ΠΔΕ Ν. Αιγαίου: Πίνακες δεκτών υποψηφίων στην διαδικασία επιλογής συντονιστών εκπαίδευσης
ΠΔΕ Ν. Αιγαίου

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου Νοτίου Αιγαίου συνεδρίασε στις 12-07-2018 και κατάρτισε τους πίνακες δεκτών υποψηφίων ανά κλάδο και κατά αλφαβητική σειρά, όπως επισυνάπτονται στο συνημμένο αρχείο excel.

(Προσοχή!!! Οι πίνακες περιλαμβάνονται σε ένα βιβλίο εργασίας excel  σε 15 ξεχωριστά φύλλα εργασίας ανά κλάδο επιλογής)
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων από 13-07-2018 έως και 17-07-2018 στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο e-mail: [email protected] ή με τηλεομοιοτυπία στο φαξ: 2281079635.
 

Αλφαβητικοί πίνακες δεκτών υποψηφίων

σχετικά άρθρα