικός Συνεργάτης Γενικών και Τεχνικών μαθημάτων Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με ειδίκευση-εμπειρία σε Προσομοιωτή Μηχανοστασίου για την διδασκαλία του Εργαστηρίου Προσομοιωτή Μηχανοστασίου όλων των εξαμήνων και εφόσον απαιτηθεί, για τα μαθήματα του ειδικού τμήματος υποψηφίων Μηχανικών Γ’ τάξης Ε.Ν.

Πληροφορίες παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού ΧΙΟΥ στα τηλέφωνα 2271044431 - Αρμόδιοι η Διοικήτρια ΑΕΝ/ΧΙΟΥ Πλωτάρχης ΛΣ ΚΑΤΣΑΡΗ Μαρία και ο Υποπλοίαρχος ΛΣ ΣΥΡΙΩΔΗΣ Σταμάτιος.

Καταληκτική ημερομηνία: Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2018

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ

σχετικά άρθρα