Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ Αθήνας: Οι προτάσεις μας για το Παν.Δυτ. Αττικής

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Αθήνας χαιρετίζει με μεγάλη ικανοποίηση την απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας να προβλέψει την ύπαρξη αυτόνομου Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας στο νομοσχέδιο για την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δ. Αττικής.

Θεωρούμε ότι είναι απόφαση μεγάλης σημασίας τόσο από επιστημονικής όσο και από κοινωνικής πλευράς και ότι αποτελεί ένδειξη ιδιαίτερης κοινωνικής ευαισθησίας και αναγνώρισης του κοινωνικού ρόλου που καλείται να παίξει η τριτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα μας, η οποία ακόμα βιώνει και προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης.

Η πρόβλεψη αυτή ικανοποιεί αίτημα δεκαετιών των κοινωνικών λειτουργών, των κοινωνικών υπηρεσιών και των κοινωνικών φορέων της χώρας για την ανάγκη αναβάθμισης της εκπαίδευσης στον τομέα της Κοινωνικής Εργασίας.

Η ύπαρξη αυτόνομου Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας στο νέο Πανεπιστήμιο, όπως συμβαίνει διεθνώς με τη λειτουργία αυτόνομων Πανεπιστημιακών Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας, αναγνωρίζει ότι η Κοινωνική Εργασία αποτελεί ένα σαφώς διακριτό επιστημονικό πεδίο και έρχεται να θεραπεύσει παρελθούσες άστοχες εκπαιδευτικές και κοινωνικές πολιτικές δεκαετιών, να δώσει ιδιαίτερη δυναμική στη λειτουργία και στη μελλοντική ανάπτυξη του νέου Πανεπιστημίου και να σηματοδοτήσει μία εκπαιδευτική κοινωνική μεταρρυθμιστική τομή τόσο ως προς την προαγωγή και ανάπτυξη της έρευνας στην Κοινωνική Εργασία όσο και ως προς την ανάπτυξη καινοτόμων παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των αυξημένων κοινωνικών προβλημάτων.

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης και της συλλογικής σκέψης για τη βελτίωση σημείων του νομοσχεδίου, η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας καταθέτει τις παρακάτω προτάσεις με σκοπό την ενδυνάμωση της συνοχής, της δυναμικής και της προοπτικής του νέου Πανεπιστημίου:

A. Προτείνουμε να ιδρυθεί μια νέα σχολή με τίτλο Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών στο πλαίσιο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Η προτεινόμενη Σχολή μπορεί να συμπεριλαμβάνει δύο ήδη προβλεπόμενα από το νομοσχέδιο Τμήματα: α) το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας και β) το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής. Το δεύτερο έχει παραμείνει στη Σχολή Επιστημών Υγείας χωρίς να αποτελεί επιστήμη υγείας αλλά παιδαγωγική επιστήμη, η οποία υπάγεται στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Η λειτουργίας μιας Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, στην οποία θα λειτουργούν συνεκτικά και διεπιστημονικά Τμήματα τα οποία θεραπεύουν κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, όπως η Κοινωνική Εργασία και η Προσχολική Αγωγή, παρουσιάζει τα εξής οφέλη:

Δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην εστιασμένη ανάπτυξη των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών και συμβάλλει ώστε να μην διαχέονται οι επιστήμες αυτές με μη συναφείς επιστήμες οικονομίας και διοίκησης. Έτσι επιτυγχάνεται η συνάφεια των επιστημών και η εγγύτητα των γνωστικών πεδίων που θεραπεύουν τα Τμήματα που απαρτίζουν τη Σχολή αυτή.
Ανοίγει τον δρόμο για μελλοντική ίδρυση και άλλων Τμημάτων που θεραπεύουν σχετικά γνωστικά αντικείμενα, έτσι ώστε να αποτελέσει έναν δυνατό πυρήνα Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Δ. Αττικής.
Παρέχει τη δυνατότητα συντονισμού μεταξύ των Τμημάτων της σε επίπεδο ανάπτυξης εργαστηρίων, έρευνας, παρεμβάσεων, αλλά και σε λειτουργικό επίπεδο.
Μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην άσκηση του κοινωνικού ρόλου του νέου Πανεπιστημίου και στην ανάπτυξη της διασύνδεσής του με μία τοπική κοινωνία όπως αυτή της Δυτικής Αττικής, αλλά και συνολικά στην ενίσχυση του εν εξελίξει Σχεδίου Ανάπτυξης της Δυτικής Αττικής, όπως ανακοινώθηκε στο έκτακτο Περιφερειακό Συνέδριο Δυτικής Αττικής.
B. Θεωρούμε απαραίτητη από άποψη ισονομίας και δίκαιης αντιμετώπισης την πρόβλεψη διαδικασίας ισοτίμησης των πτυχίων των αποφοίτων του ΤΕΙ Αθήνας, τουλάχιστον αυτών με ημερομηνία πρώτης εγγραφής από το 2001 και μετά (έτος ανωτατοποίησης των ΤΕΙ με νέα προγράμματα σπουδών 8 εξαμήνων, ισότιμα με τα πανεπιστημιακά) με τα πτυχία του Πανεπιστημίου Δ. Αττικής. Επίσης, είναι απαραίτητη η ρύθμιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων με ενιαία διαδικασία για παλαιούς και νέους αποφοίτους, όπως έχει συμβεί κατά το παρελθόν σε αντίστοιχες περιπτώσεις.

Γ. Προτείνουμε να συμπεριληφθούν στη διάταξη για αυτοδίκαιη ένταξη στο Πανεπιστήμιο Δ. Αττικής και οι εγγεγραμμένοι μεταπτυχιακοί φοιτητές του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους με την ανάλογη διαδικασία που προβλέπεται για τους εγγεγραμμένους προπτυχιακούς φοιτητές. Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση διετών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, οι φοιτητές αυτοί θα είναι εν ενεργεία κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, όπου θα έχει ιδρυθεί και θα λειτουργεί πλήρως το νέο Πανεπιστήμιο. Εκτιμούμε ότι είναι απαραίτητη η ρύθμιση αυτή για λόγους δικαιοσύνης και ίσης αντιμετώπισης των εγγεγραμμένων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών.

Δ. Σχετικά με την ένταξη των καθηγητών Α ́ βαθμίδας στο νέο Πανεπιστήμιο Δ. Αττικής, θεωρούμε ότι αυτοί έχουν ήδη κριθεί, όπως και οι καθηγητές όλων των άλλων βαθμίδων, και μάλιστα με νομοθετημένα κριτήρια αυστηρότερα από αυτά του Πανεπιστημιακού Τομέα. Επίσης, έχουν ήδη αξιολογηθεί από εκλεκτορικά σώματα στα οποία μετείχαν μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων ημεδαπής ή αλλοδαπής και έχουν συμμετάσχει ως μέλη εκλεκτορικών σωμάτων σε αξιολογήσεις καθηγητών Πανεπιστημίων. Επομένως, θεωρούμε ότι θα πρέπει να επανεξεταστεί το θέμα της αυτοδίκαιης ένταξής τους στο Πανεπιστήμιο Δ. Αττικής χωρίς περαιτέρω κρίση και επιπρόσθετες προϋποθέσεις.

Συνοψίζοντας:

1. Θεωρούμε ότι η ίδρυση του Πανεπιστημίου Δ. Αττικής είναι μία σημαντική απόφαση που προωθεί τον ενιαίο χάρτη στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η ύπαρξη αυτόνομου Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας στο νέο Πανεπιστήμιο αποτελεί ένδειξη ιδιαίτερης κοινωνικής ευαισθησίας και αναγνώρισης του κοινωνικού ρόλου που καλείται να παίξει η τριτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα μας.

2. Προτείνουμε την ίδρυση Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, η οποία να περιλαμβάνει το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας και το Τμήμα
Προσχολικής Αγωγής, ώστε να δοθεί ιδιαίτερη δυναμική στη λειτουργία και στη μελλοντική ανάπτυξη του νέου αυτού Πανεπιστημίου με εστίαση στην ανάπτυξη συναφών επιστημονικών πεδίων.

3. Θεωρούμε απαραίτητη την πρόβλεψη ισοτίμησης των πτυχίων των αποφοίτων του ΤΕΙ Αθήνας, τουλάχιστον αυτών με πρώτη εγγραφή από το 2001 και μετά, με αυτά του νέου Πανεπιστημίου.

4. Θεωρούμε απαραίτητη την αυτοδίκαιη ένταξη των εγγεγραμμένων μεταπτυχιακών φοιτητών στο νέο Πανεπιστήμιο, με την ανάλογη διαδικασία που έχει προβλεφθεί και για τους προπτυχιακούς φοιτητές.

5. Θεωρούμε απαραίτητη την επανεξέταση της αυτοδίκαιης ένταξης των καθηγητών Α ́ Βαθμίδας στο Πανεπιστήμιο Δ. Αττικής, χωρίς περαιτέρω προϋποθέσεις.

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές  ειδήσεις σήμερα

Αυτό είναι το νέο μήνυμα του efood στους διανομείς μετά τον σάλο

Σχολεία: Πόσοι μαθητές έχουν εμβολιαστεί - Πόσα είναι τα κρούσματα

Η ΕΥΚΟΛΗ ONLINE Πιστοποίηση Αγγλικών που μπορείτε να την πάρετε μέσα σε λίγες μέρες ΜΕ ΤΗΛΕΞΕΤΑΣΗ ΜΟΝΟ ΣΕ Ανάγνωση και Ακρόαση

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ σε όλα τα σχολεία - Αυτό είναι το 9ΜΗΝΟ σεμινάριο που μοριοδοτεί Διορισμούς - προσφορές εκπαιδευτικών

Μοριοδοτούμενα σεμινάρια ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ (ΜΟΝΟ 25 ΕΥΡΩ το μήνα) κ.α.  - ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 20/9

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  ΜΟΝΟ 95 ΕΥΡΩ για  ΑΣΕΠ , ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

σχετικά άρθρα

Έκτακτα μέτρα προστασίας κατά της διασποράς του κορονοϊού από 27/9
Tα νέα μέτρα κορονοϊού θα ισχύουν έως τις 27 Ιουλίου για τις εκπαιδευτικές δομές, το δημόσιο και τις ομάδες αυξημένου κινδύνου - Αναλυτικά το ΦΕΚ
Έκτακτα μέτρα προστασίας κατά της διασποράς του κορονοϊού από 27/9