Πρόσληψη πτυχιούχου οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Θέση εργασίας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σύμφωνα με την από 13/03.04.2018 Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών της 103ης Έκτακτης Συνεδρίασης, ανακοινώνει στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: Διαχείριση 25% των ΠΜΣ του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου και κωδικό αριθμό 0133, Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο, στην πόλη της Τρίπολης, με αντικείμενο «Διοικητική Υποστήριξη και Διαχείριση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου».

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα:
- Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ στους κλάδους Οικονομικών Επιστημών, Λογιστικής, Χρηματοοικονομικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Θεωρητικών Επιστημών, Πολιτικών Επιστημών, Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται).
- Αποδεδειγμένη γνώση Αγγλικής γλώσσας, βάσει των κριτηρίων του ΑΣΕΠ.
- Αποδεδειγμένη γνώση χρήσης Η/Υ.
- Πιστοποιημένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε οικονομικό ή λογιστικό ή/και διοικητικό αντικείμενο δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα
- Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (αφορά τους άρρενες υποψηφίους).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Ιωάννα Δελτούζου (τηλ. 2710-372130).

Καταληκτική ημερομηνία: Πέμπτη 3 Μαΐου 2018

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ

best of network

σχετικά άρθρα