Εντείνεται η προετοιμασία των υποψηφίων για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις
Σε ΦΕΚ ο νόμος Κεραμέως - Χρυσοχοΐδη - Τι αλλάζει στις πανελλήνιες

Σε ΦΕΚ εκδόθηκε ο νόμος Κεραμέως - Χρυσοχοΐδη για τις αλλαγές στα πανεπιστήμια και το σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ, που θα εφαρμοστούν ήδη από τις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις.

Η «λέξη-κλειδί» που γεμίζει με άγχος τους υποψηφίους είναι «Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ)», η οποία υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο των επιδόσεων των υποψηφίων ανά επιστημονικό πεδίο και θα ισχύσει ήδη από φέτος.

Υπολογισμός ΕΒΕ

Για τον υπολογισμό της ΕΒΕ λαμβάνονται υπόψιν τα τέσσερα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ανά επιστημονικό πεδίο.

Σημειώνεται πως για τα τμήματα που εμπίπτουν σε περισσότερα του ενός επιστημονικά πεδία, λαμβάνεται υπόψιν η μικρότερη ΕΒΕ.

Για παράδειγμα, αν η ΕΒΕ στο πεδίο των θετικών επιστημών είναι 12 και στο πεδίο των επιστημών οικονομίας είναι 11, μια σχολή που δέχεται υποψηφίους και από τα δύο τμήματα θα έχει ΕΒΕ 12.

Τι είναι ο συντελεστής ΕΒΕ;

Επιπλέον «φίλτρο» για την ΕΒΕ θέτουν τα πανεπιστήμια. Συγκεκριμένα, από το υπουργείο Παιδείας δίνεται η δυνατότητα ορισμού ελάχιστου και μέγιστου συντελεστή ΕΒΕ. Πιθανολογείται ότι το εύρος των τιμών θα είναι από 80% έως 120%.

Στη συνέχεια, το κάθε τμήμα καθορίζει με απόφαση συγκλήτου τον ειδικό συντελεστή της ΕΒΕ, με τον «ακαδημαϊκό χάρτη» να διαμορφώνεται από τις επί μέρους επιλογές των τμημάτων.

Για παράδειγμα, αν η ΕΒΕ για ένα πεδίο διαμορφώνεται στο 12 (μέσος όρος των βαθμών όλων των εξετασθέντων του πεδίου) και το Τμήμα επιλέξει να βάλει συντελεστή 90% τότε η βάση για το συγκεκριμένο Τμήμα διαμορφώνεται σε 10,8. Αν η ΕΒΕ είναι 11/20 τότε με το 90%  κατεβαίνει στο 9,9 για το ίδιο Τμήμα.

ΕΒΕ και για τα ειδικά μαθήματα

ΕΒΕ απαιτείται και για τα ειδικά μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν οι υποψήφιοι. 

Για τον υπολογισμό των ειδικών μαθημάτων και των πρακτικών δοκιμασιών θα λαμβάνονται υπόψιν ξεχωριστά οι βαθμολογίες των υποψηφίων ανά επιστημονικό πεδίο.

Σε σχολές που απαιτείται ειδικό μάθημα, αλλά δίνεται η δυνατότητα επιλογής σε περισσότερα του ενός μαθήματα (π.χ μεταξύ Αγγλικών και Γερμανικών, όπως τα τμήματα Μετάφρασης ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών), τότε για τον υπολογισμό της ΕΒΕ αξιοποιείται ο μικρότερος μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στα ειδικά μαθήματα επιλογής.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, για τον υπολογισμό του μέσου όρου της βαθμολογίας του ειδικού μαθήματος επιλογής λαμβάνονται υπόψη οι βαθμολογίες του συνόλου των υποψηφίων  να διεκδικήσουν εισαγωγή στην οικεία σχολή,  τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση και έχουν εξεταστεί  στο ειδικό μάθημα επιλογής χωρίς να διαχωρίζονται οι  υποψήφιοι με βάση το επιστημονικό πεδίο, τον τομέα  ή την κατηγορία λυκείου

Σε περιπτώσεις που απαιτείται η εξέταση σε δύο ειδικά μαθήματα, με δυνατότητα επιλογής των υποψηφίων μεταξύ περισσοτέρων, εφαρμόζεται μία ΕΒΕ ειδικού μαθήματος. Ο υπολογισμός της ΕΒΕ γίνεται πάλι από το σύνολο των υποψηφίων που διεκδικούν είσοδο στη συγκεκριμένη σχολή χωρίς να διαχωρίζονται ανά πεδίο και με βάση τον μικρότερο μέσο όρο.

Για τη διαπίστωση της δυνατότητας εισαγωγής στη σχολή, τμήμα  ή εισαγωγική κατεύθυνση, συγκρίνεται η Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος επιλογής με τις βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων στα δύο μαθήματα επιλογής, στα  οποία εξετάστηκαν.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος  έχει εξεταστεί κατ’ επιλογήν του σε περισσότερα ειδικά μαθήματα από όσα απαιτείται, για τη σύγκριση των  βαθμολογικών του επιδόσεων με την Ε.Β.Ε. του ειδικού  μαθήματος επιλογής λαμβάνονται υπόψη οι υψηλότερες βαθμολογικές του επιδόσεις στα ειδικά μαθήματα, στα  οποία εξετάστηκε. 

ΕΒΕ στα Επαγγελματικά Λύκεια

ΕΒΕ θα ισχύσει και στα ΕΠΑΛ. Στα ημερήσια και εσπερινά ΕΠΑ.Λ. η Ε.Β.Ε. διαμορφώνεται ενιαία από τον μέσο όρο των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων ανά ειδικότητα  στα δύο μαθήματα γενικής παιδείας και στα δύο (2)  μαθήματα ειδικότητας, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με  συντελεστή που αποφασίζεται από τα ιδρύματα εισαγωγής και στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.  Ο συντελεστής βρίσκεται εντός του διαστήματος ελάχιστης και μεγίστης τιμής.

Για τον υπολογισμό της Ε.Β.Ε. ισχύουν ειδικότερα τα  εξής: 

α) Στις σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις,  που εντάσσονται σε περισσότερους του ενός τομείς για  τον υπολογισμό της Ε.Β.Ε., λαμβάνεται υπόψη ο μικρότερος μέσος όρος των μέσων όρων των βαθμολογικών  επιδόσεων των υποψηφίων στα μαθήματα των τομέων  όπου εντάσσονται οι συγκεκριμένες σχολές, τμήματα ή  εισαγωγικές κατευθύνσεις.  

β) Στις σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις,  που εντάσσονται στην κοινή ομάδα όλων των τομέων, για τον υπολογισμό της Ε.Β.Ε. λαμβάνεται υπόψη ο μικρότερος μέσος όρος των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων όλων των τομέων.  

γ) Στις σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις  του ίδιου τομέα για τον οποίο οι υποψήφιοι εξετάζονται σε διαφορετικά μαθήματα ειδικότητας, για τον υπολογισμό της Ε.Β.Ε. λαμβάνονται υπόψη οι μέσοι όροι των  βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στα μαθήματα εκείνης της ειδικότητας, ο μέσος όρος των οποίων  είναι μικρότερος.  

Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής στις επαναληπτικές εξετάσεις

Οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή σε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση είναι να επιτύχουν οι υποψήφιοι στις επαναληπτικές αυτές εξετάσεις: α) την Ε.Β.Ε. ή τις Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών της οικείας σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, εάν συντρέχει τέτοια
περίπτωση, της τακτικής εξεταστικής περιόδου,

β) την Ε.Β.Ε. της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης της τακτικής εξεταστικής περιόδου και

γ) συνολικό αριθμό μορίων στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα τουλάχιστον ίσο με αυτόν του τελευταίου επιτυχόντα των πανελλαδικών εξετάσεων της τακτικής εξεταστικής περιόδου της αντίστοιχης κατηγορίας ημερησίου λυκείου (ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ.) στη συγκεκριμένη σχολή,

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΦΕΚ

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 10 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Ανακοινώθηκε το 1ο σε Ελλάδα Μοριοδοτούμενο Πανεπιστημιακό σεμινάριο στην Τεχνητή Νοημοσύνη για εκπαιδευτικούς

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 22/5

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

w16-70446foithtikesekloges.jpg
Φοιτητικές εκλογές 2024: Καταγγελία Πανσπουδαστικής κατά ΔΑΠ για σχέδιο αλλοίωσης του αποτελέσματος
Πανσπουδαστική: Οι φοιτητές με τη μαζική τους συμμετοχή θα υπερασπιστούν τις συλλογικές δημοκρατικές τους διαδικασίες και τους συλλόγους τους!
Φοιτητικές εκλογές 2024: Καταγγελία Πανσπουδαστικής κατά ΔΑΠ για σχέδιο αλλοίωσης του αποτελέσματος