Συντριπτικό χτύπημα στις αναθέσεις μαθημάτων για τους Αρχιτέκτονες
Aναθέσεις μαθημάτων

Στους αρχιτέκτονες η ενοποίηση ειδικοτήτων και οι νέες αναθέσεις δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα -σε σημείο εξαφάνισης στα Γενικά Λύκεια και στα ΕΠΑΛ στην ειδικότητα εφαρμοσμένων τεχνών (δεν υπάρχει πρόβλημα με την ειδικότητα Δομικών).
Αυτό συμβαίνει γιατί οι αρχιτέκτονες εξ αντικειμένου έχουν τη δυνατότητα διδασκαλίας καλλιτεχνικών μαθημάτων (Ιστορία Τέχνης, Ελεύθερο Σχέδιο κλπ), διαφοροποιούμενοι έτσι από τους Πολιτικούς Μηχανικούς και τους Τοπογράφους, δυνατότητα που τώρα χάνεται.
Η ενοποίηση είχε ως αποτέλεσμα είτε να αφαιρεθούν τα σχετικά μαθήματα από τις αναθέσεις τους εντελώς (βλ. Ιστορία Τέχνης στα ΕΠΑΛ) είτε να περάσουμε σε 2η ανάθεση αντί για 1η (βλ. Ιστορία Τέχνης στα Γενικά Λύκεια, Γραμμικό στα Επαλ) ή και σε 3η (βλ. ελεύθερο στα Επαλ).

Παράλληλα με την ενοποιημένη ειδικότητα και την "κατά προτεραιότητα ανάθεση" προκύπτουν αναθέσεις στα όρια του αστείου,  όπως οι Πολιτικοί Μηχανικοί και οι Τοπογράφοι να αποκτούν 2η ανάθεση στην Ιστορία Τέχνης και το Ελεύθερο στα γενικά λύκεια (κατά προτεραιότητα ανάθεση στους αρχιτέκτονες) και οι αρχιτέκτονες 3η ανάθεση σε άλγεβρα και γεωμετρία στην Α Λυκείου στα ΕΠΑΛ!.

Επισυνάπτουμε έναν πρώτο αναλυτικό πίνακα με τις αλλαγές στις αναθέσεις των αρχιτεκτόνων (πρώην ΠΕ 12.02 - νυν ΠΕ 81). Πρακτικά μένουν χωρίς ώρες όσοι/ες είναι σε ΕΠΑΛ εφαρμοσμένων τεχνών και σε Γενικά Λύκεια.

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΝΕΕΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ [ΦΕΚ 1544/4-5-2018]                             

ΠΡΟΗΓ. ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ [ΦΕΚ 1670/10-6-2016]                             

ΠΑΛΙΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ

Ερευνητική Εργασία (συνθετική εργασία /

project)

 

Όλοι οι κλάδοι-ειδικότητες εκπαιδευτικών

ΠΕ που διδάσκουν στο Γενικό Λύκειο.

Το μάθημα «Ερευνητική Εργασία» διδάσκεται από έναν εκπαιδευτικό και ανατίθεται, αφού ανατεθούν στους

εκπαιδευτικούς τα διδασκόμενα μαθήματα της ειδικότητάς τους. Τα παραπάνω ανώτατα όρια των Τμημάτων Ερευνητικής Εργασίας που μπορεί να αναλάβει κάθε εκπαιδευτικός

ισχύουν είτε ο εκπαιδευτικός υπηρετεί σε μία είτε σε περισσότερες σχολικές μονάδες.

Το μάθημα «Ερευνητική Εργασία» διδάσκεται από έναν εκπαιδευτικό και ανατίθεται, αφού ανατεθούν στους εκπαιδευτικούς τα διδασκόμενα μαθήματα της

ειδικότητάς τους. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναλάβουν την εποπτεία και καθοδήγηση μέχρι δύο Τμημάτων Ερευνητικής Εργασίας ανά τετράμηνο.

Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων-ειδικοτήτων ΠΕ12 (εκτός ΠΕ12.13), ΠΕ14.04 και ΠΕ17 (εκτός ΠΕ17.09) μπορούν να αναλάβουν μέχρι τέσσερα Τμήματα Ερευνητικής Εργασίας ανά τετράμηνο.

Τα παραπάνω ανώτατα όρια των Τμημάτων Ερευνητικής Εργασίας που μπορεί να αναλάβει ο κάθε εκπαιδευτικός ισχύουν είτε ο εκπαιδευτικός υπηρετεί σε μία είτε σε περισσότερες σχολικές μονάδες.

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναλάβουν την εποπτεία και καθοδήγηση μέχρι δύο (02) ερευνητικών εργασιών ανά τετράμηνο, με εξαίρεση τους εκπαιδευτικούς:

α. των ειδικοτήτων που είχαν ως πρώτη ανάθεση το μάθημα της Τεχνολογίας της Α΄ τάξης του Γενικού Λυκείου (Υ.Α. 118842/Γ2/17-09-2008, ΦΕΚ 1984 Β΄), οι οποίοι μπορούν να αναλάβουν μέχρι τέσσερις (04) ανά τετράμηνο [124062/Γ2/06-09-2013]    

Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ04 (03, 05)

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ04 (01, 02, 04)

Γ΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ85 (με προτεραιότητα πρώην ΠΕ12.08), ΠΕ88.01

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ04.05, ΠΕ 12, ΠΕ 14 (04,05), ΠΕ 17 (εκτός από 17.09)

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ04 (01, 02, 03, 04), ΠΕ 18, ΠΕ 17.09

 

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ14 (04,05)

ΠΕ12, ΠΕ17 (εκτός ΠΕ17.09, ΠΕ17.10)

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ:  ΠΕ04, ΠΕ17 (09,10)

ΠΕ18 (12,13,14,15,16,17,18,30) [ΦΕΚ 1984/ 24-9-2008] / [124062/Γ2/06-09-2013]    

Ελεύθερο Σχέδιο

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ08

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ81 (κατά

Προτεραιότητα πρώην ΠΕ12.02)

Γ΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ89.01 (κατά

Προτεραιότητα πρώην ΠΕ18 (01, 26, 27, 28))

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ08

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ12.02

 

 

Γραμμικό Σχέδιο

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ81 (κατά

Προτεραιότητα πρώην ΠΕ12.01,

12.02, 17.01, 17.05)

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ08

Γ΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ89.01 (κατά

Προτεραιότητα πρώην ΠΕ18 (01, 26, 27, 28))

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ12 (01,02,03), ΠΕ 17 (01, 05)

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ08

 

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ12 (01,02,03)

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ08, ΠΕ 17 (01, 05) [ΦΕΚ 1050/ 03-08-2006] [ΦΕΚ 1984/ 24-9-2008]

+ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β + Γ (όμοια)

+ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (όμοια)

 

Ιστορία της Τέχνης

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ08 ΠΕ33, ΠΕ.41

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ02, ΠΕ05, ΠΕ06,

ΠΕ07, ΠΕ81 (κατά προτεραιότητα πρώην ΠΕ12.02)

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ08, ΠΕ 12.02

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ02, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07

 

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ08, ΠΕ 12.02

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ02 [ΦΕΚ 1050/ 03-08-2006) [ΦΕΚ 1984/ 24-9-2008]

 

                        

ΕΠΑΛ

ΝΕΕΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ [ΦΕΚ 1509/2-5-2018]                             

ΠΡΟΗΓ. ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ [ΦΕΚ 2797/9-8-2017]                        

 

Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία

Όλες οι ειδικότητες εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89

Όλες οι ειδικότητες εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ 12,14,17,18

 

Ζώνη Δημιουργικών

Δραστηριοτήτων

Όλοι οι κλάδοι-ειδικότητες εκπαιδευτικών ΠΕ που διδάσκουν στα ΕΠΑ.Λ.

Όλοι οι κλάδοι-ειδικότητες εκπαιδευτικών ΠΕ που διδάσκουν στα ΕΠΑ.Λ.

 

Αρχές Γραμμικού και

Αρχιτεκτονικού Σχεδίου

ΠΕ81

ΠΕ 12 (01,02,03), ΠΕ 17 (01,05,11)

 

Βασικές Αρχές

Σύνθεσης

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ08, ΠΕ89.01

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ89.02, ΤΕ01.25

Γ΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΕ02.05

Καμία ανάθεση από 1η

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ08, ΠΕ12.02, ΠΕ18 (01, 26, 27, 28, 29, 34)

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ18 (06,20,38,44)

 

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

 

 

Οικοδομικό Σχέδιο

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ81

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΕ02.01

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ12 (01, 02, 03), ΠΕ 17 (01, 05, 11)

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΕ01 (01, 05)

 

Τοπογραφία

ΠΕ81 (κατά προτεραιότητα σε

εκπαιδευτικούς με πτυχία που

αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΠΕ12.01, ΠΕ12.03, ΠΕ17.01, ΠΕ17.05, ΠΕ17.11), ΤΕ02.01 (κατά προτεραιότητα σε εκπαιδευτικούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΤΕ01.05)

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ12 (01, 03), ΠΕ17 (01, 05, 11), ΤΕ01.05

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ12.02

 

Τοπογραφικό Σχέδιο -

Ψηφιακή χαρτογραφία

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ81

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΕ02.01

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ12 (01, 02, 03) ΠΕ17 (01, 05, 11)

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΕ01 (01, 05)

 

Κτιριακά Έργα και Δομικά

Υλικά

ΠΕ81

ΤΕ02.01 (κατά προτεραιότητα σε εκπαιδευτικούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΤΕ01.05)

ΠΕ12 (01, 02, 03) ΠΕ17 (01, 05, 11), ΤΕ01 (01, 05)

 

Σχέδιο Δομικών Έργων

με χρήση Η/Υ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ81

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΕ02.01

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ12 (01, 02, 03) ΠΕ17 (01, 05, 11)

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΕ01 (01, 05)

 

Δομημένο Περιβάλλον

και Πολεοδομικές

Εφαρμογές

ΠΕ81

ΠΕ12 (01, 02, 03) ΠΕ17 (01, 05, 11)

 

ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

 

 

 

Ελεύθερο Σχέδιο

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ08, ΠΕ89.01

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ89.02

Γ΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ81 (κατά προτεραιότητα σε

εκπαιδευτικούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ12.02)

ΤΕ02.05

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ08, ΠΕ12.02, ΠΕ18 (01, 26, 27, 28, 29, 44)

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ18 (20, 38)

 

Γραμμικό Σχέδιο

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ89.01

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ08, ΠΕ89.02, ΠΕ81 (κατά

προτεραιότητα σε εκπαιδευτικούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο, ΠΕ12.02)

Γ΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΕ02.05

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ12 (01, 02, 03) ΠΕ17 (01, 05) ΠΕ18 (01, 26, 27, 28, 44)

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ08

 

Ιστορία τέχνης

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ08, ΠΕ89.01

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ89.02

Καμία ανάθεση από 1η

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ08, ΠΕ12.02, ΠΕ18 (01, 26, 27, 28, 29)

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ18 (20, 38, 44)

 

Αρχές Σύνθεσης

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ08, ΠΕ89.01

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ:, ΠΕ89.02, ΤΕ01.25

Γ΄ ΑΝΑΘΕΣΗ:ΤΕ02.05

Καμία ανάθεση από 1η

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ08, ΠΕ12.02 ΠΕ18 (01, 26, 27, 28,29), ΤΕ01 (12, 14, 17, 25)

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ18 (20, 38, 44)

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

 

 

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

ΠΕ81 (κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην

κλάδους  ΠΕ12.01, ΠΕ12.02, ΠΕ17.01, ΠΕ17.05)

Β ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΕ02.01

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ:  ΠΕ12 (01,02), ΠΕ17 (01,05)

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ12.03 ΠΕ17.11 ΤΕ01 (01, 05)

 

Οικοδομική

ΠΕ81

ΠΕ12 (01,02,03), ΠΕ17 (01,05,11)

 

Σχέδιο Πολιτικού

Μηχανικού και Έργων

Υποδομής

ΠΕ81, ΤΕ02.01

ΠΕ12 (01,02,03), ΠΕ17 (01,05,11), ΤΕ01 (01,05)

 

Εφαρμογές

Γεωπληροφορικής στα

Τεχνικά Έργα

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ81

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΕ02.01

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ12 (01,02,03), ΠΕ17 (01,05,11)

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΕ01 (01,05)

 

Οργάνωση Τεχνικών

Έργων

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ81

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΕ02.01

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ12 (01,02,03), ΠΕ17 (01,05,11)

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΕ01 (01,05)

 

Σχέδιο Δομικών Έργων

με χρήση Η/Υ ΙΙ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ81

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΕ02.01

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ12 (01,02,03), ΠΕ17 (01,05,11)

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΕ01 (01,05)

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

 

 

 

Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ08, ΠΕ89.01

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ89.02

Καμία ανάθεση από 1η

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ08, ΠΕ12.02 ΠΕ18 (01,26,27,28,29)

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ 18 (20, 38, 44)

 

Ελεύθερο Σχέδιο - Χρώμα

ΠΕ08, ΠΕ89.01 (κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΠΕ18.01, ΠΕ18.26, ΠΕ18.27, ΠΕ18.28)

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΕ02.05

Καμία ανάθεση από 2η

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ:  ΠΕ08, ΠΕ18 (01, 26, 27, 28)

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ12.02, ΠΕ18.29

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

 

 

 

Ιστορία Σύγχρονης

Τέχνης

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ08, ΠΕ89.01

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ89.02

Καμία ανάθεση από 1η

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ08, ΠΕ12.02 ΠΕ18 (01,26,27,28,29)

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ 18 (20, 38, 44)

 

Ελεύθερο Σχέδιο - Χρώμα

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ08, ΠΕ89.01 (κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΠΕ18.01, ΠΕ18.26, ΠΕ18.27, ΠΕ18.28)

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΕ02.05

Καμία ανάθεση από 2η

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ:  ΠΕ08, ΠΕ18 (01, 26, 27, 28)

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ12.02, ΠΕ18.29

 

Ψηφιακή Σχεδίαση

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ89.01 (κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην

κλάδο ΠΕ18.27)

Β ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΕ02.01 (κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΤΕ01.01), ΤΕ02.05 (κατά

προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που

αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΤΕ01.12)

Γ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ81 (κατά προτεραιότητα σε

εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν

στον πρώην κλάδο ΠΕ12.02)

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ 12.02 ΠΕ 18.27

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ 12.01 ΠΕ 17 (01, 05) ΠΕ 18 (01, 26, 28) ΤΕ 01.01 ΤΕ 01.12

 

Διακόσμηση Εσωτερικών

Χώρων

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ89.01 (κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην

κλάδο ΠΕ18.27)

Β ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΕ02.05

Καμία ανάθεση από 2η και παλιότερα 1η

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ 18.27

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ 12.02 ΠΕ 18 (01, 26,28) ΤΕ 01.12

Επί ΕΠΑΣ ΦΕΚ 1984/2008

Σχεδιασμός Εσωτερικών Χώρων

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ:  ΠΕ12.02

ΠΕ18.27

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ:  ΤΕ01 (01,12)

Διακοσμητική Σύνθεση -

Τρισδιάστατη Μακέτα

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ89.01 (κατά προτεραιότητα

σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ18.27)

Β ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ08, ΤΕ02.05 (κατά

προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που

αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΤΕ01.12)

Καμία ανάθεση από 2η και παλιότερα 1η

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ 18.27 ΤΕ 01.12

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ 08 ΠΕ 12.02 ΠΕ 18 (01, 26)

Επί ΕΠΑΣ ΦΕΚ 1984/2008

Διακοσμητική Σύνθεση -

Μακέτα

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ12.02 ΠΕ18.27 ΤΕ01.12

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ08

ΤΕ01 (01,05)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

 

 

 

Ιστορία Σύγχρονης

Τέχνης

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ08, ΠΕ89.01

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ89.02

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ08, ΠΕ12.02 ΠΕ18 (01,26,27,28,29)

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ 18 (20, 38, 44)

 

Σχεδιαστική Τεκμηρίωση

Έργων Τέχνης

ΠΕ89.01 (κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην

κλάδο ΠΕ18.28)

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΕ02.05

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ 18. 28

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ 12. 02 ΠΕ 18 (01, 26, 27) ΤΕ 01.17

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ

 

 

 

Ιστορία Σύγχρονης

Τέχνης

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ08, ΠΕ89.01

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ89.02

Καμία ανάθεση από 1η

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ08, ΠΕ12.02 ΠΕ18 (01,26,27,28,29)

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ 18 (20, 38, 44)

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ

 

 

 

Ιστορία Σύγχρονης

Τέχνης

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ08, ΠΕ89.01

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ89.02

Καμία ανάθεση από 1η

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ08, ΠΕ12.02 ΠΕ18 (01,26,27,28,29)

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ 18 (20, 38, 44)

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑ - ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗ

 

 

 

Ιστορία Σύγχρονης

Τέχνης

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ08, ΠΕ89.01

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ89.02

Καμία ανάθεση από 1η

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ08, ΠΕ12.02 ΠΕ18 (01,26,27,28,29)

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ 18 (20, 38, 44)

 

Γραμμικό Σχέδιο

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ89.01

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ08, ΠΕ89.02, ΠΕ81 (κατά

προτεραιότητα σε εκπαιδευτικούς με

πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο,

ΠΕ12.02)

Γ΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΕ02.05

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ12 (01, 02, 03) ΠΕ17 (01, 05) ΠΕ18 (01, 26, 27, 28, 44)

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ08 ΤΕ 01.01

 

Ελεύθερο Σχέδιο

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ08, ΠΕ89.01

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ89.02

Γ΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ81 (κατά προτεραιότητα σε

εκπαιδευτικούς με πτυχία που

αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ12.02)

ΤΕ02.05

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ 08 ΠΕ 12.02 ΠΕ 18 (01, 26, 27, 28, 29, 44)

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΠΕ 18 (20, 38)

 

σχετικά άρθρα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας: Προκήρυξη 31 θέσεων υποψηφίων διδακτόρων
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας: Προκήρυξη 31 θέσεων υποψηφίων διδακτόρων
Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή αποστέλλονται έως και την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019 στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών...
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας: Προκήρυξη 31 θέσεων υποψηφίων διδακτόρων