Thumbnail
Συντονιστικό Νηπιαγωγών

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

 www.nipiagogoi.gr

ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ επεξεργάστηκε στοιχεία τα οποία κατατέθηκαν στην 2η Πανελλαδική Συνάντηση των Νηπιαγωγών στις 7 Απριλίου 2013 και διαμόρφωσε ολοκληρωμένη

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με το Ν 1566/85 (ΦΕΚ 167/1985), αρ.12, παρ.6, «Οι προϊστάμενοι των νηπιαγωγείων ασκούν διδακτικά και διοικητικά καθήκοντα». Η πλήρης άσκηση των διδακτικών και διοικητικών καθηκόντων γίνεται χωρίς μείωση του διδακτικού τους ωραρίου, όπως συμβαίνει στις άλλες βαθμίδες της εκπαίδευσης ή καταβολής υπερωριακής αποζημίωσης.

Πιο συγκεκριμένα η/ο Προϊσταμένη/ος του Νηπιαγωγείου είναι υπεύθυνη/ος:

1.       Για την τήρηση των νόμων, των εγκυκλίων και των αποφάσεων που εκδίδουν τα αρμόδια όργανα της διοίκησης 

2.       Τις εγγραφές – μετεγγραφές νηπίων Α και Β ηλικίας

3.       Την αρχειοθέτηση των εγγράφων και τη διεκπεραίωση της υπηρεσιακής αλληλογραφίας του Νηπιαγωγείου

4.       Την τήρηση των πάσης φύσεως βιβλίων και εντύπων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις (Βιβλίο Μητρώου Νηπίων, Βιβλίο καταγραφής παιδαγωγικού και εποπτικού υλικού, Βιβλίο πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων, Βιβλίο πράξεων Προϊσταμένου, Βιβλίο πράξεων σχολικού συμβουλίου, Ημερολόγιο λειτουργίας Νηπιαγωγείου - Σχολικής ζωής κ. ά.)

5.       Τη σύνταξη των απογραφικών δελτίων, τη συμπλήρωσή τους και την αποστολή στις αρμόδιες υπηρεσίες των στατιστικών στοιχείων και όσων άλλων ζητούνται από αυτές

6.       Την κατάρτιση και υλοποίηση ολοκληρωμένων προτάσεων για τη βελτίωση της σχολικής μονάδας

7.       Την έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωση του ηλεκτρονικού συστήματος που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρ.7 του Ν 3848/2010 για την καταγραφή, την εισαγωγή στο ηλεκτρονικό σύστημα και όποτε επέλθει μεταβολή, την επικαιροποίηση στοιχείων όπως τα τμήματα που λειτουργούν, ο αριθμός των μαθητών κατά τμήμα, οι θέσεις εκπαιδευτικών, το ονοματεπώνυμο και το υποχρεωτικό ωράριο των εκπαιδευτικών που τις κατέχουν, ο αριθμός των εκπαιδευτικών που ανήκουν στη σχολική μονάδα και ο αριθμός των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε αυτήν, το ωρολόγιο πρόγραμμα, η ομάδα σχολείων στην οποία ανήκει η σχολική μονάδα, και οι κενές θέσεις που προβλέπεται ότι θα προκύψουν μέχρι τις 31 Αυγούστου του έτους πραγματοποίησης των μεταθέσεων λόγω αυτοδίκαιης αποχώρησης ή παραίτησης εκπαιδευτικών από την υπηρεσία.

8.       Τη χορήγηση των αδειών στο εκπαιδευτικό προσωπικό της σχολικής μονάδας που προΐσταται, οι οποίες προβλέπονται από τα άρθρα 48, 50 (ειδικές), 53 παρ. 6-7 (παρακολούθησης σχολικής επίδοσης), 54 (αναρρωτικές) και 60 (εξετάσεων) του Ν 3528/2007, όπως ισχύουν, ενημερώνοντας αμελλητί τον οικείο Διευθυντή Εκ παίδευσης, αρμοδιότητα που προστέθηκε με την υπ. αρ. Φ.353.1/26/153324/Δ1/25-09-2014 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ

9.       Για τα καθήκοντα που σχετίζονται με τη Σχολική επιτροπή (οικονομική διαχείριση, επισκευές διδακτηρίου κ.ά.),το Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας (ΦΕΚ τ.318 25/2/11), το Σχολικό Συμβούλιο και άλλους φορείς της εκπαίδευσης

10.    Για τη σύγκλιση του Συλλόγου Διδασκόντων σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις

Με βάση όσα αναφέρονται παραπάνω τα διοικητικά καθήκοντα της/ου Προϊσταμένης/ου είναι αυξημένα και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται η ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Επιπλέον:

1.       Τα Νηπιαγωγεία είναι στην πλειοψηφία τους μικρές σχολικές μονάδες (το 56,5% είναι μονοθέσια), γι αυτό είναι αναγκαίο να υπάρχει σε επίπεδο Διεύθυνσης συντονισμός δικτύων Νηπιαγωγείων δυναμικότητας το μέγιστο ως 30 Νηπιαγωγεία ανά δίκτυο.

2.       Οι Διευθύνσεις έχουν στην αρμοδιότητά τους πολύ μεγάλο αριθμό σχολικών μονάδων. Τα τμήματα Εκπαιδευτικών Θεμάτων έχουν μεγάλο εύρος αρμοδιοτήτων για όλες τις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και για το λόγο αυτό καθίστανται δυσλειτουργικά ως προς το θέμα της επίλυσης των ιδιότυπων προβλημάτων των Νηπιαγωγείων. Είναι λοιπόν αναγκαίο, να υπάρξει ενοποίηση σε ένα τμήμα όλων των θεμάτων που αφορούν τα Νηπιαγωγεία, ώστε να είναι πιο εύκολη και αποτελεσματική η επεξεργασία τους.

3.       Η διαχείριση των ηλεκτρονικών δεδομένων (Myschool), αφενός είναι χρονοβόρα λόγω των παρωχημένων ηλεκτρονικών- δικτυακών υποδομών των Νηπιαγωγείων και αφετέρου είναι πολύπλοκη και επιβαρύνει την/ον Προϊσταμένη/ο με επιπρόσθετο φόρτο εργασίας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργούνται δυσκολίες στην εισαγωγή και καταγραφή των στοιχείων και στην εξαγωγή αξιόπιστων αποτελεσμάτων.

Για τους λόγους που προαναφέρθηκαν

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ την προσθήκη αυτοτελούς τμήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ στο Οργανόγραμμα των ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, στο οποίο θα προΐσταται Νηπιαγωγός Γενικής ή Ειδικής Αγωγής με αποδεδειγμένη διοικητική εμπειρία ή σπουδές στη διοικητική επιστήμη. Η επιλογή και τοποθέτησή του γίνεται ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  προς τις/τους Νηπιαγωγούς Γενικής ή Ειδικής αγωγής που υπηρετούν οργανικά στα Νηπιαγωγεία της οικείας Διεύθυνσης ή βρίσκονται στη διάθεση και πληρούν τις προϋποθέσεις, οι οποίες είναι αντίστοιχες με αυτές των προϊσταμένων εκπαιδευτικών θεμάτων.

Η τοποθέτηση γίνεται ύστερα από πρόταση του οικείου ΠΥΣΠΕ και απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης. Η θητεία είναι τετραετής. Για τη θητεία, την ανάληψη υπηρεσίας, την απαλλαγή από την άσκηση των καθηκόντων και τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις μετά τη λήξη της θητείας των προϊσταμένων  των ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων που ισχύουν για τους προϊσταμένους εκπαιδευτικών θεμάτων. Άμεσος προϊστάμενος του είναι ο Διευθυντής Εκπαίδευσης.

Η στελέχωση του τμήματος γίνεται με διοικητικό προσωπικό ή αποσπασμένους Νηπιαγωγούς Γενικής ή Ειδικής Αγωγής που υπηρετούν οργανικά ή βρίσκονται στη διάθεση της οικείας Διεύθυνσης και σε αναλογία ενός υπαλλήλου προς 30 Νηπιαγωγεία το μέγιστο.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Το ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ έχει αρμοδιότητα σε θέματα που αναφέρονται:

1.       Στο συντονισμό και την οργάνωση του εκπαιδευτικού και διοικητικού έργου δικτύων Νηπιαγωγείων σε επίπεδο Διεύθυνσης, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην εύρυθμη λειτουργία τους

2.       Στην ίδρυση, προαγωγή, κατάργηση, υποβιβασμό,  συστέγαση, μετατροπή, διαίρεση, μεταφορά, μετονομασία και μεταστέγαση Νηπιαγωγείων

3.       Στη διάθεση ή παραχώρηση των διδακτηρίων των Νηπιαγωγείων και άλλων σχολικών χώρων σε φορείς

4.       Στην εισήγηση προς τους αρμόδιους φορείς για την κατανομή πιστώσεων και επιχορηγήσεων

5.       Στη λειτουργία Σχολικών Βιβλιοθηκών για Νηπιαγωγεία ανά δίκτυο Νηπιαγωγείων

6.       Στη χωροταξική κατανομή των Νηπιαγωγείων

7.       Στην αυξομείωση νηπίων Α΄ και Β΄ ηλικίας κατά τμήμα

8.       Στην εφαρμογή των ωρολογίων, αναλυτικών προγραμμάτων και μεθόδων διδασκαλίας

9.       Στις εγγραφές, μεταγραφές, φοίτηση, βεβαιώσεις παρακολούθησης και λοιπά μαθητικά θέματα

10.   Στην Ειδική αγωγή

11.   Στη λειτουργία των τμημάτων Υποδοχής

12.   Στις πολιτιστικές εκδηλώσεις και τις  δράσεις των Νηπιαγωγείων

13.   Στην εκτίμηση των αναγκών των Νηπιαγωγείων σε εκπ/κό προσωπικό κάθε φύσης και σχέσης εργασίας

14.   Στη μετεκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπ/κών προσχολικής αγωγής

15.   Στη διάθεση ή απόσπαση εκπ/κών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας( μετά την εφαρμογή του Ν.4115/13)

16.   Στην ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας (μετά την εφαρμογή του Ν.4115/13)

17.   Στη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης Προισταμένων, αναπληρωτών, προσωρινών αναπληρωτών Προισταμένων, καθώς και στην απαλλαγή από τα καθήκοντά τους

18.   Στην εποπτεία και έλεγχο των ιδιωτικών Νηπιαγωγείων

19.   Στην ηλεκτρονική διαχείριση των δεδομένων των Νηπιαγωγείων και  την διεκπεραίωση θεμάτων που σχετίζονται με την ηλεκτρονική πύλη Myschool

20.   Στη δημιουργία ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης στον ιστότοπο της Διεύθυνσης για την ανάρτηση της υπηρεσιακής αλληλογραφίας που απευθύνεται στα Νηπιαγωγεία

21.   Στη διαμεσολάβηση των  διαδικασιών της χορήγησης αδειών από το Διευθυντή εκπαίδευσης και της ηλεκτρονικής καταχώρισής τους

 Προτείνεται και κρίνεται σκόπιμο, εάν υιοθετηθεί η πρότασή μας πριν γενικευτεί η εφαρμογή της  , να γίνει πιλοτική εφαρμογή ολιγόμηνης διάρκειας, με τρόπο που δε θα διαταράσσεται  η  ομαλή λειτουργία των σχολείων,   σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.  Στο πλαίσιο αυτής της πιλοτικής εφαρμογής, να παρατηρηθεί η πορεία και η αποτελεσματικότητα του τμήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ. Να εντοπιστούν οι δυσκολίες και οι πιθανές δυσλειτουργίες, να γίνει προσπάθεια να επιλυθούν τυχόν προβλήματα και να  γίνει εξαγωγή συμπερασμάτων για την τελική διαμόρφωση της πρότασης. Στο επόμενο στάδιο να γενικευθεί η εφαρμογή σε όλες τις Διευθύνσεις της χώρας.

Κάνε εγγραφή στο newsletter στο Carrefour και κέρδισε 200€       

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 10 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Ανακοινώθηκε το 1ο σε Ελλάδα Μοριοδοτούμενο Πανεπιστημιακό σεμινάριο στην Τεχνητή Νοημοσύνη για εκπαιδευτικούς

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 22/5

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

w16-70446foithtikesekloges.jpg
Φοιτητικές εκλογές 2024: Καταγγελία Πανσπουδαστικής κατά ΔΑΠ για σχέδιο αλλοίωσης του αποτελέσματος
Πανσπουδαστική: Οι φοιτητές με τη μαζική τους συμμετοχή θα υπερασπιστούν τις συλλογικές δημοκρατικές τους διαδικασίες και τους συλλόγους τους!
Φοιτητικές εκλογές 2024: Καταγγελία Πανσπουδαστικής κατά ΔΑΠ για σχέδιο αλλοίωσης του αποτελέσματος