11 προσλήψεις στο Δήμο Δίου Ολύμπου
Δείτε τα δικαιολογητικά 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) µηνών, Ένδεκα (11) ατόµων για την κάλυψη εκτάκτων, κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών που προέκυψαν από την ανάγκη πυρασφάλειας και πυροπροστασίας, και συγκεκριµένα του εξής,αριθµού ατόµων:

11 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε πέντε (5) ηµέρες και αρχίζει από την επόµενη εργάσιµη ηµέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης, δηλαδή από 22-05-2020 µέχρι 27-05-2020.

Δείτε την προκήρυξη εδώ

σχετικά άρθρα