Φιλόλογος – Παλαιογράφος στο Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης στην Αθήνα
Εύρεση εργασίας 

Το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (ΜΙΕΤ) ενδιαφέρεται να προσλάβει έναν (1) συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί ως παλαιογράφος στο Ιστορικό και Παλαιογραφικό Αρχείο (ΙΠΑ) του Ιδρύματος.

Ι) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει υποχρεωτικά:

1) Να είναι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στους τομείς της Ιστορίας ή της Φιλολογίας (Α.Ε.Ι. ή αντίστοιχης σχολής του εξωτερικού),

2) Να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Ιστορίας ή Φιλολογίας, από τον οποίο να προκύπτει ότι έχουν ειδικευθεί στη μεθοδολογία, τεκμηρίωση και έκδοση ιστορικών πηγών και

3) Να έχουν τεκμηριωμένα άρτια γνώση της Ελληνικής Παλαιογραφίας.

4) Οι   άρρενες   υποψήφιοι   θα   πρέπει   να   έχουν   εκπληρώσει  τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

 

ΙΙ) ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Για   την   αξιολόγηση  των  υποψηφίων  θα   συνεκτιμηθούν  ιδίως  τα ακόλουθα προσόντα:

1) Η εμπειρία στην ψηφιοποίηση χειρογράφων και ιστορικών αρχείων.

2) Η συμμετοχή σε παλαιογραφικές αποστολές σε βιβλιοθήκες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

3) Η γνώση βασικών προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, σχετική με την επεξεργασία κειμένων και τις βάσεις δεδομένων.

4) Η εμπειρία στη διαχείριση και επεξεργασία ψηφιακού φωτογραφικού υλικού.

5) Η εμπειρία στην τεκμηρίωση χειρογράφων και αρχειακού υλικού.

6) Η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και επιπλέον η γνώση άλλων γλωσσών, ιδιαίτερα η καλή ή μέτρια γνώση βαλκανικών γλωσσών, της αραβικής ή της οθωμανικής ή της ρωσικής γλώσσας.

ΙΙΙ) ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στο Ίδρυμα με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου πλήρους απασχόλησης.

Τα καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνουν ενδεικτικά ψηφιοποίηση χειρογράφων και ιστορικών αρχείων, διαχείριση και επεξεργασία ψηφιακού φωτογραφικού υλικού και τεκμηρίωση χειρογράφων και αρχειακού υλικού.

IV) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα γίνει από τετραμελή επιτροπή,  που έχει ορισθεί προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΜΙΕΤ, η οποία θα εξετάσει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και θα διατυπώσει σχετική εισήγηση – γνώμη προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΜΙΕΤ. Η επιτροπή δύναται να καλέσει τους υποψηφίους σε ατομική συνέντευξη, προκειμένου να καταλήξει στην εισήγησή της. Η τελικη επιλογή για την πρόσληψη υποψηφίου θα γίνει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΜΙΕΤ.

V) ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Προσκαλούμε τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα ανωτέρω τυπικά και ουσιαστικά προσόντα να υποβάλουν μέχρι τη Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2018 αίτηση υποψηφιότητας, μαζί με το βιογραφικό τους σημείωμα και τα σχετικά αποδεικτικά δικαιολογητικά στο Πρωτόκολλο του ΜΙΕΤ (Θουκυδίδου 13, 10558 Αθήνα), αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή με εμπρόθεσμη σφραγίδα ταχυδρομείου.

Η αίτηση υποψηφιότητας θα πρέπει ειδικότερα να συνοδεύεται από τα

ακόλουθα έγγραφα:

1) Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

2) Βιογραφικό σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής δράσης του υποψηφίου, καθώς και τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά (βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κλπ) για την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών του προσόντων.

3) Αντίγραφο του βασικού και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που να έχει αναγνωρισθεί για την ισοτιμία του από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. .

4) Αντίγραφα τίτλων σπουδών ξένων γλωσσών, εφόσον υπάρχουν.

5) Για τους άρρενες υποψηφίους αποδεικτικό εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή νόμιμης απαλλαγής από αυτές.

Τυχόν πρόσθετα προσόντα, που ο υποψήφιος κρίνει απαραίτητα, θα πρέπει να αποδεικνύονται με δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται μαζί με την αίτηση.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το ΜΙΕΤ στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Προκήρυξη

Αίτηση

best of network

σχετικά άρθρα

Εικονικές εκτελέσεις, ξυλοδαρμοί και παράνομες επαναπροωθήσεις στον Έβρο (Βίντεο)
Εικονικές εκτελέσεις, ξυλοδαρμοί και παράνομες επαναπροωθήσεις στον Έβρο (Βίντεο)
Τι καταγγέλλει η Human Rights Watch για τη δράση στρατού και αστυνομίας σε βάρος προσφύγων - Μαρτυρίες για αγνώστου ταυτότητας μασκοφόρους
Εικονικές εκτελέσεις, ξυλοδαρμοί και παράνομες επαναπροωθήσεις στον Έβρο (Βίντεο)